Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.11.2013.

14. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

14. dan rada

21.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:15 do 18:20

OBRAĆANJA

Nada Kolundžija

Demokratska stranka
Ovde ne dovodim u sumnju najbolju nameru da se ova oblast uredi na najbolji mogući način i ne dovodim u sumnju činjenicu da je urađen i korak više u odnosu na zahteve onih koji se time bave ili bi se time rado bavili, a verujem da su njihovi zahtevi da se država u to uopšte ne meša. Njima bi najviše odgovaralo da se država apsolutno ne meša u to i da ih ništa ne pita, nego da ih pusti da oni lepo sami sebe organizuju i da oni tu delatnost obavljaju bez ikakvog nadzora.
Mi smo svedoci i mi smo kao društvo na neki način žrtve ponašanja tih grupa ili firmi, da tako kažem, koji su se do sada tako ponašale. Svakako pozdravljamo odlučnost ministarstva da ipak ne dozvoli da to bude samouređena oblast, jer ako išta ne sme biti samouređeno onda je to pitanje bezbednosti i pitanje zaštite ljudskih i građanskih prava svih građana u ovoj zemlji, a ove teme su upravo teme zaštite ljudskih i građanskih prava i sloboda i bezbednosti ljudi i mislim svakako ne treba dozvoliti.
Ali, ono što ne možemo da prihvatimo kao odgovor - vi tvrdite da ćete vi menjati Zakon o policiji i da je činjenica da bezbednosna provera ni bezbednosna smetnja nije definisana do sada, ali da ćete to izmenom nekog zakona, koji je krovni zakon pretpostavljam, to definisati preciznije, pa tako ćemo onda tačno znati šta znači bezbednosna provera i ko sve neće moći da prođe bezbednosnu proveru.
Ovaj zakon, završetkom ove rasprave, usvaja se i stupa na snagu sa onim što mi tvrdimo da je ostalo krajnje problematično i nedorečeno u ovom zakonu, a to je šta znači bezbednosna provera? Vi ste morali ovim zakonom utvrditi šta je za ovu oblast bezbednosna provera, bez obzira na to što ćete nekim drugim zakonom utvrđivati šta je u opštem smislu bezbednosna provera.
(Predsedavajuća: Vreme.)
Koristim vreme da govorim o amandmanu.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Zato sam vas i pitala da li koristite repliku. Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Nenad Konstantinović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Nada Kolundžija. Izvolite.

