DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nisam očekivao, gospodine Šešelj, da ćete kao srpski radikal da me slažete. Molim vas da prekinemo ovo. Zaista, dajte da prekinemo ovakve rasprave. Molim vas, postoji pravo na repliku i ovo što se radi sada nije u duhu poslovnika, ni od strane Šešelja, ni od gospodina ministra, ali šta mi tu da radimo, gospodo draga. Hajde izađite napolje, pa raspravljajte, molim vas.
Hoćemo li da nastavimo sa radom?
Ako se više niko ne javlja za reč, stavljam amandman na glasanje.
Za 118, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 27, ukupno je prisutno 196 narodnih poslanika.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Miroljub Veljković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč?
Ima reč narodni poslanik Miroljub Veljković.

Miroljub Veljković

Kaže gospodin Čeda Jovanović da mi, srpski radikali, ovde, u prethodnim danima govorimo besmislice. Gospodin Čeda bi trebao, kao šef poslaničke grupe, ovde da se ponaša kao šef poslaničke grupe.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas da ne otvaramo ponovo krug polemika o tome.

Miroljub Veljković

Ne treba da se ponaša kao da je na mitingu.
Predlagač je u članu 9. definisao šta je sve oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana. Između ostalog, u tački 12. pomenutog člana kaže se da se porez ne plaća na stipendije i kredite učenika i studenata, u mesečnom iznosu do 1.500 dinara. U međuvremenu je Vlada, to smo sada čuli, intervenisala amandmanom i taj iznos podigla na 3.000 dinara.
Svojim amandmanom predlažem da to bude bar do nivoa prosečne plate na nivou Republike Srbije. Ustvari, sve sam bliže predlogu da ne treba uvoditi nikakva ograničenja neoporezivog dela stipendija i kredita učenika i studenata. Porez koji se ubere na đacima i studentima, sigurno neće napuniti ovakav budžet Republike Srbije, ali je sasvim sigurno da će destimulisati privredu da školuje kadrove.
Ima mnogo primera, svi vi to znate, da mnoge firme školuju decu svojih radnika, npr. ako radnik nastrada, umre, itd, onda firma odluči da školuje tu decu itd. Uvoditi porez na ovako nešto je u najmanju ruku, gospodo, nemoralno. Državna uprava, koja destimuliše školovanje svoje omladine, je, znači, nemoralna, anacionalna i nesposobna.
U tački 13. ovog člana zakona predlaže se da se hranarina sportistima amaterima oporezuje ako prelazi 1.500 dinara mesečno. I tu je Vlada, kako smo čuli, intervenisala svojim amandmanom i taj iznos povećala na 3.000 dinara, celih 100 maraka.
Svojim amandmanom predložio sam da taj neoporezivi deo bude u visini prosečne plate na nivou Republike, ili što je još bolje, da se ne uvodi nikakvo ograničenje u visini hranarine koja se daje sportistima amaterima.
Nebriga ove vlade za amaterski sport je očigledna - prvo su ukinuli Ministarstvo za sport, a sada uvode porez na hranarinu sportistima amaterima. Kaže gospodin Čeda Jovanović da je to bilo i u rešenju u prethodnom Zakonu o porezu na dohodak građana. Pa, evo sada gospodo iz DOS-a izvanredne šanse da to ispravite.
Ukinimo ograničenja za stipendije đacima i studentima, ukinimo ograničenja za hranarine sportistima amaterima. Izvanredno, te kategorije građana zapamtiće vam to i znaće to da cene.
Pitam se kome je u interesu da se potpuno uguši amaterski sport u ovoj zemlji. Kome je u interesu da se naša omladina ne bavi sportom? Jednoj vladi koja razmišlja o budućnosti ove zemlje, jednoj patriotskoj vladi, to svakako nije u interesu.
Da li je ova Vlada - koliko vidim, i danas u egzilu - takva?
Na kraju, postoji jedno vrlo interesantno zapažanje. Vlada je na sopstvene predloge zakona, pazite na sopstvene predloge zakona, koje usvajamo na ovom zasedanju Skupštine, dala preko 100 amandmana. Preko 100 amandmana! Iz te činjenice mogu se izvesti dva zaključka. Prvo, ova Vlada je konačno počela da prihvata amandmane koje daju na predloge njenih zakona poslanici Srpske radikalne stranke, što je za pohvalu, jer nikad nije kasno da se nauči neko pameti. Dakle, ili to, ili je ova Vlada nesposobna da koncipira predloge zakona i pod pritiskom javnosti i opozicije sopstvene predloge radikalno menja. Sa 100 amandmana je promenila šest zakona koje treba da usvojimo na ovom zasedanju.
Šta će nam takva Vlada?
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li se  još ko javlja za reč u vezi sa ovim amandmanom? (Niko)
Stavljam na glasanje amandman narodnog poslanika Miroljuba Veljkovića.
Molim vas da glasate.
Za 57 poslanika, protiv 110, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 20, ukupno je prisutno 187 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Milan Janković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč?
Ima reč narodni poslanik Milan Janković.

