DAN ZA ODGOVARANjE, NA POSLANIČKA PITANjA, 23.04.2009.

OBRAĆANJA

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Radica Jocić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Dobrislav Prelić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Paunović-Milosavljević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 6. amandman je podnela narodni poslanik Marina Toman.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 6. amandman je podneo narodni poslanik Milan Škrbić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 6. i na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Aćimović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 6. i na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Krasić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 6. i na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Branimir Đokić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 6. i na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Duvnjak.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 6. i na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Jadranko Vuković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 6. i na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Milan Veselinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 6. i na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Buha.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 6. i na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 6. i na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Todorović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 6. i na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Vuković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Boris Aleksić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Milan Avramović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Lidija Dimitrijević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Lidija Vukićević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 7. amandman je podneo narodni poslanik Milan Avramović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 7. amandman je podneo narodni poslanik Boris Aleksić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 7. amandman je podnela narodni poslanik Elena Božić-Talijan.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 7. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Aćimović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 7. i član 7. amandmane su, u istovetnoj sadržini, podneli narodni poslanici Radica Jocić i Dragan Todorović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 7. i član 7. amandmane su, u istovetnoj sadržini, podneli narodni poslanici Lidija Dimitrijević i Milan Veselinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 7. i član 7. amandmane su, u istovetnoj sadržini, podneli narodni poslanici Momir Marković, Dragan Stevanović, Aleksandar Martinović, Ljubomir Kragović, Milorad Krstin i Zoran Krasić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 7. i član 7. amandmane su, u istovetnoj sadržini, podneli narodni poslanici Lidija Vukićević, Momčilo Duvnjak, Srboljub Živanović, Branimir Đokić, Slobodan Vuković i Jadranko Vuković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 7. i član 7. amandmane su, u istovetnoj sadržini, podneli narodni poslanici Radiša Ilić, Nataša Jovanović i Vladan Jeremić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 7. i član 7. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Žutić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su, u istovetnoj sadržini, podneli narodni poslanici Tomislav Ljubenović i Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Buha.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Dušanka Plećević.
Da li neko želi reč? Reč ima gospođica Raguš Marina.
...
Srpska radikalna stranka

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka
Gospodine Novakoviću, govorila bih po ovom članu, moje kolege nisu tu, pa ću koristiti vreme koje je predviđeno za poslaničku grupu, ali bih vas zamolila da mi kažete koliko je vremena preostalo.
Dok to ne saznamo, ono na šta bismo zaista želeli da skrenemo pažnju javnosti u Srbiji, jer nekako je javnost jedina poluga moći srpskim radikalima i redovno se trudimo da određeni argumenti i određena istina dopru do javnosti a ona će to znati da proceni na ovaj ili onaj način...
(Predsedavajući: Vreme za Poslaničku grupu je osam minuta i deset sekundi i vaše vreme kao ovlašćenog predstavnika u punom trajanju od 15 minuta.)
Ono što bi trebalo da saopštimo građanima, da bi im bilo potpuno jasno o čemu se radi, član 7. se tiče zakonitosti rada političke stranke.
Zakonitost rada i ocena zakonitosti je nama jedna od najznačajnijih tema u poslednje vreme, s pravom. Ono što ovaj član 7. predviđa jeste da politička stranka deluje u skladu sa Ustavom, zakonom programom, statutom i drugim opštim aktima i to je nešto na čemu će SRS redovno i jedino da insistira.
S obzirom na to da svaka stranka koja ulazi u politički život u nekom momentu može da postane stranka na vlasti ili deo koalicije na vlasti, potrebno je vrlo ozbiljno prići ovoj materiji. Samim tim je i odgovornost svake političke stranke užasno velika, a posebno odgovornost stranaka koje čine vlast.
Zašto ovo govorim? Kada je reč o zakonitosti rada, trebalo bi imati u vidu širi kontekst ovog člana 7. koji se tiče političkih stranaka i njihovog delovanja u okviru institucija koje bi trebalo da deluju na osnovu nekakvih pravila koja se nalaze u opštim pravnim aktima.
Međutim, šta se dešava onog momenta kada se stornira taj pravni akt? Ono što je bio primer – time ću završiti o privremenim merama kao primeru prekrajanja izborne volje i, što je sada svima očigledno, potpuno neravnopravnog tretmana SRS – jeste da je od strane gradske vlasti nije poštovan akt koji je vladajuća većina donela.
Ono što SRS može da uradi jeste da se poziva na postojeće akte i da traži i zahteva poštovanje slova zakona. Ono što je bilo do nas... Sa moje leve strane se nalazi samo deo predmeta, koji već sada ima jedan kilogram; bilo mi je teško da sve to donosim, ali sam donela samo najznačajnije akte, naprosto da svakome ko poželi da izvrši uvid omogućim da vidi na koji način se mi borimo za ono što nalaže ovaj zakon i, između ostalog, ovaj član 7. Predloga zakona o političkim strankama. U tome baš nemamo svesrdnu saradnju.
Ocena zakonitosti rada – zna se u čijoj je to nadležnosti. U ovom slučaju, u širem kontekstu stava 7. ovog zakona, ocena zakonitosti rada nije bila u rukama gradske vlasti, kada je reč o donošenju akata u opštini Zemun.
Da je to tako ne svedoči samo SRS, nego je to član 92. Statuta grada, koji kaže – kada gradska uprava smatra da opšti akt organa gradske opštine nije u skladu sa Ustavom i zakonom, dužna je da inicira pokretanje postupka za ocenu saglasnosti tog akta sa zakonom pred Ustavnim sudom i zatraži obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu opšteg akta čija se zakonitost ocenjuje, ako bi njihovim izvršavanjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posledice. Iza ovoga stoji svaka politička stranka i ovo je upravo ono što bi trebalo da bude okvir delovanja svake političke stranke. Ali, ovo nije urađeno u slučaju Zemuna. Gradska vlast je procenila, sama je sebi dala funkciju Ustavnog suda i ocenila zakonitost donešenih akata.
Ono što je pozitivan primer, to smo danas čuli od gospodina Markovića, jeste da će nadležno ministarstvo ipak sačekati odluku Ustavnog suda Srbije, što je jedino pravilno po slovu zakona, i na osnovu toga će da reaguje u kontekstu privremenih mera u opštini Zemun.
Zašto je ovo značajan primer? Zato što taj primer govori o političkoj klimi i političkom delovanju političkih stranaka. Šta bilo koja stranka danas-sutra može da očekuje kada se na ovakav način derogiraju akti koji određuju delovanje jedne državne institucije?
Trudili smo se da nadalje amandmanima, koje moje kolege neće moći da predstave, još više preciziramo svaku odredbu, svaku reč ovog zakona. Sada bi trebalo da bude jasno zašto to radimo. Zato što se i one odredbe koje su vrlo jasne tumače na potpuno neprihvatljiv način i imaju dalekosežne posledice. Te posledice se neće osetiti samo ove godine i narednih godina, te posledice su slika i rezultat nekog političkog delovanja u okviru parlamentarne demokratije u Srbiji 2008. i 2009. godine. To će biti istorijski primer loše parlamentarne prakse.
Ukoliko kao političke stranke, akteri na političkoj sceni, nismo svesni ovolike odgovornosti, trebalo bi da preispitamo postojanje svih institucija u državi Srbiji. Hvala vam.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Živkov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 8. amandman je podneo narodni poslanik Milan Avramović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 8. amandman je podneo narodni poslanik Boris Aleksić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Milan Škrbić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Marina Toman.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Todorović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Stevanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Sulejman Spaho.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Radovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Marina Raguš.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska radikalna stranka

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka
Da bi bilo jasno građanima Srbije, član 8, u delu Osnivanje političke stranke, znači da političke stranke može osnovati najmanje pet hiljada punoletnih i poslovno sposobnih državljana Republike Srbije.
O članu 8. je zaista bilo dosta polemike u javnosti. Polazeći od principa da je svaka stranka koja učestvuje u izborima potencijalna stranka vlasti, samim tim sa sobom snosi užasno breme odgovornosti i podleže određenim obavezama, ali tako ima i određena prava, SRS misli da je smisleno da se broj od pet hiljada potpisa koji su potrebni zameni brojem 17.000, upravo zbog stepena odgovornosti i potencijalne mogućnosti da svaka stranka može u nekom momentu da vrši vlast. Hvala.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala vama. Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dobrislav Prelić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Popović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Pop-Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Vitomir Plužarević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Dušanka Plećević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Ljubiša Petković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Paunović-Milosavljević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Milan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Munjić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Paja Momčilov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Mladenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Goran Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Mirović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Vlada Milojković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marko Milenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Slađan Mijaljević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Momir Marković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Marić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Krstin.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Krasić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Miroslav Markićević, Meho Omerović, Mićo Rogović, Dragan Aćimović i zajedno narodni poslanici Milica Radović i Zoran Šami.
Vlada je prihvatila amandman narodnog poslanika Miroslava Markićevića, a odbila amandmane narodnih poslanika Meha Omerovića, Miće Rogovića i Dragana Aćimovića, kao i amandman koji su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović i Zoran Šami.
Obrazloženje za ovakav potez smo čuli na početku zasedanja od ministra.
Da li neko želi reč? Za reč se javila gospođa Milica Radović.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Moram da kažem da sam bila vrlo iznenađena kada sam u ovoj knjižici gde je Vlada davala mišljenje o podnetim amandmanima pročitala da je amandman koji smo podneli gospodin Šami i ja odbijen, tim pre što je amandman gospodina Markićevića, koji je u istovetnom tekstu, prihvaćen.
Sada mi je vrlo neprijatno jer me Vlada stavlja u poziciju da iznosim argumente u prilog mom amandmanu, kojih je ministar svestan jer je upravo na bazi tih argumenata i odlučio da amandman gospodina Markićevića prihvati. Mislim da najmanje što ministar može da uradi jeste da prihvati sve ostale amandmane koji su istovetni sa amandmanom gospodina Markićevića, jer je to nešto što je najlogičnije u ovom trenutku.
Nije tačno da je ranija vlada, vlada gospodina Vojislava Koštunice, unela jedan potpuno drugačiji princip odlučivanja u situaciji kada je podneto više amandmana koji su istovetni, a Vlada odluči da prihvati jedan. Koliko se sećam, u toj situaciji su bili prihvaćeni svi amandmani, a ne ono što je gospodin ministar na početku govorio – da se prihvatao jedan, a da su drugi odbijani, jer tu prosto nema pravne logike.
Razlog zašto mi insistiramo na prihvatanju već prihvaćenog amandmana nije stvar sujete, već je stvar osnovne pravne logike. Hvala.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala vama. Reč ima ovlašćeni predstavnik, gospodin Šami.

Zoran Šami

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine predsedavajući, dame i gospodo poslanici, možda bi bilo dobro da ministar uđe, bližimo se kraju i bilo bi interesantno da čujemo i njegove reakcije, možda neformalnih 30 sekundi pauze, mislim da je on u restoranu.
(Predsedavajući: Ono što ja mogu sa ovog mesta jeste da zamolim ministra, ukoliko me čuje i ukoliko je blizu, da uđe u salu i zauzme svoje mesto i zahvaljujem unapred.)
Zahvaljujem. Dok ministar ne dođe mogu da kažem da smo mi, upravo ovaj saziv Skupštine, pre sedam meseci imali jednu čudnu situaciju, ne znam kako je ona pravnički razrešena: Vlada je prihvatila amandman jednog narodnog poslanika, a odbila istovetan amandman drugog. Onda je u tehnologiji glasanja, kakvu mi svi poznajemo (naravno, kad glasate petsto puta više ne znate za šta glasate), taj isti amandman bio odbijen. S jedne strane je amandman postao deo zakona, a s druge strane je odbijen. Kako je ta pravnička zavrzlama razrešena, ja ne znam.
U svakom slučaju, gospođa Radović je kazala, nije nama važno, važno je da je amandman prošao, da li je prošao pod imenom ovog ili onog autora nije važno, ali mislim da bi bilo najjednostavnije da gospodin ministar (zahvaljujem mu se što je ušao) formalno prihvati sve ove amandmane koji su dati u istovetnom tekstu.
Da ne bih ponovo govorio, to se odnosi i na amandmane nekih drugih poslanika na član 9, gde se broj 500 zamenjuje brojem 1000.
Kad smo već kod brojeva, samo da kažem poslanicima, neki od ovih amandmana se razlikuju u tome što neki koriste reč "cifra", a neki "broj". 500 i 5.000 nisu cifre. To su brojevi. Cifre su samo one od nula do devet. Ubuduće, kad sutra budemo govorili o iznosima, milijardama, trilijardama i svemu ostalom, ni to nisu cifre, to su brojevi ili, pošto se radi o parama, iznosi.
Hteo sam da kažem još nešto u vezi sa ovim amandmanom. Mislim da to zaslužuje da se kaže. Naime, šta je bio motiv poslanika Demokratske stranke Srbije, u čije ime smo gospođa Radović i ja podneli amandman, da se broj 5.000 potpisa zameni brojem 10.000? Nije bila naša želja da otežamo registraciju neke stranke, naprotiv, želja nam je bila da sa tih 10.000 potpisa stranka stekne neka svoja nova prava. U skladu sa tim smo predložili novi član 26a, o kome ću kasnije da pričam, koji je nažalost odbijen, pa ću onda da obrazložim našu osnovnu motivaciju zašto smo bili za to da se 5.000 podigne na 10.000. Inače, ako nema garantovanih prava registrovanoj stranci, onda možemo raspravljati i o tome da ovaj broj potpisa može biti zanemarljivo mali, 200, 300, 500, onda uopšte nije potrebno ići na hiljade potpisa.
Toliko ovom prilikom, a kad bude reči o članu 26a izneću argumentaciju u prilog tom amandmanu.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Ljubomir Kragović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pre nego što nastavimo reč ima ministar gospodin Milan Marković.
...
Demokratska stranka

Milan Marković

Radi se opet o amandmanima u istovetnom tekstu. Već sam jednom rekao da mi je žao što je naš Sekretarijat za zakonodavstvo u Vladi primenio ovu praksu, za koju ja znam da postoji osam godina, otkako sam poslanik ovako smo radili, ali potpuno poštujem da ovaj skupštinski saziv želi drugačije i zbog toga predlažem da pročitam imena svih onih koji su podneli amandman u istovetnom tekstu, jer mi prihvatamo sve te amandmane, oni su istovetni i red je zbog kolega poslanika da kažem.
Dakle, na član 8. amandman narodnog poslanika Miroslava Markićevića, narodnog poslanika Meha Omerovića, narodnog poslanika Miće Rogovića, narodnih poslanika Milice Radović i Zorana Šamija i narodnog poslanika Dragana Aćimovića.
Mislim da je intervencija koju su izneli gospodin Šami, a pre toga i gospodin Tomislav Nikolić i gospođa Radović ispravna i trudiću se da u budućnosti primenjujem ovu novu praksu, koja je nesporno korektnija i pravednija nego što je bila prethodnih osam godina.
I sam sam se nalazio u situaciji da pišem amandman i da postoji istovetan amandman i onda se nečiji prihvati, a moj se ne prihvati. Potpuno se slažem, bolje je ovako i drago mi je što smo napravili tu promenu.