Deveto vanredno zasedanje, 10.09.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Gospodine predsedavajući, gospođo Udovički, koleginice i kolege, član 1. koji se odnosi na izmenu i dopunu Zakona o platama državnih službenika i nameštenika se odnosi na važeći član 23. koji kaže – državni službenik ima pravo na dodatak na osnovnu platu od 0,4% osnovne plate za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu tj. minuli rad. Ministarstvo je predložilo da se taj član menja i da se posle reči „u radnom odnosu“ dodaje „kod poslodavca bez obzira u kom državnom organu je bio zaposlen“.
Kao predstavnik stranke, u okviru poslaničke grupe NDS-ZZS-ZS, sam u kontaktu sa sindikatom Uprave Srbije predložio amandman koji glasi – U članu 1. nakon stava 1. dodaju se novi stavovi 2. i 3. koji glase: „Pravo na dodatak na osnovnu platu iz stava 1. ovog člana imaju državni službenici koji su zaposleni kod korisnika direktnih budžetskih sredstava .“
O statusu državnih službenika iz stava 1. i 2. ovog člana tumačenje daje ministarstvo nadležno za poslove uprave i lokalne samouprave sa obrazloženjem da amandmanom se precizira kategorija zaposlenih državnih službenika radi otklanjanja eventualnih različitih tumačenja u primeni zakona te predlažemo da se pravo na minuli rad odnosi isključivo na službenike koji su zaposleni kod korisnika direktnih budžetskih sredstava.
Smatramo da u slučaju različitih tumačenja od strane organa uprave, o statusu državnih službenika u pogledu njegovog prava na minuli rad, tumačenje treba da da resorno ministarstvo.
Dobio sam odgovor, samo jedan trenutak, koji kaže ovako – amandman se odbija sa obrazloženjem ne prihvata se jer je članom 3. stav 1. Zakona o državnim službenicima propisano da je poslodavac državnih službenika i nameštenika Republika Srbija i dalje brišu da dodavanjem stava 3. nije u skladu sa članom 80. Zakona o državnoj upravi, a član 80. Zakona o državnoj upravi kaže – na traženje fizičkih i pravnih lica, organi državne uprave, dužni su da daju mišljenje o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata u roku od 30 dana. Mišljenje organa državne uprave nisu obavezujući.
Gospođo ministarka, dakle u ovoj sali sede narodni poslanici koji su delegati naroda, predstavnici naroda i oni odlučuju o zakonima koji će važiti u Republici Srbiji. Ja kao narodni poslanik mogu da budem sa minimum četiri razreda osnovne škole. Ja uopšte ne moram da znam pravo, ne moram da znam procedure, ne moram da znam zakone, ja odlučujem na osnovu zdrave pameti i zdravog razuma. Tako je bilo u Narodnoj skupštini i pre Prvog svetskog rada od kada postoji Narodna skupština. Hvala Bogu ovde ima kolega pravnika koji mogu stručno da sa vama polemišu, a ja na osnovu zdravog razuma, pošto sam iz druge sfere i na osnovu onog što čujem od kolega, odlučujem da li sam za nešto ili protiv nečega.
Nedopustivo je da državni službenik koji je pisao ova obrazloženja, piše tako da ga uopšte nije briga da li mi to razumemo, njihov odgovor ili ne razumemo. Ja želim, ako se odbije moj amandman, ma kakav da je, smislen, ne smislen, to je pravo narodnog poslanika, i kada se odbije meni bude jasno zašto je on odbijen. Kakve veze ima član 80. sa ovim što sam ja pisao? Nema blage veze.
Tako da, ja bih vas molio, pošto vi potpisujete verujući u ono što vam daju vaši podčinjeni u ministarstvu, da to bude tako smisleno i da ne vređa inteligenciju nas narodnih poslanika, jer ako nismo stručni, valjda imamo moć rasuđivanja i zdravog razuma da vidimo da li je nešto kompatibilno i da li nešto odgovara ili ne odgovara.
