Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.12.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pravo na repliku, pominjanje stranke, najpre ima narodna poslanica Aleksandra Tomić, ovlašćeni predstavnik SNS. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ja na osnovu ovlašćenog predstavnika, a repliku će koristiti moj kolega Orlić.
Samo da naglasimo, kada pričamo uopšte o transparentnosti i pitanju stečaja Srpske napredne stranke, pa stručnjaci za stečaj treba da znaju da su pravna lica političke stranke i da su ovlašćena lica, po zakonu, predsednici tih stranaka. Na računu Srpske napredne stranke stoji sav novac koji je finansiran iz budžeta Republike Srbije i nismo napravili tolike troškove da bi otišli u stečaj. To se nikada neće desiti, dokle god je gospodin Aleksandar Vučić predsednik te stranke.
Za nas se zna u državi gde je koji dinar, a za firme koje je vodio onaj koji priča sada o stečaju i kako je uspešno zastupao – nemojte više da nas branite, molim vas. Prijatno.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima predstavnik predlagača, ministar dr Dušan Vujović.

Dušan Vujović

Kao što znate i kao što je već više puta rečeno u ovoj raspravi o budžetu za 2017, a sada, evo, i u raspravi o Izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, moramo da se pridržavamo u formatu predloženih amandmana i onoga što zakon nalaže.
Znači, ovde potpuno podržavam zahtev da transparentnost bude jedan od principa kojima će se rukovoditi Zakon o budžetskom sistemu, da izveštavanje bude primereno zahtevima i parlamenta i Vlade da prati izvršenje i obaveze izvršenja budžeta i da izveštavanje bude usklađeno sa svim zakonima.
Nažalost, ovaj predlog ne zadovoljava nijedan od tehničkih i pravnih zahteva za amandman. Prvo, transparentnost se definiše kao jedan od termina i kao tačka 61a, ali on sem, čini mi se, nepotpune i neprecizne definicije termina, definiše korisnike na jedan dosta literalan način, ne koristeći terminologiju koja je uobičajena u zakonu definisanja korisnika budžetskih sredstava. Drugo, on na istom mestu definiše, sem termina, pokušaja definicije termina, definiše koje su to obaveze, koja je dinamika izveštavanja, šta tu izveštavanje uključuje, znači, on prevazilazi, u jednoj tački definiše sve, od početka od kraja. To je, čak i da se slažem 100% sa svim što želite da predložite, to je nemoguće dati pod definicijom termina i prema tome ne može da bude prihvaćeno.
Drugo, postojeći zakoni već definišu kako se vrši izveštavanje o izvršenju budžeta. To što ste vi imali primedbe na to da li mi to održavamo to što je u sklopu tih obaveza naših predviđeno, to je drugo pitanje. Ali, mi ne možemo u zakonu da pišemo nešto što protivreči drugim obavezama.
Treće, ovo što vi predlažete iziskuje neke informacije koje nisu nužno usklađene sa ostalim zakonima o dostupnosti informacija. Hvala lepo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem se.
Gospodine Raduloviću, vi se nalazite u sistemu. Imate mogućnosti da se javite po amandmanu. Vreme koje je preostalo vašoj poslaničkoj grupi je minut.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala vam.
Drago mi je da se ministar slaže da je potrebna veća transparentnost i sasvim dozvoljavam da je moguća mnogo bolja i preciznija definicija, pa bih molio onda ministra i Vladu da tu definiciju i da. Mi ćemo podržati takav jedan predlog, ako ga Vlada dostavi, u kome će definisati precizno, onako kako Vlada smatra, da je u skladu sa svim propisima.
Ali, nemojte da izbegnemo ovu temu, pošto mislim da je izuzetno važna. Znači, da sve mora da bude objavljeno. Ja ne poznajem tajno trošenje javnih sredstava. Ono mora da bude javno. Praktično, svi podaci bi morali da budu javni, to nam već govori Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja i treba ga napraviti takvim da je to proaktivno.
Siguran sam da bi jedna ovakva transparentnost pomogla ministru finansija, i vama i budućem ministru finansija, da bolje vodi računa o tome kako se troši budžetski novac i da ne dozvoli partokratiji i političkim strankama koje su praktično pojele celo društvo, da troše novac…(Isključen mikrofon.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Raduloviću.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Stav 2. se bavi taksama i Vlada predlaže neke izmene vezano za način određivanja taksi. Reči, po nama potpuno opravdano, „određenom subjektu“ u zakonskom predlogu, zamenjuju se rečima:“jedinicama lokalne samouprave“. Međutim, mi smo predložili da se ovo proširi, da takse mogu da uvode i državni organi i organi AP ili organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom.
Ne mogu da razumem obrazloženje za neprihvatanje ovog amandmana, jer se ono, prvo, poziva na odbijanje nekog drugog amandmana i govori da je ideja da se obezbedi predlogom Vlade veća predvidivost troškova, građana i privredi. Mislimo da je upravo namera, odnosno da se uvede u Zakon o budžetskom sistemu mogućnost da i državni organi i organi autonomne pokrajine budu ti koji uvode takse, u skladu sa zakonom, što je moguće, nađe ovde i da upravo i naš amandman ide ka tome da se obezbedi veća predvidljivost troškova građana i privredi.
Inače, ta predvidljivost je za ovih četiri, skoro već pet godina, vezano za ove skrivene troškove, pogoršana, što se tiče građana. Znači, ova Vlada je u jednom od svojih obećanja najavljivala smanjenje svih taksi, seču, itd, međutim, krajnji rezultat je da tih taksi, sa 320 i nešto, sada ima 380. Očigledno da je ovo sada ponovo najava da će da se država obračuna, ali, očigledno je da zbog novih izbora će ovo obećanje biti zaboravljeno i dogodine ćemo imati isti broj taksi.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Đurišiću, vreme.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
U članu 17. Zakona o budžetskom sistemu regulisano je da se takse mogu uvoditi samo na osnovu zakona koji utvrđuje visinu takse, ali i mogućnost da se to pravo na osnovu zakona daje nekom određenom subjektu. I to je zaista bila preširoka formulacija. Vi ste pokušali u ovim izmenama zakona da to malo uredite, pa ste umesto toga rekli da su to organi lokalne vlasti. Mi mislimo da umesto toga treba da stoji da su u pitanju korisnici javnih sredstava.
Naravno, vaše obrazloženje kaže da ne možete prihvatiti amandman zato što su važeća ova rešenja, za koja i vi i mi kažemo da nisu dobra, dovela do toga da su takse propisivali razni korisnici, a da se nisu bazirali na Zakonu o republičkim administrativnim taksama. To je, naravno, loše, ali naš amandman ne može doprineti da to i dalje bude tako. Sada, koliko god je ovo „određenom subjektu“ bilo preširoko, toliko je sada „organ lokalne vlasti“ preusko.
Postoje jednostavno korisnici javnih sredstava, postoji potreba da se izdaju i određena uverenja na osnovu Zakona o opštem upravnom postupku itd, dakle, za određene pravne subjekte koji nisu organi lokalne vlasti, ali nisu predviđeni ni Zakonom o republičkim administrativnim taksama. Jednostavno, mislimo da bi trebalo da prihvatite ovaj naš amandman zato što bi bilo manje zabuna sutra kod utvrđivanja visine taksi i organa koji te takse mogu da propisuju. Hvala.