Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Tomislav Ljubenović

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka

Govori

Hvala.

Poslanička grupa SRS je podnela amandman na član 1. Predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. Članom 1. ovog Predloga zakona definisanje predmet zakona. Mi smo amandmanom predložili da se tekst usvoji, način otvaranja izmeni i da bude usvojen tekst - uslove i način realizacije.

Smatramo da je predlagač prihvatio ovaj amandman bio bi bolji precizniji način definisan, predviđen pojmom, tj. biće jasnije da se radi o uslovima i načinu realizacije i zaštiti prava korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja finansijskih usluga korišćenjem sredstava komunikacije u daljini.

Elektronsko poslovanje je omogućilo porast pružanja finansijskih usluga na daljinu ima svojih prednosti i može doprineti uštedama građana i uštedama vremena tako i finansijskih sredstava. Opšti je zaključak da su građani i privredni subjekti otvoreniji za korišćenje modernih načina plaćanja i shodno tome se može očekivati da će se u budućnosti informacione tehnologije sve češće koristiti i zaključivanje novih ugovora. To su stvari koje sa sobom nosi današnje doba i mi iz SRS u tom smislu i posmatramo ovaj zakon.

Ovaj amandman smo podneli kako bi tekst bio što precizniji. Smatramo da je predlagač trebalo da prihvati naš amandman, jer bi sa time zaista dobilo na kvalitetu zakona, a kvalitet zakona je bitan zbog građana i privrede Republike Srbije. To treba da bude prioritet predstavnicima vlasti u Srbiji.

Očekujem da usvajanjem zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu da će Meho Omerović sledeći put na daljinu plaćati iz nekog lepšeg, pristojnijeg mesta, da to bude iz parka, bašte, umesto toaleta.
Hvala.

Poslanička grupa Srpske radikalne stranke je podnela amandman na član 4. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, po kome je Jablanički okrug neopravdano izuzet ne investiranjem i stavljen u jednu neprimerenu poziciju, imajuću u vidu aspiracije stranih faktora prema delu teritorije opštine Medveđa.

Niste smeli da izostavite jablanički okrug za realizaciju ovog projekta. Što se tiče člana 4. ovog predloga zakona, odnosi se na obezbeđivanje finansijskih sredstava, mi smo amandmanom predložili da se izmeni stav 6. koji se odnosi na lokacije koje su komunalno neopremljene. Smatramo da će ukoliko predlagač prihvati ovaj amandman na bolji i precizniji način biti definisan predviđeni pojam.

Inače, stav 6. definiše da za lokacije koje su komunalno neopremljene ili su delimično opremljene, izgradnju nedostajuće infrastrukture, u funkciju stambenog kompleksa, do granice stambenog kompleksa obezbeđuje i finansira jedinica lokalne samouprave na čijoj se gradi stambeni kompleks.

Predlagač je naveo da su za izgradnju pravih 1.578 stanova procenjena potrebna sredstva u iznosu od 64,4 miliona evra bez PDV-a i da su u taj iznos uključeni troškovi komunalnog opremanja lokacija, a da će tačan iznos biti utvrđen kasnije nakon izrade projekta za građevinsku dozvolu.

Srpska radikalna stranka izražava bojazan da bi mogla da se dogodi da se realizuje jedna etapa projekta, pa da se onda zastane. Ovu bojazan iražavamo poučeni iskustvom sa ovom vlašću, kada je u pitanju obećanje izgradnje stanova po povoljnimuslovima za mlade parove i slična iskustva, gde se mnogo toga završilo samo na obećanjima i gde je ministar Zorana Mihajlović obećavala realizaciju ovog projekta, a svedoci smo datih obećanja i realizacije. Nadam se da će… (Isključen mikrofon.)
Hvala.

Ovim amandmanom koji je podnela poslanička grupa SRS na član 2. stav 3. reč: „fazama“ zamenjuje se rečju: „etapama“.

