DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

Stevan Gudurić

Gospodine predsedniiče, dame i gospodo narodni poslanici, da je gospodin Đelić radio u jugoslovenskoj i srpskoj privredi, znao bi da radnici topli obrok nikada nisu doživljavali kao deo plate. Ako neko od vas kaže da je drukčije, to znači da nikada nije radio u toj privredi.
Ja se bojim da će na ovaj način dobar deo radnika ostati bez primanja te naknade koju su firme nekada isplaćivale.
Isto tako, limitirati neoporezovani deo autobuske karte na 800 dinara, nije u redu. Ja ću vam kazati da između Beočina i Čerevića ima 6 kilometara i da mesečna pretplatna karta košta više od 800 dinara. Neće biti da svi naši radnici rade samo na kratkim relacijama. Neki rade i desetine kilometara daleko od mesta stanovanja. Zbog toga će i tu biti problema.
Ako vidimo ovih nekoliko meseci rada Parlamenta i Vlade, mislim da bi bilo najbolje da u završnim odredbama svih zakonskih akata koje Vlada predlaže piše da ti zakoni počnu da važe danom donošenja u Vladi, a amandmane na sopstvene zakona, pošto to Vlada praktikuje, može da donese i kroz uredbu. Zašto bi uopšte dostavljala Skupštini, kad se ničija reč iz opozicije ne čuje, čak i kad je zakonskog karaktera. Što bi Lale rekle, ona je postavila vas, niste vi postavili nju.
Ako na ovaj način treba da punimo budžet i za onu predstavu koja se događala poslednjih desetinu dana u Užičkoj i Konavljanskoj ulici, kad je policija hapsila samu sebe (ja sam tamo bio besplatno, za razliku od vas, gospodo iz DOS-a, koji ste tamo išli za marke) ...
(Glasovi iz sale: Aaaaaaaa - prim. stenografa)
Možete vi da ačete koliko hoćete. Neću da vam kažem i ono drugo. Neću da se ponavljam, zato što je to tako, a vi kako hoćete.
Ta predstava je imala cenu. Pošto ovde pričamo i bruto i neto i pošto Vlada zagovara bruto princip, neko od vas treba da objasni onih 50 miliona dolara iz Amerike, koji se dobijaju, treba da kaže da li je to bruto ili neto. Da li je ta cirkuska predstava finansirana od 30. do 31. marta i prvog aprila iz ovog budžeta?
Mi, socijalisti, znamo da smo izgubili izbore u septembru i decembru. Znamo da i opravdano bez obzira na sve, između ostalog nam je sudija na toj utakmici pokazao crveni karton. Samo, vi ne shvatate dve stvari. Jedna je da je neko sa strane uložio novac da vi povedite na toj utakmici i da imate samo jednog igrača koji može da da gol. To je Voja Koštunica. Pogledajte Odžake od nedelje, gde je pisalo: DOS bez Koštunice. Pogledajte rezultat. Rezultat je nula.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još ko javlja za reč?
Ima reč narodni poslanik Branislav Ivković.

Branislav Ivković

Gospodine predsedniče, uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo poslanici, mislim da smo tokom načelne rasprave apsolutno sagledali i opravdanost određenih poteza u ovom zakonu, ali i neopravdanost određenih zahvata u ovom trenutku.
Sigurno je da je put ka obračunu bruto ličnih dohodaka... Tu je Vlada Republike Srbije, na čelu sa ministrom, u pravu. Međutim, situacija u kojoj se nalazi privreda Srbije, u kojoj svega 25% privrede radi, situacija u kojoj su mnogima topli obroci, terenski dodaci, izdaci za transport radnika od mesta stanovanja do radnog mesta - jedini izdaci u mnogim situacijama, jer je to bila i prilika rukovodiocima da obezbeđuju - takva primanja, ta situacija sigurno ne dopušta da se u ovoj godini, a verujem i u narednoj, uvede takav obračun.
Zbog toga apelujem na Vladu Republike Srbije da ovu vrstu troškova, posebno tople obroke i terenske dodatke, pri čemu pre svega mislim na građevinarstvo, na metaloprerađivački kompleks ove godine, verovatno ni naredne, ne uzima u obračun kod bruto ličnih dohodaka.
O čemu je reč?
Treba nešto da se razume.
Ako je danas neko ima 1.500 dinara topli obrok, to je bio način da se bilo kakav novac isplati radnicima, jer privreda nije mogla na drugi način obezbediti lične dohotke. Sutra, kad se uvede bruto lični dohodak i obračun, neće više biti 1.500 nego 700 dinara, pošto će 800 dinara otići na poreze i doprinose.
Zbog toga apelujem da, pre svega, Vlada Republike Srbije pronađe načina da ovaj budžet, koji jesmo usvojili, izvrši određeni rebalans, da ga umanji, jer je tri i nešto puta veći nego budžet 2000. godine. Ponavljam, nemojte onih 20 milijardi dinara, koji su uloženi u obnovu i rekonstrukciju zemlje, računati u budžet prošle godine, jer ove godine vi to ne treba da radite.
Prema tome, budžet je uvećan više od tri puta, a plate u prosveti i zdravstvu nisu predviđene da toliko porastu. Neće se ni prosveta, ni zdravstvo, ni nauka, ni socijalna davanja oštetiti ako se izvrši određeni rebalans budžeta, ako se budžet smanji i prilagodi prilivu i na taj način stvore uslovi da ovakvo oporezivanje ne bude.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne)

Ako se više niko ne javlja za reč zaključujem načelni pretres o Predloga zakona o porezu na dohodak građana.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o porezu na dohodag građana u načelu.

