Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Tomislav Ljubenović

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka

Govori

Hvala, predsedavajuća.

Podneo sam Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom da se priloži u dnevni red. Finansijska podrška porodici sa decom u vidu ostvarivanja prava iz ovog zakona doprinela bi poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece u porodici sa decom koja nisu u mogućnosti da to samostalno postignu, a broj takvih porodica je sve veći.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona kojima je definisano da se pravo na dečiji i roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Svako dete bez obzira na red rođenja mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije.

Za produženje vremenskog perioda i isplate roditeljskom dodatka i to: za treće dete do navršene 18 godine života, umesto dosadašnjih 10 godina života; za četvrto dete do navršene 18 godine života, umesto dosadašnjih 10 godina života; za peto dete i svako naredno dete za koje se do sad nije moglo ostvariti pravo na roditeljski dodatak do navršene 18 godine života. Time bi se obezbedila delimična finansijska sigurnost porodice sa više dece.

Na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, usvajanjem ovih izmena i dopuna stvorila bi se osnova za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodica sa decom koje bi motivisalo roditelje da ostanu u Srbiji, da se zaustavi trend masovnog odlaska iz Srbije.

Demografski problemi su veliki, a jedan od najvećih je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što je dovelo do negativnog prirodnog priraštaja. Kada tome dodamo i masovni odlazak mladih i sredovečnih ljudi, jasno je da bi vlast morala hitno da reaguje ukoliko želi da se situacija malo popravi. Ukoliko nastavi da se oglušuje o ovakve naše predloge znači da vlasti nije bitno kakva će biti budućnost Srbije.

Što se tiče finansijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog zakona, stav SRS je da treba napraviti trajnu preraspodelu sredstava u budžetu Republike Srbije, i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg i roditeljskog dodatka, a na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom.

Usvajanjem ovih izmenama i dopuna stvorila bi se osnova za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodice sa decom koja bi motivisala roditelje…
Hvala, predsedavajući.

Poslanička grupa SRS podnela je ovaj amandman na Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji i predložili smo izmenu člana 9.

Član 9. odnosi se na načelo poverljivosti i u njegovom stavu 4. je definisano da se u postupku, u kome se utvrđuju činjenice o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, primenjuju propisi koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti, tajnosti podataka, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Mi smo našim amandmanom predložili izmenu stava 4, a naš predlog je da se posle teči „tajnost podataka“ stavlja tačka, a ostatak teksta se briše.

Dakle, suština našeg amandmanskog rešenja je da materija u ovom zakonu mora biti regulisana u skladu sa osnovnim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Poslanička grupa SRS smatra da su ljudi na koje se ovaj Predlog zakona odnosi, previše propatili od trenutka rođenja i nestanka dece, pa sve do danas. smatramo i da nisu bili zaštićeni u toj svojoj borbi za dokazivanje istine.

Za ovako osetljivu i bolnu materiju nije rešenje u donošenju zakona koji će ponuditi izvesnu novčanu nadoknadu, rešenje za sve unesrećene porodice je da se dokaže istina i da krivci odgovaraju, oni koji su još uvek živi.

Rešenje je da se ovakve stvari nikad više ne ponove ni jednoj porodici.

Rešenje je da se dobiju odgovori na pitanje – ko je svih ovih godina pružao podršku lekarima i medicinskim tehničarima, u njihovim monstruoznim radnjama?

Da li su njihovi saučesnici u centrima za socijalni rad i policiji? Nestanci nisu mogli da se sprovode samo od strane lekara i medicinskih tehničara, pa se zato nameću ova pitanja, pa je zato potrebno da se primenom ovog zakona dođe do odgovora. Hvala.
U ime poslaničke grupe SRS, podneo sam amandman na član 86. Predloga zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Član 86. odnosi se na borački dodatak, stav 1. tačka 7. je definisano da borac iz člana 7. ovog Zakona kome je priznat status boraca, izvršeno razvrstavanje u kategorije boraca, ima pravo na borački dodatak, ukoliko je stariji od 60 godina života i ukoliko on, ili član njegove uže porodice, koji žive u zajedničkom domaćinstvu ne ostvaruje pravo vlasništva ili plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu, površine više od pet hektara.

