Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, pravo na repliku.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
U svakom slučaju ću se izjasniti o amandmanu, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, prvo, smatram da ne treba da se prihvati iz očiglednog razloga što je ovakav član u sadržaju zakona dobrodošao i potreban je. Drugo, zato što je to u interesu i samog predlagača. Malopre su se izjasnili iz te poslaničke grupe da ne razumeju značaj nekih izraza, pa onda treba da ostane objašnjenje tih izraza da bi njima bilo jasnije. Treće, ne prihvatam kao bilo kakav argument da mi nasleđujemo sve najgore od nekih prošlih vremena. Da je to tako, mi bismo neke ovde, kao što ih je svojevremeno Đilas, i danas držali u upravnim, nadzornim odborima, a mi to očigledno ne radimo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, slušajući danas ceo dan kolege iz SNS običan čovek uopšte ne bi mogao da zaključi da se radi o zakonima, pre svega, iz oblasti prosvete i oblasti obrazovanja. Ovde se govorilo o svemu i svačemu, a najmanje o zakonima koji se odnose na obrazovanje i vi ste to gledali blagonaklono.

Kada bih ja sada ovoga trenutka iskoristio ovu govornicu i po mom amandmanu govorio recimo o problemima niškog aerodroma i o protestima koji se …

(Predsedavajući: Izvolite, možete i o tome da govorite.)

… vi bi me svakako opomenuli, ali ja ću ispoštovati Poslovnik i vratiću se na zakon i govoriću o mom podnetom amandmanu.

Podneo sam amandman na član 2. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija gde sam tražio da se posle reči „kompetencija“ dodaju reči „i stručnih znanja“.

Naravno, Vlada je odbila ovaj amandman i ja nisam iznenađen uopšte zbog toga. To je praksa koju rade sve vlade od 5. oktobra na ovamo. Zato i ne čudi činjenica, kada je u pitanju predmet kojim se bavi ovaj Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija, da je u ovoj oblasti došlo do prave zbrke i da ste u ovom, a i u prethodnim sazivima, više osluškivali ono o čemu su govorili poslanici SRS sigurno je da ne bi došlo do ovakvih problema. Znači, ovde je jedna zbrka iz koje ćemo se dosta teško izvući.

Konkretno mislim da ste vi, gospodine ministre, krivi za ovo. Čak naprotiv, ja prepoznajem iz ovih nekih rešenja i iz onoga što govorite sa svog mesta da imate, pokušavate, dajete dosta toga od sebe da stvari rešite, ali sve dok ste na putu koji je trasirao Gaša Knežević, prvi ministar posle 5. oktobra, ja sam siguran i ubeđen da od svih tih napora koje ulažete vi ili bilo ko drugi nema ništa.

Danas niko ne može pohvatati sve konce kada su u pitanju kvalifikacije, kompetencije, itd, jer kažem to je sve posledica onih zakona koji su nastupili posle 5. oktobra, odnosno onog puta kojim su krenuli DOS-ovci, odnosno evropskog puta koji ste vi naprednjaci tako zdušno nastavili.

Kada je u pitanju problematika kojom se bavi ovaj zakon, kada su u pitanju srednje obrazovanje i srednje škole problem je i nekako rešiv, jer Ministarstvo prosvete još uvek drži pod kontrolom sve stvari koje su predmet ovog zakona.

Glavni i osnovni problem je kada je u pitanju visoko obrazovanje. Poplava privatnih fakulteta i univerziteta dovela je do toga da ne znamo koliko sve ima zvanja, znanja, kvalifikacija itd, stručnih zvanja, jer na privatnim fakultetima, pre svega, nazivi zanimanja izmišljaju se ne prema realnim potrebama privrede i tržišta, ne prema realnom napretku nauke, nego prema tome kako privući i namamiti što veći broj studenata da se upišu na željene fakultete. Tako da ja zaista vidim da pokušavate rešite, da nađete, da sistematizujete ove stvari, međutim zaista ne znam kako ćete izaći iz svega ovoga.

Recimo, kada sam pomenuto te privatne fakultete, sećamo se da je u zadnje vreme, poslednjih godina, odnosno fakulteti u čijem je nazivu zvanja bilo menadžment za ovo ili ono, to su bila konkurentna zanimanja gde su se studenti na osnovu samog tog naziva upisivali, a da li su oni imali realne potrebe za tim, da li to može sutra da im pomogne kod njihovog zapošljavanja o tome niko nije vodio računa.

Danas su najkonkurentnija zanimanja ona koja se odnose na IT sektor, odnosno na informacione tehnologije, i to je i logično, jer to je oblast koja se najbrže razvija, ali je pitanje koliko u toj oblasti informacionih tehnologija imamo stručne kadrove koji su u stanju da prate najnovije trendove, jer to se bukvalno osavremenjuje iz dana u dan, odnosno tu treba čovek da bude apsolutno prisutan danonoćno i da prati najnovije stvari oko ovoga.

Hoću da kažem još jednu stvar koja se odnosi na ovo, a to je priznavanje diploma naših i stranih studenata koje su stečene u inostranstvu. Ovo je veoma ozbiljna stvar, ozbiljan zadatak koji se ne sme tek tako prepustiti slučaju i Ministarstvo prosvete i država Srbija mora ovome da posveti jednu ozbiljnu pažnju.

Najnoviji primer ovih problema koji se javljaju u ovoj oblasti su na Niškom univerzitetu gde je došlo do naglog povećanja broja nostrifikovanih diploma građana, ili naših, ili stranih, koji su te diplome stekli u inostranstvu. Tako imamo slučajeve da se vrši nostrifikacija diploma koje su stečene na Kosovu, a na tim diplomama piše republika Kosovo i vas, ministre, pozivam da tu stvar ispitate do kraja i vidite šta treba konkretno da se preduzme po tom pitanju.

Nisu samo u pitanju diplome koje su stečene na Kosovu, nego imamo i diplome sa nekog Tetovskog univerziteta, imamo i diplome koje su stečene na univerzitetima u državi Albaniji i niko ne zna koliki je kredibilitet tih diploma i da li zaista iza tih diploma stoji stručno znanje.

Zamolio bih vas da o ovome još jednom razmislite i kada budete doneli konačnu odluku o tome izvestite i javnost Srbije i, naravno, narodne poslanike. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Saviću, ovo vreme od pet minuta i 21 sekunde ste koristili od grupe ili od ovlašćenog?
(Nikola Savić: Od ovlašćenog.)
Dobro.
Reč ima ministar Šarčević. Izvolite.

Mladen Šarčević

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Ako dozvolite kolega, prvo ovo kratko vezano za osnov amandmana. To je reč „kompetencija“. Mislim da nije potrebno dodavati, jer stoji objašnjenje da je to integrisani skup znanja, veština, sposobnosti i stavova koje pojedincu omogućava efikasno delovanje u skladu sa standardom kvalifikacija.

Znači, to što ste rekli je objašnjeno. Ovo za Niški, sam ja proverio istog dana. Znači, tražio sam izveštaj od gospodina rektora Antića i dobio da je to novinarski blef. Samo 16 diploma pre sedam, osam godina kada je bilo neki pokušaj za nastavak studija. To je uredbom Vlade zabranjeno. Insistirao sam da rektor Antić sazove konferenciju za štampu i da stavi na sajt Univerziteta u Nišu.

Tako da mi reagujemo na dnevnom nivou. Prosto nekad novine pišu svašta. Juče sam zvao glavnog urednika „Novosti“, jer piše, - Srednjoškolci krali po Italiji. Čekajte, išli su kao građani, maloletni, jesu krali, ali su to maloletni građani koji imaju svoje roditelje. Nisu išli u svojstvu učenika škole tamo. Znate, to ta neka igra reči koju sigurno neću dozvoliti. Ako naprave džumbus, sigurno ću reagovati.

Samo da vam kažem vezano za ovu celu problematiku. Nisam ja dolaskom ovde izmislio ni privatne fakultete, niti sve treba staviti u isti koš. Znači, ja pokušavam da pravimo nove zakone kojima ćemo ovde doći u Skupštinu, kojima ćemo nastaviti proceduru oko Zakona o visokom obrazovanju, gde ulazimo sa dve agende, jedna je finansiranje, što je naravno osnov za države, a drugo su standardi kvaliteta. Indikatori i standardi kvaliteta imaju veze i sa NOKOM o kom pričamo, i sa dualnim obrazovanjem i sa Savetom poslodavaca koji su ušli u Zakon o visokom obrazovanju.

Ako mi na kraju lanca školovanja kažemo – da li mi pitamo poslodavca kakav je kandidat koji je došao i zaposlio se kod njega. Znači, ono najbolji, poslodavac će to sigurno reći. Time teramo svakoga da pređe u zonu kvaliteta, inače će ostati vidljiv da je njegova diploma bezvredna.

Nova tela koja smo osnovali, koja će sigurno u četvrtak na Vladi biti, Savet za visoko obrazovanje, Upravni odbor Agencije za akreditaciju ulaze u ovu priču profesionalno, te se ne može dešavati da neka komisija to radi, a sve vreme svog rada se ne ponaša korektno ni prema Ministarstvu, ni prema raznim drugim asocijacijama i domaćim i međunarodnim, u kojima su bili u obavezi. Tako da se toj praksi staje na put. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Saviću, po amandmanu.
(Nikola Savić: Replika.)
Nemate pravo na repliku.
Na član 1. amandman su podneli Milisav Petronijević i Dejan Radenković.
Da li neko želi reč?
Kolega Petronijević. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milisav Petronijević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, kolega Dejan Radenković i ja smo podneli amandman na član 2. tačka 1. Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija.

