Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.04.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 11. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za finansije prihvatio amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Despotoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, SRS priloženim amandmanima želi da da svoj doprinos i da popravi ovaj Predlog zakona o konverziji stambenih kredita u švajcarskim francima.

Smatramo da je ovaj Predlog zakona došao kasno u skupštinsku raspravu, jer su mnogi građani ostali bez krova nad glavom i danas se nalaze na ulici.

Evo i nekih problema, konkretno u ovom predloženom zakonu u članu 4. stav 4. kaže se – banka je dužna da iz stava 3. ovog člana primeni kamatnu stopu prema ponudi koja bi važila na dan 31. marta 2019. godine, odnosno na dan slanja ponude o konverziji.

Ova ponuda je data u interesu banaka i predstavnika predlagača, a najmanje onima koji su korisnici kredita.

Zatim, u članu 6. predloženog zakona kaže se, citiram – da se konverzija izvrši po kursu na dan slanja, a trebalo bi da stoji na dan uzimanja kredita, odnosno na dan zaključivanja ugovora iz razloga što kredit ni jedna banka nije isplatila u švajcarskim francima, nego u dinarskoj protivvrednosti, naravno, ukoliko je to povoljnije za korisnike kredita, o čemu bi trebalo da se banka i korisnik kredita dogovore.

Takođe, u istom članu 6. i 7, smatramo da je rok od 30 dana kratak, jer korisnik kredita u ovom slučaju mora da bude oprezan i treba mu vreme, pa i da angažuje veštaka da bi se odlučio na ponuđenu odluku. Da ne bi opet bio prevaren, razuman rok za takvu odluku bi trebalo da stoji do 60 dana.

U članu 10. posle stava 1. treba dodati stav 2. koji bi trebalo da glasi - ukoliko je u međuvremenu oduzimanja stambenog kredita do dana vršenja konverzije došlo do znatnog uvećanja tržišne vrednosti stambenog ili drugog objekta datog pod hipoteku, korisniku kredita banka će omogućiti upis nove ili dela objekta datog pod hipoteku u zavisnosti od toga da li nova ponuđena hipoteka, odnosno objekat ili deo objekta prevazilazi ili pokriva iznos vrednosti preostalog kredita. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč?
Kolega Jojiću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, radi se o jednom veoma ozbiljnom poslu koji po mom mišljenju ne spada u nadležnost Vlade. Radi se o primeni Zakona o obligacionim odnosima i to shodno članu 2, 8, 10. i 12. važećeg Zakona o obligacionim odnosima koji reguliše ugovorne odnose pravnih i fizičkih lica.

Dakle, ovo je moralo da bude u nadležnosti redovnih sudova. Naši sudovi nisu preopterećeni. Kako to da nisu opterećeni? Zbog toga što je iz nadležnosti naših sudova veći deo poslova otišao javnim beležnicima i javnim izvršiteljima, i redovni sudovi imaju vremena i oni su trebali da regulišu ovu oblast.

Svaki građanin koji se zadužio po ovim ugovorima koji su predmet ovoga zakona, zaključeni su suprotno odredbi člana 65. Zakona o obligacionim odnosima, jer su zaključeni na prevara način. Banke su prevarile naše građane, a vlast ćuti, vlast štiti banke. Da su srpski radikali na vlasti, nijedna banka ne bi postojala dok ne vrati dugove i da oni snose teret ovih prevara koje su izvršili nad našim građanima, jer su dovele zajmoprimce u najnepovoljniji položaj. Doveli ih u zabludu putem prevare i održavali ih u zabludi.

Prema tome, tu zabludu i tu prevaru jedino može da reguliše redovan sud po tužbama za utvrđenje da su ti ugovori ništavi. Podloga tome i osnov jeste i odluka najvišeg suda u ovoj državi, jeste Vrhovnog kasacionog suda. Čak se i Vlada poziva na odluku Vrhovnog kasacionog suda.

Gospodine ministre, evo predloga SRS, a vi ne slušate to, šta vas interesuje šta poslanici pričaju. Srpska radikalna stranka vam predlaže, ono što je predložila i Vjerica Radeta, a ja vam takođe predlažem da se povuče ovaj zakon, da se dopuni i rešenje traži na celovit način, i da se ovim zakonom moraju obuhvatiti i oni koji su već dugove otplatili pod nepovoljnim uslovima i koji su pretrpeli štetu, kao i oni naši građani koji i dalje otplaćuju dugove.

Na taj način ćete, gospodine ministre, i naša Vlada, da poštuje ustavne odredbe iz člana 21. Ustava Republike Srbije, a u stavu 1. Ustava Republike Srbije i njegove odredbe iz člana 21. stav 1. kaže da su svi građani pred Ustavom i zakonom jednaki. Jel to sporno? Jel ne sporite? Ako sporite, onda sad pravimo razliku. Drugo, u stavu 2, svi građani uživaju jednaka prava, bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Jel to tačno? U Ustavu tako stoji, tako piše. Vlada treba da se pridržava Ustava. To je brana koja ne da nikom da se ponaša suprotno Ustavu i najvišoj pravnoj regulativi u ovoj državi.

Dame i gospodo, nije rešeno celovito ovo pitanje. Vi ovo pitanje, gospodo iz Vlade, rešavate na parče. Videćete, dame i gospodo, u primeni ovog zakona šta će se desiti, pojaviće vam se sada seljaci. Imaju pravo da kažu – i mi smo u nepovoljnom položaju, i mi ne možemo da vratimo dugove i treba Vlada da otpiše dugove seljacima, jer na taj način, bez diskriminacije, jednako se ponašamo i podjednako uživaju naši građani sva prava.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Jojiću, privodite kraju.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada je u pitanju vacatio legis ovog zakona, vacatio legis vam znači vreme provedeno od dana donošenja zakona do njegove primene. Ovo vreme je, kako ste predvideli, neuobičajeno – da ovaj zakon stupa na snagu nakon donošenja prvi dan, a vacatio legis treba da omogući onima koji treba da primene taj zakon da imaju vremena i na taj način da se pripreme…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jojiću.
Kolega Jojiću, dva minuta ste imali, a govorili ste šest.
Reč ima ministar gospodin Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Evo, gospodine Jojiću, ja ću da vas prozovem pa možete da se javite za repliku.
Dve stvari. Prvo, nikog Vlada Republike Srbije ovim zakonom ne primorava da iskoristi ovo pravo koje mu se daje ovim zakonom. I dalje može vas da sluša, videćemo koliko njih će ostati na tome da tuži i da ide po sudovima ili će prihvatiti ovo kao rešenje. Ja vam opet skrećem pažnju da smo mi ovo radili kao kompromisno rešenje upravo sa tim ljudima.
To što se tiče oprosta nekih dugova, radili smo to upravo zbog nepromišljenih poteza koje je radila bivša vlasti, koje dođu kasnije na naplatu i otplaćivali smo svima onima gde je postojao osnov da se otplaćuje nešto i da se oprašta nešto, tako da, država ukoliko ima mogućnost, ona želi, mi druge građane nemamo i svakako ćemo raditi u njihovom interesu. Gde god imamo mogućnost da pomognemo građanima, ova Vlada će to i činiti.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, kolega Jojić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, bio bih obradovan kada biste vi to realizovali što ste sada rekli, ali ću vas samo podsetiti kako je trebalo pomoći pančevačkoj „Azotari“ koja je došla u stečaj putem kriminala aktuelnog rukovodstva u toj fabrici. Srbija je ostala bez jedne fabrike najveće veštačkog đubriva za potrebe poljoprivrede Republike Srbije, ali će zato sada Srbija da uvozi veštačko đubrivo čija će cena biti 35% veća.

Ako je trebalo spašavati i pomagati, onda je trebalo pomoći radnicima pančevačke „Azotare“, a njih je 1.200 ostalo bez hleba, na ulici. Šta su učinili rukovodioci? Izvršili su cepanje „Azotare“ pa su uzeli „Specijalnu luku“, a u „Specijalnu luku“ zaposlili svoje drugare iz jedne partije. Interesantno je da iz vladajuće stranke nema nijednog člana upravnog i nadzornog odbora. I sad je fabrika „Azotara“ podeljena bez deobnog bilansa, a njena vrednost je bila knjigovodstvena preko 120 miliona. Gubitak u „Azotari“ pančevačkoj, gospodo, bio je 72 miliona, a kriminalci i lopovi su napravili pljačku 142 miliona i nalazi se krivična prijava pred Višim javnim tužilaštvom za organizovani kriminal.

Šta ćemo sad da radimo? Šta će da rade ti ljudi, njih koliko ima, oko 1.200? Sad računajte da svako tri-četiri člana porodice ima. Znate koji su to problemi? Slažem se, treba pomoći, ali zašto nije spašena „Azotara“ pančevačka? Seljaci iz Srbije ostaju bez veštačkog đubriva u ovoj državi. A imate monopoliste koji su uvozili veštačko đubrivo, pa su prodavali „Azotari“, pa od „Azotare“ kupovali, pa ponovo preprodavali. Imali ste u „Azotari“ 15 miliona, „Viktorija Grupa“ koja je prodavala pšenicu. Pa ste imali u „Azotari“ iz Vrbasa firma koja je vršila sedam puta remont „Azotare“, sedam puta stajao u prošloj godini i za svako pokretanje proizvodnje koštao je milion evra. To znači sedam puta staje fabrika, sedam puta se pokreće, sedam miliona evra je napravljena šteta na taj način. A predsednik Upravnog odbora troši godišnje dva i po miliona u beogradskoj kafani, o čemu postoje računi, na ćevape i na viski.