Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

6. dan rada

24.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Samo dodatna informacija, za ipsilon krak, u pravu ste, to je nekako tavorilo i stajalo, mi smo završili dve deonice, sledeće godine do juna meseca ipsilon krak će biti u potpunosti završen i da nekako to ostavimo, onda dalje iza sebe. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Da li neko želi reč?
Aleksandra Majkić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Majkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovana potpredsednice Vlade, sa saradnicima.

Ispred nas je danas zakon o građevinskim proizvodima, zakon koji posle dugog niza godina, na jedinstveni način reguliše ovu oblast, do sada je ovu oblast regulisao Zakon o planiranju i izgradnji i drugi zakoni, kao takođe i tehnički propisi i nužno je za sve proizvođače građevinskog materijala u Srbiji, da na jedinstveni način imamo uređenu ovu oblast.

Nužno je urediti na jedinstven način i ovu oblast, da bi se uskladili sa tim zemljama u okruženju, jer većina naših građevinskih proizvođača, upravo u zemljama u okruženju izvozi ove materijale, a i BiH, Makedonija i Crna Gora su pre nas doneli jedinstveni zakon.

Uređivanje ove oblasti će takođe biti značajno za fabriku crepa i keramičkih pločica „Toza Marković“ koji je iz Kikinda, pre svega zato što ova fabrika, dve trećine proizvedenog materijala izvozi u zemlje u okruženju, koje su donele ove propise, ali izvozi i u zemlje EU, koje direktno primenjuju uredbu EU, sa kojima će ovi propisi biti usklađeni.

Na žalost „Toza Marković“ trenutno izvozi samo crep, a ne druge proizvode, jer se godinama unazad mučila da izađe iz stečaja, iz problema i problema u koji je uveden 2000. godine, kada su sva preduzeća, pa i „Toza Marković“ koji je odlično radio u Kikindi, su uništena lošim privatizacijama, sada polako staje na noge, ponovo se vraća u proizvodnju, od keramičkih pločica, koje će se takođe izvoziti u zemlje regiona i u zemlje EU i ovi jasni i precizni propisi će sigurno pomoći da se zadrži tržište „Toze Marković“, ali da se proširi na druge zemlje EU. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Majkić.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč?
Kolega Savkiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući, poštovana ministarko, sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici.

Podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o građevinskim proizvodima, koji glasi: - odredbama ovog zakona, podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje privrednih resursa.

Predlog zakona o građevinskim proizvodima uređuje tržište građevinskih proizvoda, neophodno je nagalsiti i sveobuhvatnost ovog Predloga zakona, odnosno da se uređuje širok spektar građevinskih proizvoda, čak 35 vrsta.

Na sve ove građevinske proizvode, primenjivaće se najviši standardi, koji važe u državama članicama EU. Na taj način vrši se harmonizacija domaćeg zakonodavstva u okviru sa EU, što je jedan od predstupnih obaveza, ka članstvu u EU, koji mi kao zemlja kandidat za članstvo treba da ispunimo.

Sa druge strane, na ovaj način obezbeđuje se najviši kvalitet građevinskih proizvoda, što osigurava dugoročne proizvodne efekte. U dosadašnjoj praksi javljali su se brojni problemi, važeći standardi i ako usvojeni nisu primenjivani bez ovog zakona, javljao se i problem u vezi sa neujednačenim iskazivanjem performansi građevinskih proizvoda. Predlog zakona o građevinskim proizvodima uklanja ove probleme, uvodi zajednički tehnički jezik i predviđa pravilnik standarda koji će se poštovati i primenjivati.

