Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Tomašević, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, uspostavljanjem Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije definiše se prostor u kome se kvalifikacije uspostavljaju, opisuju se nivoi i vrste kvalifikacija, nadležna tela i procesi koji su u vezi sa uspostavljanjem sistema kvalifikacija, uz uvažavanje specifičnosti nacionalnog obrazovnog sistema, principa evropske obrazovne prakse, posebno evropskog okvira kvalifikacija.

Podnela sam amandman kojim se u članu 1. dodaje stav 3, a to je da se Nacionalnim okvirom kvalifikacija Republike Srbije afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje pravosudnih institucija.

Poboljšanje kvaliteta i efikasnosti pravde, jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, u cilju jačanja vladavine prava, demokratije, pravne sigurnosti, približavanje pravde građanima i vraćanje građanima poverenje u pravosudni sistem od izuzetnog je značaja za sveukupni razvoj Republike Srbije.

Ono što je ključni prioritet Republike Srbije kada je u pitanju reforma pravosuđa i unapređenje pravosudnih institucija jeste pravosudni sistem u kome su pravosudne institucije i nosioci pravosudnih funkcija u svom radu oslobođeni svakog neprimerenog i nedozvoljenog uticaja i pritiska koji bi ometali ostvarivanje pravde, bez obzira na njihov izvor.

Ovde ne mogu a da se ne osvrnem na katastrofalnu reformu pravosuđa iz 2009. godine sprovedenu od strane bivšeg režima kada je 837 sudija razrešeno, a da se pritom nije ni odlučivalo da li ispunjavaju uslove da budu birani za sudijsku funkciju, niti su im dati pojedinačni razlozi za razrešenje. Bili su nedostojni sudijske funkcije samo zato što nisu bili bliski bivšem režimu, već su bili profesionalci u svojoj struci. Odlukom Ustavnom suda Republike Srbije 2012. godine ove sudije su vraćene na posao i to je državu koštalo 1,5 milijardi dinara.

Prethodna Vlada, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, sadašnja Vlada, kao i nadležno Ministarstvo pravde mnogo toga su uradili u oblasti pravosuđa i unapređenja pravosudnih institucija, ali ćemo morati još mnogo da radimo da to što smo nasledili, i politički uticaj na pravosuđe i neefikasnost, menjamo u potpunosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Javljam se na osnovu člana 32. Dobila sam informaciju iz službe malopre da je u e-parlamentu, elektronskom sistemu, malopre bio amandman gospodina Veroljuba Arsića na dnevnom redu. Interesuje me – zbog čega kolega Arsić nije pročitao svoje ime? Da li zato što ne želi da govori o amandmanu, u tom slučaju je u obavezi da pročita, ili zato što ne želi da ustupi meni kao potpredsedniku da vodim sednicu dok on govori eventualno o amandmanu.

U svakom slučaju, ceo dan slušamo o tome koliko se razvija školstvo, obrazovanje, šta sve postižemo, ministri, odnosno premijer priča o tome kako je e-Uprava osnov razvoja, a mi u parlamentu doživljavamo to da narodni poslanik potpredsednik Skupštine ne čita svoje ime, valjda da se ne bi u javnosti čulo da ne želi da govori o amandmanu.

Ne možete to da radite, gospodine Arsiću. Nemam ništa protiv da vi ne dozvoljavate da ja vodim sednicu parlamenta, to je vaše pravo, pre bih rekla zloupotreba, nije ni važno, ali morate da poštujete ovo što stoji na e-parlamentu, to je dostupno svakom narodnom poslaniku, to je dostupno svim službama u parlamentu i svi su videli malopre da ste preskočili svoje ime i prezime i da ste trebali da govorite o amandmanu, odnosno da ste podneli taj amandman, a da li ćete govoriti ili nećete, to je vaša stvar.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, ja vas poznajem kao koleginicu koja je jako pedantna i prati sednicu i vodi računa, zato prestanite da osluškujete te koji vam sufliraju, doveli su vas u jednu veliku zabludu. Pre nekih 35, 40 minuta amandman na član 1, koji je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić, je čitan. Čitao ga je kolega Đorđe Milićević, a ja sam o svom amandmanu diskutovao.
(Vjerica Radeta: Amandman je sada bio na dnevnom redu, a ne tada.)
Nije amandman na dnevnom redu. Amandman ne može da bude na dnevnom redu koleginice Radeta, kao što isto znate da po Poslovniku, prvo idu amandmani kojima se traži brisanje jednog člana, pa dopuna, pa izmene i dopune člana na koji se podnosi amandman.
U rasponu izmena i dopuna, možete da menjate redosled amandmana i radilo se koleginice Radeta, samo ćete da uspete daljim reklamacijama poslovnika, kad mi dođu neki od vaših poslovnika da mu zarotiram mesto, kada će da govori, da to više nikada ne dobije.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? (Da.)
Izjasniće se. Evo, dobićete reč. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Sada govorim po članu 27. prosto sam iznenađena, ne mogu da verujem da neko ko predsedava parlamentom izriče takve pretnje narodnim poslanicima, šta ćete vi ubuduće dozvoljavati, šta nećete i morate da se ponašate u skladu sa Poslovnikom, bez obzira da li vam se dopada narodni poslanik ili ne, odnosno politička partija kojoj neki narodni poslanik pripada.

I niste u pravu, ja zaista, hvala vam na tome, pratim precizno svaku preciznu reč u ovom parlamentu, u ovoj sali, ali nije se desilo do sada, a evo raspravljamo ceo dan o amandmanima i jedini amandman koji nije išao redosledom po E-parlamentu je vaš amandman.

Znači, vi ste se dogovorili da ne govorite sada, nego onda kada je drugi kolega predsedavao, da biste iskoristili vreme, a istovremeno da sedite tu.

Dakle, to je istina i nemojte vi gospodine Arsiću da obmanjujete javnost, jer javnost zaslužuje da se govori istina, a pogotovo, nemojte više da vam padne napamet da pretite poslanicima SRS.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginica Radeta, smatram da nije došlo do kršenja Poslovnika, eto iz razloga, zato što se radi o istoj pravnoj stvari i istom pravnom amandmanu.
Znači, redosled ne utvrđuje elektronski parlament, redosled utvrđuje Poslovnik. Po Poslovniku sam vam objasnio da se prvo razmatraju amandmani kojima se traži brisanje jednog člana, onda dodavanje novog člana, pa onda izmene i dopune člana na koji se odnosi amandman.
Znači, ako se traži brisanje, da vam objasnim kao iskusnom pravniku, ja to početnik i laik, ali toliko sam se naučio i objasniću vam pošto ste vi reklamirali Poslovnik.
Ako imate 10 amandmana u kojima piše – briše se, mogu bilo koji, ili prvi ili 10 da pročitam, pravno su isti.
E sada, dešava se ovde u Skupštini da kolege iz iste poslaničke grupe suprotno spisku koji se nalazi na E-parlamentu i spisku koji je dobio predsedavajući, da žele da se zamene i to se radi, tako da ja ne vidim problem oko toga zašto je amandman pročitan, a pročitao ga je kolega Miličević, kada se odnosi na član 1, a ne na član 5, kada su iste bile odredbe kojima je predviđeno njegovo čitanje, kao i svih drugih amandmana pre i posle njega.
Ne razumem u čemu je povreda Poslovnik, zaista ne razumem?
Evo, objasnite mi.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni? (Da.)
Povreda Poslovnik, reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Želim naravno da se Skupština izjasni, kao što želim da se izjasni o ovome što ću sada da kažem, a govorim o članu 107. o gruboj povredi dostojanstva Narodne skupštine, a ovo unapred govorim da želim da se Skupština izjasni, da vama ne priuštim to zadovoljstvo da tu govorite kao narodni poslanik, a ne kao predsedavajući.

Dakle, malopre ste izrekli niz netačnih podataka, da budem fina. Ne možete vi da vređate narodne poslanike, bez obzira što ste na tom mestu tu trenutnom, na mestu predsedavajućeg, i vi da pričate nama, meni ili bilo kome od nas na koji način se vodi rasprava o amandmanima, molim vas da vodite računa o tome kako se vi ophodite prema narodnim poslanicima kada ste na mestu predsedavajućeg.

Nemate pravo vi da polemišete sa narodnim poslanikom odatle, već možete u jednoj rečenici da odgovorite, eventualno na primedbu za povredu poslovnika ili da tražite reč, pa da lepo siđete dole u klupu i da govorite onoliko vremena koliko vam Poslovnik dozvoljava.

Nemojte da mešate babe i žabe.

To kada narodni poslanik iz poslaničke grupe se zameni sa svojim kolegom, to nema veze sa redosledom amandmana. Sada, ako bismo o tome govorili, onda ja tu kada sedim, odlično vidim kakve se tu trange frange rade oko zamena itd.

Nemojte me terati, jer ja ne želim da budem nekorektna, a vi to očigledno jeste. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, recite mi molim vas tačan izraz kada sam ja to nekoga uvredio? Evo, ovde nas je otprilike stotinak. Koju sam ja to reč ili rečenicu upotrebio da uvredim nekog svog kolegu?
Tumačio sam Poslovnik onako kako mislim da je ispravno. Nisam ja vama rekao da vi ne znate, nego da su vas ovi koji vam sufliraju, doveli u zabludu.
Znači, vi ste krenuli sa pričom i sa tezom da moj amandman nije čitan, a kada se ispostavilo da je čitan, onda ćemo da reklamiramo i 27, 107 i svaki drugi.
(Vjerica Radeta: Tražila sam da se Skupština izjasni, a vi nemate pravo da mi odgovarate, tražila sam od Skupštine odgovor, a ne od vas.)
Zbog zloupotrebe Poslovnika, oduzimam vam dva minuta od vremena poslaničke grupe.
Skupština će se u danu za glasanje izjasniti o vašoj povredi Poslovnika.
Kolega Mirčiću, po kom osnovu?
(Milorad Mirčić: Po osnovu osnova.)
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Reklamiram povredu člana 107. gospodine Arsiću.
Vi ste sada na insistiranje… (Isključen mikrofon.)