Nada Kolundžija

Demokratska stranka
Sada dolazimo baš do konkretno onog člana koji propisuje na neki način uslove pod kojima se može dobiti licenca za obavljanje detektivske delatnosti. U tom članu se potpuno jasno vidi nedostatak i to dramatičan nedostatak kriterijuma i uslova koji se tiču bezbednosnih smetnji.
Sadržaj našeg amandmana je, i zaista mislim da nemate razloga da ga ne prihvatite, možda biste mogli eventualno, ukoliko treba da se nešto u njemu menja, da se ovaj amandman izmeni, da se jasno i nedvosmisleno ograničava mogućnost da se ovom delatnošću bave ona lica koja nisu osuđivana na kaznu zatvora u trajanju najmanje šest od šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ovih poslova, može obavljati ovu delatnost lice protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, koje nije osuđivano zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, koje nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci i kome radni odnos u MUP nije prestao zbog teške povrede službene dužnosti pravosnažnom odlukom nadležnog organa.
Zaista ne vidim ni jedan jedini razlog zašto ne možete da prihvatite ovaj amandman kao dokaz da i vi zaista želite, pod jedan - da bezbednosnu smetnju otklonite kao dilemu ko će da tumači šta je bezbednosna smetnja dok se neki drugi zakon ne promeni, a da vas podsetim, vi ste ministar unutrašnjih poslova već pet godina. Vi kažete - još uvek taj zakon nije izmenjen. Pa, pet godina ste mogli da ga izmenite i da tu bezbednosnu smetnju definišete pre no što ste uputili nama ove zakone u skupštinsku proceduru.
Ali, ako to već nije tako, onda vas zaista pozivam da prihvatanjem ovog amandmana dokažete ukupnoj javnosti da ovde neće biti u bezbednosnim poslovima i detektivskim poslovima ni navijačkih grupa, ni siledžija osuđenih za siledžijstva i nasilja, ni policajaca koji su prekoračili svoje nadležnosti ili su prekomerno upotrebili silu, da neće biti kriminalaca koji su otpušteni iz zatvora i da neće biti onih za koje je policija, kako vrlo često čujemo, a oni su još uvek na slobodi i čine krivična dela, policija ima podatke o njima.
Dakle, mi vas pozivamo sa najboljom namerom, čvrsto vas podržavajući u vašoj nameri da ovu oblast uredite na najbolji mogući način, da prihvatanjem ovog amandmana pokažete zaista da se ovo ne pravi po meri onih koji bi rado da se bave tim poslom nego po meri interesa društva i svakog građanina u ovoj zemlji. Interes društva nije da se tim poslom bave ljudi koji su osuđivani koji su pod istragama, koji su odležali zatvor.
Prihvatanjem ovog amandmana pokazaćete da ne idete na ruku onima koji su vršili pritisak na vas da se država ne meša u ove oblasti, sigurna sam, onih koji sada ukoliko ovakav zakon usvojite bez ovog amandmana moći će da nastave da se bave tom delatnošću iako su višestruki povratnici što se tiče vršenja krivičnih dela. Moći će da se bave izgrednici, prestupnici. Moći će da se bave oni protiv kojih se i sada možda vode postupci za krivična dela.
Ništa u ovome što je ovde navedeno ne vidim da može biti sporno ukoliko zaista želite da se o ovom vrlo opasnom, sa jedne strane, moguće zloupotrebe, oblašću bave ljudi koji tim zloupotrebama zaista mogu biti skloni po samom činjeničnom stanju kako su se ponašali do sada.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Ministar Dačić.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar unutrašnjih poslova
Očigledno da će ovo biti tema posle svakog amandmana. Očigledno je da DS ima intenciju da osnovna poruka donošenja ovih zakona bude takva da, kao što je rekao gospodin Milivojević, ovo bude kukavičje jaje, da je to neki uvod u diktaturu, da kriminalni mogu da se bave ovom temom. Šta god da kažem sigurno na to nećete reagovati niti prihvatiti moje obrazloženje.
Samo vas molim da razumete da ovo što vi tražite je mnogo niži nivo bezbednosne provere i kriterijuma nego što će biti. Objasnio sam vam zašto. U zakonu koji je donet u vreme naše zajedničke Vlade brišu se iz kaznene evidencije kaznena dela posle određenog broja godina kada nastupi tzv. rehabilitacija. Po vašem predlogu svi oni koji su pre više godina počinili ta krivična dela bi mogli slobodno da rade. Po našem predlogu to neće moći.
Drugo, zaboravili ste da ovome prethodi i provera odnosno uslovi za izdavanje odobrenja za nabavku oružja, koje su mnogo oštrije nego ove o kojima ovde govorimo.
Prihvatili smo amandman, to je sledeći, da je odgovorno lice u pravnom licu prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru. Isto je i za fizičko lice. Reći ću da znate i da se povodom nekih drugih funkcija i profesija smo se takođe oslanjali na neke bezbednosne provere i kada su sudije i tužioci bili u pitanju. Kako to tada nije bilo problematično a sada je problematično?
Znači, odvojite politiku od ovog teksta. Još jednom vam ponavljam da ne tražite to, nego vi tražite kroz ovo što predlažete niži nivo bezbednosnih provera i uslova nego što je predviđeno zakonom zato što se u evidencijama briše to posle određenog broja godina.
Ne znam da li razumete, neko je osuđen na kaznu zatvora. Posle pet godina on je rehabilitovan. On više nije u kaznenoj evidenciji. Kada se pozove na vaš amandman, on ispunjava sve uslove. U podacima MUP-a ne ispunjava. Ako razumete o čemu pričam, ako možete dovoljno da proniknete u ovo što govorim, videćete da je ovo drugačiji koncept od onoga koji ste vi ovde predložili.
Nemam ništa protiv da piše sve ovo što je ovde napisano, samo je problem što ovo nije dovoljno. To nije dovoljno.
Drugo, ovo što smo mi predložili, na neki način, obuhvata mnogo više od onoga što ste vi predložili svojim amandmanima. Takođe, morate da vodite računa da zakoni koje smo doneli o zaštiti podataka o ličnosti su veoma restriktivni i rigorozni, koji ne dozvoljavaju čak ni da MUP da podatak čiji je auto koji odnese pauk, koji ne dozvoljavaju čak ni da se sudu kaže matični broj i adresa stanovanja lica, kad sud to zatraži, odnosno nama se pišu žalbe i tužbe se protiv nas podnose, naročito na ovakav način upotreba ovih podataka o ličnosti.
U tome svemu što sam rekao, negde između, treba naći formulaciju koja štiti državne interese, a ova formulacija to štiti. Zato se neću dalje javljati na tu temu. Mislim da je potpuno jasno o čemu se radi. Kada je reč o bezbednosnoj proveri, kada sam govorio o zakonskom regulisanju, mislio sam da bude precizno definisano šta znači bezbednosna provera. To do sada nikad nije urađeno. To nije sada tema ovog zakona. Ne daje samo MUP bezbednosnu proveru, daju i bezbednosne službe, i po drugim zakonima takođe. Zato što te bezbednosne provere nisu dovoljno regulisane, ponekad tu ulaze potpuno nepotrebne stvari. Na primer, kada je reč o oružju, da bi neko dobio dozvolu za posedovanje oružja, vi tu imate i provere po javnom redu i miru, što ne postoji u ovom drugom.
Budite sigurni da je ovaj predlog obuhvatio i dao odgovornost, na neki način, MUP-u, da kroz bezbednosnu proveru ne smeju da prođu i odgovoran je MUP ako neko bude prošao.
Ovo drugo što ste vi predložili ne omogućava dovoljno sprovođenje tih kriterijuma za koje se, nadam se, i vi zalažete, zato što je potpuno moguće da lica koja su počinila krivično delo pre deset godina, bili u zakonu, po ovome što ste vi predložili, potpuno slobodno mogu da dobiju licencu, jer se više ne nalaze u krivičnoj evidenciji. To je samo pojašnjenje.
Ne utičem, ne želim, niti mogu. Svako će govoriti na svoj način, svi smo mi ovde i političari, a ne samo ljudi koji sada profesionalno gledaju ovaj deo zakona, ali to je bila osnovna intencija ovog zakona. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Gospođo Kolundžija, samo mi recite, po amandmanu?
Izvolite.

