Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima koleginica Kostić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Vlada je u cilju i unapređenju razvoja obrazovne politike u 2018. godini predložila da se u budžetu na ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdvoji 21 milijarda dinara više, što smo mi ovde sa zadovoljstvom izglasali i usvojili, jer samim tim smo usvojili jednu novu politiku Ministarstva nauke i prosvete, koja se naročito ogleda u ovoj godini u digitalizaciji, zatim u preduzetništvu, međunarodnoj maturi, zatim komercijalnim studijama i slično.

Posebno bih istakla da je ove godine u budžetu Ministarstva prosvete izdvojeno 15 miliona za razvoj i unapređenje preduzetničkog obrazovanja. Dobar primer iz prakse jeste lokalna samouprava iz koje ja dolazim, Sokobanja, gde je prošle godine na međunarodnim danima učeničkog preduzetništva učestvovalo više škola iz Srbije i gde su se učenici takmičili na temu „Biznis ideja za razvoj turističke ponude Sokobanja“. Takođe, u tim danima imali su i predavanje koje je pomoćnik ministra Gabrijela Grujić održala na temu „Dualno obrazovanje“, što svakako unapredilo prihvatanje te ideje od strane samih predavača. I ove godine međunarodni dani učeničkog preduzetništva održaće se u Sokobanji i sve škole zainteresovane su pozvane da učestvuju na toj manifestaciji gde će takođe biti održane i razne konferencije za nastavnike. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Duško Tarbuk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministri sa saradnicima, uvaženi građani Srbije, želeo bih da predložim amandman na Predlog zakona o NOKS-u, ukažem na njegov značaj za efikasnost rada lokalne samouprave. Predloženi zakon, odnosno uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije, koristiće mnogobrojnim subjektima, učesnicima u sferi rada i obrazovanja, jer bi uspostavljeni okvir doprineo obezbeđenju kvaliteta kao rezultat rada i stručnog obrazovanja i obučavanja.

Korisnicima uspostavljenog sistema državnih institucija i javnih službi koji, zahvaljujući usaglašnosti sistema obrazovanja i kvalifikacije, sada mogu dobiti profesionalne i sposobne javne službenike. Lokalna samouprava, kao organ državne uprave na koju su građani i privreda neposredno upućeni, neophodno je da bude sposobna, efikasna i profesionalna. Ono što svi želimo jeste lokalnu samoupravu kao servis građana.

Posao države mogu da unaprede samo motivisani, disciplinovani i profesionalni službenici. Tako nešto možemo u narednom periodu da očekujemo upravo od pojedinaca koji prolaze obrazovani sistem usaglašen sa potrebama privrede prethodno i ova Vlada prepoznali su značaj, veštine koje moraju da ugrade da je ulaganje u obrazovni sistem i edukaciju višestruko isplativo i neophodno na našem putu ga izgradnji moderne i evropske Srbije.

U svakom slučaju sve ono što ukida ono „FTP 1“ ili „fali ti jedan papir“ ili dođi sutra, ja sa obadve ruke podržavam i u danu za glasanje molim moje kolege poslanike da nađu snage i vremena da podrže ovaj amandman.

Gospodinu ministru i njegovim saradnicima čestitam što su ubrzali naš obrazovni sistem i približili ga evropskom nivou. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Parezanović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Parezanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege, ovim amandmanom se dodatno ističe uticaj ovog zakona na sveobuhvatno unapređenje školstva u Srbiji kao jednog od osnovnih preduslova za razvoj kako privrede i privatnog sektora, tako sa druge strane i kvaliteta javnih usluga.

Kao i niz prethodnih zakona u sferi obrazovanja i ovaj zakon ističe važnost celoživotnog učenja kao jednog od osnovnih principa reforme obrazovanja, odnosno da se učenje i obrazovanje ne završava sa završenom osnovnom, srednjom školom ili fakultetom, jer vreme u kojem živimo bez dileme iziskuje i nova učenja i nova znanja i prilagođavanje novim tehnologijama.

Ono što ovaj zakon treba da obezbedi, između ostalog, jesu veća transparentnost i razumljivost kvalifikacija, obezbeđivanje priznavanje neformalnog i informalnog učenja, da jasno definiše nivoe i podnivoe obrazovanja, kao i usklađenost sa Evropskim okvirom kvalifikacija, a sve to kao i proizvod treba da donese i veću motivisanost pojedinaca za celoživotnim učenjem, za usavršavanjem, za napredovanjem, a da pojedinac može da očekuje da sve to bude i prepoznato i merljivo i vrednovano u sistemu u kojem radi, jer samo uz veću motivisanost svakog pojedinca možemo da očekujemo da celoživotno učenje bude u potpunosti prihvaćeno.

Dakle, ja očekujem da ovaj zakon pozitivno deluje na usavršavanje, stručno i profesionalno, svakog pojedinca, a to je i osnovni preduslov za razvoj i privrede i privatnog sektora i kvaliteta javnih usluga, jer kao što znamo svaki sistem čine ljudi, čine pojedinci i njihovim napredovanjem napreduju i ti sistemi. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Pekarski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poštovane dame i gospodo poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, evo čuda – poslanik podneo amandman, pa se javlja za reč. Možda bi trebali da se izvinimo, što kao poslanici vladajuće strukture, odnosno vladajuće grupe podnosimo amandmane, mladom gospodinu Aleksiću, ali šta da radimo? To je naše pravo, naša obaveza. Hteo sam da podnesem, umesto amandmana, zahtev za subvenciju za kupovinu traktora, ali to danas nije na dnevnom redu.

Koristim ovo pravo da kada neko kaže „briše se član zakona“, naše je pravo da kažemo „ne briše se član zakona“. Možda treba da podnesemo amandmane na kojima će da stoji da treba član da se boldira, da se podebljaju slova da bi se na takav način dalo na značaju.

Podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona i predlažem da se doda stav 3. koji kaže – NOKS-om se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije, posebnim osvrtom na upošljavanje kapaciteta. To sam predložio na osnovu drugog cilja NOKS-a koji kaže – razvoj standarda kvalifikacija zasnovan na potrebama tržišta rada.

Ovim amandmanom sam hteo da skrenem posebnu pažnju na značaj donošenja ovog zakona u Nacionalnom okviru kvalifikacija, jer NOKS-om se uspostavlja integrisani jedinstveni sistem koji obuhvata sve nivoe, koliko se sećam, ima ih osam, i sve vrste kvalifikacija koje su grupisane u četiri grupe, a to je osnovno, srednje, akademsko i strukovno obrazovanje. Usvajanjem ovog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije on postaje instrument za uređivanje, povezivanje oblasti kvalifikacija i tržišta rada i stimulativni je osnov za primenu celoživotnog učenja.

Ovim zakonom se uspostavlja i sistem za razvrstavanje klasifikacija, klasnost, koji je usklađen sa međunarodnom standarnom kvalifikacijom obrazovanja, poznatom pod šifrom ISCED-13F, a uloga NOKS-a je da se povezuje sa Evropskim okvirom kvalifikacija. Želja onih poslanika koji kažu da se ovo briše nije ništa drugo nego želja da Srbija ostane prosvetno neuređena, pravo neuređena i bez pravih planova.

Srpska napredna stranka ne želi tako nešto i SNS želi da ovaj parlament preuzme ulogu za šta i postoji, a to je da donosi zakone, a nikako da preuzme ulogu gumice i da briše zakone. Ne bih se složio sa zamerkom pojedinih poslanika da zakoni ne treba da budu ovako precizni, da ne treba da budu detaljni i da treba nešto ostaviti za podzakonska akta, jer mislim da uređenjem i detaljnom regulacijom ovakvog zakona podzakonska akta postaju još preciznija, još bolja i na taj način se sprečava zloupotreba, pronalaženje rupa u zakonu i birokratska zloupotreba ili loše tumačenje zakona.

Ne slažem se sa zamerkom koja je upućena ministru da je sklon čestim promenama zakona, jer mislim da je to dobro na osnovu usklađivanja zakona i nekih stvari koje se dešavaju u praksi. Sećam se reči ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanovića, predsednika gradskog odbora SNS Beograda, koji je rekao – ako treba zakon ću menjati na svakih mesec dana, kako bi zakoni bili što bolji. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik LJubiša Stojmirović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milan Knežević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Kneževiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milan Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, koleginice i kolege, ovo je još jedan od naših amandmana iz vladajuće stranke i odnosi se isto kao i amandman prethodnih kolega. Čisto radi gledalaca koji prate prenos da ponovimo, da se članom 1. Predloga ovog zakona uspostavlja nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije i da se u tom članu praktično definišu i uređuju sistem kvalifikacija sa ciljevima, svrhom i rezultatima. Znači, član 1. koji uspostavlja i stavlja bazične ciljeve i rezultate kojima se definiše sve što se odnosi kasnije u svim članovima.

Predlažem amandman kojim se dodaje stav 3. i taj stav 3. se odnosi prevashodno na prosvetni sistem. Tako da ga pročitam, čisto zbog gledalaca - NOKS-om se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na razvoj prosvetnog sistema. Praktično, ne samo nacionalni okvir kvalifikacija, a sada kada o njemu diskutujemo, ovo je još jedan zakon kojim se zaokružuje set zakona koji smo i u jesenjem zasedanju imali, i odnosi se na obrazovanje.

Svi ti zakoni su bili reformski u mnogo čemu, da sada ne podsećamo, ali praktično, kao i ovaj zakon o kome sada diskutujemo, koji je trebao, i već su neke kolege poslanici rekli, mnogo ranije da bude donesen. Ministarstvo je uz veliki trud, jer donošenje ovakvog zakona podrazumeva mnogo odgovornosti i stručnog rada i truda da bi se jedan ovakav nacionalni okvir kvalifikacija doneo.

Praktično, donošenjem ovog zakona u mehanizmu povratne sprege mora reformski da se pristupi i u obrazovanju. Znači, definisanje odgovarajućih nivoa znanja i veština, jer suština, osnova krucijalna, ovog zakona je da se uvede koncept ishoda učenja. Stvoreni su uslovi kojima se omogućava jedna osnovna stvar, da se svaki ishod učenja može vrednovati, oceniti i proceniti i na taj način da se tačno odrede subjekti koji mogu to da obavljaju, nivo veština i znanja koji odgovarajući kvalifikacioni nivo podrazumeva i u praktičnom delu sposobnosti i one poslove koje odgovarajući kvalifikacioni nivo može da obavi.

Tako da, ovaj zakon o NOKS-u predstavlja veliki dalji napredak Ministarstva u uvođenju novih reformi u oblast obrazovanja koje će da dovede do poboljšanja i daljeg doterivanja i osavremenjivanja našeg školstva od predškolskog do visokog obrazovanja. Hvala.