Deveto vanredno zasedanje, 10.09.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Amandman na član 5. je posledični amandman. Neminovno je da se podnese ako menjate jednu od ideja zakona, koja kasnije u drugim članovima proizvodi posledice o tome kako će biti primenjene. Radi se o prelaznim i završnim odredbama. Član 5. u predloženom tekstu kaže – načelnici upravnog okruga biće postavljeni u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Mi predlažemo da se taj član briše, pošto smo već predložili da ne pravimo od načelnika upravnog okruga funkcionere.
Biće zanimljivo pratiti u ovih narednih 30 dana, odnosno od trenutka kada ovaj zakon bude stupio na snagu, kadrovske liste i predloge za načelnike okruga. I to je jedino što će biti zanimljivo. Način da se to ipak ne dogodi u državnoj upravi je da prihvatite i amandman koji smo dali, kao i da ne pravimo 29 novih funkcionera u Srbiji. Neće doneti ništa dobro ni funkcionisanju samog okruga, niti će doneti dobro, kao odjek u javnosti, da neka skupštinska većina, bez obzira, Skupština, nema veze da li mi glasamo za ili protiv ovakvog zakona, da li smo za ili protiv amandmana, u suštini Narodna skupština smatra da je važno ojačati uticaj političkih stranaka u lokalnim sredinama i u okruzima.
Smatramo da ga treba svesti na pravu meru i da treba što više profesionalnog rada i u lokalnim samoupravama i u upravnim okruzima. To je, naravno, razlog zašto smo protiv da načelnici upravnog okruga budu izabrani funkcioneri. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Čomić.
Za reč se javio narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, čisto da još jednom dokažem da i te kako čitam ove materijale.
Amandman koji je podnet na ovaj član i koji je predlagač obrazložio je prihvaćen, kroz amandman narodnog poslanika Zorana Babića, na član 5. Predloga zakona koji glasi – načelnici upravnog okruga biće postavljeni u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, tako da je na određeni način ovim amandmanom usvojeno rešenje koje je predložio i uvaženi predlagač koji je malo pre obrazlagao ovaj amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Briše se, 60 dana. Tako da vas molim, nije dugačko da se pročita. Naš amandman je da se briše izbor načelnika. Amandman koji je prihvaćen, ja namerno nisam spominjala da se prihvata amandman kojim predstavnici vladajuće koalicije traže 60 dana.
Znate, mi koji smo u političkim strankama ne možemo da se dogovorimo ko će da bude za 30 dana. Dajte nam 60 dana. Mi kažemo – briše se. Kada se briše, onda ne postoji, a kada je 60 dana, onda se bira. Tako da ovaj amandman ne da nije prihvaćen, nego ni blizu. Hvala vam na mogućnosti da dam objašnjenje.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Čomić.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Aleksandar Senić i Slobodan Homen.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Snežana Malović.
...
Socijaldemokratska stranka

Snežana Malović

Zahvaljujem.
Iako smo imali razumevanja što smo izneli u diskusiji, povodom načela zakona, zbog brzih izmena Zakona o državnim službenicima, smatrali smo da je potrebno da se hitno reaguje u pogledu nekih nužnih izmena i imali smo razumevanja za to. Povodom izmena i dopuna Zakon o državnoj upravi, nemamo razumevanja zašto se sada to čini i zašto se ovako bitan zakon menja u pogledu par članova, i to članova koji radikalno menjaju dosadašnji sistem.
Kao što smo u načelnoj raspravi rekli, potrebno je krenuti od nekih činjenica da bi se uopšte mogao shvatiti smisao zakona, ali i ovog Predloga zakona. U Srbiji, shodno Uredbi o upravnim okruzima, postoji 29 okruga. U tih 29 okruga, prema podacima koje sam našla, koji su dostupni javnosti, nalazi se 285 zaposlenih i ukupna suma novca koja se izdvaja iz budžeta za funkcionisanje upravnih okruga iznosi četiri miliona evra.
Zadatak načelnika okruga je da preko ministarstva oblikuje politiku Vlade na terenu i da kroz okružne savete, u koje ulaze i predsednici opština, rešava probleme vezane za privredu, infrastrukturu, da postupa u vanrednim situacijama, kao i da komunicira sa privrednim društvima.
Prema postojećem Zakonu o državnoj upravi, u delu koji se odnosi na načelnike upravnih okruga, u članu 40. stav 2, se kaže da načelnik upravnog okruga usklađuje rad okružnih područnih jedinica i prati primenu direktive i instrukcije koje su iznete, prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica i stara se o uslovima za njihov rad, prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama i predlaže pokretanja disciplinskog postupka protiv njih, sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje nisu obrazovane za područje okruge, sarađuje sa opštinama i gradovima i vrši druge poslove određene zakonom.
Prema Uredbi o upravnim okruzima, u članu 3. se kaže da je organu državne uprave dopušteno da u upravnom okrugu rešava o upravnim stvarima u prvom stepenu, da rešava o žalbi, kada su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, da vrši nadzor nad radom imaoca javnih ovlašćenja i da vrši inspekcijski nadzor.
Kao što vidimo, ovo su vrlo ozbiljne nadležnosti…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođo Malović, samo da vas obavestim, isteklo vam je vreme. Dva minuta.
...
Socijaldemokratska stranka

Snežana Malović

Imam vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite.