Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Hvala.
Na član 19. amandman je na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima gospodin Nikola Selaković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

Zahvaljujem predsedavajući.
Prihvata se amandman odbora.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić i Kenan Hajdarević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Nenad Konstantinović i Slobodan Homen.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima prof. dr. Janko Veselinović. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Pošto mi ministar nije dao odgovor na prethodni predlog, odnosno odgovor na predlog amandmana, pretpostavljam da će sudijama, imajući u vidu da im je vaš kolega Krstić najavio smanjenje plate, biti omogućeno da se bave dodatnom delatnošću kako bi nadoknadili taj gubitak.
Kada je u pitanju ovaj amandman, poštovani ministre, vi ste predložili da predsednik suda može biti biran na pet godina i to bez mogućnosti ponovnog reizbora.
Naš predlog amandmana jeste da predsednik suda može biti biran na četiri godine sa mogućnošću ponovnog reizbora. Naš predlog ima vrlo jednostavno obrazloženje.
U jednom sudu u kome, recimo, ima 10 sudija, svaki od sudija će jednog dana biti predsednik. Kakav je integritet tog predsednika suda kada zna da će mu svaki njegov sudija jednog dana sutra biti predsednik, a da će on biti sudija? Na koji način će on voditi taj sud?
Predsednik suda jeste ipak na određeni način i menadžer. Predsednik suda, recimo, kao što smo neki dan razgovarali, bi trebao da reši pitanje u Novom Sadu da sud ima detektor za metal. Da li ste rešili to pitanje ministre ovih dana? Dakle, još uvek ne radi. Jutros smo dobili informaciju detektor za metal u sudu u Novom Sadu, odnosno u sudovima koji su smešteni u zgradi u Sutjeskoj. Nadamo se da će to ovih dana biti rešeno.
Recite nam čime ste se vodili kada ste ograničili mogućnost da predsednik suda može biti biran samo jednom? Na kraju predsednik Republike, ako ćemo da koristimo neku analogiju, može biti biran dva puta. Nadam se, ne daj bože da ovaj bude biran ponovo, ali ipak razmislite o ovom amandmanu da predsednik suda, koji je dobar predsednik, ipak može biti biran na još jedan mandat. Hvala.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Na član 36. amandman je na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima ministar pravde gospodin Nikola Selaković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

Zahvaljujem predsedavajući.
Prihvata se amandman Odbora.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima i Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić, Srđan Miković, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Kenan Hajdarević, Olgica Batić, mr Vladimir Ilić i Nenad Konstantinović, kao i amandmane Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i mišljenje Vlade o amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine ministre, mi mislimo da je bilo bolje rešenje koje je bilo u sadašnjem zakonu, da postojanje osnovnog suda prati postojanje osnovnog javnog tužilaštva na području koje pokriva osnovni sud.
Tokom rasprave o Zakonu o tzv. mreži sudova ukazali smo na problem. Radi se o osam javnih tužilaštava koja jednostavno ne postoje, a u tim opštinama postoje osnovni sudovi. Pročitaću ih. Radi se o Ivanjici, Šidu, Priboju, Dimitrovgradu, Sjenici, Majdanpeku, Bujanovcu i Knjaževcu.
To nisu male opštine. Karakteriše ih činjenica da se nalaze u pograničnom području. Vi ste ovde nama, u razlozima za odbijanje amandmana, ukazali na problem priliva predmeta. Juče sam pažljivo slušao vašu diskusiju o tome da priliv predmeta određuje da li će negde biti sudske jedinice ili odeljenje. Sa tim se slažem, načelno se sa tim slažem.
Međutim, ovde se radi o osnovnim tužilaštvima u pograničnom prostoru, u ne malim opštinama. Priznaćete da ni Knjaževac, ni Priboj, ni Majdanpek, Šid, ja sam danas govorio nešto o opštini Šid, nisu male opštine. Sasvim sigurno, zbog specifičnosti, zbog toga što se nalaze na granici, zbog značaja tih opština za našu državu, nije bio neki problem. Mislim da ne bi bio veliki trošak da se umesto 58 javnih tužilaštava moglo formirati 66, koliko ima i osnovnih sudova.
Nismo jednostavno dobili pravo obrazloženje zašto se odstupili od sadašnjeg rešenja u zakonu. Mislimo da bi bolje bilo da se ostalo pri sadašnjem rešenju, da je ovih osam važnih opština imalo osnovno javno tužilaštvo.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Moram da kažem nekoliko stvari. Prvo, činjenica je da je dosadašnji predlog zakona, odnosno dosadašnji Zakon o javnom tužilaštvu imao jedno dobro rešenje, a to je da je republički javni tužilac nadležan, između ostalog, da podnosi izveštaje Narodnoj skupštini, a onda bez ikakvog razloga izvršna vlast ili taj koji u okviru izvršne vlasti predlaže zakon, koji i sam podnosi tromesečni izveštaj nadležnom odboru Skupštine, kaže i predloži da republički tužilac podnosi Narodnoj skupštini redovni godišnji izveštaj o radu javnih tužilaštava u Republici Srbiji. Znači, sama izvršna vlast kaže – tužilaštvo neka jednom godišnje podnosi izveštaj, bez obzira što Ministarstvo jednom tromesečno daje izveštaj. Time se pokušava da se ograniči nadzorna i kontrolna uloga Narodne skupštine kao predlagača zakona.
Trenutno imamo u primeni Zakonik o krivičnom postupku, tužilačku istragu. Ko će da pita da li to funkcioniše ili ne funkcioniše, nego Odbor za pravosuđe?
Predložio sam da, osim redovnog godišnjeg, podnosi izveštaj koji zatraži nadležni odbor Narodne skupštine, ali ni po jada što je to predloženo u oktobru. To je predloženo i prvi put kada je došao zakon i drugi put. Evo imam ispred sebe: 22. juna kada sam predlagao istovetan amandman, pa onda 22. oktobra. Čitajte amandmane. Ovi ljudi ovde, narodni poslanici, ozbiljno rade svoj posao i trude se, jer mi hoćemo i hoćemo da proverimo u izveštaju kako funkcioniše tužilaštvo u Smederevu na teritoriji Kovina, a siguran sam da to ne može biti ni izbliza isto, kao što sada funkcioniše dok je sudska jedinica pri osnovnom sudu u Pančevu, a samim tim i tužilaštvo. Hvala.