Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Koristim vreme ovlašćene predstavnice poslaničke grupe Demokratske stranke.

Sklona sam da podržim i ovaj amandman i niz od više desetina amandmana kojima, u suštini, narodni poslanici predlažu pojašnjenje šta je to što Nacionalni okvir kvalifikacija treba da ostvari u Republici Srbiji.

Koleginica Dubravka Filipovski je govorila o poboljšanju kadrovskih resursa i tu se opet vraćam na jezik, da li su kadrovski resursi, zašto je resurs naša reč, zašto je kadar naša reč, nije. Mislim da, ako ne vi, a ko bi onda govorio o dobrom jeziku kada je u pitanju Nacionalni okvir?

Svi ti amandmani su manje-više odbijeni sa obrazloženjem da je rešenje predloženo predlogom zakona celishodnije. Nisam sigurna. Pravo je Vlade da ceni celishodnost svoje odredbe, ali amandmani kojima želi da se pojasni šta u stvari treba da promeni Nacionalni okvir je ovo – da imamo prave kadrove, nešto treba da se desi za godinu, dve, pet, deset koji bi utemeljili znanje, izbrisali prezir prema znanju i dovelo do toga da imamo kadrove koji mogu da rade, pa onda da unapredimo evropske integracije, pa da unapredimo rodnu ravnopravnost, pa da unapredimo povećanje ulaganja, pa da podignemo efikasnost lokalnih samouprava, pa da pomognemo većoj efikasnosti sudova, pa da Nacionalni okvir ima osvrt na unapređenje školstva u celini, pa upošljavanje kapaciteta, što opet, sada se opet vraćamo na jezik, zašto nam je upošljavanje kapaciteta dobro po našem jeziku, a deskriptori nisu. Unapređenje obrazovne efikasnosti itd, preko položaja izbeglih i prognanih lica do razvoja prosvetnog sistema i još ću neke komentarisati.

Ja potpuno razumem, i to je sve legalno i legitimno, i da se uloži napor u rad ovakvih amandmana i da se oni brane da bi ljudi razumeli šta su sve detalji, kao što razumem i stav Vlade, dobro, vi ste se dogovorili, mi to nećemo da prihvatimo, ali imam predlog, osim svoje odluke da glasam za amandmane koji pojašnjavaju detaljno, da ministarstvo učini jedan napor, možda neuobičajen kada je u pitanju praksa kontrole nadzora rada Skupštine nad Vladom, i da skupite sve ove amandmane na jednom mestu, takvi kakvi su, odbijeni, sa obrazloženjem da je ono što ste vi predložili celishodnije, ali biste tako imali manje od 4.000 karaktera praktično izlistano sve šta su oblasti u Srbiji u kojima Nacionalni okvir kvalifikacija treba da unese promene i poboljšanje. Ima nekih koji su napisani tako da ne izgledaju da ima logične veze. To ostavljam ministru da proceni, ali povod mi je ovaj amandman zato što mi imamo problem sa znanjem kojeg jako lako preziremo i sa pozitivnim stavom prema tome šta je najveći kapital koji možeš da imaš, učeći bilo koju školu i obučavajući se za bilo koji posao, bez obzira da li je on u sektoru zanata, usluga, proizvodnje, čega god i tu je reč o kadrovima. Ja bih stavila ljudski resursi, ali mi nije namera da poboljšam amandman, nego da pojasnimo jedni drugima kako svaki posao i svaka strategija rasprave u ovoj Narodnoj skupštini može da donese nešto dobro.

Jedan kratak, na starom srpskom, „kej stadi“ o tome šta su ovi amandmani hteli u zakonu, pomogao bi i ministarstvu i svima onima koji kada čuju Nacionalni okvir kvalifikacija, jer baš nisu sigurni šta to znači i čemu to služi i da li će da radi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima koleginica Vesna Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

U članu 1. Predloga zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije opisan je predmet ovog zakona, ali i njegovo povezivanje sa Evropskim okvirom kvalifikacija.

Amandmanom kojim sam podnela predviđeno je dodavanje stava 3. odnosno dodavanje termina „evropske integracije“.

Podnošenjem ovog amandmana želela sam da naglasim značaj procesa evrointegracija Srbije za celokupnu reformu našeg društva. To je dobar pokretački mehanizam, između ostalog, i zbog fondova čije korišćenje nam pomaže da uspostavimo najviše standarde u svim oblastima po ugledu na najrazvijenije evropske zemlje.

Uspostavljanje ovog sistema kvalifikacija jedan je od prioriteta kako nacionalnih, tako i evropskih strateških dokumenata. Institucije i tela koja se odnose na Nacionalni okvir kvalifikacija biće uspostavljeni kroz finansijski Sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije sa posebnim uslovima koji se primenjuju na finansiranje sektorskog reformskog ugovora u oblasti reforme sistema obrazovanja, u okviru Akcionog IPA programa za 2016. godinu.

Navedenim sporazumom planirana je uplata sredstava u budžet Republike Srbije od strane Evropske komisije, u skladu sa mehanizmima sektorske budžetske politike.

Pošto je članstvo Srbije u EU jedan od naših glavnih spoljno-političkih prioriteta, smatram da ovaj amandman treba uvrstiti u tekst zakona.

Na kraju, primena ovog zakona daće konkretne rezultate u praksi i pomoći će velikom broju ljudi koji su suštinski kvalifikovani, ali nemaju formalno obrazovanje i zajedno sa dualnim obrazovanjem, ovaj zakon predstavlja veliki korak napred u unapređenju sistema našeg obrazovanja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima koleginica Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ovo je dobro obrazložen jedan od amandmana, koji je takođe odbijen i ja razumem stav Vlade da kaže – mi ćemo da sarađujemo sa komisijom, imaćemo IPA projekte, pisalo evropskih integracija ili ne pisalo.

Nisam sigurna da je to dobro obrazloženje. Na moje pitanje – da li će svima biti jasno čemu služi i da li će da radi nacionalni okvir kvalifikacija, dobacivanje je bilo – hoće, hoće. Treba malo dokaza za to, znate? Ja sam dva puta sa koleginicom Nadom Lazić tražila izmene u budžetu od samo 10 miliona dinara za karte erozija i dva puta su me ministri slagali sa – hoće, hoće. Četiri puta sam tražila uklanjanje divljih deponija kod Novih Banovaca, pa su ministri i nadležni tvrdili – hoće, hoće, ne brini. To traje godinama.

Tako da, ne može na „majke mi“ i na „hoće, nije tvoje da o tome brineš“ da razgovaramo o tome da li će i kako biti primenjen nacionalni okvir kvalifikacija i da li će i kako biti ono što ja znam da Vlada ima kao sporazum sa Evropskom komisijom.

Vaše je pravo da odbijete i ovakav amandman. Moja je obaveza da vam kažem saberite ove amandmane, bez obzira da li će to da uradi ministarstvo ili će da uradi Skupština, jer će zbir ovih amandmana pokazati gde u stvari treba da radi nacionalni okvir kvalifikacija, ne zato što neko od nas ovde to ne zna, nego zato što niko ovde od nas nije tu jedno zbog drugog, nego zbog ljudi koji žive u Srbiji, a kojima treba da se promeni kvalitet obrazovanja primenom nacionalnog okvira kvalifikacija.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima koleginica Stojković.
...
Srpska napredna stranka

Dušica Stojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Srbija je deset godina čekala da se donese i definiše Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija. To ni jedna prethodna vlast nije uradila, želim gospodine Šarčeviću, ministre Šarčeviću, da vam zaista odam javno priznanje što ste sa svojim stručnim timom nakon deset godina uspeli da reformišete sistem obrazovanja i da Narodnoj skupštini Republike Srbije date ovo jedno zaista dobro zakonsko rešenje.

Kada se setim šta je sve radila prethodna vlast u godinama iza nas, dobro je što nisu reformisali obrazovanje. Sproveli su one nakaradne reforme, podsetiću vas na reforme u oblasti pravosuđa, tako da je zaista dobro za nas građane Srbije što nisu dirali u sistem obrazovanja u Srbiji.

Razlozi za podnošenje mog amandmana, koji se odnosi na član 1. Zakona koji definiše sam predmet Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija je zbog toga zato što nacionalni okvir kvalifikacija doprinosi unapređenju obrazovnog sistema Srbije uopšte, ali ne samo sistema obrazovanja, vi ste zaista jedne ključne aktere u ovom procesu uključili i privredu i Ministarstvo rada i sindikate i sva ona strukovna udruženja koja su vam pomogla, čija ste mišljenja inkorporirali i postali su sastavni deo ovog zakona.

