Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.04.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Zeljug.
Reč ima ministar Mladen Šarčević.
Izvolite, ministre.

Mladen Šarčević

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Ako dozvolite, možda je i zloupotreba ove govornice, ali mislim da sam dužan da obavestim javnost da je preminuo Danilo Ž. Marković, dugogodišnji ministar prosvete u pet vlada i prosto je moja neka moralna dužnost da mu na ovaj način odam neku vrstu pošte. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre Šarčeviću.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik LJiljana Malušić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima iz Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman glasi: „Afirmacija stečenih kvalifikacija - Kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnih osvrtom na smanjenje socijalnih razlika.

Naime, donošenjem Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija i njegovom implementacijom verujem da će doći do veće uključenosti građana u celo životno obrazovanje. Takođe će omogućiti bolju prepoznatljivost naših kvalifikacija i njihovu uporedivost sa evropskim okvirom kvalifikacija.

Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija garantuje, pre svega, kvalitet stečenog znanja, kao i to da se sistem kvalifikacija prilagođava realnim potrebama privrede.

Jedinstveni Nacionalni okvir kvalifikacija prvi put će omogućiti da svako iskustvo, svako znanje bude izmereno i vrednovano.

Donete kvalifikacije doneće preglednost i transparentnost i, što je najvažnije, standard koji će biti prilagođen složenim potrebama tržišta rada.

Ovaj sistem podstiče pojedinca da se usavršava tokom celog života pod podjednakim uslovima uvažavajući rodnu ravnopravnost, nacionalnu, versku i svaku drugu različitost.

Cilj obrazovanja je da mladi stiču funkcionalna i primenljiva znanja, a ne reproduktivna znanja. Jedan od osnovnih razloga slabog zapošljavanja mladih jeste, pre svega, nedostatak veština potrebnih poslovnom svetu i na to ukazuju, pre svega, kompanije, a zatim i nevladine organizacije, odnosno civilna društva.

Po proceni Svetske banke, Srbija se nalazi na 10 mestu po brzini izdavanja građevinske dozvole. To govorim zato što je danas Srbija dobro mesto za investiranje. Na taj način otvaramo nova radna mesta, punimo budžet Republike Srbije i smanjujemo siromaštvo, kao i socijalne razlike. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Malušić.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Stanislava Janošević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanislava Janošević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Pored toga što smo svedoci da Ministarstvo privrede radi na formiranju takvog poslovnog ekonomskog ambijenta za privlačenje stranih investitora, ja uporno u razgovoru naglašavam značaj onoga o čemu govori ministar Knežević kada su u pitanju mikro, mala i srednja preduzeća, o tome koliko je bitno da omogućimo njihov izlazak na domaća, ali i strana tržišta i njihovu saradnju sa velikim kompanijama.

Veoma dobar primer saradnje lokalne samouprave i mirko, malih i srednjih preduzeća, domaćih, dakle, ne samo stranih investitora, jeste grad Zrenjanin. Mi smo formirali takvu poslovnu klimu i ambijent da domaća preduzeća, investitori na teritoriji našeg grada,koji dugo godina posluju, imaju potrebu za proširenjem svojih proizvodnih kapaciteta. Neki od njih su „MB Invest“, „Union–Impex“ „Momo“ i mnogi drugi. NJihove investicije u buduće periodu tj. u narednih nekoliko dana biće sigurno veće od 600 hiljada evra.

Već poznata i atraktivna lokacija „Aviv parka“, postaje sve zanimljivija investitorima i neki od njih će u blizini obližnjim parcelama nastaviti svoje poslovanje, dok će „MB Invest“ to učiniti u jugoistočnoj industrijskoj zoni.

Zaista sam prezadovoljna činjenicom da Zrenjanin opravdava tradiciju dobrog domaćina i sigurnog partnera. S toga podnosim ovaj amandman koji će u mnogome doprineti afirmisanju unapređenja privrede.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podneo sam nekoliko amandmana u cilju afirmacije vojnog školstva. Sveukupnim razvojem Republike Srbije unapređuje se i sistem odbrane. Za sticanje opštih i specijalizovanih znanja i veština potrebnih za unapređenje sisteme odbrane nadležno je vojno školstvo.

Vojna akademija je danas prepoznatljiva nacionalna visokoškolska institucija, koja već 163 godine školuje kvalitetan vojni kadar od srednjoškolskog u vojnoj gimnaziji do najvišeg nivoa generalštabnog stručnog usavršavanja i posle diplomskih naučnih studija.

Cilj školovanja na Vojnoj akademiji je obrazovanje i osposobljavanje kadeta i oficira za odgovarajuće dužnosti u rodu, službi, u skladu sa misijama i zadacima vojske i sticanje znanja neophodnih za dalje usavršavanje.

Univerzitet odbrane prvi je univerzitet takve vrste u regionu i zadužen je za akademsko obrazovanje oficira, rodova i službi i njihovo kontinuirano usavršavanje u struci. Osim toga, ova visokoškolska institucija objedinjava obrazovni i naučnoistraživački rad kao komponente visokog obrazovanja za potrebe Ministarstva odbrane i vojske.

Vojna akademija je integrisana u sistem visoko obrazovanih ustanova Republike Srbije i akreditovana je za pet studijskih programa na osnovnim studijama i četiri studijska programa na master studijama.

Medicinski fakultet VMA je jedinstven u zemlji i regionu po tome što objedinjuje medicinski i vojni poziv. Medicinski fakultet VMA primenjuje savremene pristupe i saznanja iz oblasti medicinskih nauka kroz organizaciju i reorganizaciju školovanja u sistemu odbrane.

Studijski programi su integrisane akademske studije medicine, šest akademskih specijalizacija, tri modula doktorskih akademskih studija i specijalističke supspecijalističke studije iz oblasti medicine.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Radoslav Jović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Jović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ako istovremeno radimo na ostvarenju dva strateška cilja, s jedne strane poboljšanju zadravstvenog stanja nacije i, s druge strane, na stvaranju ambijenta za rađanje više dece, dobićemo sjajnu budućnost Srbije.

Kada govorimo o kapitalizaciji znanja, pre svega mislim na zdravstveni sistem, na zdravstvenu zaštitu stanovništva, istakao bih jedan termin koji govori o mobilnosti kadrova. Šta hoću da kažem? Navešću jedan primer.

Danas je smrtnost od kardio-vaskularnih oboljenja na prvom mestu. Ako omogućimo kadrovima da po jednoj piramidalnoj strukturi budu mobilni i vrše edukaciju kadrova, dobićemo brzu transmisiju znanja. Šta to podrazumeva? Ako naši vrhunski stručnjaci iz određenih oblasti odlaze u inostranstvo na najbolja mesta da se usavršavaju i ako posle toga to svoje znanje prenose na svoje kolege u unutrašnjosti Srbije, u bolnicama, centrima itd, veoma brzo ćemo dobiti osposobljene kadrove koji će moći i najsloženije intervencije da rade i u unutrašnjosti Srbije. time postižemo ravnomeran razvoj zdravstvene zaštiti i postižemo da nam smrtnost od ovih oboljenja i nekih drugih bude znatno niža, a invaliditet koji odnosi sposobnost ljudi i ogroman novac iz budžeta Srbije će na taj način biti sačuvani.

Dakle, govorim o mobilnosti kao jednom od metoda razvoja i kapitalizacije znanja u Srbiji.