Članom 2. utvrđen je javni interes, realizacija projekta, kao i hitnost u postupanju u postupcima koji su predviđeni ovim zakonom i definisano je da će se projekat realizovati po etapama.

Učestvujući u raspravi, gospodin Stefanović je govorio u Narodnoj skupštini da će se rangiranje zainteresovanih praviti na osnovu redosleda prijava. Smatramo da je vrlo bitno da se prilikom rangiranja uzme u obzir to da li su lica zainteresovana za ove stanove raniji pripadnici snaga bezbednosti koji su pravo na penziju ostvarili u jednom od državnih organa o kojima danas govorimo, u Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije, MUP, BIA i Ministarstvu pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, da li se radi o licima koja su učestvovala u ratnim dejstvima?

Činjenica je da je veliki broj pripadnika snaga bezbednosti otišao u penziju i da nema rešeno stambeno pitanje. Nije na ponos ovoj državi što su neki od njenih morali da se za svoja prava na rešavanju stambenog pitanja bore pred sudovima, što sudski procesi traju godinama i što se stvaraju ogromni sudski troškovi. Takvih slučajeva ima u Leskovcu nekoliko desetina.

Takve situacije su nedopustive, jer se radi o ljudima koji su ratovali za ovu državu i takvi ljudi bi morali da budu sagledani prilikom rešavanja stambenih pitanja pod povoljnijim uslovima, barem tako što bi imali prioritet i rešili svoje stambeno pitanje u prvoj etapi realizacije projekata.

Ako država Srbija tvrdi da ovo predstavlja i opšti interes, onda bi trebalo da vrednuje one koji su se za nju i borili. Hvala.
Hvala.

U ime poslaničke grupe SRS podneo sam ovaj amandman na član 3. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, i to na stav 1. tačka 8. Namera nam je bila da se izbegne opterećivanje Predloga zakona, pa je amandmanom predloženo da se u 1. stavu koji se odnosi na definisanje pojmova izbriše čitava tačka 8.

Mi iz SRS smatramo da je definisanje pojmova u zakonu bespotrebno. Takođe smatramo da je mnogo važnija sama suština zakona, kao i primena zakona u praksi. Prilikom rasprave u načelu poslanička grupa SRS je istakla da nema ništa protiv donošenja jednog ovakvog zakona, da je potrebno rešiti stambeno pitanje pripadnika snaga bezbednosti, ali jeste problem to što će moći da se reši samo mali deo, nekih 5%, od ukupnog potrebnog fonda za stambene objekte.

Ovakvim tempom rešenje bi bilo moguće kroz 20 do 30 godina, a dotle ovi ljudi koji se bave ovako odgovornim poslom, većina njih će biti sa nerešivim stambenim pitanjima i sa primanjima koja nisu adekvatna težini poslova koje obavljaju, što je u stvari mnogo veći problem kojim bi vlast u Srbiji trebalo što ozbiljnije i što pre da se pozabavi. Kod tih ljudi, pripadnika snaga bezbednosti, očekujete odgovornost, onda i vi morate da se ponašate odgovorno. Ukoliko ne bude tako, postižete suprotan efekat i doprinosite urušavanju i standarda ovih ljudi i ugledu snaga bezbednosti.

Gospodine ministre, čime ste se rukovodili, koji su kriterijumi bili da za projekat izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti Leskovac nije obuhvaćen? Hvala.
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani oficiri Vojske Srbije, ovim amandmanom koji je podnela poslanička grupa SRS na Predlog zakona o vojnom obrazovanju, predložili smo da se promeni naslov tako da glasi – Predlog zakona obrazovanju i vaspitanju u Vojsci Republike Srbije.

Dva su osnova za podnošenje ovakvog amandmana. Prvi osnov sadržan je u samom tekstu Predloga zakona, konkretno u članu 2. stav 3. koji kaže – školovanje u smislu ovog zakona podrazumeva srednje obrazovanje i vaspitanje, visoko obrazovanje koje realizuju vojno-školske ustanove.

Polazeći od same definicije koju je sam predlagač zakona napisao u zakonu, jasno je trebalo prihvatiti ovaj amandman, jer se Predlog zakona ne odnosi samo na visoko obrazovanje već i na srednje obrazovanje i vaspitanje u vojno-školskim ustanovama i ne postoji razlog da se to ne unese u naslov zakona.

Drugi osnov, nalazi se u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojim se uređuju osnovi sistema predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Smatramo da je potrebno da se na isti način definiše i naziv zakona o kome danas govorimo, da to ne bude stvar koja se podrazumeva već da bude jasno i precizno definisano i da srednje obrazovanje i vaspitanje u vojno-školskim ustanovama ne treba stavljati u drugačiji položaj od obrazovanja i vaspitanja u osnovnim i srednjim školama. Naročito ne kada je reč o nazivu zakona kojim se uređuje ova oblast. Hvala.
Hvala.

Uvažene dame i gospodo narodni poslanici, poštovani oficiri Vojske Srbije, u ime poslaničke grupe SRS podneo sam ovaj amandman na član 1. Predloga zakona, i to na stav 1. Amandmanom je predloženo da se u 1. stavu, koji se odnosi na uvodne odredbe Predloga zakona, izbriše reč „vojno“ u delu koji se odnosi na stručno osposobljavanje za potrebe odbrane Vojske Srbije.

Mi iz SRS smatramo da je ovako napisano suvišno, s obzirom na to da je nakon toga napisano da se radi o stručnom osposobljavanju za potrebe odbrane i Vojske Srbije. Namera nam je bila da se izbegne dupliranje termina u ovom Predlogu zakona.

Inače, ovaj zakon donosi se sa zakašnjenjem od skoro 10 godina. Odgovornost za to snose obe garniture vlasti od 2008. godine do danas. Predlagač jednostavno nema prava da za ovoliko kašnjenje krivi isključivo svoje prethodnike, jer predstavnici prethodne vlasti snose deo odgovornosti za onaj period u kome su bili na vlasti. Današnja garnitura je od 2012. godine na vlasti. Period od šest godina nije kratak i bilo je vremena da se ovaj materijal uredi novim zakonom.

Amandman, koji sam podneo ispred SRS, ima za cilj da doprinese da se usvoji što bolji tekst zakona. Ako se već ovoliko zakasnilo sa usvajanjem zakona, mišljenja sam, barem kada se usvoji, da to bude kvalitetan tekst zakona. Hvala.
Hvala.

Poslanička grupa SRS je podnela amandman na član 2. Predloga zakona o planskom sistemu Republike Srbije. U članu 2. su navedeni pojmovi koji se koriste u ovom zakonu i njihovo značenje.

Mi smo predložili ovim amandmanom da se u stavu 1. brišu tačke 14) i 16). Inače, ono sa čime se SRS ne može složiti je to što je kod ovog Predloga zakona jedan od razloga za donošenje efikasno sprovođenje procesa pristupanja EU. Bez ikakvih dilema i stida predlagač je naveo da se ovaj zakon usvaja posebno u kontekstu zahteva koji proističu iz pregovaračkih Poglavlja 17 – ekonomska i monetarna politika i 22 – regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Ovdašnji put koji je izabrala ova vlast mi ne možemo popraviti amandmanima, ali možemo da neprekidno apelujemo da je krajnje vreme da se prekine sa tzv. evropskim putem Srbije. Sva dešavanja govore u prilog tome da to nije dobar put za Srbiju. Poseban argument za ovu tvrdnju nalazi se u tome što EU neprekidno ispostavlja zahteve i sadašnja srpska vlast nastavlja kontinuitet prethodne i ispunjava zahteve. Vlast to čini bez razmišljanja, o šteti koja se time nanosi Republici Srbiji i njenim građanima.

Stav SRS je da se sa time treba hitno prestati i da se u Narodnoj skupštini donose zakoni koji su interesu građana Republike Srbije, a ne ispunjavanje zahteva EU koji nikad neće prestati novim uslovljavanjima, a na štetu građana Srbije. Hvala.
Hvala.

Poslanička grupa SRS podnela je ovaj amandman sa predlogom da se u članu 3. stav 1. izbriše tačka 10). Smatramo da će tekst zakona biti usvojen, ne treba opterećivati suviše i zato smo podneli ovaj amandman.

Kada se usvoji ovaj predlog zakona, u Srbiji već postoji praksa donošenja planskih dokumenata, plana razvoja, investicionog plana, strategija za mnoge oblasti, akcionog plana i drugih dokumenata.

Mnogo značajna stvar za sve građane Srbije jeste primena u praksi svega napisanog. Mnogi sadržaji u planskim dokumentima ostaju mrtvo slovo na papiru, a odgovornost za to niko ne snosi. Time se nanosi dvostruka šteta. Vlast ispunjava zahteve EU, mnogo toga ostaje na papiru i na prvi pogled ispunjena je forma, definisani su ciljevi, imenovani su učesnici, određeno je ko će upravljati sistemom javnih politika, ko će vršiti koordinaciju, praćenja, sve što će zadovoljiti formu. Međutim, ostaje pitanje u kojoj meri će sve biti sprovedeno i da li će iko snositi odgovornost, jer kada pročitate većinu planskih dokumenata, kada vidite strategiju za određenu oblast, kada pročitate akcioni plan, na prvi pogled vidite spisak lepih želja, ali se spisak nekih želja, koje nisu baš tako lepe i realne, kada tako nešto treba sprovesti u delo, onda se dešavaju susreti sa praktičnim problemima i uglavnom se ne ispunjava ono što je planirano ili za pogrešno sprovođenje odgovornost ne snosi apsolutno niko. Hvala.
Hvala.

Ovim amandmanom koji je poslanička grupa SRS podnela na član 1. Predloga zakona o planskom sistemu Republike Srbije predloženo je da se tekst: „vrednovanje učinka“ zamenjuje tekstom: „ocenjivanje efikasnosti“.

Povod za ovakvo amandmansko rešenje je dao i predlagač, koji je objašnjavajući pojmove koji se koriste u ovom Predlogu zakona i sam definisao vrednovanje učinka kao ocenjivanje efikasnosti i efektivnosti.

Mi iz SRS smo mišljenja da bi usvajanjem predloženog amandmana došlo do boljeg definisanja samog predmeta uređivanja, tj. boljeg definisanja obaveze sprovođenja analize efekata i propisa samog ocenjivanja efikasnosti propisa.

Činjenica je da od kvaliteta donetog propisa za pojedinu materiju u mnogome zavise različite oblasti života ljudi na koje se primena tih propisa odnosi, pa je potrebno o tome voditi računa prilikom donošenja bilo kog propisa.

Ukoliko se ispostavi da primenom u praksi nekog planskog dokumenta ili sprovođenjem određene javne politike u nekoj oblasti se ne postižu željeni ciljevi na nivou društva ili je ostvarivanje ciljeva negativno po određenu grupaciju ljudi, po javnu imovinu ili se radi o bilo kojoj drugoj negativnosti, upravo tada je od presudne važnosti da se izvrši ocena efikasnosti.

To je u stvari razlog za podnošenje ovog amandmana poslaničke grupe SRS i to je razlog zašto bi ovaj amandman trebalo da bude prihvaćen. Hvala.
Hvala.

Amandmanom na član 4. poslanička grupa SRS je predložila izmenu ovog člana u stavu 1. tačka 6) brisanje nepotrebnih reči.

