Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Znači, na član 59. Predloga zakona o uređenju sudova, stav 4. se menja i glasi: „Merila za određivanje sudskog osoblja utvrđuje VSS“. Sada dolazimo do one situacije o uticaju na sudstvo, da li je ono primereno ili je neprimereno.

Vidite sada ovo, utvrđivanje kriterijuma broja zaposlenih treba da bude jedna od suštinskih nadležnosti VSS, ali ste vi predvideli da VSS daje preporuku, a onda ministarstvo nadležno iz te oblasti, faktički odlučuje o tome. Šta to govori? Znači VSS, ako pričamo o nezavisnosti, ono da po svom mišljenju određen broj koji im je potreban zaposlenih, stručnih ljudi, osposobljenih, broj sudija itd, a Ministarstvo kaže – ne može, nego će biti ovakav. Gde ćete direktni uticaj na sudstvo, nego kroz Ministarstvo? Onda posle recite da nije Vlada dominantna i da izvršna vlast nije dominantna. To su sve bočni uticaji i bočni uplivi u rad Visokog sudstva.

Onda smo potpuno u pravu kad DS kažemo da će ovo biti pod potpunom vašom kontrolom i hajde da onda uradimo da to bude nezavisno. Dajte ovlašćenje VSS da ono odredi, a ne da daje predlog, a onda Ministarstvo kaže – može ovo, ovo ne može. Zašto bi to radili? Zašto bi na taj način napravili izbegavanje vrdanja zakona? Ovo je klasično vrdanje zakona.

Pred nama se danas nalazi ono što učimo na pravnom fakultetu, jedna se odredba unosi koja će služiti da može da se zaobiđe. Ja vas molim da na taj način ne razmišljamo i da učinimo nešto da bi doneli baš onu pravu nezavisnost o kojoj ceo danas dan vi pričate sa druge, nezavisnost, nezavisnost. Evo, sada pokažite da zaista hoćete.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Povreda Poslovnika.
...
Stranka slobode i pravde

Borko Stefanović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Član 108. gospodine predsedniče Skupštine - zašto? Zato što je duboko i trajno narušena koncentracija izdržljivosti narodnih poslanika. A evo zašto? Da ovo ne bi bila ona tužna priča o dedi i unuku ja moram da kažem da ja molim da ministarka pravde jednako sadržajno i detaljno odgovori kolegi Gavriloviću na njegovo pitanje, izuzetne predloge i pitanja, i izuzetnu spretnost koja dugo nije viđena u ovom domu.

Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Da, kakve to veze ima sa članom 108?
Nema nikakve veze.
To sam i ja razumeo , da nema nikakve.
Na član 59. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Vladimir Gajić, Ivana Parlić i Stefan Jovanović, zajedno Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović.
Na član 59. amandman su zajedno podneli Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Gorica Gajić, Zoran Sandić i Predrag Marsenić.
Na član 59. amandman su zajedno podneli Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Sanja Miladinović, Srđan Milivojević.
Na član 59. amandman su zajedno podneli Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić, Đorđe Pavićević.
...
Zeleno-levi front

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala vam predsedniče Skupštine.

Kao što smo i govorili više puta, ovim pravosudnim zakonima nažalost zadržava se široka kontrola Ministarstva pravde u oblasti sudske prakse i kolega pre mene je već govorio o tome i ovi članovi od 59. član 60. član 67. mi smo podneli gotovo identične amandmane na taj način gde smo želeli da promenimo sva tri ova člana i sada bih se kratko osvrnuo na to iz prostog razloga što zahtevamo da merila za određivanje sudskog osoblja, postupak za prijem sudijskih pomoćnika, kao i broj sudijskih pripravnika za svaki sud bi trebalo bliže da uredi VSS, a ne Ministarstvo pravde. Zato predlažemo da obrnete postupak da u tom smislu ne određuje Ministarstvo pravde po dobijemo mišljenju VSS, nego upravo obrnuto, jer o glavnim kadrovskim pitanjima za svaki sud bi trebalo zapravo da odlučuje VSS. Zato se i toliko ovde raspravljamo o načinu izbora članova u VSS i da li postoji ili ne postoji uticaj politike ili izvršne vlasti na odabir istaknutih pravnika u VSS.

Hajde ukoliko tvrdite da je tako postavljen način izbora istaknutih pravnika u VSS i da je uspostavljeno u potpunosti jedno nezavisno telo dajte onda da damo tom telu da ono određuje bliže razne postupke i za prijem sudijskih pomoćnika i merila za određivanje sudskog osoblja i da se oni određuju broj sudijskih pripravnika za svaki sud.

Na taj način imamo šansu da iole makar malo smanjimo kontrolu i uticaj Ministarstva pravde na prosto rad sudova, odnosno na sudsku praksu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima ministarka.
...
Srpska napredna stranka

Maja Popović

| Ministarka pravde
Kao što sam navela i u svom izlaganju, na taj položaj sudskog osoblja nije menjan sada u ovim zakonima imajući u vidu da je planirano donošenje novog zakona koji će na jedinstven način urediti položaj zaposlenih, što je predviđeno i Strategijom ljudskih resursa i pratećim akcionim planom.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 60. amandman su zajedno podneli Vladimir Gajić, Ivana Parlić i Stefan Jovanović.
Na član 60. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović i zajedno Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Gorica Gajić, Zoran Sandić i Predrag Marsenić.
Na član 60. amandman su zajedno podneli Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Sanja Miladinović, Srđan Milivojević.
Na član 60. amandman su zajedno podneli Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić, Đorđe Pavićević.
Na član 67. amandman je podneo Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Imamo isti taj deo upliva bočnog, uticaj izvršne vlasti na ovaj deo sudske vlasti. Prosto, ja sam predložio da u članu 67. u stavu 3. da se on menja i da glasi - broj sudijskih pripravnika određuje VSS posebno za svaki sud. Da te pripravnike ne određuje broj, vi da određujete. Malopre sam to objasnio, ali sada vidite, hajmo sada ovako da kažemo - da vidimo da li možemo da se dogovorimo ko bolje zna koliko sudijskih pripravnika treba u sudu, da li je to sud ili je to ministarstvo.

Što se tiče para, očekivao sam to pitanje i naravno mislio sam da ćete tako i da odgovorite, to nije veliki novac s obzirom koliko je ovo važno. Mi smo na Odboru za pravosuđe pominjali jednu drugu stvar, da ćemo ne samo povećavanjem plata, pričamo o jednom delu novca koji se daje za njih, pa čak i na broj osoblja koje je potrebno za sud, da možemo da dobijemo jednim racionalnijim trošenjem prosto i to smo lepo rekli. Koliko je država u poslednjih 10 godina platila za odštete loše presuđenih stvari i posebno u tužilaštvu kada su doneti dokazi koji nisu bili validni i pale su presude zbog dokaza. Tako je kolega. Pale su presude zbog dokaza i onda je država platila samo Miškoviću koliko, vi se ga uhapsili, vi ste ga pustili, 30 i nešto miliona evra, samo Mišković, a onda pričate da je problem 40 miliona evra kada je bila reforma 2009. godine. Hajde molim vas da vidimo da li ćemo tu moći da nađemo jednu saglasnost da kada imamo kvalitet da ćemo imati efikasnost u trošenju novca.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ministarka ima reč.