Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

Kori Udovički

Slušala sam vas, ali sam pogledala obrazloženje.
Sužavate izbor koji vam zakon daje za način popunjavanja radnog mesta. Ne vidimo razlog da se to radi.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Bradiću, izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Mislim da je naše rešenje bolje od ovoga što ste vi dali u zakonu, ali dobro, vi ste predstavnik Vlade i vi predstavljate jednu vrstu i jednu politiku i branite tu politiku. Mi branimo našu politiku, a ovi ljudi koji gledaju i očekuju svoju sudbinu. Posle ovog zakona će reći na izborima čija politika je u pravu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov i član 81. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božović i Gordana Čomić.
Na član 81. amandman su zajedno sa ispravkom podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.
Reč ima narodna poslanica Biljana Hasanović Korać.
Izvolite, gospođo Korać.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Naslov iznad člana 81. glasi – redosled radnji pri popunjavanju radnih mesta. Mi smo predložili da se izmeni član 81. svi imamo tekst zakona, neću da čitam samo ću da obrazložim.
Predložili smo da se izmeni tako što će se kao pravilo za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta predvideti isključivo interni i javni konkurs. Predlažemo brisanje odredbi o premeštaju, a odredbe o preuzimanju se menjaju tako da je ovaj slučaj moguć samo kod ukidanja organa i preuzimanja nadležnosti. Premeštaj i preuzimanje nosi koruptivni rizik, po našem mišljenju koji nije mali, jer nema dovoljno jasnih kriterijuma za primenu ovih načina zapošljavanja. Postupak nije transparentan i praćen je diskrecionim ovlašćenjima rukovodioca, što takođe može da dovede i do subjektivnog stava rukovodioca i do zloupotreba od strane rukovodioca.
Amandman se ne prihvata jer se ne poboljšava predloženo rešenje navedenog člana predloga zakona, naprotiv smanjuje se broj mogućih načina na osnovu kojih se izvršilačko radno mesto može popuniti. Upravo smo to i naveli u obrazloženju da ograničavamo, odnosno da izuzimamo mogućnost premeštaja i smanjujemo mogućnost premeštaja i preuzimanja samo u određenim slučajevima da bi sprečili zloupotrebe ili dovođenje zaposlenih u položaj koji nije primeren i koji im ne odgovara, a sve to na osnovu prakse iz prethodnog perioda.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima potpredsednik Vlade dr Kori Udovički.

Kori Udovički

Ovo jeste po mom mišljenju jedna legitimna dilema pošto postoje sistemi koji ne dozvoljavaju preuzimanje. Nisam sigurna da postoje sistemi koji ne dozvoljavaju premeštaj. To je stvarno potpuno vezivanje ruku rukovodiocu koji u svakom trenutku može i treba da raspoređuje zaposlene onako kako smatra da će se unaprediti produktivnost rada.
To mislim da ne stoji. Međutim, kod preuzimanja može da postoji dilema, ali opet vagamo interese efikasnosti poslovanja i smanjivanja mogućnosti da se zaposleni ne tretiraju na potpuno jednak način. Mislim da ne postoji veliki prostor za koruptivno ponašanje, odnosno ne veći kada postoji konkurs, nije to ključno pitanje. Na kraju krajeva, ako neko već radi u institucijama odnosno iz kojih može da se preuzima, pretpostavka je da su i ti ljudi prošli proveru na način na koji bi se sada opet neko dvostruko proveravao.
Kada biste imali super efikasne sisteme proveravanja da može da se radi brzo itd. onda možda i može da se taj interes izvaga kao važniji od interesa da se ipak efikasno popunjavaju ona radna mesta koja su neophodna da bi poslovni proces napredovao. Tako da smo se mi za ovo rešenje opredelili.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 81. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Živković i Pavićević.
Na nadnaslov i naslov i član 82. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 83. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 84. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 85. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 86. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božović i Gordana Čomić.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Koristiću i vreme ovlašćene predstavnice poslaničke grupe DS.
Član 86. govori u svom rubrumu uspeh internog konkursa i donošenje rešenja o premeštaju. Osim što se premeštanje javlja u dva ili po tri osnova, nemam ja tu primedbu, utoliko ja želim da se ova odredba u celini briše kao ilustracija za sve odredbe koje se tiču internog konkursa zato što je to ono što ja zovem normativni optimizam. Preterani.
Dakle, član 86. kaže – kada interni konkurs uspe službenik na položaju koji rukovodi organom AP odnosno načelnik uprave donosi rešenje o premeštaju službenika i dostavlja svim kandidatima. U drugom stavu – kandidati koji su učestvovali na konkursu imaju pravo žalbe na rešenja o premeštaju službenika pod istim uslovima i u istom roku, kao i u postupku javnog konkursa.
Svih ovih sedam, osam članova, u suštini, nema razlike u odnosu na javni konkurs, ali ste se odluči za interni. To nije dobro rešenje iz najmanje tri razloga. Prvo, to je instrument kojim ne da svaki zakon omogućava zloupotrebu, to je instrument kojim stvarate zloupotrebu. Kao što je instrument diskrecionih ovlašćenja instrument kojim stvarate prostor korupcije. To je zakonito, ali ima moralni deficit, pa onda nije dobro, ni po onoga na koga će zakon biti primenjen, ni po onog ko zakon primenjuje, ni po sve nas u celini ako delimo cilj da hoćemo upravu. I to se vidi u tom članu 86. Uspeo je interni konkurs, dalo se rešenje o premeštaju, ovi drugi će da se žale i sve isti rokovi i isti postupak kao javni konkurs. Zašto onda nemate javni konkurs? Zašto institut internog konkursa?
Objašnjenje da je time ozakonjeno postupanje rukovodioca, ko god da vam je tako objasnio, loše vam je objasnio i nije nikad radio u lokalnim samoupravama, niti je imao kontakta sa ljudima.
U načelnoj raspravi sam govorila o 997 ljudi koji rade u administraciji grada Novog Sada i mogu sada da govorim o ukupno 20 hiljada ljudi na koje se ovaj zakon odnosi. Ovim vi stvarate instrument, različit u odnosu na odredbe koje su sada u propisima koji se odnose na položaj izvršilačkih poslova. Dakle, ne samo što smatrate da rukovodioc treba da ima ovlašćenje za premeštanje, jer ima članova koji kažu – premestim te na isto radno mesto, saglasnost, bez, itd, uvodite javni konkurs, zato da bi se napravila javnost, neutralnost kandidata, kredibilitet konkursne komisije, da bi sve bilo dostupno, jer se sve radi od novca svih nas, svih građana, i onda uvodite i treći i četvrti mehanizam kojim ćete ljudima, ovih 20-ak hiljada na koje se ovaj zakon odnosi, menjati radna mesta.
Mogu samo da se nadam da sve ovo što ja mislim o pojedinim odredbama u zakonu i o načinu na koji nam je zakon predstavljen, da će u primeni pokazati da nisam u pravu. Retko koji zakon bih ja volela da ja pogrešno čitam, kao ovaj zakon. Bio je još jedan i, nažalost, bila sam u pravu. Ja bih volela da ništa nisam u pravu i da ovim ne stvarate jedan prostor u administraciji koji se tiče lokalnih samouprava i autonomnih pokrajina kojim, praktično, zakonom ljudima dajete instrumente u ruke, koji su potpuno suprotni od želje da imate zdravu organizaciju, marljive rezultate rada, dobre rukovodioce i sve ono što podrazumeva najveću i najefikasniju moguću uslugu onih koji rade u administraciji, svih onih koji u tim lokalnim samoupravama ili u autonomnim pokrajinama žive. Nepotrebno je imati interni konkurs.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima potpredsednik Vlade, dr Kori Udovički. Izvolite.