Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

Milica Vojić-Marković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala, gospođo predsedavajuća.
Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, u članu 13. stav 7. se kao korisnici budžeta pominju javna preduzeća, pre svega javno preduzeće „Putevi Srbije“. Kažete: „Javno preduzeće „Putevi Srbije“ ima obavezu da u roku od pet radnih dana od dana početka primene svog finansijskog plana isti dostavi Ministarstvu finansija Upravi za trezor“.
Dakle, javna preduzeća su zaista godinama, a mogu da kažem i decenijama, njihov rad je bio potpuno van kontrole. Oni su jako loše radili svoj posao, nekvalitetno ili ga uopšte nisu radili, a pri tom su se enormno zaduživali. Vi
imate u ovom predlogu budžeta bezbroj javnih preduzeća koji su korisnici raznih kredita na osnovu kojih se država i dalje zadužuje i u njihovo ime, pa imate železnicu, elektroprivredu, „Srbijagas“ i slične. Smatram da je vrlo važno da se ovaj rok od pet radnih dana skrati. Gospođa Banović i ja smo predložili da taj rok bude 48 sati.
Vidim da je prihvaćen amandman kolege Milivojevića, koji je bio na potpuno istom tragu. Nemam ništa protiv, važno je da se zaista stave pod kontrolu i da se ima uvid o radu javnih preduzeća.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Da li neko želi reč?
Narodni poslanik Srđan Milivojević ima reč. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovana gospođo predsedavajuća, ja sam podneo amandman koji kaže da je na ovaj član zakona ministar za poslove finansija obavezan da uradi način i sadržaj mesečnog izveštavanja iz stava 1. ovog člana do 31. decembra 2013. godine.
Rečeno mi je da se taj amandman ne prihvata zato što u praksi ne postoji formulacija obaveznosti.
Kada sam se rukovodio ovim amandmanom, ja sam kao i svaki poslanik DS predvideo koliko ćete vi u stvari žuriti da ovaj budžet donesete. To smo videli i sinoć, kada smo radili bez televizijskog prenosa, bez da građani Srbije imaju pravo da vide tok rasprave u parlamentu o budžetu. Onda sam mislio da je vama stalo da zaista sve ove rokove skratite što je više moguće. Međutim, očigledno da ta vaša namera ne stoji.
Vi ste samo hteli da izbegnete javnu raspravu pred TV kamerama, a u stvari vam se mnogo i ne žuri. Jer, nesuglasice u vladajućoj koaliciji koje proizlaze ne samo od gospodina Cvijana i njegovog izlaganja, ogromne su.
Ovom prilikom ja pozivam predsednika Republike da ne potpiše ovaj zakon o budžetu, da pronađe još 20 Vladimira Cvijana u svojim redovima i da građane Srbije spasi ovih nameta. Apsolutno sam uveren da će se naći još slobodnomislećih ljudi u SNS koji će kazati da je budžet loš, da su rokovi i termini loši, da će s time izaći pred građane i tu svoju hrabrost demonstrirati glasanjem protiv ovog budžeta.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marija Obradović, Tamara Tripić, Vesna Jovicki, Donka Banović, Jelena Travar Miljević, Vesna Milekić i Dubravka Filipovski.
Narodna poslanica Donka Banović ima reč.

Donka Banović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala.
Gospodine ministre, vi ste hrabar ministar kada ste odbili amandman Ženske parlamentarne mreže, a na osnovu poslanica koje su potpisale ovaj amandman, onda ste trebali da i zaključite da ovaj amandman ima podršku celog parlamenta.
Šta je Ženska parlamentarna mreža predložila ili pokušala? U članu 14, stav 2, gde se kaže da ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način i sadržaj mesečnog izveštavanja, trebali ste samo da dodate reči: „vodeći računa o tome da svi podaci treba da budu razvrstani i iskazani po polu“.
Donekle ja i prihvatam ovo vaše objašnjenje. Vi nama kažete da pravno lice nema polnu pripadnost, što žene u Ženskoj parlamentarnoj mreži znaju. Međutim, ovo je i pokušaj da vi pokušate kod onih koji vama dostavljaju, kako mesečne, tako kvartalne ili godišnje izveštaje, da vi tražite da ta pravna lica svoje podatke u izveštajima razvrstaju po polu.
U jednoj rečenici ću pokušati da objasnim kakav je to problem. Dakle, kod planiranja sektorskih politika, ljudi se svakodnevno susreću sa nepostojanjem da tako kažem, rodnosenzitivne statistike, odnosno da nemamo statističke podatke koji su iskazani po polu. To predstavalja jako veliki problem kod planiranja sektorskih politika.
Tako da vas molim još jednom u ime Ženske parlamentarne mreže da vi prihvatite i ovaj amandman i onaj neki od ovih poslednjih članova, zato što je to bila namera Ženske parlamentarne mreže.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman je podnela Vlada.
Resorni odbor je prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajević.
Reč ima narodna poslanica Bojana Božanić.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Ovaj amandman je sličan kao i prethodni. On u stvari govori o tome da smo mi imali na umu male lokalne samouprave koje treba na vreme obavestiti o docnji izveštaja iz stava 1. ovog člana.
Naime, male lokalne samouprave se pored teškoća sa kojima se stalno susreću, treba da budu rasterećene u smislu da neće odmah biti kažnjene ukoliko nedostaje neki od ovih izveštaja. Mi smo tu predvideli da rok bude od dva dana da se one obaveste. Zašto? Zato što taj izveštaj iz različitih razloga ne može da dođe na vreme, da li tu pošta zakaže, da li poštar koji možda ne može da donese na vreme, možda neki službenik koji u lokalnoj samoupravi radi odavno pa se ne služi novim sredstvima komunikacije, pa ne može da pošalje elektronski. Onda on ode na bolovanje, ili se desi nešto drugo, a pošto sada ne možemo da zaposlimo nikog drugog da ga zameni, može da se desi da nema ko na vreme da pošalje ovaj izveštaj.
Zato mislim da male opštine koje nemaju dovoljno finansijskih sredstava zbog nevelikih budžeta, isto tako i nemogućnosti da ih napune bilo čim i nedostatka kadrova bilo stručnih ili bilo kakvih drugih, ne mogu da ispune često ovo. Onda smatram da Ministarstvo finansija tu treba da im izađe u susret, da stupi npr. u telefonsku vezu sa predstavnicima nadležnih u toj lokalnoj samoupravi i da ih obavesti o docnji. Nema sigurno puno takvih lokalnih samouprava, ali one koje su male zaista bi ih trebalo pomoći, koje nemaju dovoljno kadrova i da im se objasni da su zakasnili sa izveštajima i kako možda treba da ga urade ukoliko to nisu učinili.
U prethodnom zakonu o budžetu za 2013. godinu, ovog stava nije bilo. Svi znamo s kakvim se problemima u finansiranju suočavaju lokalne samouprave. One imaju te izvorne prihode koji su sve manji. Takođe imamo ustupljene prihode od Republike, tu imamo porez na dohodak, nasleđe, poklon, prenos apsolutnih prava, itd, ali imamo i transfere koji su sve manji.
Zaista mislim da mi moramo zajedno i država i ministarstvo finansija da pomogne da lokalne samouprave ne ostanu bez svojih sredstava jer neće moći da funkcionišu, a onda s tim u vezi ni država neće moći da funkcioniše.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč?
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Dušica Morčev i Bojana Božanić.
Reč ima Bojana Božanić. Izvolite.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem.
Član 15. zaista nisam zadovoljna ovim obrazloženjem. Mi smo tražili, znači pre svega se govori o uplatama u budžet svih onih dobiti svih javnih preduzeća, javnih agencija.
Mi smo rekli da privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija, treba, ukoliko ne želi da uplati tu dobit, a želi da uloži u investicije, kako stoji u zakonu, da Vlada da saglasnost za investicioni plan sa tačnim pregledom sredstava u šta će da uloži.
Zaista, kada je suština amandmana valjana, čini mi se, vi se onda pozivate na formu. Onda se kaže – privredno društvo podrazumeva da sva privredna društva podnesu Vladi svoje investicione planove na saglasnost, zato što smo ostavili čiji je osnivač Republika Srbija. To apsolutno nema veze, jer se u ovom članu 15. upravo govori o tim privrednim društvima, tako da smo mogli jedino misliti na ta privredna društva.
Mi smo samo hteli da učvrstimo obavezu privrednih društava čiji je osnivač Republika Srbija, da moraju da ulažu u određene stvari.
Dakle, Vlada mora da da saglasnost na ovaj investicioni plan, da se ne bi desilo npr. da neko privredno društvo tu svoju dobit ulaže, kako bi izbeglo oporezivanje na dobit ili uplatu na budžet, pa npr. da kupi službene automobile ili renovira neke prostorije, ili da kupuje neke druge stvari, koje u stvari ne predstavljaju investiciono ulaganje.
Ove godine planirani su prihodi od dobiti od agencija, Narodne banke, od javnih preduzeća, negde oko sedam milijardi dinara. Smatramo da će mnogo bolje biti ukoliko to privredno društvo investira u nešto, dakle uloži, odakle mogu da se generišu nova sredstva, da posle sledeće godine imamo veći porez, imamo naravno veću dobit, imamo veći budžet, u svakom slučaju, nego da sredstva npr. oni uludo potroše, ili da se vrate u budžet. U svakom slučaju mislim da je mnogo bolje da ne dođemo u situaciju da ta sredstva uludo trošimo i da nemamo nikakvih efekata od toga.
Zaista vas molim, da još jednom racionalno razmislite o ovom amandmanu, jer mislim da je dosta dobar, a da se ne pozivate samo na formu.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč?
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Teodora Vlahović.
Reč ima narodna poslanica Teodora Vlahović. Izvolite.