Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.04.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Što se tiče SRS, naš stav je da uslovi za zapošljavanje stranaca i domaćih ljudi, naših ljudi, treba da bude izjednačena. Vi ste ovde predložili da radna dozvola za zapošljavanje se izdaje strancima koji ima vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Mi smo predložili da se to briše, zato što ta viza na duži boravak podrazumeva vizu na šest meseci, a mi mislimo da je besmisleno da se neko ovde zaposli i da na svakih šest meseci mora da traži tu radnu dozvolu. Naš predlog je da to bude godinu dana, bar godinu dana.

Kada smo ovo predlagali, mi smo vodili računa, pre svega, o realnom stanju, a realno stanje je da u Srbiju dolazi se zapošljava mnogo ljudi, naših ljudi iz Republike Srpske, da se ovde zapošljava dosta Kineza, i mi mislimo da tim ljudima, dakle, svima, a pre svega ovim ljudima kojih je tu najviše, koji najviše rade u Republici Srbiji, treba zaista stvoriti neke normalne uslove da ne moraju svaki čas, jer šest meseci je bukvalno svaki čas morate da prikupljate papire, dokumentaciju, da idete od šaltera do šaltera. Niste to ništa digitalizovali, to je samo Ana Brnabić obećala, pa bata valjda nije stigao dotle, ali polako stići će.

Dakle, predložili smo da se to amandmanom ispravi, i bilo bi dobro da ste vi to lepo prihvatili, ali vi niste, sa opet vrlo interesantnim obrazloženjem. Samo da vidim šta vi to rekoste. Ne prihvatate amandman iz razloga što ne doprinosi poboljšanju predloženog teksta zakona. E, vala doprinosi, i poboljšanju teksta i poboljšanju uslova tim strancima kojima mi želimo da stvorimo što je moguće bolje uslove i što je moguće ravnopravnije uslove u odnosu na naše građane.

Mi ne želimo da neko dođe ovde pod ne znam kakvom presijom, dođe čovek iz Republike Srpske, hoće da radi, dođe u Republiku Srbiju, u svoju buduću zajedničku državu, što da ne. Nemamo ništa protiv. Mi hoćemo da mu omogućimo…

Šta me, gospodine Marinkoviću, tako čudno gledate? Zbog ovog što sam rekla Republika Srbija i Republika Srpska? Pa, sve je to deo velike Srbije, sve će to, ako Bog da, biti jednog dana, za našeg života, verujte. Daće Bog da poživimo samo.

Dakle, vi u okviru ovoga, može se reći i par rečenica vezano za opet, ovo o čemu su pričali poslanici vlasti, a kada je u pitanju neka velika zaposlenost i neka velika stopa smanjenja nezaposlenosti, ja mislim, pre svega, vi ministre Đorđeviću, da dobro znate da to nisu tačni podaci, da tu ima fingiranih podataka zbog promenjene metodologije koju primenjuje Fond za zapošljavanje. Rekoh već, mi ćemo izaći sa preciznim podacima, pre svega zbog javnosti, vama nećemo da pričamo, vi to znate. Ali, nemojte, nemate pravo, niko nema pravo da obmanjuje javnost.

Završavam, gospodine Marinkoviću. Na kraju krajeva, rekoh malopre, vide ljudi na terenu, kad se otvori neka fabrika, na televiziji se obeća 2000 zaposlenih, pa se onda kaže to će biti za nekoliko godina, realno se zaposli 20 do 50 ljudi. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vama. I nisam vas čudno gledao, bio sam nasmejan samo.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca usvojen je 28. juna 2018. godine i mi danas posle 10 meseci

ponovo imamo izmene ovog zakona. Mi smo i tada, ali i svaki put kada su izmene i dopune zakona u pitanju, govorimo da je potrebno doneti potpuno nov zakon, koji će biti dobar i primenljiv, a ne da na svakih nekoliko meseci vršimo određene izmene.

To, svakako, važi i za ovaj Predlog zakona, koji je ova skupštinska većina usvojila prošle godine.

Član 3. Predloga zakona propisuje izdavanje radne dozvole za zapošljavanje stranaca koji poseduju vizu za duži period po osnovu zapošljavanja.

Razlog za donošenje ovog zakona je, kako ste naveli, zbog sprečavanja štetnih posledica po rad organa i organizacija, zatim, po budžet Republike Srbije, odnosno radi pojednostavljivanja administrativnih postupaka prilikom izdavanja dozvole za rad strancima. To je, svakako, trebalo da bude, odnosno time ste morali da se vodite i prošli put kada su vršene izmene i dopune, jer se očigledno pokazalo u prethodnih 10 meseci da ima više negativnih i štetnih posledica tokom primene ovog zakona.

Amandman na član 3. koji smo podneli odnosi se na radne dozvole za zapošljavanje. Mi smo tražili da se tačka 2. člana 16. postojećeg zakona briše, jer se pokazalo kao loša praksa da se ministru daju ovlašćenja kakva ovaj član propisuje. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, u narednom periodu mislim da će našoj državi biti potrebno sve više radne snage. Slobodan protok roba, usluga i ljudi dovodi do toga da pojedine opštine oskudevaju u radnoj snazi. Posebno mi u poljoprivredi smo zahvalni na zaposlenima, na onima koji obavljaju poljske radove, bez obzira da li su stranci ili domaća radna snaga.

Eto, došlo je vreme da zahvaljujući investicijama, a investicije zavise i od vlasti, kakav ambijent se pravi, zemlja bez privrede je auto bez motora i menjača. Takav auto može da ide samo nizbrdo.

Za vreme ove žute vlasti imali smo upravo takvu situaciju, da je taj naš zajednički auto išao samo nizbrdo, jer nije imao ni menjač, ni motor. Zemlja bez investicija je auto bez benzina. Ukoliko nema investicija, nema novih tehnologija, nema rasta BDP, nema rasta standarda, direktno su sve zemlje, pa i naša zemlja, zavisne od investicija.

Zato nije u redu da Boško Ljotić, Đilas, Jeremić, teraju i sve čine da oteraju strane investitore iz naše zemlje, vrlo dobro znajući ovo što ja ovog trenutka govorim, da bez investicija nema ni novih tehnologija, nema ni novog znanja, nema ni novog novca, nema novog rasta BDP.

Dame i gospodo narodni poslanici, Đilas i njegova stranka, slobode i pravde, se ponašaju tako kao da su vlasnici političkog sistema. Doduše, Đilas ima više firmi. Jedna se zove Demokratska stranka, koja se samo tako zove, i protiv koje se ja ne borim zato što je demokratska, već zato što je prestala da bude demokratska, a druga stranka slobode i pravde je samo još jedna njegova firma.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, sa modernizacijom naše pravne regulative vezano za zapošljavanje stranaca, vi bi trebali intenzivnije da razmišljate i o načinu kako da se naši građani koji su otišli u inostranstvo što pre i pod što povoljnijim uslovima vraćaju u svoju otadžbinu. I vi ste sigurno više puta čuli kako je 60-ih godina prošlog veka iz Srbije odlazila uglavnom nestručna radna snaga. U poslednje vreme, posebno je to izraženo sa početkom 21. veka, sve više odlazi stručnih ljudi, reklo bi se i najstručnijih. Zbog čega? Iz razloga što nemaju ovde uslove koje imaju obezbeđene u inostranstvu. I sad, regulisati oblast zapošljavanja stranaca, to je i te kako potrebno.

Protiv toga nemamo ništa, čak možda i ono što vi idete u nekom pravcu obezbeđivanja nekih uslova za njih, i to može da se prihvati, ali ima jedna situacija koja je praktična i ona se pojavljuje u opštinama u Srbiji, pored reke Drine, možda i u drugim mestima. Meni je poznato Bajina Bašta, Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica, Krupanj, Bogatić, Šabac, možda Sremska Mitrovica. Tamo građani Republike Srpske imaju potpuno isti status i tretman kao stranci iz zemalja članica EU, a vi ste u jednom delu ovog zakona na poseban način i regulisali, i istakli, i naznačili kako i pod kojim uslovima će moći da dobijaju radne dozvole, odnosno da se reguliše zapošljavanje stranaca iz tih zemalja.

Ovde bi trebalo napraviti jedan iskorak i omogućiti isto našem narodu da se zapošljava pod uslovima koji to čine i građani Republike Srbije. Poneke fabrike, privredni subjekti su prinuđeni zbog nedostatka radne snage, adekvatne, da angažuju i zaposle one koji su iz Republike Srpske, ali ne mogu biti prijavljeni ako nemaju državljanstvo Republike Srbije. Mogu biti angažovani na privremene i povremene poslove, ne ide im radni staž, a obaveze su sve kao da su zaposleni, kao da imaju stalno zaposlenje.

Da li se vi sećate, gospodine ministre, a morali biste se setiti, jer je to bilo na Vladi kada je bio u pitanju Zakon o turizmu, da lica koja su iz zemalja EU, a ispunjavaju druge uslove, u smislu struke, mogu biti zaposleni kao i građani Srbije, a nigde ne piše tamo da Srbin iz Republike Srpske imaju isti taj status? Ukoliko bi nešto uradili na tom planu, verovatno građani bi bili zadovoljni, odnosno bilo bi im lakše da regulišu svoj radno-pravni status. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala puno, kolega Periću.

Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Izvolite, kolega.

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, predsedavajući.

Amandmanom na član 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, poslanička grupa SRS je predložila izmenu ovog člana. Članom 7. predlagač želi da izmeni član 23. osnovnog zakona koji se odnosi na radnu dozvolu za zapošljavanje. Poslanička grupa SRS je predložila ovim amandmanom izmenu u članu 23. osnovnog zakona u stavu 2. tačka 2, i to tako što će sada glasiti – dokaz da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti u slučaju kada je potrebno prilikom registracije kod nadležnih organa.

Naše mišljenje je da stranac koji namerava da se u Republici Srbiji bavi preduzetništvom ne treba da se obavezuje na način kako je to u postojećem članu zakona propisano. Predstavnici vlasti Republike Srbije koji su pred poslanike Narodne skupštine izašli sa ovim predlogom najavili su kao osnovni razlog za donošenje ovog zakona preciziranje odredbi zakona, kojima se vrši pojednostavljenje postupaka izdavanja dozvola za rad, a u cilju daljeg razvijanja povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija.

Sada kada se usvajaju ove izmene zakona treba imati još jednu bitnu stvar u vidu. Treba usvojiti što kvalitetniji tekst zakona, jer će za koju godinu Srbiji zaista biti potreban veći broj stranaca koji će raditi, jer ako se nastavi ovaj trend odlaska mladih i obrazovanih ljudi iz Srbije, koji je prisutan u poslednjih nekoliko godina, jedino rešenje će biti zapošljavanje stranaca. Većina srpske mladosti i pameti svoj posao uveliko traži i nalazi van Srbije, jer su svuda u okruženju mnogo povoljniji uslovi za rad. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Ljubenoviću.
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč?
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Reč ima Marijan Rističević. Izvolite.