Molim da se izjansnite.

Za 128, protiv 43, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 10, ukupno je prisutan 181 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u načelu.

Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima .

Prelazimo na razmatranje amandmana na pojedine članove.

Na član 3. u istovetnom tekstu amandmane su podneli narodni poslanici Božidar Vučurović, Božidar Vujić, Nataša Jovanović i Lazar Marjanski.

Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Da li podnosilac amandmana želi reč?
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

U Predlogu zakona o porezu na dohodak građana u članu 3. mi smo tražili da se briše tačka 8, u kojoj se nabraja koji su to prihodi, na koje građani treba da plate porez. Tačka 8 kaže da su to ostali prihodi.
U obrazloženju predlagača nije data precizna definicija koji su ostali prihodi, iako je širenjem poreske osnovice kod samostalne delatnosti delimično objasnio da neki od tih ulaze u ostale prihode. Mi smo juče imali priliku da vidimo amandman, koji je Vlada prihvatila, a tiče se neke od proizvodnje kod samostalne delantosti. Smatramo da to može da bude jedan vid manipulacije, zloupotrebe i zbog toga je neophodno da se ova tačka u ovom članu briše.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko od podnosilaca amandmana javlja za reč?

Božidar Vujić

Dame i gospodo poslanici, ja sam jedan od četiri podnosilaca amandmana ispred SRS. O čemu se radi u ovom amandmanu? Transparentnost, to je reč koja je veoma korišćena, počev od ekspozea kancelara Đinđića, a još više je korišćena i raubovana od strane ovde prisutnog i često za ovom govornicom nazočnog Mula Jusufa haračlije.
Ta ista transparentnost ogleda se u mom amandmanu. Transparentnost to jest želja da se amandmanom na predloženi član 3. briše tačka 8, koja kaže: porezu na dohodak građana podležu sledeće vrste prihoda, pa i ostali prihodi. Inače u glavi 8. od člana 81 do 86 navedeni su koji su to ostali prihodi. Tražim amandmanom da se briše ova tačka iz jednostavnog razloga zbog mogućnosti za manipulaciju od strane organa nadležnog da vrši naplatu.
Pokušaću da to objasnim kroz nekoliko primera iz glave 8, koja govori o ostalim prihodima. Kada se radi o članu 82. to je davanje u zakup pokretnih stvari i kaže se da obveznik, a inače će se naplaćivati porez za davanje u zakup pokretnih stvari, koji to zahteva i dokumentuje. Čini se da Vlada pokušava i kroz ekspoze i javne nastupe i kroz ove sistemske zakone da kaže kako je za korenitu ekonomsku reformu, za radikalan pristup fiskalnoj politici. Isto tako, kroz sve to Vlada mora građanima da da i određena prava, a ne samo da od njih harači, uzima četiri puta više nego prošele godine, da bi napunila budžet. Šta će biti sa onima koji imaju poverenja u ovu Vladu i ovu vlast? Niti to zahtevaju, niti to dokumentuju. Znači, njima se to neće odbiti. Oni, koji nemaju poverenja u ovu vlast, a daj bože da ih bude što više oni će kao obveznici verovatno to zahtevati i to će dokumentovati, da im se priznaju troškovi amortizacije, finansiranja investicija i ostalog tekućeg održavanja. To će biti u redu. Međutim, gde tu dolazi do manipulacije, zbog čega tražim da se briše tačka 8?
Ako je prijavljeni prihod od davanja u zakup pokretnih stvari manji od onog, koji bi uobičajeno mogao da se postigne. Očito evo vidite da organ, koji će vršiti naplatu, da će početi da se bavi vidovitošću, hiromantijom i nekim drugim stvarima. On će biti taj koji će određivati koji bi to prihod mogao da bude, a obvezniku, koji je dužan da to prijavi i dokumentuje sa svim onim troškovima koje je imao prilikom davanja u zakup, to se ne priznaje. Eto te transparentnosti ove Vlade.
Inače, tri stvari su navedene kao ostali prihodi. To su prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari, dobici od igara na sreću i prihod od osiguranja lica. Svi ostali prihodi su veoma nejasni i zovu se - drugi prihodi. Evo primera: Kaže se: prihodi koje ostvari član učeničke, omaldinske ili sutdentske zadruge. Veoma je česta pojava i na zapadu i kod nas studenti privređuju, kako bi sebi omogućili bolje uslove studiranja ili školovanja. Nadam se da je neko u Parizu, dok je bio đak , to isto radio, jer je to potpuno normalna pojava na zapadu. Šta student, koji raznosi novine ili mleko i za to koristi bicikl da radi kada mu pukne guma?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Vreme je.

Božidar Vujić

To su zbilja troškovi koje treba da prikaže. Eto nam transparentnosti ove  Vlade. Tu se isto tako kaže da se utvrđivanje obveznika za oporezivanje prihoda i ostalih elemenata oporezivanja vrši po odredbama člana 82.
To je onaj član 82. koji sam malopre citirala. Postoji neko ko će odrediti koji bi mogao da bude prihod i da prihvati koji su to troškovi unutar stvaranja tog prihoda, ili ne. Još nešto, postoji prihod koji će se ostvarivati prikupljanjem šumskih plodova i lekovitog bilja i na to se neće oporezivati do visine od 1.500 dinara. Uz ove cene svako ono lice koje .... (Predsednik: Molim vas da privedete kraju). .... koji prikupi do tog iznosa, dalje neće skupljati. Ne što će plaćati obavezu i porez na dohodak, preko toga, nego i na sve ono što je prikupljeno. Očito je želja ove vlasti da loše radi.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč?