Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Tomislav Ljubenović

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka

Govori

Hvala, predsedavajući.

Ovim amandmanom koji je poslanička grupa SRS podnela na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, predloženo je brisanje člana 4.

Članom 4. predlagač želi da izmeni član 35. postojećeg zakona, a SRS predlaže da se i ovaj predlog zakona briše.

O razlozima za podnošenje ovog amandmana SRS je već bila u raspravi u načelu i sad u raspravi o pojedinostima i ja ću ponoviti da je reč o našem stavu da su ponuđene izmene zakona forma koja je režimu naručena od strane inostranih mentora i da se izmenama ništa suštinski ne menja. Smatramo da je to razlog zašto ovakav zakon ne treba donositi.

Kada smo mi iz SRS jasno rekli o čemu se ovde radi, predstavnici vladajuće koalicije su počeli da se grčevito trude da odbrane neodbranjivo. U prilog tome, navešću samo neke činjenice.

Na početku obrazloženja predlagač, bez ikakvog uvoda, direktno piše sledeće - Vlada je donela odluku o obrazovanju radne grupe za saradnju sa organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju sa OEBS-om, u kancelariji za demokratske inicijative i ljudska prava, u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa. Dalje u tekstu piše - radna grupa je pripremila tekst inicijative izmena i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, sa ciljem pojačavanja odgovornosti političkih subjekata koji su učesnici izbora, u smislu korišćenja i raspolaganja javnim resursima, ali tako i obaveza Agencije za borbu protiv korupcije u pogledu sankcionisanja političkih subjekata koji ne poštuju odredbe izbornog zakona u kampanji.

U izradi teksta inicijative radna grupa je dostavila tekst inicijative nevladinim organizacijama koje se bave izbornim procesom. Konačan tekst inicijative izmene zakona urađen je nakon razmatranja sugestija ovih organizacija. Ovim je predlagač sam jasno rekao ono što je trebalo reći. Neko je tražio od vlasti od ispunjava nečije sugestije. Svi pokušaji da se istina preokrene padaju u vodu, bez obzira na to koliko neko pokušava, i to na vrlo nekorektan način, da je izokrene. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Podneo sam Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, da se dopuni u dnevni red.

Finansijska podrška porodici sa decom u vidu ostvarivanja prava iz ovog zakona doprinela bi poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece u porodici sa decom koja nisu u mogućnosti da samostalno postignu, a broj takvih porodica je sve veći.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona kojima je definisano da se pravo na dečiji i roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Svako dete, bez obzira na red rođenja, mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije. Produženje vremenskog perioda isplata roditeljskog dodatka, i to za treće dete do navršene 18 godine života umesto dosadašnjih 10 godina života, za četvrto dete do navršene 18 godine života umesto dosadašnjih 10 godina života, a za peto i svako naredno dete za koje se do sada nije moglo ostvariti pravo na roditeljski dodatak do navršene 18 godine života, obezbedilo bi delimičnu finansijsku sigurnost porodicama sa više dece.

Predstavnici vlasti u Narodnoj skupštini Republike Srbije uporedno ignorišu predloge SRS, ali mi ćemo biti uporni i nećemo odustati od Predloga zakona koji mogu da utiču na poboljšanje pojedinih oblasti života.

U ovom slučaju, oblast dečije zaštite, tačnije finansijska podrška porodici sa decom, ovaj naš predlog za izmenu i dopunu je sveobuhvatan i precizan u delu u kojem su regulisani dečiji i roditeljski dodatak. Prihvatanjem ovih izmena koje predlaže SRS bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona kojim je definisano da se pravo na dečiji i roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Svako dete, bez obzira na red rođenja, mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije. Predstavnici vlasti Republike Srbije bi trebali da dobro razmisle kako će ubuduće trošiti novac iz budžeta Republike. Da li će nastaviti po starom ili će napraviti trajnu preraspodelu sredstava, i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg i roditeljskog dodatka na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom?