Svrha ovog zakona je zapravo obrazovanje kompetentnih pojedinaca. Tim kompetentnim pojedincima moramo dati jednake mogućnosti, jednake šanse da se obrazuju u školama u Srbiji. Ti kompetentni pojedinci će moći na jedan adekvatan i profesionalan način da odgovore kako na potrebe tržišta, tako na potrebe privrede i društva u celini, ali samim tim oni će zadovoljiti i svoje lične potrebe. Oni će se razvijati, oni će negovati jedan koncept celoživotnog učenja.

Nacionalni okvir kvalifikacija je sastavni deo procesa evropskih integracija i naših poglavlja 26 koje se odnosi na obrazovanje i kulturu. To je planirano, zapravo osnovna suština je planirana u evropskom okviru kvalifikacija, odnosno povezivanja našeg nacionalnog okvira sa evropskim okvirom kvalifikacija.

Podsetiću vas, mi smo ovo poglavlje otvorili februara prošle godine i dat je prostor samim državama kandidatima da definišu po ugledu na evropski model svoj sistem obrazovanja.

S tim u vezi, obezbeđena su zaista značajna finansijska sredstva u iznosu od 27,4 miliona dinara, kako bi se obrazovali projekti i realizovali projekti u oblasti obrazovanja, usavršavanja nastavnika u svim osnovnim školama.

Na kraju, želim da citiram Vinstona Čerčila koji je rekao da su imperije budućnosti, imperije zasnovane na znanju. Znanje je jedno od naših najvećih kapitala za budućnost i ukoliko želimo da zaista kao društvo napredujemo, moramo obezbediti ravnopravnost, jednake mogućnosti, jednake šanse u sistemu obrazovanja u Srbiji. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Takođe jedan dobar amandman koji kaže da nacionalni okvir kvalifikacija afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje rodne ravnopravnosti.

Svi amandmani imaju uporište u Ustavu, ali ovaj amandman ima direktan član u Ustavu Republike Srbije koji je obavezao sve nas, država se sama obavezala na politiku jednakih mogućnosti.

Ako i za neke druge možda imate obrazloženje da je vaše rešenje celishodnije, za ovo je teško održivo iz prostog razloga što gledajući jednak pristup devojčicama i dečacima, obrazovanje decenijama ili vekovima unatrag i stvarajući kao država zakonodavni okvir koji to treba da omogući, vidi se kako smo za manje od 100 godina stigli od stava šta će ženskinje u školi, to će biti opasno, ono treba da sedi kod kuće i da se uda i da ćuti, pa smo stigli danas do neverovatnog doprinosa žena u Srbiji i u celom svetu nakon obrazovanja, neverovatnog doprinosa onim što rade kada se zaposle i kada završe škole, kakve god škole i onim što jesu u društvu, bivajući tretirane kao ljudska bića.

Sa ovim u vezi i rasprava o tome da li nam trebaju imenice za zanimanja u ženskom rodu, pa ću samo da vas podsetim da je sve bilo neobično. Bilo je neobično i doktorka, bilo je neobično i docentkinja, dok Ksenija Atanasijević nije odradila disertaciju na Beogradskom univerzitetu kao prva i dobila zvanje docentkinje, uz jedan neverovatan čaršijski linč koji je pratio nju i njenu disertaciju od Ruđeru Boškoviću, do tužne činjenice da danas ne znamo gde joj je grob na Novom groblju.

To je sve istorija, zajednička istorija žena i muškaraca u Srbiji, da ne spominjem sve one prve koje su krčile put kroz obrazovanje i kroz zanimanja u kojima žena nije bilo, koje su prošle svojom ženskom stopom tamo gde ni jedna žena pre njih nije prošla, da bi mi rođene 20, 30, 40 ili 50 godina kasnije imali široko otvoren put.

Ako nacionalni okvir kvalifikacija to ne vidi kao vrednost, ja sam sigurna da smatrate celishodnim da ste dovoljno napisali, ali nećete umanjiti celishodnost zakona prihvatanjem ovakvog amandmana. Hvala.