Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

Mirna Kosanović

Socijaldemokratska partija Srbije
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, članovi Ministarstva, uvažene kolege poslanici, uz sve uvažavanje razloga koje je dao ministar i članovi Ministarstva, a koje smo imali prilike da čujemo prethodno na Odboru za pravosuđe, a prethodno i na Odboru za ustavna pitanja, s obzirom na jučerašnju diskusiju i o potrebi da se proširi broj sudova, a moja diskusija se odnosila na sudove u Inđiji i Bajinoj Bašti. S obzirom na osetljivost materije i na hijerarhiju sudstva, moralo je da dođe i do ovog amandmana 2. na član 4, gde se tačka 21, a koja se odnosi na Viši sud u Sremskoj Mitrovici za područja Osnovnog suda u Rumi, Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, Osnovnog suda u Staroj Pazovi, Osnovnog suda Inđije i Osnovnog suda u Šidu, menja tako da glasi – Viši sud u Užicu za područje Osnovnog suda u Požegi, Osnovnog suda u Priboju, Osnovnog suda u Prijepolju, Osnovnog suda u Užicu, Osnovnog suda u Bajinoj Bašti.
Ovim amandmanom pridodat je u nadležnost Višeg suda u Sremskoj Mitrovici i Osnovni sud u Inđiji i nadležnost Višeg suda u Užicu, Osnovni sud u Bajinoj Bašti, s obzirom na to da je osnivanje ova dva osnovna suda predloženo u amandmanu na član 3. Predloga zakona.
Viši sud u Sremskoj Mitrovici bi trebao da bude za područje Osnovnog suda Inđije, a da Viši sud u Užicu bude za područje Osnovnog suda u Bajinoj Bašti. Ista rešenja predložili smo i za osnovna javna tužilaštva, ali pošto je to sadržina člana 9. o tome ćemo raspravljati kada bude na dnevnom redu član 9. Hvala na pažnji.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Milica Dronjak.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoltan Pek.
Reč ima narodni poslanik Laslo Varga.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
Gospodine potpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, naš amandman je posledica našeg neslaganja sa pravosudnom mrežom u Gornjem Potisju, tako da kažem, na području opština Kanjiža, Senta, Ada, Čoka i Novi Kneževac.
Sa jedne strane, mislimo da predložena pravosudna mreža, deo te mreže u tom delu Srbije, odnosno Vojvodine, nije racionalna iz geografskih razloga. Novi Kneževac je od Kikinde udaljen 50 kilometara, Čoka od Kikinde 38, a obe pripadaju Osnovnom sudu u Kikindi i Višem sudu u Zrenjaninu. Nasuprot činjenici da su i Čoka i Novi Kneževac mnogo bliže Osnovnom sudu u Senti koji će se reosnivati, sa druge strane, one su mnogo bliže Višem sudu u Subotici.
Predložili smo, o tome sam dva ili tri puta govorio, nekoliko verzija amandmana, što se tiče ovog dela pravosudne mreže. Jednim amandmanom smo predložili osnivanje osnovnog suda u Kanjiži za područje opštine Kanjiže i Novi Kneževac, odnosno osnivanje osnovnog suda u Senti za opštine Ada i Čoka.
Drugi naš amandman ili druga mogućnost se odnosila na proširenje područja Osnovnog suda u Senti, koji će se reosnivati, i to na opštine Novi Kneževac i Čoka. Pored onih okolnosti, dakle geografskih udaljenosti, mislim da ima puno razloga ili je bilo puno razloga da se jedna ili druga verzija našeg amandmana prihvati, ali do toga nije došlo.
Ne razumemo i tu mislim da bi bilo ipak potrebno neko objašnjenje, zašto Čoka i Novi Kneževac gravitiraju prema Kikindi nasuprot ovim geografskim udaljenostima o kojima sam govorio? To je sa jedne strane bitno u vezi odbijanja ovog našeg amandmana.