Usvajanjem ovih izmena i dopuna stvorila bi se osnova za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodica sa decom što bi motivisalo roditelje da ostanu u Srbiji, da se zaustavi masovan trend odlaska iz Srbije. Odlaze mladi ljudi, mladi bračni parovi sa malom decom …

(Predsedavajući: Zahvaljujem.)

… oni koji odu sigurno se više neće vratiti i treba uložiti sve napore da oni … (Isključen mikrofon.)
Hvala, predsedajući.

U ime poslaničke grupe SRS podneo sam amandman na član 8. Predloga zakona o agencijskom zapošljavanju. Član 8. je jedan od članova kojima su regulisani uslovi za rad Agencije za privremeno zapošljavanje, tačnije član 8. se odnosi na dozvolu za rad Agencije i kada dozvola prestaje da važi.

Srpska radikalna stranka predlaže brisanje ovog člana. U toku rasprave u načelu jasno je iznet naš stav o usvajanju ovakvog predloga zakona, a to je da ovaj zakon neće doneti nikakvo poboljšanje građanima Republike Srbije u procesu zapošljavanja i kreiranju ambijenta koji bi bio poželjan za život, naročito za život mladih i sredovečnih ljudi.

Ove kategorije građana posebno ističem zato što se uglavnom radi o ljudima koji su u punoj snazi, koji masovno odlaze iz Srbije. Najčešći razlog njihovog odlaska je to što se ovde osećaju poniženo i što su poslodavci u Srbiji koji poštuju zakone prava retkost. Zato svakog dana na autobuskim stanicama i aerodromima može se videti mnoštvo ljudi sa koferima u rukama i kartom u jednom smeru. Mlade ljude ispraćaju roditelji, a sredovečne članovi porodica, koji ostaju sa nadom da će im se tamo negde pridružiti u bliskoj budućnosti.

Masovno odlaze čitave porodice jer su uslovi rada i života u Srbiji na veoma lošem nivou i uopšte im za odlazak nisu potrebne agencije. Bilo je sporadičnih slučajeva privremenog angažovanja naših ljudi preko granice u inostranstvu, ali potrebe za time su sve manje, jer su naši ljudi vredni radnici, koji su u velikoj meri poštovani od svojih poslodavaca svuda u svetu, a pre svega zadovoljni zaradom koju primaju za svoj rad.

O ovome bi predstavnici vlasti u Srbiji trebalo da dobro razmisle, pošto se sami hvale navodno uspesima, pri tome ne gledajući istinu u oči. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Srpska radikalna stranka je svojim amandmanom iznela svoj stav o Predlogu zakona o agencijskom zapošljavanju i to je slučaj i sa amandmanom na član 10. Predloga zakona.

Naša poslanička grupa je detaljno analizirala ovaj predlog zakona i više puta smo rekli da se ne slažemo sa ovakvim predlogom zakona, jer ne doprinosi poboljšanju položaja radnika u Republici Srbiji.

Analizirajući ovaj predlog zakona, prilikom rasprave u načelu, zamenik predsednika poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, gospođa Vjerica Radeta je istakla da je ovo, u stvari, Nacionalna služba za zapošljavanje u lošem obliku. Ali, kakva god bila i koliko god doprinosila ili ne doprinosila povećanju nezaposlenosti, Nacionalna služba za zapošljavanje jeste legalan i legitimni državni organ. S punim pravom možemo reći da se radi o prilično glamuroznom državnom organu koji ima kapacitet za zapošljavanje, jer zbog toga i postoji.

Činjenica je da su građani odavno izgubili poverenje u Nacionalnu službu za zapošljavanje. Umesto da rade na ponovnom uspostavljanju poverenja između ovog organa i nezaposlenih građana, vlast omogućava agencijama da postanu paralelni organ prilikom privremenog zapošljavanja i to predstavlja kao svoje veliko dostignuće, a istina je, u stvari, da time samo pokazuje nebrigu za građane u čije ime i vrši vlast. Hvala.
Hvala predsedavajući.

I kroz ovaj amandman na član 28. Predloga zakona o agencijskom zapošljavanju, poslanička grupa SRS je iznela svoj stav o ovom Predlogu zakona. Smatramo da se na ovakav način neće unaprediti položaj zaposlenih, bez obzira na to što predlagač kaže u obrazloženju da će se maksimalno zaštititi tzv. agencijski zaposleni.

Umesto što bezuspešno ubeđuju i građane Srbije i nas narodne poslanike opozicije da se ovakav zakon donosi u interesu zaposlenih, mnogo jednostavnije je da priznaju da se ovaj zakon usvaja u Narodnoj skupštini Republike Srbije zbog usaglašavanja radnog zakonodavstva Republike Srbije sa standardima Evropske unije.

Kao što su to i napisali na samom početku obrazloženja za donošenje zakona, dovoljno je bilo dodati samo još i to da je donošenje ovog zakona utvrđeno kao prioritet u Akcionom planu za sprovođenje programa Vlade u periodu od 2017. do 2019. godine i u Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Za ovakav predlog zakona sasvim dovoljno obrazloženje, svima je sada jasno, kada na kraju sve sublimiramo, ovim zakonom biće omogućeno nekome da razvija dobar biznis na nesreći nezaposlenih ljudi, jer agencije neće raditi besplatno, već će svoje usluge privremeno ustupati i naplaćivati. To je glavna razlika u odnosu na Nacionalnu službu za zapošljavanje.

Još jednom da ponovim, usvajanjem ovog zakona ne kreira se dobar poslovni ambijent, niti ambijent za ostanak mladih ljudi da žive u svojoj državi. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Ovim amandmanom, koji je poslanička grupa SRS podnela na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, predložena je izmena člana 17.

Članom 17. predlagač definiše odredbe koje se odnose na akt kojim se uređuje postupak, način, rokovi, sadržaj i oblik prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor ili poslovne prostorije.

U stavu 1. zakonodavac je za donošenje navedenog akta predvideo rok od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Poslanička grupa SRS je ovim amandmanom predvidela kraći rok od onog koji je dao zakonodavac. Mi smo, naime, predložili da taj rok bude kraći i da se ovaj akt donese u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog amandmana.

Naša poslanička grupa smatra da smo mi amandmanom ponudili realan rok i da ne treba odugovlačiti sa primenom ovih odredaba, naročito ne zbog proceduralnih razloga kao što je donošenje akta kojim se ova materija uređuje.

S obzirom na to da i sam predlagač navodi u obrazloženju da se radi o odredbama kojima se sprečava da poreski obveznici skladište ili smeštaju robu, robna dobra, odnosno obavljaju delatnost u prostorijama i prostorijama van kontrole poreskih organa i da je cilj ovih izmena efikasnije suzbijanje sive ekonomije, jasno da što pre treba doneti pomenuti akt i vršiti primenu zakona.

U tom smislu bi prihvatanje ovog amandmana poslaničke grupa SRS doprinelo unapređenju kvaliteta teksta i to konkretno u delu efikasnije borbe protiv sive ekonomije. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Poslanička grupa SRS podnela je ovaj amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama i predložili smo izmenu člana 10.

Članom 10. predlagač ovih izmena zakona je predložio izmenu tarifnog broja 33 koji se odnosi na izdavanje dozvole za nošenje oružja, izdavanje oružanog lista, kao i izdavanje kolekcionarske dozvole.

SRS predlaže smanjenje pojedinih iznosa administrativnih taksi i to za izdavanje dozvola za nošenje oružja umesto dosadašnjih 900 dinara, predloženo je da ubuduće bude 500 dinara. Za izdavanje kolekcionarske dozvole umesto dosadašnjih 900 dinara, predloženo je da u ovom slučaju 500 dinara bude.