Mi iz poslaničke grupe SRS smo predložili amandmanom da ovaj kriterijum koji se odnosi na vlasništvo, ili plodouživanje poljoprivrednog zemljišta, bude udvostručen na deset hektara. Smatramo da je ovakvo amandmansko rešenje pravednije i istovremeno ovo rešenje je u skladu sa članom 76. stav 1. tačka 8. koje je dao predlagač ovog zakona. Ne vidimo razlog da ova dva člana zakona budu različita. Predlagač smatra da će se usvajanjem ovog zakona afirmisati trajna vrednost borbe za odbranu, nezavisnost i suverenost i ustavnog poretka zemlje.

Mnogo je građana Republike Srbije sa patriotskim ponosom branilo srpsku zemlju onda kada je otadžbina zvala.

U odbrani 1999. godine na Kosovu i Metohiji učestvovalo je veliki broj boraca iz Leskovca i Jablaničkog okruga i mnogi od njih su loše prošli.

Svi mi ovde prisutni smo svedoci, a i predlagač navodi u obrazloženju da dosadašnja davanja materijalnog i socijalnog položaja ove kategorije korisnika pokazuju da postoje brojni problemi i potrebe za pojačanom zaštitom pojedinih, od ovih korisnika.

Ukoliko vlast namerava da u nekoj meri popravi položaj ovih ljudi trebala bi prihvatiti amandman Srpske radikalne stranke.

Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Predstavnici vlasti Republike Srbije su odlučili da donesu Zakon o igrama na sreću i na samom početku obrazložili da je jedan od razloga za donošenje, usklađivanje našeg zakonodavstva sa propisima EU.

Razlog više da poslanička grupa SRS pažljivo analizira ove predloge zakona, mada su svi predlozi zakona predmet pažljive analize od strane naše poslaničke grupe.

Mi smo podneli amandman na član 43. Predloga zakona o igrama na sreću. Predlagač nije prihvatio ovaj amandman i time pokazao neodgovornost, odnos prema mladoj populaciji u Republici Srbiji.

Suština izmene koju smo predložili amandmanom je u tome da prilikom preseljenja igračnice na novu lokaciju, priređivač mora priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a naročito o ispunjenosti uslova koji se odnose na udaljenost igračnice od škola, kako osnovnih, tako i srednjih.

Sam predlagač priznaje da je na teritoriji Republike Srbije prisutan konstantan rast tržišta igara na sreću, što samo po sebi govori mnogo o situaciji u našem društvu. Onaj ko želi dobro školskoj deci i omladini, morao bi da pored zabrane ulaska u objekte igara na sreću, te iste objekte sklanja iz njihovog vidokruga.

Prihvatanjem amandmana SRS, ne bi opteretio tekst zakona. Naprotiv, donelo bi jedno precizno rešenje u interesu školske dece i omladine. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Poslanička grupa SRS podnela je amandman na član 15. Predloga zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebno u porezu.

Član 15. se odnosi na poresku osnovicu za poseban porez. U stavu 1. ovog člana su odredbe kojima se definiše kako se utvrđuje osnovica poreza. Ovaj stav glasi – osnovica posebnog poreza utvrđuje se u vrednosti nezakonito stečene imovine koje čini zbir revalorizovane vrednosti utvrđene nezakonito stečene imovine za svaku kalendarsku godinu koja je bila predmet kontrole.

Srpska radikalna stranka predlaže amandmanom njegovu izmenu tako što se reč – nezakonito briše.

Ovo amandmansko rešenje smo predložili iz razloga što se nezakonitost utvrđuje u sudskom postupku. Pažljivo analizirajući obrazloženje koje je dao predlagač zakona, nemoguće je ne primetiti jednu bitnu stvar koja je navedena, a to je da zakon uspostavlja mehanizam koji, između ostalog, omogućava i da imovina stečena koruptivnim aktivnostima potpadne pod režim posebnog oporezivanja.

Slažemo se sa time da sva imovina mora da potpada pod režim oporezivanja, ali izražavamo i bojazan da bi se mogle stvoriti mogućnosti zloupotrebe ovog zakona, jer bi novčana kazna mogla ostati jedna sankcija za one koji su bili korumpirani. Onaj ko je korumpiran nastaviće i to da bude, možda će nakon određenog vremena platiti određenu kaznu i nikom ništa. To nije iskren način borbe protiv korupcije.

S obzirom na to da se radi o važnom zakonu, ovaj amandman doprinosi poboljšanju kvaliteta teksta zakona. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi i odgovorni narodni poslanici koji ste prisutni, poslanička grupa SRS podnela je ovaj amandman na član 6. Predloga zakona o Memorijalnom centru Staro Sajmište.

Član 6. se odnosni na organe Memorijalnog centra. U stavu 3. ovoga člana su odredbe kojima se definišu uslovi za imenovanje članova upravnog odbora, kao jednog od organa. U tački 3) stav 3. je definisano da Vlada imenuje i razrešava dva člana upravnog odbora na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove kulture.

Srpska radikalna stranka predlaže amandmanom da se izmeni stav 3. tačka 3) tako da glasi: „dva člana – na predlog Ministarstva kulture i informisanja“. Smatramo da ovaj član treba izmeniti zato što je naše amandmansko rešenje u skladu sa Zakonom o Vladi.

Predlagač je u obrazloženju naveo da se ovaj zakon odnosi, radi ispunjavanja dužnosti i trajnog pamćenja i spomenika žrtava Holokausta, genocida okupatorskog terora i ratnih zločina koji će, pre svega, omogućiti da se ne zaborave istorijske činjenice o postojanju logora na teritoriji grada Beograda.

Prihvatanje ovog našeg amandmana bilo bi od velike koristi, jer bi jedan ovakav zakon bio donet u skladu sa drugim krovim zakonom. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministre, poslanička grupa SRS podnela je amandman na član 2. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova 2021. godine.

Srpska radikalna stranka predlaže ovim amandmanom da se u članu 2. stav 1. tačka 8, posle reči "državljanstva", dodaju reči: "koji imaju prebivalište u Republici Srbiji".

Članom 2. je objašnjeno značenje pojedinih izraza koji se koriste u ovom predlogu zakona.

U stavu 1. tačka 8. je dato objašnjenje ko se smatra strancem, pa tako stoji da je stranac lice koje nema državljanstvo Republike Srbije, bilo da je stalni državljanin ili lice bez državljanstva.

Godina 2021. je godina u kojoj bi trebalo sprovesti popis, jer je postala praksa da se na svakih 10 godina sprovodi popis.

Slažemo se sa time da popis stanovništva, domaćinstva i stanova predstavlja najvažniji statistički izvor pojedinačnih podataka o stanovništvu jedne države, i to će biti prilika za predstavnike vlasti da malo realnije sagledaju situaciju o stanovništvu države čija su vlast.

Svakog dana imamo prilike da slušamo kako se neprekidno sami hvale koliko su dobra vlast, a koliko nisu u pravu imaće prilike da se uvere nakon završenog popisa. Imaće prilike da vide koliko se ljudi odselilo iz ove države i da vide da se uglavnom radi o mladim i obrazovanim ljudima, ali i da se radi o sredovečnim obrazovanim ljudima, da vidi da su u mnogim porodicama ostali uglavnom stari ljudi koji su u penziji ili pred penzijom i da vide da su mnoge stambene jedinice prazne. Pri tome, ne mislim samo na kuće u selima, u brdsko-planinskim predelima, već i na stanove u gradovima.