Član 4. odnosi se na principe NOKS. Kada govorimo o tome da kvalifikacije treba da budu zasnovane na potrebama tržišta rada, naučnoistraživačkog i umetničkog rada, odnosno društva u celini, moramo uzeti u obzir da trenutno stanje u Srbiji nije usaglašeno i da se na našem tržištu rada nalazi veliki broj nezaposlenih ljudi.

Analizirajući efekte i sam predlagač je naveo probleme koje bi donošenje ovog zakona trebalo da reši. Prvi među njima je problem neusklađenosti sistema kvalifikacija sa potreba privrede, institucionalnih i funkcionalnih veza između sveta rata i sveta obrazovanja u procesu razvoja i sticanja kvalifikacija.

Samo da podsetim da je sadašnja garnitura na vlasti već šest godina, a nije primerena više priča da je krivac za sve neko drugi. Zato mora se mnogo odgovornije odnositi prema građanima. Obaveza Vlade i Narodne skupštine prema građanima ogleda se u donošenju zakona koji će biti u interesu građana. Činjenica je da u nekim periodima bila prisutna pojava masovnog školovanja kadrova u pojedinim zanimanjima, pa je na tržištu rada došlo do zagušenja, a odgovornost za to nije preuzeo niko.

Još je jedna nepobitna činjenica. U svim sferama rada u Srbiji mogu da prosperiraju samo oni koji su po volji vladajućim strukturama. Sve drže pod kontrolom i ko je njima po volji može da se zaposli na radnom mestu za koje nema kvalifikacije, a može da napreduje i ima bolju platu.

Onaj ko nije po volji može samo da čeka na tržištu rada ili ode iz ove zemlje. Ukoliko se nekim čudom zaposlio ranije, ne može da napreduje, ne može da ima veću platu. Naprotiv, može samo da tavori, da ga zadese razna smanjenja plate i radna prava. Hvala.
Hvala.

Članom 3. Predloga zakona definisani su ciljevi NOK Republike Srbije.

U ime poslaničke grupe SRS predložio sam izmene stava 1. tačka 9). Smatram da će tekst zakona biti usvojen i trebalo bi da glasi: „Obezbeđivanje uporedivosti i prepoznatljivosti klasifikacija stečenih u Republici Srbiji sa kvalifikacijama stečenim u drugim državama, pri čemu se mora voditi računa o zaštiti državnih interesa“.

Usvajanje ovog amandmana uticalo bi na to da nadležni imaju obavezu da vode računa o zaštiti državnih interesa. Kao jedan od razloga za donošenje ovog zakona navedeno je to da se uspostavlja Nacionalni okvir kvalifikacija, uz uvažavanje nacionalnog obrazovnog sistema.

Principima evropskog obrazovanja, prakse, posebno Evropskog okvira kvalifikacije, vlast u Srbiji i dalje, donoseći zakone, srlja ka navedenom usklađivanju sa zakonodavstvom EU. Stav SRS je jasan, da Srbija ne treba da uđe u EU. To što želite da naš NOK bude uspostavljen slično evropskom neće doneti neke koristi građanima Srbije.

Sve veći broj naših građana se iseljava iz Srbije, naročito mladi. Mnogi odlaze i u zemlje EU, ali odlaze i rade kao jeftina radna snaga, jer tamo postoji potreba za takvom radnom snagom.

Postoje slučajevi, ali ih je mnogo manje, kada naši visokoobrazovani ljudi odlaze, jer ovde ne vide bolje dane za sebe. Krajnje je vreme da se odgovorni iz vlasti zapitaju kuda ide ova zemlja sa ovakvim slučajevima. Hvala.
Poslanička grupa SRS podnela amandman na član 1. Predloga zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.

Član 1. definiše predmet ovog zakona i mi smo predložili izmenu stava 1. tako što bi umesto reči –opis i znanja, u zakonu pisalo –bliže opisivanje znanja.

Mi iz SRS smo mišljenja da bi trebalo usvojiti predloženi amandman, jer je amandmansko rešenje preciznije i doprinelo bi unapređenju teksta zakona.

Naime, usvajanjem amandmana stvorila bi se obaveza je bližeg opisivanja znanja, veština, sposobnosti iz stavova nivoa kvalifikacija, to je za sa svih deskriptora nivoa kvalifikacija.

Predlagač je u obrazloženju za donošenje ovog zakona napisao da je cilj ovog zakona, pre svega stvaranje preduslova za sistemsko uređivanje nacionalnog okvira klasifikacija. Bilo bi dobro ako postoji istina i istinska volja da se ova materija sistemski uredi, ali je isto tako važno, tj. mnogo važnije da se obrati pažnja na konkretnu primenu u praksi. Ovo kažem pre svega, iz razloga što širom Srbije imamo pojavu da u većini javnih preduzeća na mnogim radnim mestima rade zaposleni sa neodgovarajućim kvalifikacijama. I dalje su javna preduzeća instrument za obezbeđivanje radnih mesta ljudima bez potrebni kvalifikacija.

Zato predlažemo, da kod svakog nivoa i podnivoa kvalifikacije budu bliže, tj. tačno i jasno upisana, znanja, veštine, sposobnosti i stavovi nivoa kvalifikacija. Ukoliko bi to sprečilo, bilo bi u kojoj meri masovnu pojavu primećenu u javnim preduzećima, da na dobro plaćenim radnim mestima rade nestručni ljudi, mogli bismo reći da je ovaj naš amandman dao rezultate. Hvala.
Hvala.

Smatramo da je potrebno da se prilikom usvajanja Predloga zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije neke stvari jasno definišu, pa smo iz SRS podneli ovaj amandman na član 2.

Predložili smo izmenu stava 1. tačka 7. u kojoj bi se posle reči, praktično u naslovu, bio dodat sledeći tekst – javno priznanje, organizatori, aktivnosti obrazovanja odraslih dužni su da sve promene koje se odnose na tekuću školsku godinu, ažuriraju najkasnije do 30. septembra.

Mišljenje poslaničke grupe SRS je da ovo amandmansko rešenje predlagač ne bi trebao da odbije jer je potrebno redovno ažuriranje registra, kako bi bile evidentirane određene promene. Činjenica je da postoje velike mogućnosti zloupotrebe za sticanje kvalifikacija i samim tim što to omogućuje Zakon o obrazovanju odraslih iz 2013. godine.

Ne treba negirati jedan mali broj korektnih rešenja koja se odnose posebno na ljude koji kao tehnološki višak ostaju bez posla i neke druge grupe ljudi, međutim, da se vratimo na priču o javnim preduzećima i zaposlenim u njima. Ko jednom uđe u javno preduzeće, a zna se kako se ulazi, taj može i bez stručnosti da i te kako napreduje. Zakon o kome je danas govoreno u delu neformalnog obrazovanja, kao javno priznat i organizator obrazovanja odraslih, između ostalih se definiše i javno preduzeće.

Kada govorimo o ovom, napominjem, da mi iz SRS ne vidimo kakav je problem to što državni organi i ustanove koje su u skladu sa posebnim zakonom obavljaju stručno usavršavanje i druge aktivnosti obrazovanja, to je nešto sasvim drugo.

Problem je u tome što neformalno obrazovanje u javnim preduzećima, agencijama, sindikatima i udruženjima i drugim ustanovama može pružiti kvalifikacije onima koji su zauzeli mesto ljudima koji ne mogu da se zaposle, koji čekaju na posao godinama, a imaju stečene kvalifikacije, imaju formalno obrazovanje, ali nisu imali ulaznicu potrebnu za ulaz u javno preduzeće.

Ono što zabrinjava mnoge roditelje Jablaničog okruga, gde imamo sve učestalije nasilničko ponašanje učenika, ovih dana je to slučaj u Vučju, gde učenik trećeg razreda pravi haos u osnovnoj školi i da su roditelji brinući za bezbednost dece, prinuđeni da ne šalju decu u školu.

