Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.04.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Samo kratak osvrt na neke rasprave koje su malo pre bile ovde. Bilo je tu svega i svačega i izrečeno je mnogo neistina, ali neki drug put ćemo svakako time da se bavimo, pre svega smanjenjem broja nezaposlenih zbog nove metodologije. Naši stručni timovi rade na preciznim podacima, pa ćemo u javnost izaći sa tim i da više prekratimo tu priču hvalisanja, koliko se gde ljudi zaposlilo. Znamo mi dobro šta se dešava na terenu, gde se obeća 500 ljudi, pa se onda kaže – u prvom naletu će biti 100, pa od njih 100 samo 30 ide na obuku. Dakle, nije Srbija zatvorena kutija i svako ko se bavi politikom i ko želi da zna šta se stvarno dešava na terenu, to odlično i sazna.

Nego je ovde takođe rečeno da će možda u Srbiju doći „folksvagen“. Pre neki dan je bila vest da će „folksvagen“ doći u „Ikarbus“. I evo, mi sad pitamo, ako dođe „folksvagen“ u „Ikarbus“, gde ćete isterati „mercedes“, jer beše „mercedes“ došao pre četiri-pet godina? Ili je to takođe bila jedna velika obmana? Naravno da jeste.

Što se tiče ovog predloga zakona, vi ste, ministre, predložili da se od 1. maja predškolske ustanove u povećanju plata izjednače sa ostalima iz obrazovnog sistema i da to povećanje bude 9%. I to je u redu, mi nemamo ništa protiv tog povećanja. Ali, mi vam kažemo, povećajte svim budžetskim korisnicima koji nisu bili na 9% na taj procenat od 9%. Jer, ovo što vi radite je čist voluntarizam.

Vama padne na pamet - sad ćemo povećati ovom, sad ćemo onom i vi onda kažete – ne možete naš amandman prihvatiti zato što uvećanje plata ostalih korisnika budžeta prema važećem rešenju je već definisano i iznosi 7%. Čime je definisano? Svetim pismom, Ustavom, čime je definisano? Zakonom? Pa, vi zakon menjate, vi kažete jednoj grupaciji da povećate na 9%, mi kažemo da povećamo svima i onda vi još kažete da bi to dovelo do toga da procenat uvećanja kod tih korisnika bude, kaže - utvrđuje se zakonom u različitim procentima. Ali mi hoćemo da ne bude u različitim procentima. Vi morate kada nam kažete zbog čega nešto nećete da prihvatite, da nam kažete argument. Nije argument - mi rekli ovako i ne može da se menja. To nije argument.

Mi mislimo da postoji mnogo mogućnosti mimo ovoga što se vi hvalite prepunim budžetom, itd, da postoji mnogo mogućnosti, mnogo izvora sredstava, gde bi se zaista moglo pomoći tim ljudima u javnom sektoru, jer to povećanje plate koje je bilo pre par meseci je izgubljeno, gotovo ga i nema i to je činjenica, kao i povećanje penzija i vaše obećanje da ćete povećavati penzije kada vama padne na pamet. Odbili ste da to bude regulisano zakonom. Dakle, svašta tu ima o čemu može da se ozbiljno razgovara.

Sad vas pitamo, pošto je ministar Mali rekao da će Narodnoj skupštini da dostavi na razmatranje i usvajanje završi račun budžeta, da li znate, da li ste, pošto se približava ponovo „Egzit“, da li ste dobili završni račun „Egzita“? Tamo su sredstva i Republike i Novog Sada i Pokrajine, ogromna sredstva data privatniku, privatnicima koji organizuju „Egzit“? Da li imate završni račun, u završnom računu koliko su para pojele kojekakve agencije? Koliko je para otišlo raznim…
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Vreme.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Samo jednu rečenicu.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Naravno.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
… raznim nevladinim organizacijama. Mi smo izračunali da se radi o više miliona evra.
Dakle, govorimo pre svega o nevladinim organizacijama koje sada rade na rušenju vaše vlasti. To su ovi koji se sastaju sa Klintonovima, sa Bramercom itd, kad dolaze u Srbiju ili kad dolaze na deo Srbije AP Kosovo i Metohiju. To su vam ovaj Fond za neku izuzetnost, pa neka Inicijativa za izuzetnost, pa Kandićka itd. Sve vi to finansirate, a mi samo hoćemo da nam kažete i ovo je zaista poslednja rečenica, hoćemo da nam kažete – koliko je to sredstava i zašto tim sredstvima ne udovoljite našem zahtevu da svima kojima do sad, budžetskim korisnicima kojima nije bila povećana plata za 9%, da to bude 9%? Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.

Reč ima po amandmanu Veroljub Arsić. Izvolite, kolega Arsiću.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da bi sa ovim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ispravili ne jednu nepravdu, nego izjednačili status zaposlenih u školskim i predškolskim ustanovama, omogućili im povećanje plata.

Kao što je već poznato, sredstva za tako nešto ima. Nije bila privatizacija, nije se punio budžet tako što se rasprodavala neka imovina, nije bilo ni kredita koji bi podsticali javnu potrošnju i isplaćivali tekuće obaveze države, kao što je to ranije bilo. Novac koji država ima stečen je uplatama poreza od privrede i građana Republike Srbije, ali ono što je najvažnije, novac nije iz „tetkinog kauča“, kao što je to bilo dok je ministar bio „vojvoda od Meridijan banke“, Božidar Đelić.

E sad, gospodine ministre, ja vam garantujem da kojim slučajem pobedi Boris Tadić, Đilas, Pajtić, Šutanovac, hipotetički, evo ja vam garantujem prvim avionom „vojvoda od Meridijan banke“ je na „tetkinom kauču“. Prvim avionom. Ali, pošto je „tetkin kauč“ već jednom ispraznio kroz šticovanje, kroz kredite sa deviznom klauzulom, pronašao bi drugi koji se zove budžet Republike Srbije, pa bi ponovo sa tom istom klikom isto radio što je i radio kada je prvi put bio ministar, a to je pisao zakone, pravio zakonodavstvo da bi on mogao da krade ili njemu slični, a uopšte ne odgovaraju pred zakonom.

E zato, gospodine ministre, pohvalno je što donosite zakone koji su u interesu građana, jer na izborima su ti građani koji glasaju za narodne poslanike i neku buduću Vladu, koji se opredeljuju kome će da povere svoju budućnost i na taj način sprečavate „vojvodu od Meridijan banke“ da ponovo bude ministar i spava na „tetkinom kauču“.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Arsiću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneo narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda - Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist „Sosijet ženeral“ banka Srbija a.d. Beograd, „Komercijalne banke“ a.d. Beograd i „Vojvođanske banke“ a.d. Novi Sad po zaduženju JP „Srbijagas“ Novi Sad, na osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital Akcionarskog društva „Saut strim“ Srbija a.g. Švajcarska.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine u Danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Petar Jojić, Ružica Nikolić, Vjerica Radeta, Sreto Perić, Tomislav Ljubenović i Vesna Nikolić Vukajlović.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Izvolite, kolega Jojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, u ime SRS podneo sam ovaj amandman na član 2. i ostajem kod obrazloženja u vezi tog amandmana i predlažem Skupštini da taj amandman usvoji.

Srpska radikalna stranka posebno želi da ukaže da nije protiv zapošljavanja stranaca kada je u pitanju tehnička ili naučna saradnja. Međutim, SRS ukazuje da je prethodna vlast u sve resore i pore sistema i Vlade Republike Srbije zapošljavala, da li po ugovoru ili stalno, stručnjake koji su došli da nam pripremaju zakone, da budu eksperti, da budu naučnici, a pogotovo kada je u pitanju Ministarstvo odbrane, o čemu najbolje zna gospodin ministar Đorđević, koji je prisutan.

Prethodna vlast, „žuti“ su u sve resore zapošljavali i omogućavali da uđu špijuni, oni koji će da deluju protiv sistema Republike Srbije kroz razne vidove te saradnje kod organa unutrašnjih poslova, savetnici, instruktori, bilo ih je u Ministarstvu odbrane, u Ministarstvu kulture, u Ministarstvu inostranih poslova, a takođe u Ministarstvu pravde.

Šta su radili i šta rade oni u tim resorima? Kada je u pitanju Ministarstvo pravde, moram reći da sam zgrožen kada imam saznanja da su u to ministarstvo primani stručni savetnici iz Amerike da nam oni u Srbiji propisuju anglosaksonsko pravo, a bilo ih je dosta iz Evrope. Oni nam sada utvrđuju predloge zakona koji treba da dođu pred Vladu i pred Narodnu skupštinu.

Dakle, u kontroli i saglasnosti vezano za prijem stranaca mora biti pribavljena saglasnost BIA. BIA ima bolje mehanizme, a tu uz pomoć pripadnika MUP.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jojiću.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite, koleginice Radeta.