Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
…. ali ni za izgubljen život neće uputiti izvinjenje, ali to govori više o njima nego o nama čestitim ljudima iz SNS.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik dr Janko Veselinović, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Poštovani predsedavajući, član 106. dozvolite, da li ćete nam dati obrazloženje za ovo što je sada gospodin Babić, on je držao završnu reč, da li je to završna reč optuženog?
(Zoran Babić, s mesta: Optuženog? Sram te bilo.)
Dakle, on je poručio građanima Srbije, u završnoj reči koju ste mu vi dozvolili, molim vas da dozvolite svim narodnim poslanicima, da daju svoju završnu reč. Naravno da bi ovo bila završna reč tužioca, a tužioc je ceo narod, a tuženi je gospodin Babić i njegova ekipa, koja je ovu Srbiju…..(isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Veselinoviću, dugo ste poslanik i da imate političku stranku naučili biste da je kolega Babić imao pravo na repliku i u trenutku kada ste vi mahali nekom knjižicom koja valjda treba da predstavlja Poslovnik, ja sam kolegu Babića opominjao da završi sa replikom u trajanju od 2 minuta.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni? Ne.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Povređeno je dostojanstvo, član 107. stav 1. gospodine predsedavajući, iako pokušavam da ovu sednicu, ne znam iz koje nervoze i zbog koje mržnje narodnih poslanika bivšeg režima, uvedem u neke normalne tokove i u tom pravcu su bile i diskusije i gospodina Girića i gospodina Rističevića.
Ali, sada je dodatno naruženo dostojanstvo Narodne Skupštine, kada je jedan narodni poslanik preuzeo ulogu tužioca, preuzeo ulogu sudije.
E pa, vidite, poštovani građani Republike Srbije, šta bi se desilo, ukoliko bi ta ekipa u prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj koloni, ne znam koliko ih više ima, kada bi se ponovo vratilo naše društvo na položaju i Srbiju vratilo unazad.
Vidite ko bi vam sudio, vidite ko bi vas tužio, vidite zašta bi vas tužio, vidite kakve bi kazne svima nama bile, vidite li pretnje koje su nam upućene, od „majmune“ pa preko nekog „golog otoka“, na koji bi nas poslao sve gospodin Veselinović, sve one koji ne misle kao on, kao Pajtić, kao cela ta „ekipa“, kakva je u tim kolonama, ne znam koliko ih ima, ali naružiti dostojanstvo Narodne Skupštine, naružiti ustavni poredak, a pravosuđe je nezavisna grana vlasti, a vidimo da bi gospodin Veselinović, bio i kadija i tužilac i sve bi bio, i s kojim pravom?
Može to da radi u okviru svog jedan plus jedan udruženja, ali ne može da radi u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gospodine predsedavajući, i morate na tako nešto da ga opomenete.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dovoljno sam razumeo, dovoljno ste obrazložili povredu Poslovnika, i smatram da nije bilo povrede, jer sam pokušao na vreme da zaustavim gospodina Veselinovića.
Na naslov i član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Reč ima narodni poslanik Biljana Hasanović Korać.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući, član 53. Predloga zakona, govori o utvrđivanju prestanka rada na položaju i tumačeći i čitajući ovaj član, mi smo došli do zaključka da je on pre svega deklarativnog karaktera i amandmanom smo predložili da se izmeni i st. 1. i 2. i da član dobije konstitutivni karakter, odnosno da sa dispozitivom rešenja utvrdi dan prestanka rada na položaju, a da u obrazloženju budu sadržani razlozi zbog kojih prestaje rad na položaju.
Prema Predlogu zakona, obrazloženje sadrži i datum i razloge. Budući da je već predviđeno stavom 1. da se prestanak radnog odnosa utvrđuje rešenjem, potrebno je da u dispozitivu rešenja, po našem mišljenju bude utvrđen datum prestanka radnog odnosa.
Ukoliko bi se zadržalo rešenje koje je dato u predlogu zakona, to bi značilo da radni odnos na položaju prestaje po sili zakona danom ispunjavanja razloga, a da se rešenje donosi najkasnije u roku od 8 dana, od dana kada radni odnos već jeste prestao, čime se stvaraju praktični problemi, jer iz prakse znamo da je onda, ako se donese u roku od osam dana, to može da bude i osmi dan, onda se u praksi stvaraju problemi, da se izvrši odjava dotične osobe i u Fondu za penziono i u Fondu za zdravstveno osiguranje.
U obrazloženju za ne prihvatanje amandmana, upravo se i poziva na to da je norma deklarativnog karaktera, i da zato ne treba da stoji datum prestanka, pa smo to mi shvatili iz tumačenje i zato smo podneli zahtev i kažem opet, iz čisto praktičnih razloga, zbog daljih postupaka, koji slede posle donošenja rešenja i odjave tog lica, predlažemo da se uvede konstitutivni karakter i da u dispozitivu stoji datum prestanka radnog odnosa. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov i član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i mr dr Blagoje Bradić.
Reč ima dr Miroslav Marinković. Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Boris Tadić, SDS, ZZS podnela je amandman na član 54. gde smo predvideli da posle stava 7. se dodaje stav 8. koji glasi – službeniku na položaju prestaje radni odnos danom prestanka rada na položaju, odnosno danom prestanka prava na naknadu plate ukoliko je to pravo ostvario.
Amandmanom se predviđa dopuna člana 54. tako što se precizno određuje kada prestaje radni odnos službeniku na položaju.
U obrazloženju koje smo dobili za član 54, samo momenat, kaže se da se amandman ne prihvata iz razloga navedenih u obrazloženju kojim se odbija amandman broj 24.
Ne vidim razlog zašto je preciziranje takvog termina problematično. Time se precizno određuje kada prestaje radni odnos, šta on znači i time olakšava svima koji učestvuju u ovom postupku da i onome ko je prestao, kome je prestala funkcija, odnosno vršenje ovog posla, omogućava da postupi po svom nahođenju da li će imati obezbeđenje, ako mu ono pripada od tri meseca kao socijalni karakter, kako ste vi obrazložili ili će se uputiti na drugo radno mesto kojim će povezati staž koji mu prestaje sa prethodnog.
Vi ste odgovorili da se to podrazumeva, a to se ne podrazumeva.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na naslov i član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i mr dr Blagoje Bradić.
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić.