Deveto vanredno zasedanje, 10.09.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Hvala.
Razumem podnosioca amandmana. Ne mogu da kažem da nema smisla u samom amandmanu, ali mislim da je Vladina namera daleko bolja, vezano za načelnike okruga, zato što bi oni zaista, s obzirom da su delegirani od strane Vlade i da zaista jesu u neku ruku funkcioneri, trebalo bi da budu ljudi koji oslikavaju na najbolji način i politiku Vlade i države u određenom okrugu.
Vas, gospođo Udovički, bih zamolio, pošto svi naši načelnici okruga imaju generalno problem u svojim okruzima gde su postavljeni, prvo što njih malo ko za šta pita. Zaista imaju nekada problem sa liderima u lokalnim samoupravama koji ponekad žele da se ogluše o ono što oni njima tamo prenose. Drugo, njih niko i ne poznaje na terenu. Oni bi morali daleko više da budu prisutni u javnosti.
Zaista bih zamolio da ubuduće, kada regulišete tu oblast, da načelnicima okruga zaista i poverite određene veće nadležnosti, kako bi zaista tu svoju funkciju, koja je veoma važna, mogli da obavljaju na adekvatan način. Ovako to pomalo deluje besmisleno. Mora da se definiše čemu služi načelnik okruga u određenoj sredini. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Aleksandra Jerkov je podnela amandman koji se tiče izmena u članu 36. stav 2. osnovnog teksta Zakona o državnim službenicima. Po predlogu i ideji predlagača, taj novi stav 2. koji će se menjati glasio bi – za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika državni službenik mora da ima visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.
Znajući kako je težak i odgovoran posao u državnoj upravi, koleginica Aleksandra Jerkov je dodala da za rad na poslovima treba da bude i znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru. Obrazloženje da to može da se ustanovi konkursom, podzakonskim aktima nije dovoljno dobro, a nema nikakvog razloga da, ukoliko smo svi zaista privrženi evropskim integracijama, to ne napišemo i ljudima koji će se mnogo više od bilo kog političara baviti evropskim integracijama.
Ako je ovo opaska koja može biti sklonjena time da će Vlada naći drugih načina da obezbedi da državni službenik ima znanja engleskog jezika i znanja rada na računaru, to bi samo više pokazivalo tvrdoglavost, znači, da isto mislimo, da on ili ona moraju da znaju engleski i moraju da znaju da koriste računar, ali da nećemo da to piše u zakonu. Mislim da je zajednička korist da se ovaj amandman prihvati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Vesna Martinović, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac i Balša Božović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Vesna Martinović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Vesna Martinović

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Kad predlogom zakona definišemo koji su sve uslovi u pogledu vrste i stepena stručne spreme neophodni za rad na poslovima savetnika, višeg, samostalnog, mlađeg savetnika, saradnika i ljudi na položaju, a to se upravo čini članovima od 3, pa zaključno sa 9. članom, ne vidim nijedan razlog da ako se već to čini Predlogom zakona, da ako se definiše vrsta i stepen stručne spreme, da se ne definišu i posebni uslovi koje smatramo značajnim za rad na ovim radnim mestima u državnoj upravi.
Govorimo o nečemu što predstavlja osnov ili podrazumeva elementarnu pismenost u 21. veku, a to je poznavanje engleskog jezika i rada na računaru. Koliko je to važno, naročito u postupku procesa pridruživanja EU, koji podrazumeva svakodnevne kontakte državne uprave sa ovlašćenim predstavnicima i državnim organima, telima EU, bitno je, između ostalog, i zato što nosioci najviših državnih funkcija, kao što sam rekla, ne znaju engleski jezik. Nužno je da makar u stručnim službama postoji neko ko će razumeti šta se od Republike Srbije u procesu pridruživanja traži i šta treba ubuduće raditi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Narodni poslanik prof. dr Vladimir Marinković podneo je amandman na čl. 3, 4, 5, 6, 9. i 25.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik prof. dr Vladimir Marinković. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem.
Poštovana potpredsednice Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, imajući u vidu da smo juče završili raspravu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i da je gotovo izvesno da će parlament izglasati većinu tih izmena i dopuna, u okviru kojih je i uvođenje master strukovnih studija na visokim strukovnim školama, mi smo želeli da, naravno, planiramo unapred, da uštedimo i da pokušamo da se državi uštedi i vreme i novac, pošto u ovim članovima koje je predsedavajući naveo, master strukovne studije se ne pominju. Naravno, ne mogu se ni pominjati jer zakon još uvek nije izglasan, ali je gotovo izvesno da ćemo izglasati i da će taj nivo studija biti involviran u naše visoko obrazovanje već sigurno tokom 2015-2016. školske godine.
Naš predlog je bio da taj aspekt pokrijemo tako što ćemo, u skladu sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju, da navedemo, umesto master akademskih, specijalističkih akademskih studija, specijalističkih strukovnih studija, da ih objedinimo u drugi stepen visokog obrazovanja, što se pojavljuje kao dodatka diplomi koji je veoma važan i neodvojiv deo kada studenti diplomiraju i stiču uslove za dobijanje određenog zvanja. Na taj način bi izbegli da 2016. godine moramo da radimo izmene i dopune Zakona o državnim službenicima, pošto će tada generacije studenata studirati i završavati studije na master strukovnim studijama. Kada to završe, neće imati svoje mesto u okviru tog zakona i onda ćemo zasigurno morati da vršimo izmene i dopune zakona u skladu sa tim.
Na ovaj način, mi iz SDPS, smo smatrali da je moguće da pokrijemo celokupni drugi stepen visokog obrazovanja, a u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju i onako kako dodatak diplomi, koji je neodvojivi deo procesa završetka studija, prvog i drugog, naravno, stepena, nalaže i definiše. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Ljiljana Nestorović podnela je amandman na članove 3, 4, 5, 6, 9. i 25.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Aleksandra Jerkov je podnela amandman kojim se briše član 2, a kojim se menja i navode master akademske studije, specijalističke akademske studije itd. Zbog toga što su izmene i uvođenje mastera strukovnih studija u toku.
Obrazloženje da treba vremena da neko ko po novom zakonu, kad i ako bude usvojen, zaista stekne zvanje mastera strukovnih studija je razumno, jer će mu trebati neke godine, mada ima primera iz života kada ne treba puno godina da steknete zvanje, ali dobro, to su izuzeci. Izostanak njegovog ili njenog prava da nakon stečenog zvanja mastera strukovnih studija, protiv čijeg je uvođenja narodna poslanica Aleksandra Jerkov i stručna javnost koja je bila na javnom slušanju, prosto nema smisla.
Ne bih volela da se ponovo pojavi sugestija da može doći do jezičke redakcije, pa da se u ovom članu, nakon usvajanja zakona o visokom obrazovanju, prosto uvede master strukovnih studija. Molim vas da to ne radite. Ima nas poslanika koji čitaju objavljene tekstove zakona u Službenom glasniku, baš iz tog razloga da se poštuje procedura donošenja propisa, jer procedura je kultura i obrnuto. Hvala vam.