Za lica koja su posedovala oružane listove ili odobrenje za držanje oružja, izdate po zakonu koji je važio do dana početka primene Zakona o oružju i municiji, predložili smo niži iznos administrativne takse koja se plaća uz zahtev za izdavanje oružanog lista, sa čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima i to 1.800 dinara umesto 2.800 dinara, kako je napisao zakonodavac.

Vidimo da je predlagač ovim izmenama u obrazloženju naveo da se tarifni broj 33 menja zbog usklađenja sa zakonom o oružju i municiji i ovom prilikom vrši propisivanje, odnosno povećanje propisane takse.

Smatramo da su propisane takse u nekim slučajevima visoke, pa smo iz tih razloga podneli ovaj amandman. Prihvatanjem amandmana poslaničke grupe SRS je u interesu građana Republike Srbije, jer su iznosi koji su predloženi našim amandmanima korektniji od iznosa koji je propisao zakonodavac. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

U ime poslaničke grupe SRS podneo sam amandman na član 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu. Članom 6. predlagač želi da izmeni član 27. osnovnog zakona. Inače, članom 27. važećeg zakona definisane su odredbe koje se odnose na poresku osnovicu.

Srpska radikalna stranka predlaže predlagaču da odustane od ovih izmena zato što se njima u članu 27. osnovog zakona unose odredbe koje se odnose na javne beležnike. Predlagač je inače predložio i dodavanje novog stava 3. nakon postojećeg stava 2. u kome, između ostalog, piše – kad obveznik nema obavezu podnošenja poreske prijave, u skladu sa članom 34. ovog zakona, rok iz stava 2. ovog člana počinje da teče od dana predaje javnom beležniku, odnosno poreskom organu, dokaza od značaja za ostvarivanje prava na poresko oslobađanje koje poreski organ ne može pribaviti razmenom podataka između državnih organa itd.

Amandmanom se izražava stav SRS, a to je da smo mi apsolutno protiv toga da se bilo koji posao poverava javnom beležniku. Dosadašnji zakon u članu 27. jasno prepoznaje nadležnosti poreskih organa koji je državni organ i tako treba da i ostane. Vlast mora da sagleda interese građana Republike Srbije i da donosi zakone u interesu svih građana, kao i u interesu države Srbije, a ne u interesu pojedinaca, u ovom slučaju lica koja se bave javno-beležničkim radom. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Ovim amandmanom koji je poslanička grupa SRS podnela na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, predloženo je brisanje člana 22.

Ovo smo predložili jer je ono što je regulisano ovim članom već sadržano u nekim drugim zakonima.

Imali smo prilike da od ministra finansija čujemo više puta u raspravi da se kroz ovaj budžet stvara stabilna osnova za rast, kao i da se pravi bolja Srbija, koja će biti bolje mesto za življenje naše dece, a predsednik Vučić kaže - odlaze nam ljudi, jer traže bolju budućnost, a ne da se prehrane.

Ovo zaista možemo da tretiramo kao političke parole predstavnika vlasti i način da se samo hvale. Činjenica je, i to nije ništa novo, da akte koje sada Narodna skupština usvaja su u stvari političke odluke pretočene u zakon.

Ove parole koje vlast upućuje javnosti smo imali prilike da slušamo i prethodnih nekoliko godina, a činjenica je da su to zaista samo parole. Stvarnost u Srbiji demantuje one koje ih izgovaraju. U prilog ovome što govorim je i to da imamo neospornu činjenicu da odlazi sve veći broj mladih ljudi iz Srbije. Odlazak je svakodnevni. Odlaze uglavnom mladi i ljudi srednjih godina. Podjednako odlaze i visoko obrazovani ljudi i ljudi sa srednjim obrazovanjem.

Svi ti ljudi odlaze, između ostalog, jer nemaju poverenja u ovu vlast, a razlog je, citiram ono što je izjavljeno 10. marta 2014. godine, Vučić je predstavnicima međunarodnih institucija rekao da se uštede u budžetu mogu napraviti kroz smanjenje broja službenih putovanja ili automobila, smanjenjem plata u javnom sektoru većih od 60.000 dinara, ali da te uštede ne mogu da se prave u oblasti penzija. U penzije ne dam da se dira, kako je rečeno. Kada bismo ta prava dirali, ne bi napravili problem samo penzionerima, nego i državi, rekao je predsednik Vučić.

Ova vlast je pokušala… (Isključen mikrofon.)
Hvala, predsedavajući.

Amandmanom na član 2. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu predložena je izmena ovog člana u stavu 3.

Poslanička grupa SRS je detaljno analizirala ovaj Predlog zakona, s obzirom na to da je budžet osnovni dokument ekonomske politike Vlade. U njemu se može videti jasna slika ponašanja sadašnje vlasti u Republici Srbiji. Dokument koji se nalazi pred nama je i te kako politički dokument, koliko god se predstavnici vlasti trudili da to negiraju.

Ovih dana kada se usvaja budžet za narednu 2020. godinu imamo prilike da u raspravi ovde, u Narodnoj skupštini, putem medija slušamo priče predstavnika vlasti o njihovim navodnim uspesima i o tome kako će, zahvaljujući tim uspesima, građanima biti bolje. Svakodnevno slušamo hvalospeve o povećanju penzija i plata u javnom sektoru. Tipično za predizbornu kampanju koju uveliko vode predstavnici vlasti, pa zato želim da građane podsetim da je za nekoliko meseci termin redovnih izbora u Republici Srbiji.

Smatram da potrebnim da podsetim na 2014. godinu i izbore koji su tada održani. Desetog marta 2014. godine građanima je u kampanji obećano da se penzije neće dirati, da ma koliko međunarodne institucije to tražile uštede u budžetu neće se praviti na štetu penzionera, već se uštede mogu napraviti kroz smanjenje broja službenih putovanja ili automobila i na druge načine. Dakle, radi se o javno izgovorenoj reči. Izbori su održani 16. marta 2014. godine. Počev od meseca novembra 2014. godine penzije su umanjene zato sada građani Srbije ne treba da veruju svim ovim hvalospevima vlasti, jer izbori će proći i situacija se može ponoviti. Ova vlast nije garant da će data reč biti i održana. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Podneo sam Predlog zakona o izmena i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, da se uvrsti u dnevni red.

Finansijska podrška porodici sa decom, u vidu ostvarivanja prava iz ovog zakona doprinela bi poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece sa porodicom, koje nisu u mogućnosti da to samostalno postignu, a broj takvih porodica je sve veći.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona koji je definisao da se pravo na dečiji i roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Svako dete bez obzira na red rođenja, mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije.

Produženje vremenskog perioda isplate roditeljskog dodatka obezbedilo bi delimičnu finansijsku sigurnost porodicama sa više dece, na način kako SRS predlaže ovim izmena i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Usvajanjem ovih izmena i dopuna, stvorila bi se osnova za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodica sa decom, koje bi motivisalo roditelje da ostanu u Srbiji, da se zaustavi trend masovnog odlaska iz Srbije.

Demografski problemi su veliki, a jedan od najvećih je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što je dovelo do negativnog prirodnog priraštaja.

Kada tome dodamo i masovni odlazak mladih i sredovečnih ljudi, jasno je da bi vlast morala hitno da reaguje, ukoliko želi da se situacija malo popravi. Ukoliko nastavi da se oglušuje o ovakve naše predloge zakona, vlasti nije bitno kakva će budućnost Srbije biti.

Predstavnici vlasti u Narodnoj skupštini Republike Srbije, uporno ignorišu predloge SRS, ali mi ćemo biti uporni i nećemo odustati od Predloga zakona koji mogu da utiču na poboljšanje pojedinih oblasti života.

