Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 16 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Liberalno demokratska partija

Demokratska stranka