Gospodine ministre, da li ste upoznati sa ovim slučajem i da li ste preduzeli neke mare povodom ovog slučaja koji zabrinjava ceo Jablanički okrug? Hvala.
Hvala.

Slušajući predstavnike vlasti kako ovih dana pokušavaju da sami hvale svoj rad, neko bi pomislio da građani Srbije zaista žive veoma dobro. Ono što mi kao opozicija imamo zadatak jeste da se ovde u Narodnoj skupštini čuje istina. Zato moramo da predstavnicima vlasti poručimo da se što hitnije potrude da objektivno gledaju na realan život građana Srbije.

Poslanička grupa Srpske radikalne stranke je pažljivo analizirala sve predloge zakona o kojima se danas vodi rasprava i moram da kažem da, čitajući Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, je bilo jako teško pročitati sadržaj od strane 229 do 477, dakle 248 strana na kojima je napisano nešto što se jedva može videti. To nešto odnosi se ni manje ni više na obeležavanje programskih struktura koje su dostavili budžetski korisnici uz predloge finansijskih planova.

Predstavnicima vlasti su puna usta hvalospeva o svojim tzv. dostignućima, a programski deo budžeta je nevidljiv. Dobro znate da je to obaveza po Zakonu o budžetskom sistemu, jer na taj način predstavljeni rashodi omogućavaju lakše praćenje efekata utrošenih sredstava, kao i procenu da li se sredstava odobrena po programima i projektima troše u skladu sa ciljevima Vlade.

Dakle, radi se o delu u kome su korisnici budžetskih sredstava dali informacije o svojim programskim aktivnostima. Postavlja se logično pitanje, ako je sve zaista tako dobro kako čujemo u hvalospevima predstavnika vlasti, zašto se pokušava sakriti o kojim programima se radi u budžetskoj 2018. godini, pa je skoro nemoguće pročitati.

Još jedna stvar koja govori u prilog tome kakva nam je realnost pod ovom vlašću je spajanje rasprave o svim ovim bitnim zakonima u jednu raspravu. Radi se zaista o i te kako bitnim zakonima na osnovu čije primene je projektovan budžet za 2018. godinu. Očigledno je da vlast ne želi da se u Narodnoj skupštini vodi kvalitetna rasprava, a kvalitetna rasprava podrazumeva dovoljno vremena. Kada bismo imali dovoljno vremena, mogli bismo detaljno da govorimo o sledećem.

Postavljam pitanje – zbog čega je u obrazloženju Predloga zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu napisano da je potrebno da ranije stupi na snagu kako bi se obezbedilo neometano funkcionisanje ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda? Da li to znači da će jedino ovim ustanovama odlukom Vlade biti isplaćene naknade i bonus ili će nekim drugim?

Mogli bismo da govorimo o efektima koji će na zaposlene imati Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalnih samouprava. Kada govorimo o ovoj temi, predstavnici vlasti bi posebno trebali da obrate pažnju na ono što je napisano na strani broj pet u oceni Predloga zakona o budžetu za 2018. godinu, a koju je dao Fiskalni savet gde se doslovce kaže – predloženi budžet Republike imaće negativne posledice po budžete lokalnih samouprava.

Ovo je samo mali deo argumenata koje smo mi, kao opozicija, u prilici da iznesemo u ovom kratkom vremenu koje nam je na raspolaganju za raspravu o 31 predlogu veoma važnih zakona za život građana Srbije.

