Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2012.

12. dan rada

OBRAĆANJA

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Član 107. povreda Poslovnika. Samo jedno logičko pitanje na početku da razjasnimo, zbog čega se gospođa Plavšić javila, ako mene nije povredila, odnosno ako neposredno nije pozvala na ono što sam ja govorila. Potpuno cenim lojalnost gospođe Plavšić, ali ne mogu da cenim da ova skupština ulazi u ovakav jedan ciklus, ne samo kršenja Poslovnika, nego kršenja načela, demokratije, za koju se valjda ovde svi zalažemo.
Ovo što ste rekli, sasvim je logično da gospodin Dinkić brani zakone iz oblasti ekonomije, sada smo imali raspravu o Fondu za razvoj, o zateznim kamatama, o osiguranju, o Predlogu Zakona o budžetu i sve je to sasvim legitimno i mi to podržavamo.
Ne možemo da dozvolimo, jer je lično zainteresovan, gospođo, on prima određene naknade od Organizacije za kolektivna ostvarivanja autorskih i srodnih prava tzv. Organizacije muzičara Srbije i ne možete da mi kažete da čovek nije lično zainteresovan za ishod ovog zakona u parlamentu.
Molim vas da ovu raspravu podignemo na jedan viši nivou na samom njenom početku i da dođe do zamene ovlašćenog predstavnika Vlade u ovom domu.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
I dalje ne smatram da je povređen član Poslovnika koji ste reklamirali. Da vam odgovorim samo, gospođa Stojanović Plavšić se pozvala na član 107. u smislu odbrane dostojanstva Narodne skupštine, jer je smatrala da je rasprava o ovoj temi narušila dostojanstvo Narodne skupštine. Samo hoću da vam kažem, o svakom zakonu, pa i o ovom, izjašnjava se Narodna skupština, mi odlučujemo da li će zakon biti usvojen ili neće.
Prema tome, član Vlade koga odredi Vlada ima pravo da bude prisutan, da da obrazloženje, ali odluku o tome da li će zakon biti usvojen, da li će neki amandman na taj zakon biti usvojen, Vlada ne može da utiče. O tome utiču narodni poslanici svojim glasom u danu za glasanje. Mislim da stvarno nema nikakve potrebe da ulazimo u ovu raspravu i mislim da nema nikakvog sukoba interesa, jer o tome odlučuje Narodna skupština.
Postavilo bi se pitanje, ako je neko od poslanika kompozitor i učestvuje u raspravi i u glasanju, da li je to sukob interesa, ali u ovom slučaju, ministar koji ne glasa o ovom zakonu, je samo neko ko u ime Vlade obrazlaže šta je Vlada htela ovim zakonom, a na nama je da zakon prihvatimo ili ne prihvatimo.
Gospodine Markoviću, kao povreda Poslovnika? Izvolite.

Predrag Marković

Po Poslovniku, a može i kao ovlašćeni za ovu tačku dnevnog reda.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
To ne možete u ovom trenutku, jer još nismo počeli.

Predrag Marković

Dakle, sa velikim zadovoljstvom hoću da pozdravim ovaj deo diskusije jer otklanja svaku vrstu sumnje po članu 103. Da li se vređa dostojanstvo Skupštine ili otvara potencijalni sukob interesa.
U odnosu na to, ja samo molim, ne postoji razlog da zastupamo novokomponovane stavove po kojima neko piše za nekog pevača. Ne, ljudi pišu pesme, kompozicije, ko će da ih izvodi, nemate razloga da reklamirate nikoga i da zloupotrebljavate Skupštinu. To je prvo.
Drugo, svakako, ova vrsta intervencije pomaže svakom od nas. Za slučaj ako bi se dogodilo da prisutni ministar od strane svih ministara koji su za ove tačke određeni da predstavljaju Vladu, ne ministarstvo, ako bi usvojio na samoj sednici neki amandman, moglo bi da se govori o takvoj vrsti sumnje. Ovako on svojim prisustvom garantuje i obrazlaže ono što je Vlada kao svoj stav po amandmanima predložila, a u odnosu na to, u načelu nadležni ministar za ovu oblast je bio prisutan, to je gospodin Žarko Obradović, pa ne postoji nikakva osnova da neko o ovome diskutuje, ali je lepo da smo diskutovali, pa smo otklonili svaku sumnju i sada znamo da radimo po Poslovniku i u skladu sa zakonom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hoćete ipak, povreda Poslovnika, imate pravo, pomenuti ste. Gospođa Plavšić je direktno pomenuta, a gospođa Radović nije pomenuta.
Postoji suptilna, ali ipak razlika.
To je Poslovnik Narodne skupštine u kome narodni poslanik koji je pomenut u raspravi ima pravo na repliku ili smatra da je njegovo izlaganje pogrešno protumačeno.
Narodni poslanik koji nije pomenut, na to pravo nema, a poslaničku grupu može zastupati predsednik ili zamenik predsednika poslaničke grupe.