Milan Janković

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman na predlog zakona o oporezivanju dohotka građana na član 9.  Predložio sam, da se u članu 9. doda tačka 19. koja glasi: "Naknada za rad u humanitarnim organizacijama". Oslobađanjem naknada za rad u humanitarnim organizacijama omogućili bismo licima koja rade volonterskio u humanitarnim organizacijama, a s obzirom na to da tamo radi veliki broj izbeglih lica sa prostora bivše Jugoslavije, da dobijanjem ovakve nadoknade, ostvaruju deo prihoda koji im omogućuje da izdržavaju svoje porodice.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Hvala. Da li se još ko javlja za reč?
Stavljam na glasanje amandman Milana Jankovića na član 9.
Molim narodne poslanike da glasaju.
Za 57, protiv 105, uzdržano tri, nisu glasala 24, ukupno je prisutno 189 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Đura Lazić.
Vlada, Odbor za finansija i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč?
Ima reč narodni poslanik Đura Lazić.

Đura Lazić

Poštovano predsedništvo, uvaženi članovi Vlade, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, moj amandman se odnosi na član 9. odnosno na deo koji se izuzima u delu poreza na dohodak građana.
Amandmanom predlažem da se u članu 9. iza tačke 18. dodaju nove tačke 19. i 20.
Tačka 19. - "Regres za godišnji odmor od iznosa koji je utvrđen kao najniži opštim kolektivnim ugovorom za celu godinu".
Tačka 20. - "Mesečnu naknadu za ishranu u toku rada do najnižeg iznosa koji je utvrđen opštim kolektivnim ugovorom".
Ove dve naknade ni do sada nisu imale karakter zarade, već su predstavljale dohodak, ustvari dodatak za troškove koje radnik ima u toku rada, za deo sredstava koja je trošio, ili koristio za porodični godišnji odmor. Oporezivanjem ove dve naknade, doći ćemo u situaciju da će se nivo bruto obaveza radnih organizacija značajno povećati.
Ne vidim razloga da se oko oslobađanja oporezivanja ove dve nadokdnade stvori tolika muka. Čak me je zapanjila tvrdnja ministra finansija da, nadovezujući se na topli obrok i regres za godišnji odmor, kao i troškove za terenski dodatak, to potencira kao tempiranu bombu u Srbiji. Znamo koliko je u minulim godinama bilo teško poslovanje naše privrede zbog blokade od međunarodne zajednice i koliko je bio značajan topli obrok i terenski dodatak, kao i regres za godišnji odmor našim radnicima, zaposlenima uopšte, koji su živeli i radili u tim teškim uslovima.
Prihodi od poreza od ovih stavki neće mnogo značiti za budžet, ali će mnogo značiti za kolektive i radnike koji primaju ovu nadoknadu.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li još ko od ovlašćenih učesnika želi reč?
Ima reč narodni poslanik Vojislav Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Imam jedno konkretno rešenje koje bi ministar finansija mogao da prihvati. Pošto on nije ovde, nadam se da će me njegov zamenik Dejan Popović pažljivo slušati i da će mu to preneti, kako bi Vlada mogla da izađe sa novim amandmanom, pa da se osnovni problem reši, da topli obrok i regres i dalje ostanu neoporezovani, a da nađemo dodatni izvor prihoda kako bi se popunjavao budžet. To bi moglo direktno da ide i za penzijski fond.
Ima mnogo ljudi, najviše iz Demokratske stranke, koji su u proteklih nekoliko godina prosto opljačkali Srbiju za milionske iznose, pa bi dobro bilo ne da ih hapsimo, ne da im rušimo objekte, kao što oni ruše sirotinji s vremena na vreme, i na ponekom mestu, kako bi zaplašili ostale i reketirali, nego da im, jednostavno, naplatimo velike dažbine i velike poreze, kao za palatu Ljubomira Anđelkovića, potpredsednika Demokratske stranke, protiv koga je i poznati slikar Dragan Malešević Tapi podneo krivičnu prijavu i protiv Ljube Anđelkovića i njegove supruge zbog palate od 5.300 kvadratnih metara. . .