Odgovorna vlast bi odavno postala svesna da mora da preduzme nešto i unapredi život običnog građanina u Srbiji, a ne da brine isključivo o svojim ličnim interesima. Tek onda bismo mogli da razgovaramo o zaustavljanju odlaska mladih i obrazovanih ljudi iz Srbije, a odlaze nam čitave porodice koje se nikada neće vratiti ponovo u Srbiju. Na jugu Srbije u Jablaničkom, Pčinjskom, Pirotskom, Topličkom okrugu poslednjih nekoliko godina primetna je masovna pojava odlaska lekara i ostalog medicinskog osoblja u Nemačku, i to ne samo lekara, već odlazi sve veći broj mladih ljudi različitog obrazovanja. Svi oni odlaze zato što je ogroman porast siromaštva u Srbiji.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz aprila meseca 2017. godine, stopa siromaštva bila je 25,5%. Četvrtina građana je u riziku da postane siromašna, a najugroženiji su mladi od 18 do 24 godine, tj. 32,7%. Podaci zvanične statistike EU, Eurostat, iz marta ove godine pokazuju da je naša ekonomija po stopi siromaštva najlošije rangirana od ukupno 34. posmatrane zemlje.

Ovo nije nešto čime bi vlast u Srbiji mogla da se pohvali. Naprotiv, vlast je učestvovala u osiromašenju svog naroda, a naročito smanjenje plata i penzija prethodnih godina.

Mnogo vremena treba da prođe da se ljudima, koji su trpeli ova smanjenja, malo popravi životni standard. Ovo kažem, jer je bitno da se naglasi da su plate i penzije bile smanjene, ali su cene struje, komunalnih usluga, hrane i svega ostalog i te kako rasle. Zato bi predstavnicima vlasti morali pod hitno da postanu svesni realne situacije i zaista nemaju čime da se ponose, već imaju razloga da preispitaju svoju ulogu u osiromašenju svojih građana.

Kada to kažem, stopa siromaštva, prema evidenciji, Srbija, što sam malopre pomenuo, nalazi se na zadnjem mestu sa 24,5%, Rumunija sa 22,4%, Letonija sa 22,2%, Estonije 22%, Bugarska 21,5%, Litvanija 20,7%, Španija 20,5%, Hrvatska 19,8%, Makedonija 19,7%. Mislim da je ovaj statistički podatak alarmantan i da Vlada treba krajnje ozbiljno da se pozabavi standardom i životom građana Srbije. Hvala.
Ovim amandmanom predloženo je brisanje člana 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, zato što poslanička grupa SRS smatra da predlagač u ovom članu nije dao nikakve suštinske izmene svojim predlogom.

Članom 7. predložene su izmene i dopune člana 16. osnovnog zakona i kao u čitavom ovom predlogu zakona ne menja se ništa bitno u osnovnom zakonu. Sam predlagač je u obrazloženju datom za izmene člana 16. osnovnog zakona naveo da se ovo čini zbog usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to pre svega da bi se uskladile odredbe koje se odnose na planove predškolskih ustanova u onom delu koji govori da predškolski program sadrži podatke o ostvarivanju saradnje sa savetom roditelja i formiranjem u jedinici lokalne samouprave.

Pored toga, planovi se sada zovu pripremni planovi. Ukoliko ovaj Predlog zakona bude usvojen, ništa se značajno u predškolskom vaspitanju i obrazovanju neće promeniti.

Po mišljenju SRS, istinska promena u predškolskom vaspitanju i obrazovanju značila bi stvaranje uslova da se ukinu dugačke liste čekanja dece za upis u predškolsku ustanovu, pa bi roditelji bili pošteđeni takvih trauma.

Istinsku promenu bi predstavljala i mogućnost da se iz budžeta Republike vrši finansiranje vaspitača za mešovite grupe dece. Na taj način bi se izbeglo zatvaranje predškolskih ustanova, u nekim najčešće seoskim sredinama, a u slučaju kada jedinica lokalne samouprave nema mogućnosti da finansira rad vaspitača ovakvih grupa.

Takve slične konkretne poteze bi trebalo povući ukoliko se istinski želi unaprediti predškolsko vaspitanje i obrazovanje, da se pomogne roditeljima dece predškolskog uzrasta i samoj deci u tom uzrastu.