Zašto sam ja podneo ovaj amandman? Državni službenik, na koga se odnosi, je lice čije se radno mesto sastoji od poslova iz delokruga organa državne uprave, sudova, javnih tužilaštva, Republičkog javnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština, u danjem tekstu državni organ, ili sa njim povezanih opštih pravnih informatičkih, materijalno-finansijskih-računovodstvenih i administrativnih poslova.
Državni službenici nisu narodni poslanici, predsednik Republike, sudije Ustavnog suda, članovi Vlade, sudije i javni tužioci, zamenici javnih tužilaca i drugih lica koji na funkciju bira Narodna skupština ili postavlja Vlada i lica kojima prema poslednjim propisima imaju položaj funkcionera.
Ono što je bila ideja amandmana je da kvalitetni ljudi koji rade i u lokalnim samoupravama, a koji normalno mogu dobiti ponudu, iz vašeg ministarstva iz drugog ministarstva, iz nekog državnog organa da pređu kod njih. Primenom novog Zakona o radu gde, kao što je rekla koleginica Batić, je ovo leks specijalis, možda neće želeti da pređu jer gube pravo na minuli rad.
Naša ideja je bila podnošenjem amandmana, da svi oni koji su budžetski korisnici, a to su svi službenici u Republici Srbiji koji su na budžetu, bilo da su na lokalnom ili na republičkom nivou, imaju pravo da povuku sa sobom na novo radno mesto minuli rad, da to ne bude faktor koji sprečava da kvalitetan čovek iz jednog radnog mesta ode u neki državni organ sa lokala.
Recimo, iz Grada Beograda, ne znam, neko ko radi u Skupštini Grada Beograda dobije ponudu da ode da radi u nekom ministarstvu, ima 30 godina radnog staža i čovek ne želi da pređe zato što će da izgubi 12% plate. Zbog toga smo predložili ovaj amandman i mislimo da je smislen, jer kvalitetni ljudi ne treba da imaju mogućnost odbijanja posla zato što smo mi zakonom predvideli da on neće da prođe ako treba neko ko ima 30 godina radnog staža, da izgubi 10% - 12% plate, što nije malo.
Molim vas da još jednom razmislite o našem amandmanu i da ga prihvatite, ja vam se zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Bradiću.
Nemate više vreme poslaničke grupe.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ja i nemam više vremena.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
U redu, samo obaveštavam vašu poslaničku grupu da nemate više vremena po osnovu poslaničke grupe.
Gospodine Bradiću, vas sam pustio nekih desetak sekundi više.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA
Primili ste amandmane koji su na predlog na Predlog zakona podneli narodni poslanici Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi, Šaip Kamberi, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Vesna Martinović i Dragan Šutanovac.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3 Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi i Šaip Kamberi.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić, ali vi nemate vremena gospođo Čomić.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Vesna Martinović i Dragan Šutanovac.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Amandman je odbijen sa obrazloženjem da u odredbi člana 1. stav 1. predloga zakona ne postoji tehnička greška koja bi trebalo da bude ispravljena.
U osnovnom tekstu predloga zakona o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama kaže se – u Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama, pa se navode brojevi Službenog glasnika gde je objavljen, u članu 5. stav 1. tačka 1, posle reči „radnom odnosu na kraju tačke“, dodaju se reči „koje poslodavac u smislu člana 1. ovog zakona“. To, mislim, da je i meni i vama jasno.
Dakle, ili je tačka i zapeta ili je tačka. Ne može na kraju tačke. Svaki član zakona može da imam jedan stav, može da ima i više stavova. Svaki stav nekog člana može da ima nekoliko tačaka.
Tačke u članu se obeležavaju sa 1, 2, 3. i 4. Vi sada kažete - na kraju tačke. To ne može. Ili imate na kraju rečenice u tački 1. ili imate posle tačke i zapete dodaju se reči. Dakle, postoji tehnička greška.
