Treće vanredno zasedanje , 11.07.2023.

17. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

17. dan rada

11.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 190 narodnih poslanika, odnosno, da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, i postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o nadzoru programa komercijalnih pružalaca medijskih usluga za period od oktobra 2022. godine do kraja marta 2023. godine, sa posebnim osvrtom na izveštavanje o slučajevima nasilja u televizijskim programima, koje je podneo Odbor za kulturu i informisanje.
Zaključujem glasanje: Za – 144, protiv – 49, nije glasalo dva, od ukupno 195.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
Stavljam na glasanje Predlog Odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u Osnovnoj Školi “Vladislav Ribnikar“, na teritoriji Smedereva i Mladenovca, Malom Orašju i Duboni, utvrđivanja propusta u vršenju nadležnosti i preduzimanja odgovarajućih radnji, utvrđivanja odgovornosti nadležnih lica i predlaganje mera, u načelu.
Zaključujem glasanje: Za – 193, uzdržan jedan, nije glasao jedan od ukupno 195.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog odluke, u načelu.
Treba da se izjasnimo i o amandmanu.
Na tačku 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik. Predlagač je prihvatio amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman i molim Skupštinu da se izjasni.
Zaključujem glasanje: Za – 170, protiv – sedam, uzdržan – jedan, nije glasalo 16, od ukupno 194.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Podsećam da je tačkom 7. Predloga Odluke predviđeno da ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije. Prema članu 196. stav 4. Ustava, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da Odluka stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: Za – 190, uzdržan - jedan, nije glasalo tri, od ukupno 194.
Konstatujem da Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje Odluke na snagu u roku kraćem od osam dana.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo sada glasanju o Predlogu Odluke u celini.
Stavljam na glasanje Predlog Odluke o obrazovanju anketnog odbora o utvrđivanju činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u OŠ „Vladislav Ribnikar“, i na teritoriji Smedereva, Mladenovca, u Malom Orašju i Duboni, utvrđivanja propusta u vršenju nadležnosti, preduzimanju odgovarajućih radnji, utvrđivanju odgovornosti nadležnih lica i predlaganje mera, u celini.
Zaključujem glasanje: Za – 193, nije glasao jedan od ukupno 194.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog Odluke.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačka 9. i članu 133. stav 5. Ustava, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o razrešenju člana Vlade.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog za razrešenje člana Vlade ministra privrede Radeta Baste.
Zaključujem glasanje: Za – 149, nije glasalo – 45, od ukupno 194.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog i na taj način donela odluku o razrešenju člana Vlade, ministra privrede.
Stavljam na glasanje Izveštaj o bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji nastaloj nakon masovnih ubistava OŠ „Vladislav Ribnikar“, i na teritoriji Smedereva, Mladenovca, u Malom Orašju i Duboni.
Zaključujem glasanje: Za – 146, protiv – 49, od ukupno 195.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Izveštaj o bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji nastaloj nakon masovnih ubistava u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, i na teritoriji Smedereva, Mladenovca, u Malom Orašju i Duboni.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština bez pretresa o tome izjasni u danu za glasanje.
Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
Narodna poslanica Tatjana Manojlović, 30. maja u 16 časova i 38 minuta, ukazala je na povredu člana 106. stav 1.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 29, protiv – dva, nije glasalo – 163, od ukupno – 194 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Marina Lipovac Tanasković, 30. maja u 16 časova i 42 minuta, ukazala je na povredu člana 108. stav 1.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 23, protiv – jedan, nije glasalo – 167, od ukupno – 191 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Ivana Parlić, 30. maja u 16 časova i 46 minuta, ukazala je na povredu člana 100. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 172, od ukupno – 189 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Nebojša Cakić, 31. maja u 11 časova i dva minuta, ukazao je na povredu čl. 106, 108. 100.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 28, nije glasalo – 160, od ukupno – 188 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Dragan Nikolić, 31. maja u 11 časova i 46 minuta, ukazao je na povredu člana 100.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 174, od ukupno – 188 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Borko Puškić, 31. maja u 11 časova i 49 minuta, ukazao je na povredu člana 103. stav 2. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 168, od ukupno – 187 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Janko Veselinović, 1. juna u 13 časova i 10 minuta, ukazao je na povredu člana 109. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 158, od ukupno – 185 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Tatjana Manojlović, 1. juna u 16 časova i 16 minuta, ukazala je na povredu čl. 106, 107. i 108. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 158, od ukupno – 184 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Dragan Nikolić, 1. juna u 17 časova i šest minuta, ukazao je na povredu člana 100. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 169, od ukupno – 184 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Nebojša Cakić, 6. juna u 15 časova i 25 minuta, ukazao je na povredu člana 108. stav 1. u vezi sa članom 107. stav 2. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 33, nije glasalo – 151, od ukupno – 184 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Tatjana Manojlović, 6. juna u 16 časova i 18 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 164, od ukupno – 184 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Jelena Milošević, 7. juna u 11 časova i 48 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 29, nije glasalo – 155, od ukupno – 184 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Marinika Tepić, 7. juna u 11 časova i 52 minuta, ukazala je na povredu člana 106. stav 3. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 31, protiv – jedan, nije glasalo – 152, od ukupno – 184 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Veroljub Stevanović, 7. juna u 11 časova i 54 minuta, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 166, od ukupno – 184 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Biljana Đorđević, 7. juna u 11 časova i 57 minuta, ukazala je na povredu člana 105. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 31, nije glasalo – 152, od ukupno – 183 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Miodrag Gavrilović, 7. juna u 13 časova i tri minuta, ukazao je na povredu člana 106. stav 3. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 29, nije glasalo – 154, od ukupno – 183 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Jelena Milošević, 8. juna u 12 časova i 18 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 31, nije glasao – 151, od ukupno – 182 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Aleksandar Jovanović, 8. juna u 12 časova i 20 minuta, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 155, od ukupno – 182 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Milan Radin, 8. juna u 16 časova i 13 minuta, ukazao je na povredu člana 90. stav 2, u vezi sa članom 103. stav 2. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 172, od ukupno – 182 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Tatjana Manojlović, 8. juna u 16 časova i 15 minuta, ukazala je na povredu člana 255. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 25, nije glasalo - 156, od ukupno - 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Marijan Rističević, 8. juna u 16 časova i 50 minuta, ukazao je na povredu članova 106, 107. i 108. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - jedan, protiv - 13, uzdržan - jedan, nije glasalo - 166, od ukupno - 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Janko Veselinović, 15. juna u 15 časova i 23 minuta, ukazao je na povredu člana 89. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 30, nije glasao - 151, od ukupno - 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Tatjana Manojlović, 15. juna u 15 časova i 24 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 23, nije glasalo - 158, od ukupno - 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Tamara Milenković Kerković, 21. juna u 13 časova i 35 minuta, ukazala je na povredu člana 106. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 26, nije glasalo - 155, od ukupno - 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Ivana Parlić, 22. juna u 12 časova i 15 minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 16, nije glasalo - 165, od ukupno - 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Ivana Parlić, 22. juna u 12 časova i 32 minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 17, protiv - jedan, nije glasalo - 163, od ukupno - 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Tatjana Manojlović, 22. juna u 12 časova i 34 minuta, ukazala je na povredu člana 106. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 25, protiv - jedan, nije glasalo - 155, od ukupno - 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Boško Obradović, 22. juna u 12 časova i 47 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 19, nisu glasala - 162, od ukupno - 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Vladeta Janković, 22. juna u 13 časova i 12 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 20, protiv - jedan, nije glasalo - 160, od ukupno - 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Miodrag Gavrilović, 22. juna u 16 časova i šest minuta, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 29, nisu glasala - 152, od ukupno - 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Tamara Milenković Kerković, 22. juna u 16 časova i 17 minuta, ukazala je na povredu člana 108. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 22, nije glasalo - 158, od ukupno - 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodna poslanica Tatjana Manojlović, 22. juna u 16 časova i 27 minuta, ukazala je na povredu članova 255. i 257. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 25, protiv - jedan, nije glasalo - 154, od ukupno - 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Miodrag Gavrilović, 22. juna u 17 časova i 31 minut, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za - 24, nije glasalo - 155, od ukupno - 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Aleksandar Jovanović, na sednici 27. juna 2023. godine, u 12 časova i 18 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 158, od ukupno - 179.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen ni ovaj član Poslovnika.
Narodni poslanik Vladimir Gajić, na sednici 27. juna 2023. godine, u 12 časova i 21 minut, ukazao je na povredu člana 27, 103, 104, 106. i 107. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 167, od ukupno - 179.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nisu povređeni ovi članovi Poslovnika.
Narodni poslanik Jelena Jerinić, na sednici 29. juna 2023. godine, u 12 časova i 42 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 25, protiv – jedan, nije glasalo – 153, od ukupno - 179.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen ovaj član Poslovnika.
Narodni poslanik Tatjana Manojlović, na sednici 29. juna 2023. godine, u 13 časova i 40 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 21, protiv – jedan, nije glasalo – 157, od ukupno - 179.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Jelena Milošević, na sednici 4. jula 2023. godine, u 16 časova i 57 minuta, ukazala je na povredu člana 100. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 32, protiv – dva, nije glasalo – 144, od ukupno - 178.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen n Poslovnik.
Narodni poslanik Srđan Milivojević, na sednici 4. jula 2023. godine, u 17 časova i dva minuta, ukazao je na povredu člana 103. stav 4. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 35, protiv – jedan, nije glasalo – 142, od ukupno - 178.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Glasa se pritiskom na taster, ne vikanjem iz klupa.
Narodni poslanik Vladeta Janković, na sednici 5. jula 2023. godine, u 12 časova i 22 minuta, ukazao je na povredu člana 97. u vezi sa članovima 106, 107. i 109. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 154, od ukupno - 178.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Narodni poslanik Boško Obradović, na sednici 5. jula 2023. godine, u 12 časova i 28 minuta, ukazao je na povredu člana 27. stav 2. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 18, protiv – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno - 179.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Đorđe Komlenski, na sednici 5. jula 2023. godine, u 13 časova i 23 minuta, ukazao je na povredu člana 104. stav 3. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – osam, nije glasalo – 166, od ukupno - 177.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Nebojša Cakić, na sednici 10. jula 2023. godine, u 12 časova i 52 minuta, ukazao je na povredu člana 108. stav 1. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 32, nije glasalo – 145, od ukupno - 177.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Radomir Lazović, na sednici 10. jula 2023. godine, u 12 časova i 56 minuta, ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 30, protiv – jedan, nije glasalo – 146, od ukupno - 177.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen ni ovaj član Poslovnika.
Narodni poslanik Branimir Jovančićević, na sednici 11. jula 2023. godine, u 15 časova i 17 minuta, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 29, nije glasalo – 148, od ukupno - 177.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen ni ovaj član Poslovnika.
Narodni poslanik Janko Veselinović, na sednici 11. jula 2023. godine, u 16 časova i 12 minuta, ukazao je na povredu člana 103. a u vezi sa članovima 106. i 107. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 30, protiv – dva, nije glasalo – 145, od ukupno - 177.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen ni ovaj član Poslovnika.
Narodni poslanik Miodrag Gavrilović, na sednici 11. jula 2023. godine, u 16 časova i 13 minuta, ukazao je na povredu člana 229. Poslovnika.
Molim da se Skupština izjasni.
Zaključujem glasanje: za – 31, nije glasalo – 146, od ukupno - 177.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen ni ovaj član Poslovnika.
Sada ono što čekate toliko dugo, da ste počeli da izlazite sa sednice i pre ove rečenice.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Trinaestom sazivu.

Whoops, looks like something went wrong.