Deveto vanredno zasedanje, 10.09.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
 Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 116 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 93 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: dr Miljana Nikolić, Branko Ružić, Neđo Jovanović, Miroslav Markićević, Konstantin Arsenović, prof. dr Vesna Besarović i dr Ivan Bauer.
Nastavljamo rad i prelazimo pretres u pojedinostima 3. tačke dnevnog reda – PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUMANA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Vesna Martinović, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Zoran Živković, Vladimir Pavićević, prof. dr Vladimir Marinković, Ljiljana Nestorović, Milutin Bićanin, dr Muamer Bačevac, Meho Omerović, prof. dr Vesna Besarević, dr Milorad Mijatović, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Aleksandar Senić, Slobodan Homen, Zoran Babić, Olgica Batić, dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi i Šaip Kamberi, kao i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Primili ste izveštaje Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam povodom pretresa u pojedinostima o predlozima zakona tačaka 3, 4, 5. i 6. dnevnog reda, pored predstavnika predlagača ministra dr Kori Udovički, potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave, pozvao da sednici prisustvuju i Natalija Pavlović - Šiniković, Tatjana Zeljković, Marija Lukić, Jelena Parezanović i Miloš Popović, kao i predstavnici Kabineta potpredsednika Vlade.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Vesna Martinović, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac i Balša Božović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Vesna Martinović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Vesna Martinović

Demokratska stranka
Zahvaljujem se.
Našim amandmanom na član 1. predloženog zakona želeli smo da izvršimo dve korekcije, odnosno predložili smo da se izvrše dve korekcije.
Prvo, kada govorimo o dostavljanju, u Predlogu zakona je predviđeno dostavljanje poštom, a mi smo predložili da ne bude samo poštom već preporučenom pošiljkom, zbog toga što dostavljanje preporučenom pošiljkom predstavlja jedan razlog za pravnu sigurnost i za onoga ko šalje i za onoga ko pošiljku prima.
Ako bi ostalo ovako poštom, podrazumevalo bi se da se dostavljanje može izvršiti i običnom pošiljkom, bez ikakvog dokaza da je dostava uopšte pokušana i bez ikakvog dokaza da onaj kome je pošiljka upućena je i primio pošiljku.
Žao mi je što to nije prihvaćeno, jer je amandman praktično bio samo tehničkog karaktera, radi preciznije i nedvosmislene formulacije načina dostavljanja.
U drugom stavu predvideli ste da službeno lice državnog organa sastavlja pismenu belešku.
Beleška može biti samo pismena. Ne postoji usmena beleška. Ako kažete da je nešto beleška, to je beleška i ona može biti samo u pisanoj formi.
Mi smo predvideli, ukoliko je vaš stav takav da ipak treba naglasiti da mora biti u pisanoj formi, onda da bude u pisanoj, a ne pismenoj formi, jer su ljudi pismeni ili nepismeni, a forme su usmene ili pisane.
Žao mi je što ni ovaj amandman nije usvojen. On ne održava neku posebnu politiku, već se radi samo o preciznijem i gramatički ispravnijem formulisanju predloženog člana zakona.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Martinović.   
Za reč se javila narodna poslanica mr Zlata Đerić. Izvolite.
...
Nova Srbija

Zlata Đerić

Nova Srbija
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo ministar, zaista bez ikakve posebne političke konotacije, predlažem da usvojite ovaj amandman. Amandman je zaista samo tehničke prirode.
Amandmanom se traži da se reči: „pismenu belešku“ zamene rečima: „belešku u pisanoj formi“. To jeste ispravna sintagma koja treba da stoji.
Pismena beleška je potpuno drugo značenje. Biti pismen i nepismen je nešto drugo u odnosu na to biti pisan ili nepisan. To su dva različita značenja u jeziku.
Mi smo i ranije intervenisali na zakone koji su imali ovu formu i svi su imali dovoljno sluha da to isprave. Dakle, pismenost i nepismenost je različit sadržaj pojma u odnosu na pisano i nepisano.
Verujte, ovaj amandman je potpuno tehnički i ja ga podržavam zato što on zaista doprinosi kvalitetu ovog člana i jasnoći ovog člana i pismenosti celog zakona.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Đerić.
Reč ima potpredsednica Vlade dr Kori Udovički. Izvolite.

Kori Udovički

Nije problem ispraviti to u pravno-tehničkoj redakciji. Ceo amandman je takođe sadržao predlog o tome da se obična zameni preporučenim pošiljkama, što zaista menja ceo proces i ne želim taj amandman u tom smislu da prihvatimo, tako da nemojmo sada da raspravljamo o tehničkim redakcijama. U redu je da se to spomene, možemo da uradimo, nije sporno, ali to nije onda amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Samo da podsetim na dve stvari. Do izlaganja ministarke Kori Udovički bila je samo jedna, a to je da su ovakvi amandmani među kojima je bila podnosilac narodna poslanica Zlata Đerić prihvatani upravo zato što ima smisla, a to ko je ministarki rekao da je to pravno-tehnička redakcija, to je skandal od saveta.
Nemojte to nikako da radite, da vidimo objavljeno u „Službenom glasniku“ izmenjen tekst koji može biti izmenjen samo amandmanom. Reči koji se menjaju na ovaj način mogu biti promenjene samo amandmanom. Sve ostalo je zloupotreba za koju bi neko morao da odgovara.
Dakle, ako treba da imamo rasprave o tome da slobodna volja o tumačenju šta je pismeno, a šta pisano, treba da bude izraženo kroz nečiju odluku da se menja tekst člana zakona, ja vas najlepše molim da to ne radite.
Može da bude zastoja u toku glasanja, da podnese Odbor amandman, može da, ako postoji volja, da se napravi dogovor da se napravi ispravka amandmana, ali ne može nikako od svoje volje da se menja tekst člana zakona zato što nećete da prihvatite amandman u celini. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Čomić.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Vesna Martinović, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac i Balša Božović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Vesna Martinović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Vesna Martinović

Demokratska stranka
Zahvaljujem se.
Predloženim amandmanom mi smo nameru Vlade da načelnike upravnih okruga iz položaja državnih službenika preimenuje u funkcionere, smatramo to neopravdanim, predložili smo brisanje. Jer, kao što sam i u načelnoj raspravi rekla, načelnici okruga nemaju u okviru važećih propisa koji regulišu njihova ovlašćenja baš nijedno ovlašćenje zbog kojeg bi iz statusa državnog službenika trebalo da postanu funkcioneri.
Dakle, načelnici okruga su najobičniji koordinatori koji usklađuju i prate rad okružnih područnih jedinica, oni ne donose odluke, ne predlažu ništa drugo osim pokretanja disciplinskog postupka za zaposlene u okružnim područnim jedinicama. Kada smo raspravljali i u načelu sam i sada postavljam pitanje – koja to velika ovlašćenja načelnik okruga ima da ga više ne bi zadovoljavao položaj državnog službenika, već da mora da bude ubuduće funkcioner?
Kao što sam rekla, ovakav predlog Vlade Republike Srbije je u suprotnosti sa preporukama EU o profesionalizaciji uprave. Zaista brinem da ćemo mi za mesec ili dva ponovo o ovome raspravljati, jer ćemo preporuke EU morati da inkorporišemo u važeće propise, ali će tada Vlada imati problem da načelnicima okruga koji su se taman uživeli u ulogu funkcionera, objasni zbog čega više neće biti funkcioneri, nego se ponovo vraćaju na za njih očigledno ponižavajući status državnih službenika.