DRUGO VANREDNO ZASEDANJE, 16.06.2010.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGO VANREDNO ZASEDANJE

6. dan rada

16.06.2010

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 11:10 do 18:05

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka
Hvala, gospođo Čomić. Toliko o elektronskim sistemima, uvek daju pogrešnu informaciju.
Gospođo Kolundžija, navela sam vrlo precizan naziv ovog zakona, Predlog zakona o elektronskim komunikacijama. Kada je reč o činjenicama, citirala sam vam uputstvo RATEL-a i reakciju Beogradskog centra za ljudska prava, i, naravno, ozakonjenje nečega protiv čega je bio Beogradski centar 2008. godine i svi oni koji su bili za zaštitu prava na privatnost, u članu ovog zakona, dakle, citirala sam vam. Nisam koristila pogrešne činjenice da bih govorila o prisluškivanju. Nijednog momenta nisam pomenula reč "prisluškivanje", nego "presretanje komunikacija". Izrazila sam dilemu o tome šta znači "zadržana komunikacija". Da li je to statistički podatak ili se to odnosi i na sadržinu komunikacije?
Naravno, tu svoju dilemu i bojazan, a, pri tom, raspitala sam se pre ovog izlaganja kod onih koji su vlasni da mi daju pojašnjenje na ovu temu, obojila sam iskustvima koja smo imali do sada. Jedno od tih iskustava je upravo to ostvarivanje direktnog linka sa BIA. Drugo od tih iskustava, jeste, takođe, a država nije reagovala na to, pa nam nije dala garanciju da su bezbedne naše komunikacije koje svakodnevno ostvarujemo elektronskim putevima, tako što su se u dnevnim novinama i nedeljnim novinama, jednostavno, objavljivali transkripti koji su ostvareni na osnovu presretnutih komunikacija.
To je, naprosto, bila moja legitimna bojazan, da ovaj zakon, koji daje široke nadležnosti da se uđe u komunikacije, koje se ostvaruju elektronskim putem, ne bude predmet zloupotreba onih koji su na vlasti. Na kraju, budite uvereni da je vlast kratkotrajna i svi zakoni, vi ćete to usvojiti, vi imate matematičku većinu, ali će ovo danas-sutra važiti i za vas i, možda, neke druge koji će doći u priliku da vrše nadzor nad elektronskim komunikacijama.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Od vremena poslaničke grupe iskorišćeno je vreme tri minuta i 20 sekundi.
Narodna poslanica Nada Kolundžija ima reč.

Nada Kolundžija

Za evropsku Srbiju
Sada je otvorena, navodno, još jedna dilema, a to je, šta je "zadržana informacija", a šta je "presretanje informacija". Ako hoćemo da vidimo kako je zakon definisao, a ne kada mi tumačimo šta je zadržana informacija, pošto mislim da nije to poenta da svako od nas tumači šta misli da je zadržana informacija, dakle, u članu 129. nedvosmisleno je navedeno šta su zadržane informacije.
U istom, tom, članu piše da je zabranjeno zadržavanje podataka koji otkrivaju sadržaj komunikacije. Ovaj zakon nedvosmisleno pokazuje šta su elementi zadržane informacije i da to nikako ne može biti sadržaj informacije. Pa, samim tim, presretnute informacije iliti kolokvijalno ''prisluškivanje'' je zabranjeno ovim zakonom, po ovim odredbama.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Od vremena poslaničke grupe iskorišćeno je 50 sekundi.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za saobraćaj i veze nisu prihvatili amandman. Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević i Aleksandar Pejčić. Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Milan Lapčević.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Na član 12. podneo sam amandman koji u poslednjem svom stavu kaže – članovi upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad u upravnom odboru koje, se određuju u skladu sa statutom Agencije. Moja intervencija je da se to radi uz saglasnost Vlade.
Smatram da saglasnost na naknade članovima upravnog odbora ove agencije, ali i svih drugih, treba da daje Vlada, imajući u vidu da je to u prethodnom periodu bilo zloupotrebljavano, tako što su naknade bile astronomske, a bojim se da su u nekim takozvanim nezavisnim regulatornim telima i dan-danas te naknade astronomske, a da javnost za to ne zna.
S obzirom na to da se radi o materiji, odnosno o resursu koji predstavlja nacionalno dobro, a povereno je ovoj agenciji na upravljanje, potpuno je logično i normalno da onaj koji je poverio ovlašćenja da se bavi ovim poslovima određenoj agenciji kontroliše njen rad, da kontroliše i naknade, odnosno primanja koja će imati članovi upravnog odbora, direktor i svi drugi koji su zaposleni u toj agenciji.
Smatram da je moj amandman vrlo smislen i svrsishodan, da ne bismo dolazili u situaciji koju smo imali prethodnih godina, da su naknade članovima upravnih odbora toliko visoke da se kreću od 300, 400, 500 pa u nekim slučajevima do milion dinara, što bi rekao predsednik Tadić – bezobrazno visoko. Bojim se da se najveći broj odnosi upravo na one koji sede u prva dva reda njegove stranke.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Nada Kolundžija.

Nada Kolundžija

Za evropsku Srbiju
Zaista mislim da bi možda trebalo još jednom razmotriti ovaj amandman.
Po našem osećaju, mislim da ovaj amandman na neki način uspostavlja neophodnu potrebu da Vlada, koja je osnivač i koja kontroliše zakonitost rada ove agencije, ipak ima uticaj na to na koji način se utvrđuju nadoknade onih koji sede u tim upravnim odborima, a posebno, ako ih bira Narodna skupština.
Molim predstavnika predlagača, mislim da se, apsolutno, ni na koji način ne narušava samostalnost nezavisne institucije. Da vas podsetim i Povereniku za informacije, neki nadležni organ, takođe, utvrđuje platu i, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, utvrđuje nadležni odbor Skupštine. Zaista mislim da, posebno u vreme krize i u situaciji u kojoj jesmo svedoci da neke institucije, ukoliko nemaju nikakvu kontrolu, zaista nemaju nikakvog obzira u odnosu na to u kakvom je stanju zemlja i kako žive građani.
Prosto, mislim da bi trebalo da postoji nekakva vrsta kontrole i saglasnosti oko toga kolike te plate mogu da budu. Ne treba zaboraviti, bez obzira što oni ostvaruju ta sredstva iz svoje delatnosti, da tako kažem, ta delatnost je raspolaganje nacionalnim resursima. Oni, zapravo, radeći jedan posao u ime države i za interes države, na neki način moraju biti, kako da kažem, kontrolisani, kada su u pitanju prinadležnosti onih koje mi biramo da obavljaju taj posao. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Donka Banović, Milica Vojić Marković i Nikola Lazić.
Da li neko želi reč? (Da) Narodna poslanica Donka Banović.

Donka Banović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala. Ovo je amandman za koji, takođe, mislim da je predlagač pogrešio kada ga nije prihvatio. Naime, član 13. govori o uslovima za izbor članova upravnog odbora ove agencije, o kojoj govorimo. Inače, predviđeno je da upravni odbor ima pet članova, od toga je jedan predsednik, zamenik i tri člana.
Pročitaću uslove koje predlagač ovde navodi: ''Članovi upravnog odbora se biraju iz reda uglednih stručnjaka sa visokim akademskim obrazovanjem iz oblasti značajnih za rad Agencije, a naročito iz oblasti elektronskih komunikacija, ekonomije i prava, koji su ostvarili značajne i priznate radove ili praksu u oblasti elektronskih komunikacija i koji uživaju ugled u stručnoj javnosti.''
Predložili smo novi stav i predlažemo da – članovi upravnog odbora treba da imaju najmanje pet godina radnog iskustva iz ovih nabrojanih oblasti koje su značajne za rad Agencije. Dakle, elektronske komunikacije, ekonomija i pravne nauke.
Znam da, kasnije, u zakonu gde su navedeni uslovi za izbor direktora stoji, da taj kandidat mora da ima najmanje pet godina radnog staža. Ne vidim zašto ste izbegli da i članovi upravnog odbora, gde i kažete, a treba da budu ugledni stručnjaci, zašto niste predvideli da i oni imaju najmanje pet godina radnog iskustva.
U obrazloženju upoređujete ove elemente. Kažete, na primer, ugledni stručnjak je relativna stvar. Meni je potpuno jasno zašto ste vi to ovde naveli, ali ugledni stručnjak nekome jeste ugledan, a drugome nije. To je stvar procene.
U obrazloženju kažete da je to važnije od toga da neko ima pet godina radnog iskustva, odnosno da tih pet godina radnog iskustva nije nikakva garancija za kvalitet. To, takođe, smatram, međutim, to je, ako ništa, onda merljivo da je neko pet godina sticao iskustvo i radio u tim oblastima.
Ne znam da li je vama poznato ali, na primer, sekretar u jednoj osnovnoj školi mora da bude pravnik i mora da ima najmanje pet godina radnog iskustva. Dakle, u Srbiji ima 1.800 osnovnih škola. Svi sekretari tih škola su pravnici, sa pet godina radnog iskustva. A ovde, može da se dogodi da pravnik koji je član ovog upravnog odbora ove republičke agencije može da bude pravnik koji ima, na primer, jednu godinu radnog iskustva.
Mislim da nije logično i ovo budi sumnju da vi znate ko će biti članovi tog upravnog odbora, a neki od tih članova ne bi zadovoljio ovaj kriterijum, ali pet godina iskustva u radu zaista nije mnogo. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Od vremena poslaničke grupe iskorišćeno je minut i 20 sekundi.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević. Da li neko želi reč? (Da) Reč ima poslanik Milan Lapčević.