Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Zahvaljujem.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić, Kenan Hajdarević, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić, Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić, Ljubica Milošević, Zlata Đerić, Dubravka Filipovski, Srđan Miković, Nenad Konstantinović, Slobodan Homen, Olgica Batić i Ana Novković i amandmane Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Primili ste izveštaje Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto ja Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predlog zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.
Pošto su Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili amandman, a Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olega Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Miroslav Petković. Izvolite.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala.
Vrlo ću kratko, obzirom da je Vlada prihvatila amandman naših kolega Judite Popović, Radmile Gerov i Nataše Mićić, a mi smo podneli gotovo istovetan amandman, tako da na ovaj način želim samo da kažem da je dobro što je amandman prihvaćen jer u mnogome poboljšava predloženi tekst zakona i da vam se zahvalim na tome.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem.
Gospodine ministre, kolege iz ministarstva, kolege narodni poslanici, ovo je tema koja je jako važna, to je jedno ustavno pravo, pravo na suđenje u razumnom roku i sasvim je sigurno da su građani, kada je to pravo u pitanju, vrlo zainteresovani, obzirom na stanje u kome se nalazi pravosuđe, obzirom na sve postupke koji dugo traju.
Po našem mišljenju, ovaj član je poprilično komplikovan i u određenom smislu nejasan. Prvo, pitanje primerene naknade. Ako je neko pretrpeo štetu, onda se kaže da je u pitanju šteta. Šta je primerena naknada? To je jedna stvar koja u pravnom prometu nije nešto preterano poznata, ni jasna.
S druge strane, pitanje suđenja u razumnom roku, mislimo da se može rešiti na drugačiji način. Sasvim sigurno, bolje je rešiti uspostavljanjem efikasnog pravosudnog sistema, efikasno disciplinskog postupka kad su u pitanju suđenja, boljeg nadzora, nego uvoditi jednu glomaznu i komplikovanu proceduru, kakva je ovde predviđena.
Naravno, obavezno uputstvo koje se ovim članom nalaže da će dati viši sud nižem sudu da u određenom roku presudi datu stvar, pitanje je da li će se sprovesti. Šta ako se ne sprovede? To je jedna stvar koja je za nas takođe nejasna i sporna.
U svakom slučaju, smatramo da je uvođenje efikasnijeg postupanja sudija većeg nadzora, jače disciplinske odgovornosti nešto što može da doprinese na bolji način da se ovo ustavno pravo, koje je važno za građane, realizuje, nego ovako kako ste vi ovde predložili, uvažavajući opravdanu brigu koju imate s obzirom na nasleđe koje ste zatekli, veliki broj nerešenih predmeta, haos u pravosuđu. Mislimo da je dugoročniji cilj uspostavljanje efikasnog pravosudnog sistema, odgovornijeg suđenja, odgovornijih sudija bolji način.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Hvala.
Za reč se javila narodna poslanica Milica Radović.
Gospođo Radović, vaša poslanička grupa je potrošila svoje vreme.
Može samo jedan od predlagača da govori dva minuta.
(Milica Radović, s mesta: Kao ovlašćeni predstavnik.)
Potrošili ste celokupno vreme.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Mi smo potrošili vreme grupe.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Gospodin Samardžić je potrošio celokupno vreme.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Ne može on da potroši vreme ovlašćenog predstavnika. On može da troši vreme poslaničke grupe, a ne ovlašćenog predstavnika. Na to ste vi bili u obavezi da ga upozorite.
Možemo da napravimo pauzu. Konsultujte službe. Vreme ovlašćenog predstavnika može da koristi isključivo samo ovlašćeni predstavnik. Gospodin Samardžić nije bio ovlašćeni predstavnik.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Naravno, imam simpatije da vi govorite, nego samo konstatujem zbog Poslovnika o radu. Može da koristi i šef poslaničke grupe. To je interpretacija koju je do sada Skupština uvek imala. Predsednik Skupštine je to rekao.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Ovo prvi put čujem. Poslanik sam 10 godina i nikad u životu nisam čula ovakvo obrazloženje.
Sasvim je jasno da vreme ovlašćenog predstavnika može da koristi isključivo ovlašćeni predstavnik. Ja sam ovlašćeni predstavnik za sve ove četiri tačke koje su danas na dnevnom redu. Gospodin Samardžić jeste predsednik poslaničkog kluba, ali ne može da koristi moje vreme i nije koristio. Čak i da ste mu uračunali svo ono vreme koje je on koristio, nije moguće da je iskoristio sve vreme koje meni kao ovlašćenom stoji na raspolaganju.