Nada Kolundžija

Demokratska stranka
Gospodine ministre, šta ste vi nama sada upravo rekli? Da ovaj amandman sužava ono što je definicija bezbednosne provere, a da ono što ste vi definisali kao bezbednosnu smetnju u opštem smislu, znate izgleda samo vi šta podrazumeva. Pošto nigde ne piše šta je sadržano u bezbednosnoj proveri, nama ostaje samo da se pitamo šta je to sve sadržano. Ako je sadržaj ovog amandmana uži od onoga što policija i druge službe treba da rade ovde, mi smo saglasni da se ovaj amandman menja i da se dopuni svim onim što vi smatrate da treba da sadrži bezbednosna provera. Dakle, nama ostaje samo da mi verujemo vama na reč, jer zakon to ne definiše, da bezbednosna provera podrazumeva i to da ne može biti pod istragom, da ne može biti osuđivan, da ne može tek izaći iz zatvora itd. Ostaje nama da vam verujemo. Ostaje nam da vam verujemo da neće biti zloupotrebe u policiji, kada ta bezbednosna provera bude mnogo šira od ovoga što mi predlažemo, a niko sem vas ne zna šta je to šire. Dakle, vi ulazite sada u jedan prostor koji je vrlo opasan.
Vaš odgovor je zapravo najveća opasnost koju ste mogli sada da nam ovde predočite, jer vi nama kažete – vi tražite premalo, a mi ćemo tražiti mnogo više. Šta? Nemojte da nas pitate. To nema, nigde ne piše, ali mi ćemo proveru vršiti. Po kom zakonu ćete vršiti proveru, gospodine ministre? Recite mi – po kom zakonu? Šta će biti sadržaj tih provera kada ovi zakoni stupe na snagu? Niko to od nas ne zna.
Opet postavljam dodatno pitanje, razumejući da se nalazite u procepu između potrebe države da što jasnije definiše ove uslove i ograničenja koja nose drugi zakoni koje smo donosili, kako bismo ograničili vlast, između ostalog i policije, i sačuvali integritet, dostojanstvo i pravo na privatnost građanina i vi morate svakako da se uklopite u taj prostor, između te dve stvari. Ali, ono što jedino ne smete da radite, da kažete – ovo je manje, mi radimo više, ali ne pitajte šta je to. To je nedopustivo.
Ako je obim ovog amandmana uži, mi smo saglasni da se proširi na sve ono što vi smatrate da treba da sadrži, kako bismo izbegli ovo što poštujem. Dakle, ja poštujem kad vi kažete da brišu se sa evidencije. Tačno je, mi smo to prevideli, prevideli smo da se neki brišu sa evidencije. Znači, treba amandman proširiti tako da i ta lica budu obuhvaćena.
Vi meni postavljate pitanje – kako ćete vi doći do tih podataka, a ovamo me ubeđujete da ćete vi to ipak raditi. To ipak ne može tako. Ili ćemo naći zakonski okvir, kako dolazite do tih podataka, ili nećemo dopustiti da to bude proizvoljno prepušteno nekome ko će sam da određuje kako će da dolazi do tih podataka, a mi, niko ne zna kako će se to dešavati.
Zato vas još jednom molim, razmotrite ovaj amandman, sagledajte mogućnosti da se izmeni ovaj zakon na način kojim će se definisati šta znači bezbednosna provera i kako ćemo je sprečiti da se ovim ozbiljnim, ali po društvo potencijalno rizičnim poslovima, po društvo, ne po pojedince, po društvo potencijalno rizičnim poslovima, bave ljudi koji time ne bi nikako smeli da se bave. Znamo da bezbednosne provere prolaze i policajci u policiji, pa svaki dan imamo policajca koji je nekoga pregazio, prekoračio upotrebu sile itd. Dakle, ne može se napraviti savršena bezbednosna provera, to je tačno, ali se mora znati šta bezbednosna provera znači i mi samo na tome insistiramo.
Ako vam je zaista stalo da ovaj zakon bude u skladu sa namerom da se uredi ovaj prostor sa jedne strane, da se građani odbrane od mogućih opasnosti koje prete odatle sa druge strane i istovremeno da poštujemo princip prava čoveka na bezbednost i prava čoveka na zaštitu svojih ljudskih i građanskih prava i sloboda, onda se morate potruditi da nađete ono rešenje koje će odgovoriti na sve ove zahteve. Inače, ovaj zakon je neprihvatljiv.
Verujem da će problem imati svako ko bude pokušao da ga sprovodi, zato što će svako moći da vas tuži da mimo zakona prikupljate neke podatke o ljudima i da mimo jasne zakonske regulative proveravate ljude za obavljanje poslova za koje mora da postoji jasna definicija kako se vrši provera. Hvala vam.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Dačić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar unutrašnjih poslova
Kada neko traži da dobije dozvolu za posedovanje oružja, šta sadrži bezbednosna provera? Krivična dela po službenoj dužnosti i prekršaj za javni red i mir. Je li to dovoljno jasno? Vi s predlozima niste obuhvatili evidenciju prekršaja. Što se niste toga setili sami, nego ja moram da vas dopunjujem? Ja nisam ovde u funkciji pomaganja opozicionih poslaničkih grupa. Hoću da vam pomognem kao savetnik, naravno, pro bono.
Druga stvar, da ne diskutujemo sada dalje, sada o tim bezbednosnim proverama. Znate, da se javi neko ovde ko nije bio na vlasti, onda i mogu da ga razumem. Koliko bezbednosnih provera su izdali vaši organi kada su vaši ljudi bili na čelu? Pa, niko ne može da dobije državljanstvo dok ne dobije bezbednosnu proveru iz BIA. Za sudije i tužioce su takođe pominjane određene bezbednosne provere.
Prema tome, to sve što sada pričate ne mogu da prihvatim. Nešto što ste vi radili, nemojte sada da se žalite kada to radi neko drugi po istim zakonima i po istim principima. Ništa se nije promenilo. Šta se promenilo? Ili ćete priznati da to što ste vi radili nije bilo dobro i nije bilo u skladu sa zakonom i da je omogućavalo određene zloupotrebe. Znate li koliko je sudbina ljudskih zavisilo od tih bezbednosnih provera? Gde je bilo definisano to? Nigde. Bezbednosna provera, u ovom zakonu, i provera za dobijanje oružja obuhvataju mnogo više od onoga što ste vi tražili svojim amandmanima. To kako ćete predložiti izmene drugih zakona koji definišu rehabilitaciju i brisanje iz kaznene evidencije, nemam ništa protiv. Mi smo apsolutno spremni da sve to primenimo i prihvatimo.
Tako da, ne mogu da prihvatim ove vaše amandmane, zato što ne obuhvataju rešenje problema koji mi ovde imamo, a to je problem kako, s jedne strane, omogućiti da ne rade ljudi koji imaju problematičnu bezbednosnu proveru, s druge strane poštovanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i, s treće strane, koji jednostavno ne omogućava potpuni uvid u evidenciju svih onih koji su nekada kažnjavani za prekršaje ili za krivična dela.
Vi ste ovde rekli, na primer, da naj ko je amnestiran ne može time da se bavi. Znate šta, nije ovo bila jedina amnestija. Mislite na sve amnestije što su bile? I oni što su amnestirani što nisu služili vojni rok, da li i na njih mislite?
(Nada Kolundžija, s mesta: Krivična dela.)
Pa, i to je krivično delo, teško krivično delo.
(Narodni poslanik Srđan Milivojević dobacuje s mesta.)
Molim?
(Srđan Milivojević, s mesta: Objasnićemo posle.)
Nemate šta vi meni da objašnjavate. Što se toga tiče, znam da vi želite da pričate o tome da je sada ovo diktatura i sve ostalo. Ako nije bila diktatura u vreme, neću da kažem vaše vreme, nego u vreme kada smo bili zajedno u vlasti ili pre toga, zašto bi sada bila? Ništa se u zakonskim rešenjima nije promenilo. Ali, ako vam treba politička priča za tako nešto, sve je u redu, ali ovo nije tema i onda nemam potrebe da se uključujem u ovu raspravu. Onda diskutujte o tome, ali ovo nije tema za takvu vrstu diskusije. Naročito da će se diktatura ogledati kroz zaposlene u ovim detektivskim agencijama i privatnom obezbeđenju.
To da li su kriminalci mogli da rade tamo i da li su kriminalci mogli da formiraju to, to je bilo i u vaše vreme. Čekajte, je li Legijina žena formirala agenciju za obezbeđenje? Razni su formirali. Razni politički funkcioneri iz različitih stranaka su na čelu tih agencija. Ne vidim da će sada nešto lošije da se desi od onoga što već postoji. Najlošije je trenutno stanje. Ovo će regulisati ovu oblast, mislim na način koji je adekvatan. Ako to nije u redu, naravno da ćemo promeniti.
Apsolutno sam spreman da MUP snosi odgovornost i svako ko u MUP-u daje bilo kakvu licencu mora da bude pod budnim okom. To je tzv. princip integriteta, a to znači da onaj ko ima određeno diskreciono pravo mora da odgovara za svoje postupke. Kriterijumi treba da budu potpuno jasni. Već sam rekao, ono što sigurno ne može da prođe, to su krivična dela po službenoj dužnosti i prekršaji za javni redi i mir. On ne može da dobije dozvolu za posedovanje oružja. Kada to ne može, on ne može ni da dobije licencu. Pazite, on ne može da zaposli nikoga ko nema licencu da se bavi tim poslom. On može da zaposli nekoga ko se ne bavi time, može da zaposli kafe kuvaricu ili za čuvara, ali ne može za detektiva ili za onoga ko obavlja privatno obezbeđenje.
Želim samo da otklonim pred javnošću bilo kakvu sumnju da će postojati bilo kakva protekcija za bilo koje koji ne prolaze bezbednosnu proveru.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanovi, replika. Izvolite.