Izneću jedan podatak da je u Leskovcu bilo 211 biračkih mesta, a danas imamo 195 biračkih mesta. Znači, iz 16 naseljenih mesta, faktički celokupno stanovništvo se odselilo. Samo u letnjem periodu su prisutni po nekoliko članova, i to mahom stariji ljudi.

U Jablaničkom okrugu preko 15.000 stanovnika se odselilo, a samo iz Lebana i okoline u Italiji čitava jedna varoš, jedan gradić lociran sa pet hiljada stanovnika iz tog dela Jablaničkog okruga.

Mnogo toga će pokazati popis. Mi smo svesni da će predstavnici vlasti i nakon toga hvaliti sami sebe, ali istini za volju statistika je neumoljiva i njeni podaci su prava slika stanovništva u Srbiji. Hvala.
Hvala predsedavajući.

U ime poslaničke grupe SRS, podneo sam amandman na član 10. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

Članom 10. je predložena izmena naziva Odeljka 9. i člana 37. osnovnog zakona. Predloženo je da u nazivu reči umesto – odgovorni planer, sada piše – odgovorni prostorni planer. Inače, odredba člana 37. se odnosi na to ko može biti odgovorni planer, tj. odgovorni prostorni planer.

U obrazloženju koje je dalo ministarstvo gospođe Mihajlović stoji da se naziv licencirani prostorni planer uvodi radi usklađivanja sa direktivom o priznanju stručnih kvalifikacija, jer ovaj profesionalni naziv daje licu ovlašćenje za obavljanje regulisane profesije. Znači da je lice osposobljeno za obavljanje regulisane profesije, jer je zadovoljilo sve popisane potrebe i formalne i stručne uslove.

Ono čime nismo nimalo iznenađeni kada je gospođa Mihajlović u pitanju, jeste činjenica da se ovim izmenama i dopunama snižava kriterijum za lice koje može biti odgovorni prostorni planer. Umesto najmanje pet godina odgovarajućeg stručnog iskustva na izradi dokumenata prostornog planiranja, sada ovim zakonom se predviđa odgovarajuće stručno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine.

Značajna izmena se odnosi na to da se sada stručnim iskustvom smatra iskustvo stečeno na izradi, odnosno saradnji na izradi prostornog plana, odnosno dela prostornog plana. Zakon koji je trenutno na snazi podrazumeva da je stručno iskustvo stečeno isključivo na izradi dokumenata prostornog planiranja, što predstavlja snižavanje jednog kriterijuma.

Mi smo amandmanom predložili brisanje ovog člana. Jedino što bi bilo u interesu građana Republike Srbije jeste prihvatanje ovog amandmana. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Poslanička grupa SRS podnela je ovaj amandman na član 26. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

Predlagač ovim izmenama i dopunama želi članom 26. da izvrši izmenu člana 128. zakona, koji je trenutno na snazi i koji obrazlaže teme da je u zakonu nedostajao pojam „profesionalni naziv“.

Bilo ga je potrebno uvesti zbog ujednačavanja za Zakonom o regulisanim profesijama, kojim je u potpunosti preuzeta direktiva o priznavanju stručnih kvalifikacija, koja predstavlja krovni zakon u ovom području i svi sektorski zakoni moraju biti usklađeni sa tim krovnim zakonom.

Naziv licenciranih arhitekata, odnosno licenciranih inženjer uvodi se radi usklađivanja sa direktivom. Opis davanju stručnih kvalifikacija, jer ovaj profesionalni naziv daje licu ovlašćenje za bavljenje regulisane profesije jer znači da je lice osposobljeno za obavljanje regulisane profesije, jer je zadovoljio sve propisane potrebne, formalne i stručne uslove.

Srpska radikalna stranka predlaže amandmanom brisanje člana 26. Predloga zakona, o kome Narodna skupština danas vodi raspravu, između ostalog i zbog toga što se u ovom slučaju snižavaju kriterijumi u delu koji se odnosi na to što se smatra stručnim iskustvom.

Predloženo je da se stručnim iskustvom smatra iskustvo stečeno na izradi, odnosno saradnji, na izradi projekta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti za koje se polaže stručni ispit.

Zakon koji je trenutno na snazi, stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju, izradi ili saradnji na izradi najmanje dva projekta.

Prihvatanje ovog našeg amandman bilo bi od velike koristi, jer stručni ljudi koji će se baviti ovim odgovornim poslovima ne bi bila dovedena u pitanje, kako se to želi ovim predlogom zakona. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji u ime poslaničke grupe SRS podneo sam amandman na član 39. Ministarstvo na čijem je čelu ministar predložio je članom 39. izmenu člana 159. osnovnog zakona. Predloženo je da se posle postojećeg stava 5. doda stav 6. koji glasi: „Izuzetno od stava 5. ovog člana, u slučaju da je u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje, formirana stambena zajednica za stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade, odnosno udruženje, zahtev za izdavanje upotrebne dozvole može podneti samo zajednica, odnosno udruženje.“

Dosadašnji st. od 6. do 13. postaju st. od 7. do 14. Dalje, predloženo je da se u dosadašnjem stavu 14, koji postaje stav 15. reči: „donosi rešenje o kućnom broju i“ brišu se.

Posle stava 15. dodaje se stav 16. koji glasi: „Elaborat geodetskih radova se pre izdavanja upotrebne dozvole dostavlja na pregled organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra.“

Ovim predlagač želi da omogući i stambenoj zajednici, odnosno udruženju da podnese zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, a mi smo ovim amandmanom predložili brisanje ovog člana. Naš amandman izražava naš principijelni stav prema Predlogu zakona koji je, čiji je ministar gospođa Mihajlović, podnela na razmatranje i usvajanje Narodnoj skupštini, a Predlog zakona je takav da on ne može popraviti postojeći zakon. Jedino što bi moglo ispravno učiniti jeste prihvatanje ovog i svih ostalih amandmana koje je na ovaj predlog zakona podnela SRS. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Zbog izuzetne važnosti kulture, SRS je u svom programu temeljno obradila ovu temu, a u ime poslaničke grupe SRS podneo sam amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.

Njime je predložena izmena člana 2. ovog Predloga zakona. Naime, članom 2. predlagač ovih izmena zakona je predložio izmenu zakona člana 6. važećeg Zakona o kulturi. Inače, odredbe člana 6. se odnose na opšti interes u kulturi, tačnije na to šta opšti interes u kulturi obuhvata.

Našim amandmanom je predloženo da se u stavu 1. izmeni tačka 12. koja je precizirana da opšti interes u kulturi obuhvata finansiranje delatnosti ustanova kulture i ustanova zaštite, čiji je osnivač Republika Srbija, AP i jedinica lokalne samouprave. Izmenjena tačka 12. ogleda se u tome što bi se na kraju rečenice dodao tekst – u skladu sa zakonom.

Predlagač je naveo da mu je prilikom izmene člana 6. namera bila da detaljnije razradi delatnost koju predstavljaju opšti interesi u kulturi i to naročito kada je reč o delatnosti zaštite i njenog klasifikovanja u oblasti i vrstama.

Našim amandmanom je predloženo da se finansiranje delatnosti u ustanovama kulture i ustanovama zaštite, čiji je osnivač Republika Srbija, AP i jedinica lokalne samouprave, mora vršiti u skladu sa zakonom.

Ukoliko bi predstavnik predlagača prihvatio ovaj amandman ne bi bilo ničeg suvišnog u tekstu zakona, a korist bi bila velika, jer se insistira na poštovanju zakonitosti. Na taj način bi tekst bio unapređen i bila bi stvorena obaveza da se na zakonit način troši novac za kulturu, obzirom na to da se delatnost kulturnih ustanova i ustanova zaštite finansiraju iz budžeta koji se puni sredstvima svih građana Republike Srbije. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Poslanička grupa SRS podnela je ovaj amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i predložili smo izmenu člana 21.

Predlagač ovih izmena zakona je predložio izmenu člana 189. zakona koji je trenutno na snazi, tako što se dodaje stav 2. u ovom članu kojim se definiše da se bliže usvoje merila za utvrđivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja po detetu iz stava 1. tačka 1. ovog člana, propisuje ministar.

Pojašnjenja radi, stav 1. tačka 1. se odnosi na to da se u budžetu jedinice lokalne samouprave obezbeđuju sredstva za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, poludnevnice i celodnevni boravak, ishrana, nega, preventiva, zaštita dece predškolskog uzrasta u visini do 80% od ekonomske cene po detetu, uključujući u celosti i sredstva za plate, naknade i druga primanja u celosti doprinose na teret poslodavaca i otpremnine, kao i pomoć zaposlenima u predškolskoj ustanovi i rashode za primenu predškolskog programa, osim onih za koje sredstva obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije i ostale tekuće rashode.

Srpska radikalna stranka predlaže ovim svojim amandmanom da bliže uslove i merila propisuje ministarstvo, a ne ministar. To je naš stav na kome mi insistiramo i prilikom donošenja svih zakona.

Obzirom na to da se radi o i te kako važnoj oblasti koja se odnosi na decu predškolskog uzrasta, smatramo da ovaj zakon mora da bude napisan precizno, bez ikakvih nejasnoća i bilo kakvih propusta. Ne sme se dozvoliti da u slučaju bilo kakve sprečenosti ministra, da jedna ovakva bitna oblast ostane bez podzakonskog akta kojim bi se regulisala.

Zato bi prihvatanje amandmana poslaničke grupe SRS bilo od višestruke koristi, jer je ipak ministarstvo organ koji je iznad svakog pojedinca, samim tim i iznad ministra. Hvala.
Hvala.

Ovim amandmanom koji je poslanička grupa SRS podnela na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije predloženo je brisanje člana 8. stav 3. A, u toku rasprave u načelu jasno je iznet stav SRS o Vojske Jugoslavije.

Amandman je u skladu sa stavom SRS, te se SRS zalaže i za organizovanje vojske kao profesionalne službe, što omogućava njenu zavisnost od bilo koje političke partije, ujedno, sprečava da aktivni oficiri, podoficiri budu stranački organizovani ili angažovani.

Države koje nisu posvećivale dovoljno pažnje odbrani su vrlo lako poražene i porobljene u trenucima napada na njihovu teritoriju. Jedna od najbitnijih komponenti odbrane, pored opremljenosti, jeste i negovanje i razvoj patriotskih osećanja kod pripadnika vojske i naroda u celini.

Istorija srpskog naroda puna je primera patriotske požrtvovanosti i ličnog žrtvovanja u odbrani srpstva.

Vojska Srbije mora da bude osposobljena da uspešno izvršava sve dodeljene zadatke i sprovodi borbena dejstva i ostale prateće aktivnosti u uslovima rata i oružane borbe. To podrazumeva jedinstvenu koncepciju i doktrinu rata kao svojevrsne zamisli programa delovanja srpske države.

Vojska i sve odgovorne državne institucije moraju neprekidno preventivno delovati u cilju odbrane srpstva i zaštiti građana. To delovanje podrazumeva i angažovanje svih razvojnih sistema informisanja, uzbunjivanja, zaštite i zbrinjavanja, te specijalizovanih snaga i evakuaciju ljudstva i sredstava i dobara.

Srbija ne može biti vojno neutralna, jer nam niko ne garantuje. Neutralnost ne zavisi od nas, već od velikih sila, a SRS se kategorički protivi u ulasku Srbije u NATO pakt, koji nas je nemilosrdno bombardova, ne birajući ciljeve.