S druge strane, ono što je bitnije i na ovaj deo želim fokusirati ovu moju diskusiju, jeste odbijanje mogućnosti da u opštini Kanjiža postoji bilo kakav vid pravosudne institucije, dakle, bilo osnovnog suda ili sudske jedinice, pošto se treći naš amandman, treća verzija praktično odnosila na nastavak funkcionisanja rada sudske jedinice u Kanjiži.
Juče sam imao prilike da vidim podatke o prilivu predmeta za opštinu Kanjiža. Želim da vam se, gospodine ministre, zahvalim na tome što ste te podatke pokazali. O tome sam govorio u raspravi u načelu. Mislim da bismo bili u mnogo boljoj situaciji da su svi ti podaci uz obrazloženje za predlog zakona dostavljeni narodnim poslanicima, ne samo za ovaj sud nego, generalno, za sve sudove, za sve opštine, za sve sudske jedinice, pošto bi smo onda bili u situaciji verovatno da još argumentovanije raspravljamo.
Ono zbog čega je bilo izuzetno dobro što ste mi juče pokazali te podatke jeste što ste mi pružili mogućnost da utvrdim razloge zašto je 2007, 2008, 2009. godine opštinski sud u Kanjiži imao relativno visok broj predmeta, a zašto je u ovom trenutku situacija potpuno drugačija. Radi se o sledećem. Od trenutka kada je ukinut opštinski sud u Kanjiži, prestao je da funkcioniše taj opštinski sud i nastala je praktično jedna praksa prema kojoj su stranke iz Kanjiže svoje zahteve, naravno, na savet svojih advokata, podnosili Osnovnom sudu u Subotici. Ono što jeste činjenica da je iz ovog razloga ova sudska statistika, bar što se tiče Kanjiže, to vam odgovorno tvrdim, nepouzdana.
Ono što bi bilo pouzdano jeste uraditi jednu statistiku koja bi uzimala u obzir prebivalište stranaka u postupcima. Naime, manje-više sve stranke sa prebivalištem u Kanjiži su svoje zahteve i svoje parnične postupke pokretali pred Osnovnim sudom u Suboticim, zato što, jednostavno, Kanjiža gravitira prema Subotici, sa jedne strane, sa druge strane zato što nisu hteli da čekaju više meseci dok bi putujući sudija iz Subotice došao u Kanjižu i održao ročište.
Ne znam da li se ova situacija ponavlja na drugim područjima, a verujem da da. I ako ne i ako da, mislim da bi to trebalo da bude razlog da još jednom, bar što se opštine Kanjiža tiče, razmotrite naš amandman.
Ukoliko biste, još jednom vam kažem, uporedili podatke o prebivalištu stranaka, došli biste do zaključka da nema ništa manje sporova, ima više sporova koji se vode među građanima Kanjiže, samo se ti zahtevi nisu podnosili na pisarnici sudske jedinice u Kanjiži. To je razlog zbog kojeg u ovom trenutku mesečno imate jedan predmet u sudskoj jedinici u Kanjiži, parnični predmet, a ne 35, kao što je to bio slučaj pre tri ili četiri godine.
Ono što je dodatni argument za razmatranje ovog našeg amandmana još jedanput jeste činjenica da ukoliko sada bude ukinuta sudska jedinica u Kanjiži, svi ti ljudi će morati da putuju za Sentu. Ukoliko ne bi bila ukinuta sudska jedinica u Kanjiži, svi ti ljudi koji su do sada pred Osnovnim sudom u Subotici podnosili svoje zahteve, vratili bi se u Kanjižu. Jednostavno, Kanjiža prema Senti ne gravitira. Nemaju ljudi običaj da u tom pravcu idu, da vrše ili obavljaju svoje potrebe.
To je još jedna dodatna argumentacija, naš argument koji je u potpunosti vezan i za ovaj naš amandman, ali je možda bitniji onaj deo argumentacije koji potkrepljuje osnovanost osnivanja, odnosno postojanja sudske jedinice u Kanjiži. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Zlata Đerić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nebojša Zelenović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Samardžić, Milica Radović, Marko Milutinović, Sanda Rašković-Ivić, Petar Petković i Siniša Kovačević.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Sanda Rašković-Ivić.