U ovom slučaju u oblasti dečije zaštite, tačnije finansijske podrške porodici sa decom, ovaj naš predlog za izmenu i dopunu je sveobuhvatan i precizan, u delu u kojima se reguliše dečiji i roditeljski dodatak.

Prihvatanjem ovih izmena, koje predlaže SRS bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećih zakona, kojima je definisano da se pravo na dečiji i roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Svako dete, bez obzira na red rođenja mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije.

Predstavnici vlasti Republike Srbije bi trebali da dobro razmisle kako će ubuduće troše novac iz budžeta Republike Srbije.
Hvala.

Podneo sam Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom da se dopuni u dnevni red.

Republika Srbija poslednjih decenija suočava se sa velikim demografskim problemima, a jedan od najvećih demografskih problema je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo nižih od broja preminulih, što je dovelo do negativno prirodnog priraštaja.

Evidentan je veliki broj mladih ljudi koji napuštaju zemlju, pa je izuzetno povećan udeo starog stanovništva u ukupnom broju stanovništva. Ekonomska situacija u Republici Srbiji je sve lošija, pa se veliki broj porodica suočava sa nedostatkom finansijskih sredstava, što se direktno odražava na rađanje i podizanje dece.

Imajući u vidu ovu činjenicu, neophodno je da država hitno preduzme sve mere kojima bi se stvorili uslovi za poboljšanje finansijskog položaja porodica sa decom i omogućila sigurnost u pogledu davanja države budućim roditeljima.

Usvajanjem predloženih izmena i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom uticalo bi se u značajnoj meri na rešavanje jednog od najvećih demografskih problema, a to je nedovoljan broj novorođene dece.

Što se tiče finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ovog zakona, stav SRS je da treba napraviti trajnu preraspodelu sredstava u budžetu Republike Srbije, i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg i roditeljskog dodatka, na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Usvajanjem ovih izmena i dopuna stvorile bi se osnove za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodice sa decom, koje bi motivisalo roditelje da ostanu u Srbiji, da se zaustavi trend masovnog odlaska iz Srbije. Svedoci smo svakodnevnog odlaska čitavih porodica sa juga Srbije. Odlaze mladi ljudi, mladi bračni parovi sa malom decom. Oni koji odu, sigurno se više neće vratiti. Ali, treba uložiti sve napore da oni koji su tu i ostanu. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Ovim amandmanom, koji je poslanička grupa SRS, podnela na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, predložena je izmena član 2.

Članom 2. predlagač želi da izmeni član 4. postojećeg zakona tako što bi se posle stava 2. dodao novi stav 3. Srpska radikalna stranka predlaže ovim amandmanom da se izmeni stav 1, koji bi sada glasio – „roba dvostruke namene utvrđena listom izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole“.

Srpska radikalna stranka smatra da je amandmansko rešenje preciznije. Kao i kod većine zakona, koje je usvojila Narodna skupština, i ovde su prema obrazloženju predlagača prisutni razlozi za donošenje, pod broj jedan - da su eksperti EU naglašavali da je važno da se u Srbiji ova oblast uskladi sa odredbama obavezujuće evropske regulative 428/2009. i da se u izradi prethodnog zakona, čije se izmene vrše danas, učestvovali su eksperti EU, koji su još tada skretali pažnju da je evropskim zakonodavstvom propisano, a da je takva i međunarodna praksa da se kontroliše izvoz robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i usluga tehničke pomoći, tako da se uvoz ove robe ne kontroliše.

Pod broj dva - da su strani ulagači, koji su investirali u proizvodne kapacitete kod nas na ovaj način destimulisani, jer pošto dobiju dozvole za izvoz iz zemlje članica EU, na primer, za uvoz pojedinih mašina ili delova neophodnih za proizvodnju koja spada u tzv. robu dvostruke namene, moraju da se izlažu dodatnim troškovima i čekaju na dozvole nadležnih srpskih organa za uvoz te robe.

U ovoj raspravi, poslanička grupa SRS, predstavnicima vlasti u Republici Srbiji savetuje da interesi građana Srbije moraju biti na prvom mestu, a ne interes EU i stranih ulagača. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

U ime poslaničke grupe SRS podneo sam amandman na član 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene.

Članom 7. predlagač želi da izmeni član 29. u stavu 1. i stavu 3. osnovnog zakona. Inače, članom 29. važećeg zakona definisani su kaznene odredbe, tačni prekršaji iz ovog zakona. Srpska radikalna stranka predlaže da se u članu 29. zameni stav 2. tako da glasi - za prekršaje za stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od desetostruke do dvostruke namene iznosa vrednosti roba.

Smatramo da ovo amandmansko rešenje doprinosi smanjenju i mogućnosti zloupotreba od strane odgovornih lica u pravnom licu. Amandman izražava i principijalni stav SRS o smanjenju raspona zaprećenih novčanih kazni, s tim što bi bilo povećan najniži iznos kazne dok bi najviši ostao nepromenjen.

Činjenica da je u praksi prekršajnih sudova u Srbiji možemo videti da se prilikom odmeravanja kazne odgovornim licima u pravnom licu koji su učinioci prekršaja najčešće izriče najniži iznos zaprećene kazne.

Sudije tada navode da su smatrali da će takvom kaznom postići svrhu kažnjavanja i na tome će se sve završiti. U praksi naših prekršajnih sudova je i kažnjavanje odgovornog lica u pravnom licu, izricanjem opomene kao kazne, jer sud smatra da će se na taj način postići svrha kažnjavanja. Kako bi se prebrojale kazne za učinjene prekršaje izbave, smatramo da ovaj naš amandman bude prihvaćen. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Amandmanom na član 21. Predloga Zakona o opštim uslugama, predlažem da se izmeni stav 4, tako da sada glasi – objavljivanje pojedinih usluga koje pripadaju univerzalnoj poštanskoj usluzi može se pravnim aktom nadležnog državnog organa prekinuti ili obustaviti u cilju zaštite opšteg interesa javnog morala, javne bezbednosti, krivične istrage, javne politike i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Povod za ovakvo amandmansko rešenje je potreba da se precizira da je rekonstrukcija moguća samo na osnovu pravnog akta nadležnog državnog organa u skladu sa zakonom.

Član 21. sadrži odredbe koje se odnose na univerzalnu poštansku uslugu i mi smo amandmanom predložili da su prekidi ili obustava mogući isključivo uz postojanje pravnog akta nadležnog državnog organa.

Nedorečene ili odredbe koje nisu jasno definisane mogu u praksi postati u nekom trenutku predmet zloupotrebe, pa smo hteli da tu mogućnost predupredimo.

Inače, ovaj predlog zakona je još jedan u nizu za koje predlagač navodi da se usvaja zbog usaglašavanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Kao razlog se navodi da je Republika Srbija kandidat za članstvo u toj Uniji.

Mi iz SRS koristimo svaku priliku da predstavnicima vlasti kažemo da zakoni koje Narodna skupština donosi moraju biti takvi da korist od njihove primene u praksi imaju građani Republike Srbije, a ne da se donose zakoni čija je svrha donošenje isključivo usaglašavanju sa evropskim zakonodavstvom.

Predlagač zakona, između ostalog, navodi da svrha i osnovni razlozi za donošenje ovog zakona ogledaju se pre svega u podizanju kvaliteta poštanskih usluga, efikasnijem funkcionisanju poštanske mreže, unapređenju uslova pristupa poštanskoj mreži, razvoju tržišta poštanskih usluga shodno potrebama privrede i građana Republike Srbije u stvaranju uslova da obavljanje univerzalne poštanske usluge bude u potpunosti u skladu sa društvenim, ekonomskim i tehnološkim okruženjem u Republici Srbiji.

Za nas je ovo prihvatljivo, ali dalje navođenje evropskih direktiva sa kojima je potrebno usaglašavanje, za nas je neprihvatljivo. Hvala.