Nesumnjivo je da će sve to biti pozitivan podsticaj daljem razvoju građevinarstva u Republici Srbiji, koji će nastaviti rapidno da se razvija u skladu sa najvišim standardima, i najboljim tekovinama ovog sektora. Imajući sve to u vidu, Predlog zakona o građevinskim proizvodima će imati ne sumnjive efekat na sveukupan razvoj Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč?
Kolega Jančiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljuje, gospodine predsedavajući. Poštovani narodni poslanici, cenjena gospođo Mihajlović, put Srbije ka pridruživanju EU podrazumeva pored mnogih drugih propisa pripremu za prilike i zahteve konkurentnog zajedničkog tržišta. Ovo zahteva veliku posvećenost kvalitetu svih naših proizvoda i usluga, pa i građevinskih proizvoda, i eto razloga za donošenje ovog zakona.

Poseban razlog da se ovaj predlog zakona o građevinskim proizvodima u danu za glasanje, u celini podrži, leži u tome što se njime obezbeđuje dodatni podsticaji u razvoju građevinarstva, ali se njime omogućava i da objekti koji se grade budu bezbedniji i ekološki prihvatljiviji, čuvajući život i zdravlje ljudi tokom čitavog životnog ciklusa građevinskih objekata.

Svaki građevinski proizvod napravljen u Srbiji moraće da ima jasnu deklaraciju i znak da je proizveden u skladu sa Međunarodnim i domaćim standardima i samo takav se može ugraditi i staviti na tržište građevinskih materijala.

Novi zakon osim što će podići standarde u građevinarstvu, učiniće domaće proizvođače konkurentnije na evropskom tržištu, jer će se i u Srbiji primenjivati jednaki standardi, kao i u zemljama članicama EU.

Ovo znači da ćemo u budućnosti moći da računamo na znatan devizni priliv, koji će doneti da naša građevinska operativa, koja je danas ojačala, može potpuno ravnopravno učestvovati na vrlo zahtevnom evropskom tržištu.

Ekonomske reforme koje su Vlade Republike Srbije na čelu sa gospodinom Aleksandrom Vučićem, od 2012. godine sprovodile, dovele su našu zemlju u red razvijenih i poželjnih partnera u svetu što nam daje za pravo da vidimo uspeh u daljem napretku naše zemlje. I ne vidimo samo mi iz SNS, uspešniju, moderniju i bogatiju Srbiju, vide to pre svega građani, što jasno pokazuju na brojnim izborima, održanim od 2012. godine do danas, a to čine jer su rezultati apsolutno vidljivi, merljivi i uporedivi. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 2. amanmdan je podneo narodni poslanik Branko Popović.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branko Popović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući. Poštovana ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uređivanjem tržišta građevinskih proizvoda obezbeđuje se zaštita bezbednosti, života i zdravlja ljudi, zaštita životne sredine, zaštita potrošača, imovine svih građana Republike Srbije, kao i zaštita svih investitora.

Izgradnja auto puta Preljina – Požega, u dužini od 31 kilometar, čiji je početak planiran za proleće naredne godine, kao i završetak deonice od Obrenovca do Preljine krajem ove godine, jasan je pokazatelj strateškog opredeljenja Vlade Republike Srbije ka modernizaciji i ubrzanom razvoju naše države. Izgradnjom ove saobraćajnice, ostvariće se bolja putna veza Srbije prema Crnoj Gori i luci Bar, kao krajnjoj destinaciji, što će omogućiti još veći promet robe i putnika.

Na srednji rok doći će do povećanja zaposlenosti vezano za izgradnju, kao i angažovanosti domaćih preduzeća i lokalnog stanovništva. Izgradnja auto-puta Beograd – Južni jadran, ne doprinosi samo ekonomskom razvoju društva, već i zaustavlja negativne demografske trendove.

Bolja povezanost nerazvijenih i devastiranih područja sa razvijenim delovima Srbije, uskraćuje vreme putovanja, manje putne troškove i veću bezbednost u saobraćaju, omogućiće bolje uslove života lokalnog stanovništva, razvoj preduzetništva i veći životni standard.

Razvoj naše države se prvenstveno oslanja na ulaganja u infrastrukturu i Vlada Republike Srbije je pokazala da se rukovodi upravo ovim principima, vodeći računa o ravnomernom regionalnom razvoju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Izvolite kolega Kovačević.