ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE, 11.02.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE

2. dan rada

11.02.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nema povrede čl. 77. i 104, niti ste u svom izlaganju dali obrazloženje u čemu se sastoji povreda procedure. Upozoravam vas da kada dobijemo reč na osnovu člana 100. treba da posvetimo bar 15 sekundi obrazloženju u čemu se sastoji povreda procedure, inače će se takav način zloupotrebe prava na dobijenu reč smatrati prekršajem ostalih članova Poslovnika.
Narodni poslanik Dušan Marić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Dušan Marić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, javljam se po članu 104. zato šo smatram da je ovde grubo prekršen Poslovnik Narodne skupštine, da je prekršeno dostojanstvo Narodne skupštine i, najviše, da je prekršeno dostojanstvo predsednika Republike i lično dostojanstvo gospodina Borisa Tadića.
O čemu se radi? Tomislav Nikolić je sa ove govornice izrekao tvrdnju da je neko razgovarao sa Borisom Tadićem. On je tog nekog nazvao magarcem. Mislim da je neosporna činjenica, ako je magarac razgovarao sa Borisom Tadićem, onda je i Boris Tadić razgovarao sa magarcem. Neosporna je činjenica, sa magarcima mogu da razgovaraju samo magarci. Na osnovu toga (izvinjavam se, ovo je vrlo ozbiljna stvar), ako je magarac razgovarao sa Borisom Tadićem, ako sa magarcima mogu da razgovaraju samo magarci, onda je, po nauci koja se zove logika, neko ko je razgovarao sa magarcem takođe magarac. Ovde je izrečena tvrdnja da je predsednik Srbije magarac.
U ime poslaničke grupe SRS protestujem zbog toga što predsedavajuća i rukovodstvo Narodne skupštine Republike Srbije tim povodom nisu izrekli meru upozorenja i meru opomene Tomislavu Nikoliću.
Podsetiću na još jedan slučaj, kada je predsedavajuća Narodne skupštine, mislim da je tad sednici predsedavala gospođa Slavica Đukić-Dejanović, takođe propustila priliku da izrekne bilo kakvu meru opomene, bilo kakvu meru upozorenja Tomislavu Nikoliću zbog grubog kršenja dostojanstva Narodne skupštine i narodnih poslanika. To se dogodilo 21. januara ove godine u 15.45 minuta kada je Tomislav Nikolić poslanike poslaničke grupe SRS uporedio sa manijacima. Hvala vam.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nema povrede člana 104, jer je iskazivanje da je član povređen na osnovu vašeg stava šta biste vi uradili (i kako vi tumačite) da vi predsedavate, što nije bio slučaj. Dakle, nema povrede člana 104.
Narodni poslanik Dragan Stevanović želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Dragan Stevanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, javljam se, gospođo Čomić, u skladu sa članom 226. Poslovnika o radu Narodne skupštine i tražiću informaciju, odnosno obaveštenje od nadležnih državnih organa.
Ja ću svoje pitanje i sve ono što želim da kažem u svoja tri minuta pokušati da upodobim sa onim što je gospođa Đukić-Dejanović juče rekla, a to je da naša insistiranja na članu 226. otprilike dovedemo u vezu sa tačkom dnevnog reda koja je pred nama, odnosno odlukom o izmeni Poslovnika o radu Skupštine.
Sve ono, gospođo Čomić, što se dešava u ovoj sali juče i danas, naročito danas kada je gospodin Martinović govorio za ovom govornicom, ukazuje na činjenicu da, bez obzira na promenu, izmenu ili usvajanje nekog novog poslovnika, političku aroganciju i drskost ne možete apstrahovati iz Skupštine, da politička arogancija i drskost isključivo zavise od nas koji smo kreatori parlamentarnog života u Srbiji.
To ukazuje na činjenicu da ćete, kao što sam rekao juče, usvajanjem novog poslovnika, odnosno izmenama ovog poslovnika samo otvoriti još jednu Pandorinu kutiju i nećete promeniti ništa u afirmativnom i boljem smislu, odnosno nastavićete da se ponašate u skladu sa svojim manirima i u skladu sa svojim političkim sklonostima i opredeljenjima.
Što se tiče mog pitanja, odnosno insistiranja na jednoj informaciji, ovo pitanje će u principu pokazati koliko su smislene i opravdane odredbe članova 225. i 226. Poslovnika. Naime, ja sam dvadeset i nekog decembra, tačnije 22, postavio pitanje, odnosno tražio informaciju od ministra finansija gospođe Diane Dragutinović. Ona je, kao odgovorna, mene kao poslanika, predstavnika zakonodavne vlasti, obavestila i poslala mi tu informaciju.
Moje pitanje se odnosilo na kriminal koji se dešava u Apotekarskoj ustanovi u Vranju, na čemu je, između ostalog, gospođo Čomić, i vaša stranka na lokalnom nivou insistirala. U tom obaveštenju dobio sam informaciju da je u toku istrage, odnosno u postupku kontrole utvrđeno da je manjak u Apotekarskoj ustanovi devet i po miliona dinara i da je istraga i dalje u toku.
Pošto je, kako u ovom obaveštenju stoji, u međuvremenu Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava kriminalističke policije, tražilo da se neke dodatne inspekcije i kontrole izvrše, ja od vas tražim informaciju i obaveštenje, s obzirom na to da je to bilo pre mesec dana, da me obavestite kao narodnog poslanika, jer to pre svega interesuje građane juga Srbije i Pčinjskog okruga, iz kog dolazim, šta se dešava i koje mere će nadležni državni organi da preduzmu u vezi sa ovim. Zahvaljujem.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima poslanik Milorad Buha. Želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Milorad Buha

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, javljam se po članu 27. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Moram ovde upozoriti prevashodno predsednika Skupštine, a i javnost Srbije, da krši Ustav Republike Srbije. Kršenje Ustava Republike Srbije odnosi se na odredbu člana 100. Ustava Republike Srbije koji obavezuje Skupštinu da donese zakon o Narodnoj skupštini. Svi rokovi za donošenje ovog zakona su prošli. Ustavna obaveza je, takođe, da se na temelju Zakona o Narodnoj skupštini usaglase odredbe Poslovnika o radu i sa Ustavom i sa Zakonom o Narodnoj skupštini.
Iz sredstava javnog informisanja dobijamo informacije da postoje dve radne grupe, koje je odlukom predsednika Skupštine formirala ova skupština, za donošenje zakona o Narodnoj skupštini i inoviranje odredaba ili donošenje novog poslovnika o radu Narodne skupštine.
Ustavna i zakonska obaveza je da te radne grupe podnesu informaciju, ne predsedniku koji ih je formirao, nego Narodnoj skupštini. Da li smo dobili informaciju? Nismo.
Znači, svesno kršimo odredbe Ustava, ne donosimo zakon o Narodnoj skupštini. Postavljam pitanje - zašto? Da li je to toliko složena materija da za nekoliko godina ne možemo doneti zakon o Narodnoj skupštini? Zašto kršimo odredbe Ustava i ne menjamo ovaj poslovnik o radu, u smislu inoviranja onih odredaba koje se moraju promeniti zbog ustavne obaveze, jer ih moramo usaglasiti? I proceduralno-pravno i statusno-pravno Poslovnik nam nije usklađen sa odredbama Ustava i mnogobrojnih zakona koji su u međuvremenu doneti.
Najveća odgovornost je na predsedniku Skupštine. Predsednik Skupštine svesno krši Ustav. Ne znam zašto. I prethodni predsednici Skupštine takođe. To začuđuje, čudno je. Da li imamo uporedno pravo? Možemo li primeniti neke odredbe nekih … Pa, evo, i Evropska unija – svaka država ima svoj zakon i svaka država se pridržava tog zakona i to je materijalnopravna osnova za donošenje poslovnika o radu.
Mi smo se opredelili za kozmetičke promene, svega šest materijalnopravnih odredaba o promeni Poslovnika o radu. Šta to znači? Ništa, to su kozmetičke promene, ne znače ništa, ali znače u medijima, da prikažemo kako je Skupština blokirana. Ne govorimo o našoj ustavnoj obavezi, nego to prebacujemo na opoziciju koja se, kao, nešto buni, blokira Skupštinu, a stvarno stanje je da kršimo odredbe Ustava.
Predsednik Skupštine mora izaći ovde i dati informaciju zbog čega nije usaglašena odredba, zašto nije donet zakon, zašto idemo parcijalno u rešavanje Poslovnika, u nekoliko faza, kako je rečeno od strane vlasti. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nema povrede člana 27, bar ne u kontekstu obrazloženja koje ste dali, zato što Ustav ne propisuje rokove, no Zakon o sprovođenju Ustava.
Koliko god ja bila saglasna sa vama da je nama neophodan zakon o Narodnoj skupštini, on jeste kao akt propisan Ustavom, ali bez rokova u Ustavu. Ako dobro pamtim, član 100, sekretar će me ispraviti, određuje samo sastav Skupštine, ne određuje rokove u kojima će Narodna skupština doneti zakon o Narodnoj skupštini. Članovi 15. i 16. Ustavnog zakona, niste to naveli u obrazloženju. To ne znam napamet, ali član 100, 102. i članove Ustava znam. Dakle, vaše obrazloženje ne ide u prilog tvrdnji da je kršen član 27.
Radne grupe za izradu zakona o Narodnoj skupštini i Poslovnika, koji će biti donet nakon usaglašavanja teksta zakona, ni u jednom svom delu nisu prekinule rad, niti će prekinuti dok posao ne bude završen.
One neće podneti informaciju, one će, na osnovu našeg zajedničkog dogovora, moja lična nada je da će to biti 250 poslanika, podneti predlog zakona o Narodnoj skupštini i predlog Poslovnika.
Narodni poslanik Momir Marković želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Momir Marković

Srpska radikalna stranka
Juče smo, dame i gospodo narodni poslanici, gotovo čitav dan reklamirali povredu Poslovnika, člana 147. postojećeg Poslovnika, prilikom rasprave o zakonu o izmeni zakona o Poslovniku.
Da bih podsetio i građane Srbije i vas, gospodo narodni poslanici, ponovo ću da pročitam član 147: "Predlagač zakona, nadležni odbori i Vlada dužni su da pre sednice Narodne skupštine razmotre amandmane koji su podneti na predlog zakona i da Narodnu skupštinu obaveste za koje amandmane predlažu da ih Narodna skupština prihvati, a za koje da ih odbije."
Dakle, obavezni su da pre početka rada Narodne skupštine po tački dnevnog reda razmotre amandmane i da kažu koje će prihvatiti, a koje neće. Administrativni odbor je juče pred kraj radnog vremena rekao koje amandmane predlaže Skupštini da prihvati, a koje da odbije. Zakonodavni odbor, koji je takođe odbor ove Narodne skupštine i koji je obavezan da da svoje mišljenje o određenim amandmanima, još nije zasedao, tako da njegove stavove nemamo.
Dame i gospodo narodni poslanici, u Narodnu skupštinu, u državu Srbiju se polako ali sigurno uvodi demokratura, diktatura onih koji u imenu svoje stranke imaju prefiks "demokratski". Ovako ćemo vrlo brzo doći u situaciju u kakvoj smo već bili posle 2000. godine. Ovako ćemo vrlo brzo doći u situaciju da onaj ko je idejni tvorac ovih izmena i dopuna Poslovnika, mislim konkretno na Boška Ristića... Podsećam vas, pogotovo vas koji malo duže pratite rad ovog parlamenta, na njegov manir da u jedan sat noću zakazuje vampirsku sednicu Administrativnog odbora da bi oduzeo imunitet narodnom poslaniku prof. dr Vojislavu Šešelju.
Podsećam vas da nam se to zlo vreme polako ali sigurno primiče. Narodni poslanici neće imati prava da sa ove govornice, takoreći, bilo šta kažu. Dva minuta za obrazlaganje amandmana, pogledajte, pročitajte, prostudirajte još malo ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama Poslovnika, jasno će vam biti.
Prosto je neverovatno da neko sigurno uvodi diktaturu u državu Srbiju. Rekao neki Gros Andreas da ne valja Poslovnik, ne radi Skupština kako treba, i vi brže-bolje pripremate da još restriktivnije prema narodnim poslanicima... Narodni poslanici su predstavnici naroda i vi ste, gospođo predsedavajuća, samo jedna od svih nas 250.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Sa poslednjom rečenicom vašeg izlaganja se u potpunosti slažem i ponosna sam što sam jedna od nas 250.
Ispravke radi, radi se o odluci, a ne o zakonu, pri čemu jedinstveni pretres o izmenama i dopunama Odluke o poslovniku Narodne skupštine još nije počeo. Član 147. nije povređen. Jedinstveni pretres podrazumeva tok rada u kojem se nalazimo sada i tok sednice nije ugrožen kršenjem člana 147.
Narodni poslanik Marko Milenković želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Marko Milenković

Srpska radikalna stranka
Na osnovu članova Poslovnika 225. i 226. tražim obaveštenje od predsednika Vlade Republike Srbije o privatizaciji fabrike "Hisar" u Prokuplju, o visini novčanog iznosa za koji je privatizovana i o obimu proizvodnje, iskorišćenosti proizvodnih kapaciteta i broju upošljenih radnika, paralelno za 1998. godinu i za danas, 2009. godinu.
Kompanija "Hisar" je u oblasti prehrambene industrije, pored "Prokupca", "Milana Toplice", "Mlin prometa", bila jedno od najznačajnijih preduzeća privrede opštine Prokuplje.
"Hisar" su odlikovali ogromni proizvodni kapaciteti. Ti kapaciteti se danas, nakon privatizacije od strane izvesnog Miroljuba Aleksića iz subotičkog "Pionira", koriste daleko ispod svog optimuma, što ne bi bilo toliko strašno da kao rezultat nema kontinuirano otpuštanje radnika s posla. U preduzeću je bilo zaposleno preko 900 radnika, a danas jedva nešto oko 250.
Od strane novog vlasnika obećano je ulaganje u modernizaciju proizvodnog procesa, a donete su samo stare mašine subotičkog "Pionira", dok je radnike dočekalo restrukturiranje i socijalni program, uz svesrdno učešće demokratorskih vlastodržaca.
Rezultati privatizacije su više nego poražavajući i karakteriše ih veliko nezadovoljstvo radnika zbog uništavanja firme koja je hranila 1000 prokupačkih porodica i koja je, pre svega, svojim kvalitetnim proizvodima snabdevala tržište cele Srbije. Interesantno je da ugovor o kupoprodaji nije bio dostupan nikome i niko ga nije video do danas, kao da je državna tajna. Sada periodično svakog trećeg ili četvrtog meseca osvane lista, spisak radnika koji ostaju bez posla i isti odlaze sa zakonskom otpremninom koja je jako mala.
Osim toga, svi objekti "Hisara" u Srbiji su zatvoreni, a bilo ih je preko 50. Veliki broj zaposlenih prijavljen je u Aleksićevom preduzeću "Pionir" Paraćin, dok se fabrika u Prokuplju vodi kao pogon, a sedište je prebačeno u Beograd, Požeška 65b.
Na kraju, ono što je alarmantno jeste da izvesni Miroljub Aleksić i dalje planira otpuštanje radnika sa posla, s planom da u radnom odnosu ostane tek 150 ljudi. To je pravi primer nebrige Vlade Republike Srbije o svojim građanima, posebno u Topličkom okrugu i na jugu Srbije. Hvala.