Kratko ću pokušati da objasnim o čemu se radi.

Mi smo pošli od toga da imajući u vidu da Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija uspostavlja nacionalni okvir kvalifikacija koji obuhvata sve nivoe i vrste kvalifikacija bez obzira na način sticanja kroz formalno, neformalno, celoživotno ili učenje celog života, da definiše povezanost sa tržištem rada, da uspostavlja jedinstveni sistem klasifikacije kvalifikacija, da definiše prostor u kome se uspostavljaju kvalifikacije, nivoi i vrste kvalifikacija, nadležna tela i procesi koji su u vezi sa uspostavljanjem sistema klasifikacija. Dakle, ključna reč je kvalifikacija.

Još samo da dodam, radi se o veoma dobrom zakonu koji je nedostajao Srbiji, koji je preko potreban Srbiji da reguliše ovu oblast. Dakle, kada se govori o članu 2, član 2. definiše kvalifikaciju i to na način da je kvalifikacija formalno priznanje stečenih znanja, veština, sposobnosti i stavova koja se stiče kada nadležno telo utvrdi da je dostigao ishod u učenju u okviru određenog nivoa. Tu je naša intervencija, imajući u vidu različite načine sticanja i formalno i neformalno. Smatrali smo da jedan ovako dobar zakon zaslužuje precizniju formulaciju u smislu umesto da stoji nadležno telo – da stoji nadležna ustanova, institucija ili nadležno telo, ponavljam, imajući u vidu da zakon govori i o formalnom i o neformalnom obrazovanju.

Dakle, amandman nije suštinski i mi nemamo suštinske primedbe na zakon. Naprotiv, mi smo kao SPS i poslanička grupa SPS,snažno podržali donošenje ovog i ovakvog zakona, imajući u vidu da se njim institucionalno uređuje sistem kvalifikacija prvi put, koji se stiče ne samo kroz formalno obrazovanje, nego i kroz neformalno obrazovanje, imajući u vidu da omogućava lakšu mobilnost radne snage, imajući u vidu da omogućuje primenu koncepta celoživotnog učenja, imajući u vidu da definiše institucionalni okvir za učešće privreda iz sveta obrazovanja, imajući u vidu da prvi put povezuje učenje i sticanje znanja i stavlja u funkciju rada i mogućnosti zapošljavanja na jedan sistematičan način.

Na taj način iza nas ostaje vreme kada se upisuju škole za koje ne znaju ni deca, ni roditelji šta će biti posle, šta će se desiti kada završe škole, a onda godinama čekaju i traže posao, naravno u struci, i često bez uspeha.

Dakle, imajući to sve u vidu i na kraju zato što ovim zakonom, ali i drugim reformama koje se preduzimaju mesto obrazovanja polako ide ka prvom mestu na lestvici vrednosti, mi snažno podržavamo taj put i smatramo da to treba da bude u stvari i nacionalni cilj i nacionalni interes.

Ponoviću, suštinski u potpunosti podržavamo predloženi zakon. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč?
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Tomislav Žigmanov i Veroljub Stevanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Koleginica Nikolić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, na član 2. Predloga zakona poslanici SRS su podneli veći broj amandmana. Ovaj član definiše osnovne pojmove i njihovo značenje i veoma je bitno da su oni jasno i precizno određeni.

Možemo primetiti da baš u ovom članu Predloga zakona preovladavaju strane reči i izrazi, na šta smo vam mi poslanici SRS, kako u načelnoj raspravi, tako i danas u raspravi u pojedinostima više puta ukazali.

U članu 2. stav 1. tačka 3. podnela sam amandman gde se reči – vođenje privatnog i društvenog života, profesiju i snalaženje u realnim problemima i zahtevnim situacijama brišu. Pročitaću ceo amandman, ceo član ovog zakona – ključne kompentencije za celoživotno učenje, sposobnost upotrebe stečenih znanja, veština i stavova, neophodnih za lični, socijalni i profesionalni razvoj i dalje učenje. Ove kompentencije ugrađene su u ciljeve i standarde na svim nivoima obrazovanja kao nove oblasti, relevantne za kontinuirano sticanje kompentencija, znači, sad se odavde briše, vođenje privatnog i društvenog života, profesiju i snalaženje u realnim problemima i zahtevnim situacijama.

Amandmanom tražimo, kao što sam rekla, brisanje navedenih reči iz razloga što se ne može živeti životom napisanim na papiru jer se ne mogu predvideti sve okolnosti i svi izazovi koji stoje pred čovekom. Uostalom, okolnosti se stalno menjaju. Hvala.