Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ostoja Mijailović.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Željko Sušec.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Branko Popović.
Kolega Popović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branko Popović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, dopunom ovog člana stavom 3. koji sam predložio, Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije će dodatno afirmisati sveukupni razvoj naše države, a posebno razvoj regionalnih medicinskih centara.

Vlada Republike Srbije je pokazala da se omogućavanjem redovnog i kvalitetnog stručnog usavršavanja mladih ljudi, obezbeđivanjem adekvatnih uslova za rad i novim investicijama stvaraju najpovoljniji uslovi za razvoj države.

Ulaganje u zdravlje ljudi je ulaganje u budućnost. To je ideja kojom se vodila Vlada Republike Srbije gradeći nove zdravstvene ustanove širom naše zemlje. Klinički centar Niš u čiju obnovu i izgradnju je uloženo 50 miliona evra, opremljen najsavremenijom tehnikom i aparatima, danas je najmodernija zdravstvena ustanova u ovom delu Evrope. Obezbeđena su sredstva za završetak kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Izgrađeni su novi domovi zdravlja. Izgradiće se bolnica „Tiršova 2“, nabavljen je gama-nož, u toku je nabavka sajber noža, preko 10 linearnih akceleratora je raspoređeno širom Srbije, što je dovelo do smanjenja lista čekanja na zračenje. Nabavljen je veliki broj skenera, magnetnih rezonanci, digitalnih rengena, savremeno opremljenih sanitetskih vozila.

Napredak u informatizaciji zdravstva, uvođenje elektronskog recepta, skraćeno vreme čekanja na terapiju onkoloških pacijenata, poboljšano stanje u oblasti mentalnog zdravlja, kao i rekordni rezultati u oblasti transplatacije organa doveli su zdravstvo Srbije na 20 mesto u Evropi. Podsećanja radi, 2013. godine zauzimali smo poslednje 34 mesto.

Ovo je politika odgovornog i domaćinskog odnosa prema svojoj državi, politika marljivosti i brige za svoje građane. Ovo je politika SNS i našeg predsednika Aleksandra Vučića. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Koleginice Vukojičić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, podnela sam amandman na član 1. kojim se u stavu 3. dodaje novi stav, a koji se odnosi na afirmaciju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na zaštitu ranjivih grupa. Najpre moram da pohvalim u stvari Ministarstvo prosvete iz razloga što je zakon koji se odnosi na nacionalni okvir kvalifikacija rađen jedan duži vremenski period, odnosno rađen je praktično od kraja 2014. do kraja 2017. godine. Rađen je u potpunom partnerstvu i u socijalnom dijalogu sa svim relevantnim institucijama, formiran je čak i međuministarski tim za izradu ovog zakona, ali su i svi drugi važni činioci među kojima i Privredna komora Srbije i naravno druge institucije uzele učešća u izradi nacionalnog okvira kvalifikacija.

Moram da istaknem da je jedan od principa nacionalnog okvira kvalifikacija odnosi se na princip uvažavanja individualnih karakteristika svakog pojedinca, kao i princip jednake dostupnosti sticanju kvalifikacija bez obzira na stepen poteškoća u razvoju svakog od učesnika.

Naravno, želim da istaknem, za razliku od predstavnika žutog režima, koji su opljačkali decu ometenu u razvoju za 157 miliona dinara samo na dvorcu Heterlend, moram da istaknem da je Vlada Aleksandra Vučića samo u školskoj 2016/2017. godini obezbedila za 674 učenika besplatne udžbenike. To su deca slepa, slabovida, deca sa smetnjama u mentalnom razvoju, deca sa motoričkim smetnjama. Nije samo u pitanju 674 učenika. U pitanju je oko sedam hiljada udžbeničkih jedinica, među kojima je preko četiri hiljade u elektronskom formatu, blizu 700 na Brajevom pismu i blizu 800 na uvećanom formatu.

Za ove namene Vlada je izdvojila 27 miliona 318 hiljada dinara. Tako to radi odgovorna vlast, vlast Aleksandra Vučića. Ova Vlada je nastavila kontinuiranu politiku i tako to radi odgovorno Ministarstvo na čelu sa ministrom Šarčevićem. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Amandman koji se bavi preciziranjem za NOKS temom koju ću povezati sa zahtevima izrečenim u drugim amandmanima, za reči našeg jezika, za proces u našem društvu, kao što je inkluzija.

Zašto govorimo inkluzija? Zato što niti smo bili skloni, niti razumemo dovoljno da je uključivanje koje bi bila prevedena reč proces kojim su uključena sva deca, deca sa smetnjama u razvoju, deca sa fizičkim smetnjama, sva deca zajedno jer je to proces koji je dobar za svu decu.

Zbog toga je koleginica podnela ovaj amandman i korišćenje izraza kojima se opisuje fizičko i psihološko stanje deteta ili osobe koja ima smetnje u razvoju je dosta često u našem društvu korišćeno i za uvrede. Danas je dan osoba sa autizmom. Još uvek, dosta često, mnogi od nas kažu, kada hoće nekog da uvrede – autistična osoba. Ne znam da li ima zakona koji će takvu vrstu predrasuda ukloniti iz našeg jezičkog komuniciranja, kao što ne znam da li ima zakona koji će iz naše komunikacije ukloniti propagandu koja je zajednička šteta i zajedničko zlo, ali svakome na izbor. Svako bira po onome što govori da bude ono što je.

Kako god bilo, zahtev da se posebno spomenu društvene grupe koje su do nedavno svugde bile potpuno nevidljivi ili mete predrasuda, mete vređanja, eliminisanje iz društva, je dobar za nacionalni okvir kvalifikacija, kao što bi bilo dobro da ministar na nekom od javnih slušanja, kojih je bilo u Narodnoj skupštini, uradi zajedno sa narodnim poslanicima analizu gde je sve problem sa uključivanjem dece sa smetnjama u razvoju, sa invaliditetom u nastavne procese, jer problema ima strašno mnogo.

Od novca koji je potreban za personalne asistente, preko načina na koji se personalni asistenti utvrđuju do društvene osude, još uvek vrlo snažne šta će i ta deca sa našom decom i kada su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju, deca sa autizmom, deca sa invaliditetom, a i romska deca ili migrantska deca. To je sve posao koji je naš zajednički i bilo bi dobro da ga se prihvatimo i u javnom govoru i u delima, ako smo na javnim poslovima da jasno stavljamo do znanja da ova dobra odluka Vlade, da se bar bedžom na reveru označi dan osoba sa autizmom, znači i neke naše svakodnevne korake, dnevne postupke, dnevno delanje za smanjenje lošeg ponašanja prema nekima od nas koji su različiti da razumemo da je ta različitost bogatstvo za sve nas. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar gospodin Šarčević. Izvolite.

Mladen Šarčević

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Samo bih da podsetim i vas i javnost da, bar za poslednjih godinu i nešto dana se na tome radi intenzivno i da to nije ni za kakvu hvalu, ni marketing, nego je to potreba da tako radimo, a za decu migranata smo zaista država koja je najviše hvaljena na svim mogućim susretima od zapadne Evrope preko Beča, pa gde god se dešavalo, pa i u Grčkoj. Tako da smo tu postali čak neki uzor prema onome koliko smo pokazali volje i strpljenja.

Meni je drago da je dupliran broj romske dece koja pohađaju srednje škole i devojčica, znači stižu momke, o svemu se vodi računa, dupliran je broj studenata, tako da o tome izuzetno vodimo računa, pa ćemo sada u ovoj akciji koja sledi, znači ogromna sredstva posvetiti obukama nastavnika, u inkluziji romske dece i, rekao sam, prošle nedelje, u sistemu imamo skrivenog novca koji se ne vidi jer se jako lako ljudi koji vode ustanove, da kažem, igraju sa tim cenusom, to je neki pravilnik koji mogu da prikažu više, gde je manje zaposlenih.

Imajući u vidu u kakvom je stanju i budžet i država, ja nisam čekao nova sredstva, nego radimo elektronski cenus i već smo saznali koliko ima višak sredstava. Znači, taj novac će vratiti asistenata više nego što je bilo, u većoj meri, pedagoških, ovih ličnih pratilaca, školskih bibliotekara, psihologa, pedagoga i drugih struka, jel tada kada se seklo, nije se vodilo računa. Tako da se o ovome vodi izuzetno računa i hvala vam što ste potegli ovo pitanje.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dalibir Radičević.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Radičeviću izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dalibor Radičević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o nacionalnom okviru kvalifikacije Republike Srbije, kojim se dodaje stav 3. i glasi – NOKS-om se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na industrijalizaciju.

Cilj mog amandmana je da se dodatno definiše predmet ovog zakona. Zašto baš sa posebnim osvrtom na industrijalizaciju? Samo sa jakom i stabilnom industrijom država može da stane na zdrave noge i oda očekujemo da će imati stabilnu finansijsku situaciju.

Vlada Republike Srbije, a posebno predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, ulažu ogromne napore da se industrijska proizvodnja u Srbiji poveća i da se uposli što veći broj radnika. Sve to direktno utiče na povećanje BDP, a naravno da utiče i na smanjenje broja nezaposlenih.

Napori koji su uloženi u prethodnom periodu već su počeli da daju pozitivne efekte. Investitori koji su uložili svoj kapital doveli su do toga da giganti koji u Srbiji u zadnjim godinama nisu ili su radili sa ogromnim gubicima, danas počnu ponovo da rade. Primera za to ima mnogo, kao što je „Železara“ Smederevo ili „Fijat“ u Kragujevcu.

Žao mi je što nismo i ranije imali predstavnike vlasti kojima je glavni cilj dobrobit građana i jaka i stabilna država. Nažalost, njima je bio glavni cilj kako da napune svoje džepove, a ne državnu kasu. Da je bilo dobre volje, mašinska industrija i elektronska grupa u Nišu bi i danas radile. Zato je neophodno dati punu podršku ljudima koji se domaćinski odnose prema svojoj zemlji i na sve načine pokušavaju da unaprede industriju, kao osnov stabilne države.