Srpska radikalna stranka zalaže se za prijem u organizaciju ugovora o kolektivnoj bezbednosti i omogućiti formiranje ruske vojne baze na teritoriji zemlje.
Hvala, predsedavajuća.

Podneo sam Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom da se dopuni u dnevni red. Finansijska podrška porodicama sa decom u vidu ostvarivanja prava iz ovog zakona doprinelo bi poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece u porodicama sa decom koja nisu u mogućnosti da to samostalno postignu, a broj takvih porodica je sve veći.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona kojima je definisano da se pravo na dečiji i roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Svako dete, bez obzira na red rođenja, mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije, a to bi obezbedilo delimičnu finansijsku sigurnost porodici sa više dece.

Republika Srbija je poslednjih decenija suočena sa velikim demografskim problemima, a jedan od najvećih demografskih problema je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što je dovelo do negativnog prirodnog priraštaja. Evidentan je veliki broj mladih ljudi koji napuštaju zemlju, pa je izuzetno povećan udeo starog stanovništva u ukupnom broju stanovništva.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom uticao bi u značajnoj meri na rešavanje jednog od najvećih demografskih problema, a to je nedovoljan broj novorođene dece. Usvajanjem ovih izmena i dopuna stvorila bi se osnova za podsticaj rađanja dece i za finansijsko osnaživanje porodica sa decom koje bi motivisalo roditelje da ostanu u Srbiji, da se zaustavi trend masovnog odlaska iz Srbije.

Demografski problemi su veliki, a jedan od najvećih je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što je dovelo do negativnog prirodnog priraštaja. Kada tome dodamo i masovni odlazak mladih i sredovečnih ljudi, jasno je da bi vlast morala hitno da reaguje ukoliko želi da se situacija malo popravi. Ukoliko nastavi da se oglušuje od ovakve naše predloge, znači da vlasti nije bilo bitno kakva će budućnost Srbije biti. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Podneo sam Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, da se dopuni u dnevni red.

Republika Srbija je poslednjih decenija suočena sa velikim demografskim problemima, a jedan od najvećih demografskih problema je nedovoljan broj novorođene dece, broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što dovodi do negativnog prirodnog priraštaja.

Evidentan je veliki broj mladih ljudi koji napuštaju zemlju, pa je izuzetno povećan udeo starog stanovništva u ukupnom broju stanovništva.

Ekonomska situacija u Republici Srbiji je sve lošija, pa se veliki broj porodica suočava sa nedostatkom finansijskih sredstava, što se direktno odražava na rađanje i podizanje dece.

Imajući u vidu ove činjenice, neophodno je da država hitno preduzme sve mere kojima bi se stvorili uslovi za poboljšanje finansijskog položaja porodica sa decom i omogućila sigurnost u pogledu davanja države budućim roditeljima.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom uticalo bi u značajnoj meri na rešavanje jednog od najvećih demografskih problema, a to je nedovoljan broj novorođene dece.

Što se tiče finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ovog zakona, stav SRS je da treba napraviti trajnu preraspodelu sredstava u budžetu Republike Srbije, i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg i roditeljskog dodatka, na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Usvajanjem ovih izmena i dopuna, stvorio bi se osnov za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodica sa decom, koji bi motivisao roditelje da ostanu u Srbiji i da se zaustavi trend masovnog odlaska iz Srbije.

Svedoci smo svakodnevnog odlaska čitavih porodica sa juga Srbije. Odlaze mladi ljudi, mladi bračni parovi sa malom decom. Oni koji odu, sigurno se više neće vratiti. Ali, treba uložiti sve napore da oni koji su tu i ostanu.

Ukoliko nastavi da se oglušuje o ovakve naše predloge, znači da vlasti nije bitno kakva će biti budućnost Srbije. Hvala.