Snežana Stojanović-Plavšić

Ujedinjeni regioni Srbije
Ja se nadam da ćete ovo vreme da mi vratite, naravno da imam pravo na repliku, ne samo da sam direktno pomenuta, nego sam i diskreditovana na neki način rečenicom da ono što govorim, govorim iz lojalnosti. Takođe bih mogla onda da reklamiram Poslovnik i da kažem da je to povreda dostojanstva Skupštine, jer ja duboko verujem da svi mi ovde branimo svoje stavove, a nismo produžene ruke ministara ili ko god to bio, nekih članova Vlade.
U svakom slučaju, ja to ovom prilikom radim i želim da branim svoje pravo i pravo bilo koga od nas, bilo kog ministra, da bude profesor na univerzitetu, da radi u nekoj oblasti i da u toj istoj oblasti donosi zakone, glasa o tim zakonima, menja te zakone ili na bilo koji način doprinosi toj oblasti.
Naprotiv, ukoliko bolje poznajete oblast o kojoj govorite utoliko ćete efikasnije tu oblast unapređivati na korist svih koji su zainteresovani za tu oblast.
Mislim da ovde nema mesta bilo kakvim sumnjama. Zakon o sukobu interesa jasno definiše šta se može, a šta se ne može raditi. Član Vlade koji je ovde prisutan u ime Vlade ima prava, ako mogu da ispravim, i da usvaja amandmane i da u punom kapacitetu zastupa Vladu onako kako je ona njega za to ovlastila i tu nema nikakvih problema.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Reklamiram član 272. stav 1. i stav 2. kaže – pravo i dužnost predstavljanja Vlade u Narodnoj skupštini prilikom razmatranja svih pitanja iz njene nadležnosti ima predsednik Vlade.
Vlada određuje članove Vlade koji je predstavljaju po pojedinim pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Narodne skupštine, odnosno na sednici njenog odbora.
To radi Vlada, ne radimo mi. Po meni, svaka rasprava je bespredmetna, zato što nemamo tu poziciju da odlučujemo o tome koga će Vlada ovde poslati. Vlada se odlučila da je ovde predstavlja gospodin Dinkić i ja vidim da je Vlada prekršila svoj Poslovnik, a ne Poslovnik Narodne skupštine. On je izričit i određuje da Vlada određuje predstavnika Vlade koji će je zastupati na ovoj sednici. Što se sukoba interesa tiče, mi ovde imamo poslanike raznih zanimanja. Glasali samo o raznim zakonima, o raznim zajmovima, o direktorima javnih preduzeća o određenim garancijama i tu je daleko bilo više sukoba interesa, nego ovde. Ovde se radi o dva nivoa vlasti, Skupština zakonodavni deo, a Vlada izvršni deo. Skupština donosi zakone, a Vlada ih ovde predstavlja i brani svoje predloge.
Vlada je odredila da to bude gospodin Dinkić i u skladu sa članom 272. ne vidim ništa sporno, niti vidim da mi možemo o tome raspravljati. O tome može da raspravlja Vlada na svojoj sednici, ukoliko je Poslovnikom regulisala ova pitanja.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
U svakom slučaju cenim i tako to tumačim, dobru nameru svih narodnih poslanika, da otklonimo svaku sumnju da ova rasprava teče u dobrom smeru.
Zahvaljujem se svim narodnim poslanicima na raspravi.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Olgica Batić, Mirko Čikiriz i Aleksandar Jugović.
Vlada nije prihvatila amandman, a o ispravci amandmana, nije se izjasnila.
Resorni Odbor nije prihvatio amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Mirko Čikirz. Izvolite.