Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Vrlo sam dobro pročitala zakon i tačno znam šta ste rekli, kažem radila sam u lokalnoj samoupravi. Radi se o probnom radu. Upravo zato nekom je u interesu pogotovo čoveku, znači, rukovodiocu je u interesu da zaposli profesionalno lice, u protivnom će neko morati da odrađuje njegov posao. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 73. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 74. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 74. amandman su zajedno podneli Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave i član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Po ovom amandmanu želite, gospodine Jovanoviću?
Izvolite, gospodine Jovanović.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.
Uvažena ministarko, u načelnoj raspravi, u ime poslaničke grupe SPS, sam ukazao na nešto što, s jedne strane, ne predstavlja problem našoj poslaničkoj grupi da podrži ovakav predlog zakona kakav jeste, ali u praksi može da izazove određene problema kada su u pitanju praktične primene člana 75. i člana 76. Zašto?
Kadrovski plan u odnosu na Pravilnik kod sistematizacije radnih mesta i tumačenje koje je dalo ministarstvo prema jedinicama lokalnih samouprava izaziva različito tumačenje jedinica lokalnih samouprava.
O čemu se radi? Kadrovski plan pravimo prema prikazu broja radnih mesta, zvanjima, broja zaposleni sa radnim odnosom, i to radnim odnosom na neodređeno vreme. Tu nije ništa sporno. Kadrovski plan kada pravimo nismo sigurni da li će biti doneti neki zakon. U 2016. godini mi smo doneli zakone koji su izrodili nova radna mesta koja se kadrovskim planom nisu mogla definisati.
Konkretno, doneli smo Zakon o sportu koji predviđa radno mesto sportskog inspektora ili inspektora sporta. To u 2015. godini, prilikom formiranja kadrovskog plana za 2016. godinu, ni u kom slučaju nismo mogli da predvidimo. Ovde će jedinice lokalnih samouprava da imaju određene probleme. Zašto? Zbog toga što pravilnike o sistematizaciji radnih mesta prave prema broju radnih mesta koja su postojeća u vreme kada se donosi pravilnik o sistematizaciji radnih mesta.
Šta to opet podrazumeva, uvažena ministarko? Vaše tumačenje koje ste dali jedinicama lokalnih samouprava, ja ovde moram da budem subjektivan i pođem od mog Užica, zato što imamo tamo probleme i zato što kolege i ostali zaposleni u gradskim upravama kažu - hajde kako sada to da rešimo. Šta je problem?
Problem je što se pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, na osnovu kadrovskog plana, definiše samo za popunjena radna mesta. Samo za popunjena. Šta ćemo za ona radna mesta koja nisu popunjena? Kako onda njih da definišemo pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta? Šta da radimo u slučaju da imamo radno mesto prosvetnog inspektora na nivou jedinice lokalne samouprave. Ne mora to da bude Užice, može da bude Beograd. Imamo nepopunjeno radno mesto, a ovamo imamo tumačenje da se taj pravilnik o sistematizaciji radnih mesta može definisati samo na popunjena radna mesta. Izazivamo praktičan problem. Taj problem se reflektuje, nije doduše vezan za ovaj zakon, ali ja moram na kraju krajeva da ukažem, i na preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. Tamo gde smo izabrali direktora, oni nisu u sklopu onoga što podrazumeva popunjena radna mesta, oni su na osnovu onoga što je izborni rezultat, da budemo potpuno iskreni i otvoreni, definisao postavljeni na određeni način, odrekli su se i zamrzli svoje funkcije u strankama i sada nisu obuhvaćeni. Tako da se pravilnik o sistematizaciji radnih mesta definiše za sve osim za direktore, onda nam je direktor u nekom vakumu, virtuelno.
Sada da se vratimo na zakon. Isto to imamo sada kada je u pitanju praktična primena ovog zakona. Stručne službe gradskih uprava, Užice ih ima četiri ili pet, Beograd ima i sekretarijate, ima i uprave itd, imamo i nepopunjena i popunjena radna mesta, dolazimo u problem.
Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta vezujemo samo za popunjena radna mesta, ova nepopunjena ne vidim gde su. Možda ćete negirati. Govorim vam da se taj problem pojavljuje u praksi, u praksi. Voleo bih samo da jedno tumačenje koje bude, od ministarstva, na zahtev jedinica lokalnih samouprava poslato, da o ovom problemu daleko analitičnije, daleko brižljivije pristupi tako što će se faktički obuhvatiti svi. Tako da nemamo problem kada definišemo Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta.
Zašto? Za ovo će da odgovara gradsko veće, odgovaraće gradonačelnik. U Užicu se već pojavljuju ti problemi i postavljaju se pitanja, konkretno meni, kao narodnom poslaniku, da li da tražim autentično tumačenje kada su u pitanju odredbe ovog zakona, izvinjavam se, prethodnog zakona, a sada je nešto malo drugačije i, na kraju krajeva, kako da se normira u pravilniku o sistematizaciji radnih mesta ono što podrazumeva faktički popunu, izvinjavam se, ona koja su popunjena i ona koja nisu popunjena.
Da bi bilo potpuno jasno, ja ću navesti samo jedan primer. Ja sam se pozvao na situaciju u gradu Užicu, gde imamo prosvetnog inspektora. Trenutno nemamo popunjeno radno mesto, ono je upražnjeno. Prema tumačenju ministarstva, sva popunjena radna mesta, kao što su građevinski inspektor, ekološki inspektor, saobraćajni inspektor i svi ostali, osim prosvetnog, su definisani pravilnikom na osnovu tumačenja, odnosno mišljenja ministarstva. Sutradan nama taj isti prosvetni inspektor treba, on je neophodan, on će da vrši određene poslove koji podrazumevaju nadzor i kontrolu prosvetnih i obrazovnih ustanova. Kako da ga definišemo?
Molim vas, ne samo zarad Užica, već zarad cele Srbije i svih jedinica lokalnih samouprava, koje će verovatno kroz neko pitanje afirmisati ovaj problem, da taj problem probamo da rešimo adekvatnim mišljenjem, adekvatnim tumačenjem. Pošto nismo podneli bilo kakav amandman, nismo ni smatrali da je potrebno podnositi neke bitne amandmane, da bi jedno zaista razumno i racionalno tumačenje pomoglo u rešenju ovakvih problema. Ja se zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima potpredsednik Vlade.
Izvolite, gospođo Udovički.

Kori Udovički

Ja bih samo kratko da pojasnim. Problem koji navodite nije povezan sa ovom, pa ni drugom zakonskom regulativom, već sa praktičnim problemima koji nastaju tamo gde je broj zaposlenih  veći od maksimalnog broja koji je određen Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih, a taj zakon postavlja neke standarde koje moram da naglasim. Oko 30% jedinica lokalnih samouprava u Srbiji već zadovoljava. Znači, za njih ne postoji nikakav problem u odnosu popunjenih i ne popunjenih radnih mesta. Problem je kod onih koji imaju toliko zaposlenih da, sada kada mora da se smanji sistematizacijom, možda imaju manje potrebne radnike na popunjenim radnim mestima, a ne popunjena sistematizovana radna mesta sada moraju nekako da popune.
Znači, mora da se rešava problem drugačijom organizacijom rada i sistematizacija mora da odražava potrebu da se usluge pružaju građanima na efikasniji način, da se svako preduzeće i svaka ustanova u svakoj jedinici lokalne samouprave u Srbiji prostre po guberu onoliki koliki je. Ne može da se ide preko.
Nije lako. Na raspolaganju smo da se posavetujemo, ali na kraju krajeva moramo da racionalno poslujemo sa sredstvima koja imamo i ne može izvan toga, nema kako. Na kraju se Srbija zadužuje i na kraju može da nam preti grčki scenario, ako nastavimo na način kako se radilo do nedavno. Ovo sada, što se sa tim problemom mučite, je znak da smo krenuli da rešavamo problema onako kako oni moraju, na trajni, na najzdraviji mogući način, ali to nije lako. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
Uvažena ministarko, sa razumevanjem prihvatam ono što ste vi rekli, ali nisam siguran da li ste vi mene dobro razumeli. Ovde se radi isključivo o radnim mestima gde su zasnovani radni odnosi sa zaposlenima na neodređeno vreme. Ako je to u redu i da smo u odnosu na tu činjenicu u konekciji, da me dobro razumete, ja sam postavio praktičan problem koji se već pojavio.
Ako napravimo Pravilnik o sistematizaciji prema sadašnjem stanju stvari, kako ćemo da zaposlim sportskog inspektora? Na osnovu kog Pravilnika? Koji Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta će definisati mogućnost njegovog zaposlenja? Hajde da ne govorim sada o tome da imamo negde ranije u nekom ranijem Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta prosvetnog inspektora.
Šta ćemo u slučaju da se pojavi nova zakonska regulativa? Dobićemo novi saziv za tri-četiri meseca, donećemo nova zakonska akta, verovatno iz ove oblasti, tada ćemo možda definisati još neka nova radna mesta. To je sve u 2016. godini, mi smo već doneli kadrovski plan za 2016. u 2015. godini. Kako da definišemo sada ta pitanja? To sam postavi kao praktičan problem.
Jednostavno nemamo ga u zakonu, a on će da se pojavi i molim vas samo za razumevanje u tom pravcu kada se budete određivali prema lokalnim samoupravama i njihovim potrebama. Ništa više od toga. Hvala vam puno.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov i član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 78. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 79. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 80. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 80. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.
Izvolite, dr Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Dakle, član 80. govori o načinu popunjavanja radnog mesta, kaže – izvršilačko rado mesto popunjava se trajnim premeštajem, sprovođenjem internog konkursa, preuzimanjem službenika ili zasnivanjem radog odnosa nakon sprovedenog javnog konkursa, položaj se popunjava postavljenjem.
Mi predlažemo da ovaj član glasi – izvršilačko radno mesto popunjava se sprovođenjem internog konkursa ili zasnivanjem radnog odnosa nakon sprovedenog javnog konkursa. Izvršilačko radno mesto može se popuniti preuzimanjem službenika u slučaju kada je jedinica lokalne samouprave preuzela nadležnost ukinute jedinice lokalne samouprave ili gradske opštine, odnosno kada je organ uprave preuzeo nadležnost ukinutog organa uprave ili kada je pokrajinski sekretarijat preuzeo nadležnost ukinutog pokrajinskog organa službe ili organizacije, položaj se popunjava postavljenjem.
Amandmanom se predlaže da se izvršilačko radno mesto popunjava internim ili javnim konkursom, a preuzimanjem samo u slučaju preuzimanja nadležnosti, briše se trajni premeštaj, kao način popunjavanja izvršilačkih radnih mesta.
Predlogom zakona nije precizno uređen postupak za ovaj način popunjavanja radnih mesta, nisu definisani kriterijumi i slučajevi kada dolazi do ovakvog popunjavanja radog mesta. Ovakav način popunjavanja radnog mesta nosi i visok koruptivni rizik i rizik zloupotreba. Ostavljeno je nadređenom da odluči kog zaposlenog na kom mestu će premestiti. Pored toga ovo može biti netransparentan način napredovanja. Istovremeno može biti i način da se sankcioniše neposlušni službenik, jer prema predlogu zakona službenik mora da prihvata premeštaj, pa vas molim. Dobro, niste ni slušali, nije bitno.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Slušala vas je potpredsednica.