Sanda Rašković Ivić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala.
Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom koji se vezuje za amandman o Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici, mi kao DSS tretiramo Viši sud u Kosovskoj Mitrovici za područje Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici.
Naime, mi smo odlučno protiv ukidanja ovog suda. Smatramo da treba zadržati postojeće stanje, ne samo zbog toga što već i postoji zgrada, pa i troškovi bi onda bili minimalni, odnosno ne bi ih bilo, nego što je još važnije, to je u skladu sa Ustavom Republike Srbije, koji kao što svi znamo kaže da je pravosudni sistem, odnosno sudski sistem jedinstven na teritoriji cele Republike.
Za vas, gospodine ministre, imam jedno pitanje. Ja sam po zanimanju lekar psihijatar i moje pravničko znanje zadire maksimalno do domena forenzičke psihijatrije. Mene kao građanku interesuje sledeće. Hipotetički, ako se nađu vinovnici, a nadamo se da hoće, oni koji su razbijali kutije u Kosovskoj Mitrovici pre 15, 16 dana i da se utvrdi da su oni iz centralne Srbije, a jedan deo je iz Kosovske Mitrovice, gde će njima biti suđeno, po kojim zakonima će im biti suđeno? Da li će im biti suđeno po zakonima republike Kosovo ili će im biti suđeno po zakonima Republike Srbije? Kome će se oni žaliti, kojem višem sudu će se oni žaliti? Da li će to biti srpski sud, ne u smislu zajednice opština, nego u smislu Republike Srbije i njenih zakona ili će se žaliti sudu u Prištini? Koji će biti sud poslednjeg priziva, da li će to biti sud u Beogradu ili u Prištini? Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 4.
Reč ima ministar Selaković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar kulture
U ime zvaničnog predstavnika predlagača, prihvatamo amandman Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Konstatujem da je ministar prihvatio ovaj amandman i da je on postao sastavni deo zakona.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Nebojša Zelenović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Đidić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Miodrag Đidić

Zajedno za Srbiju
Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre, moj amandman se odnosi na to da Kruševac dobije privredni sud. Naime, Kruševac je prethodnim zakonima dobio sudsku jedinicu privrednog suda koja je počela da radi pre dve godine. Nažalost, rezultati rada sudske jedinice su jako loši, gotovo da se ništa ne radi, tako da privrednici iz rasinskog okruga ponovo moraju da idu u Kraljevo da bi ostvarili neko svoje pravo, da bi učestvovali u privrednim sporovima i što je važno, svi stečajni postupci, kojih je, nažalost, puno, odvijaju se u sudu u Kraljevu.
Zbog toga smatramo da Kruševac kao centar, centar Rasinskog okruga, treba da dobije privredni sud, jer 60% predmeta u Privrednom sudu u Kraljevu, preko 60% su iz Rasinskog okruga. Mislim da je to dovoljan razlog da Kruševac dobije sud, pogotovo što su pojedine opštine iz Rasinskog okruga, kao recimo Brus i Ćićevac, od Kraljeva udaljeni preko 100 kilometara. Dakle, i iz razloga racionalnosti i iz preke potrebe, mislim da ministar treba ovaj amandman da usvoji i da Kruševac dobije privredni sud.
Ne treba da kažem da je Kruševac nekad bio privredni centar sa jakom industrijom. Nažalost, kao i svi gradovi u Srbiji, Kruševac danas ne uživa taj status, ali sam siguran da će u nekom narednom periodu i Kruševac i ostali gradovi u Srbiji ozdraviti svoju privredu, početi normalno da funkcionišu, da zapošljavaju ljude. Da bismo sve to postigli, mislim da i mi treba da učinimo neki korak unapred i zato, ministre, predlažem da Kruševcu dodelite status privrednog suda, pogotovo što ga Čačak ima, koji je od Kraljeva udaljen svega 36 kilometara, sa slabijom industrijom nego što ga ima Kruševac i Rasinski okrug.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Samardžić, Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Sanda Rašković Ivić, Petar Petković i Siniša Kovačević.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Reč ima narodni poslanik Petar Petković. Izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.