Molim vas da ovo još jednom pogledate i da razmislite pošto se ne radi uopšte o suštinskim izmenama, ali se zaista radi o tehničkoj grešci, a radi se o članu izmena i dopuna zakona.
Znam kako će izgledati izmenjen i dopunjen zakon u prečišćenom tekstu, ali ne može ovako da stoji u predlogu izmene i dopune. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospođo Čomić.
Zaključujem Predlog zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili Predlog zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Vesna Martinović, Dragan Jovanović, dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi, Šaip Kamberi, Zoran Babić, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Aleksandar Senić, Slobodan Homen, kao i amandman Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović i Vesna Martinović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ove amandmane.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Predlog ove izmene koji je dala Vlada je da se omogući da direktori posebnih organizacija rada, vladinih posebnih organizacija, mogu da se biraju iz reda nastavnika visokoškolske ustanove u Srbiji, što je jedan presedan u odnosu na inače pravila koja tu važe.
Predlagač kaže da je Ustavni sud izuzetak koji je bio primer za ovo, ali mislim da Ustavni sud ne može da bude organ koji se poredi sa Direkcijom za robne rezerve ili Zavodom za statistiku ili Centrom za razminiranje, što su sve posebne organizacije, tako da je naš predlog da se ovaj član briše, jer smo mišljenja da u državi Srbiji ima sasvim dovoljno ozbiljnih ljudi koji imaju dovoljno znanja i formalnog obrazovanja da mogu da budu na čelu ovih deset posebnih institucija, a da ne mora da se poseže za ljudima koji su već zaposleni na fakultetima.
Pitanje je da li ljudi koji treba da edukuju studente imaju vremena da se bave ovakvim stvarima. S druge strane, posao koji treba da rade direktori ovih posebnih organizacija je takav da ne iziskuje tu vrstu stručnosti koju nose profesori. Možda je jedan izuzetak, a to je novoformirani Republički sekretarijat za javne politike i možda tu treba tražiti mogućnost za ovu izmenu, ali mislim da za sve ostale za to ne postoje razlozi.
Izrazio sam sumnju, koja možda nije tačna, ali sumnja jeste da se to radi zbog jednog republičkog sekretara za zakonodavstvo koji već obavlja i funkciju tu i profesor je na fakultetu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Predlog izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi je prilično ozbiljan i moralo je da bude malo više rasprave o tome.
Naime, Vlada nam predlaže da izuzetno iz stava 2. ovog člana, koji opisuje šta i ko može da bude direktor posebne organizacije, Vlada može postaviti direktora posebne organizacije iz reda nastavnika visokoškolske ustanove u Republici Srbiji.
Lice iz stava 3. ovog člana postavlja se na predlog predsednika Vlade na pet godina i može nastaviti da obavlja poslove nastavnika visokoškolske ustanove.
Da ne citiram spisak posebnih organizacija. Kada bi se govorilo sasvim površno, onda bi se skoro pa uličnim rečnikom govorilo o tezgi za posebnu grupu ljudi, što se ja nadam da se neće dogoditi, ali kada se govori o tome gde mu je mesto u državnoj upravi, onda će se ovo rešenje pokazati izuzetno lošim.
Razumem nameru, razumem i to da Aleksandar ima sposobnost da da imena nastavnika visokoškolskih ustanova koji će biti birani na pet godina. Sva njihova razrešenja potpadaju pod druge članove zakona o državnoj upravi, ali za posebne organizacije ne postoji u nastavnika visokoškolskih ustanova unapred takve sposobnosti i takva stručnost koja bi dozvoljavala ovakvo mešanje rada nastavnika visokoškolske ustanove i državne uprave. Osim što je posebno loše što svi drugi u okviru Zakona o državnoj upravi imaju kriterijume po kojima će biti izabrani, samo ovi nastavnici, sve što im treba je predlog predsednika Vlada, neće biti dobro ni po predsednika Vlada, ni po posebne organizacije. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović i Vesna Martinović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandmane.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.