Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.12.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Mi dosledno, što je ovaj amandman i pokazuje zalažemo se za veću transparentnost i jačanje kontrolne uloge parlamenta. Mi smo našim amandmanom tražili da ceo ovaj izveštaj o radu mreže koja treba da kontroliše nepravilnosti u trošenju para koje dolaze u Srbiju, od strane Evropske komisije, da se taj izveštaj jednom godišnje podnosi nadležnom skupštinskom odboru, znači Odboru za finansije i budžet.
Vlada je odbila ovaj amandman pozivajući se na član 56. Zakona o Narodnoj skupštini, koji govori o tome da Vlada podnosi svoj izveštaj o radu Narodnoj skupštini i zatim onda dalje govori o tome da nadležni skupštinski odbori kroz tromesečne izveštaje ministarstva mogu da vrše kontrolu rada svakog ministarstva. Činjenica je da ne rade svi ministri, ne ispunjavaju ovu obavezu po zakonu i po Poslovniku. Ne dolaze najmanje jednom u tri meseca da podnose svoj izveštaj o radu.
Drugo, ova tema je posebno važna, čim se posebno nalazi u zakonu, posebno je definisana, i smatramo da ne može i ne treba Narodna skupština da se o tome na koji način se troše sredstva dobijena od strane Evropske komisije, a ona su sigurno najveća koja dolaze po raznim programima u državu Srbiju i mere se stotinama i stotinama miliona evra godišnje, da budu deo ukupnog izveštaja o radu određenog ministarstva, odnosno o radu Vlade.
Zato smatramo da je potrebno da se posebno, kao što ovaj član posebno definiše organizaciju rada ministarstva, da se tako i poseban izveštaj po ovom dostavlja nadležnom odboru Skupštine Srbije i žao mi je što Vlada konstantno odbija naše amandmane koji podižu transparentnost i jačanje kontrolne uloge parlamenta.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Vujoviću vi ste želeli reč po ovom amandmanu. Izvinite.
Reč ima ministar dr Dušan Vujović.

Dušan Vujović

Ako se sa ovim brojevima dobro razumemo, vaš amandman se odnosio na predlog izmena člana 19, koji se odnosi u stvari na član zakona 68b, jel tako. U tom članu, ono što je novo, dodaje se samo posle operativna tehnička saradnja sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara i druga nadležna tela i službama Evropske komisije, dodaje se kao i administrativne provere prijavljenih nepravilnosti u postupanju sa finansijskim sredstvima EU. Ovo se odnosi isključivo na sredstva EU, oni samo traže da postoje tela i to je preduslov da bi nam davali bez kontrole u Briselu. Znači, potpuno je obrnuto. Oni kažu napravite tela koja po stručnosti i po svojim pravilima odgovaraju nama, i mi ćemo onda da vam damo sredstva da vi sami na osnovu programa koji sami definišete trošite i nas o tome izveštavate.
Oni nam daju više slobode. To je 32 glava proširena na sve ove oblasti. Bitno je, da to interpretiram, možemo mi da kažemo šta želimo, a oni nam kažu naučite vi kako to da vodite, pa ćemo vam dati mi sredstva. Ovde samo se dodaje, sa tzv. olafa, proširuje na administrativnu proveru prijavljenih nepravilnosti. Ništa drugo. Mi tu već pišemo izveštaj i prema tome, nemam ništa protiv da se taj izveštaj da, da se proširi na portal Skupštine, ali nemojte da ga pišete kao poseban, samo da se izveštaj kopira, između ostalog u parlamentu je nema problema. Hvala lepo.
(Marko Đurišić, s mesta: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne.
Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić i Milorad Mirčić i Jasmina Nikolić, zajedno Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević, Dušan Pavlović i Miroslav Aleksić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Od kada je donet Zakon o budžetskom sistemu tekuća budžetska rezerva je određena do 2,5% od ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine. Bilo je sigurno problema, ali je to bilo prihvaćeno kao standard koji mora da se poštuje, i to je funkcionisalo. Prosto sam zaprepašćen, posle ovako uspešne 2016. godine, da vi ovo sa 2,5% dižete na 4%. Zašto to radim? I onako imate tako lepe aproprijacije ekonomske klasifikacije, toliko maglovite sa iznosima, imate taj budžetski kontni plan koji vam omogućava sad ga vidiš sad ga ne vidiš. Sve možete da radite, ne znam odakle vam potreba da jedan tvrdi standard 2,5% podižete na 4%. Da li je moguće da postoji tolika potreba za nezajažljivošću da se popunjavaju, navodno, neke rupe, pošto je to tekuća rezerva, a istovremeno imate i mogućnost kratkoročnog zaduživanja radi očuvanja likvidnosti, za popunjavanje budžeta, neravnomerni priliv sredstava, a hvalite se kako je dobar priliv sredstava. Nikad bolja naplata.
Prosto, ako se uzme šta su razlozi za ovo, ti razlozi ne postoje. Razumeo bih ovo da je problem veliki sa budžetskim sistemom. Međutim, vi se hvalite kako sve dobro ide. Nemate potrebe da dižete procenat tekuće budžetske rezerve, nemate potrebe. Ako ovo uradite ovako, onda vi nama sužavate mogućnosti da vas kontrolišemo. Pored toga što ste nam suzili jer ne donosite završne račune.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milan Lapčević.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Evo i mi smo predložili da se ovaj procenat od 2,5% na 4% vrati u prvobitne okvire kao što je to bila prethodni 15, 20 godina. Ne vidimo ni jedan jedini razlog zašto bi ove godine tekuća budžetska rezerva bila za procenat i po veća, odnosno nominalno za nekih 16, 17 milijardi veća nego što je bila u budžetu prošle, pretprošle ili svih prethodnih godina. Šta će se to specijalno desiti naredne godine da Vlada ima diskreciono pravo da raspolaže 15, 16 milijardi dinara više i da ta sredstva može da planira, odnosno da plasira prema nekom svom nahođenju, kome god hoće?
U obrazloženju ste rekli da se izuzetno sredstva rezerve mogu koristiti za izvršavanje obaveza budžeta lokalne samouprave usled smanjenog obima prihoda budžeta. Na osnovu kojih pretpostavki mi znamo unapred da će se budžeti lokalnih samouprava u smanjenom obimu puniti, kada smo čuli pre dva meseca kada se menjao Zakon o finansiranju lokalne samouprave da to neće ugroziti lokalne samouprave i da postoji već rezerva i kompenzacioni fond koji će nadomestiti te manje prihode.
Zaista nam nije jasno zašto se ova sredstva povećavaju, kada je intencija svakog budžeta u demokratskim društvima da bude što transparentniji, da građani znaju gde njihova sredstva idu. Zašto baš 4%? Zašto nije 24% npr? Ako ovakvim rezonima idemo pa uvek će se naći neka specijalna situacija gde treba da Vlada interveniše. Intencija svakog normalnog društva je da ta rezerva bude što je moguće manja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem poslaniče.
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Naš amandman ide ka tome da umesto što Vlada povećava budžetsku rezervu sa 2,5% na 4%, treba da se dalje smanjuje, kao što je bilo prethodnih godina. Ako idemo ka većoj transparentnosti budžeta, trošenja para, ne vidimo razlog zašto se sada budžetska rezerva, posle nekoliko godina kako se smanjivala, to je činjenica i to pohvaljujemo, sada ponovo povećava. Jedini razlog da razumem ovo povećanje je što je 2017. godina izborna godina. Naravno, ne možete u budžetu baš da pokažete gde ćete ovih skoro dve milijarde ili ne znam koliko para, vi potrošiti na izbore. Gde će sve ministri i kandidati ići da se slikaju, da otvaraju nešto, postavljaju kamene temeljce i pričaju šarene laži.
Sasvim sigurno je, pošto smo čuli od premijera da ćemo imati parlamentarne izbore, da ćete ministre iz ove rezerve morati 64 miliona za troškove parlamentarne kampanje da izdvojite.
To je ono što će da dobiju sve političke stranke koje budu učestvovale na izborima i prešle cenzus. Ali, pitanje je kako će ti izbori na kraju biti održani, da li ćete pre tih izbora pohapsiti sve potencijalne kandidate. Krenuli ste evo da hapsite jednom, ovog jednog …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, to baš nema veze sa amandmanom.