Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 16 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije