Deveto vanredno zasedanje, 10.09.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Stranka demokratske akcije

Sabina Dazdarević

SDA Sandžaka – PDD
Dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom koji smo predložili se obezbeđuje jedna razumljivija i jasnija forma od ponuđenog rešenja u predlogu zakona.
Naime, da bi u jednom sistemu postojala pravna sigurnost, neophodno je da se sporne činjenice regulišu na nesumnjiv i konačan način. Moraju se odrediti čvrsti okviri pravnih odnosa, isključujući mogućnosti preispitivanja, menjanja i preinačavanja sadržaja donetog rešenja. Pravosnažno rešenje na autoratitivan način reguliše ponašanje onih kojima se ono bavi i ono mora biti izvor sigurnosti, a to samo može ako je regulisanje konačno i neizmenjivo. Na taj način obezbeđuje se neophodna pravna sigurnost koja bi trebala biti nedvosmisleno definisana, kroz zakonitost i ona može egzistirati samo ukoliko građanin zna sa sigurnošću šta država može ili sme učiniti, odnosno šta je propisano i dopušteno.
Ovde se radi o tome da na jedan nejasno izrečen, odnosno ne dobro definisan pojam u zakonu, može igrati jednu nezdravu ulogu u izvršenju zakona, odnosno može ostaviti prostor za malverzacije prilikom njegovog izvršenja. Dakle, neophodno je postići maksimalnu jasnost i razumljivost prilikom definisanja pojmova u jednom zakonu, čime će se povećati stepen održavanja pravne sigurnosti, a jedna demokratska država, koja svojim građanima želi obezbediti maksimum slobode, ne sme zaboraviti na pravnu sigurnost. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Za reč se javila potpredsednik Vlade, dr Kori Udovički. Izvolite.

Kori Udovički

Na ovaj amandman je podneta izmena koja je došla posle nego što je Vlada razmatrala ove amandmane. Vlada bi volela da podnese novo obrazloženje zašto se ovaj amandman odbija.
Amandman se ne prihvata iz razloga što prema Zakonu o opštem upravnom postupku, po pravilu svi rokovi o pravnim sredstvima teku od dana konačnosti donetih odluka i pravo na vođenje upravnog spora ne zadržava izvršenje konačnog rešenja.
Osim toga, opštim propisima o radu i posebnim propisima u određenim oblastima kojima je uređen postupak odlučivanja o pravima i dužnostima zaposlenih, uređeno je ovo pitanje na način kao u Predlogu zakona. Iz navedenih razloga smatramo da je predloženo rešenje celishodnije i da amandman treba odbiti.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospođo Udovički.
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Vesna Martinović, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac i Balša Božović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Vesna Martinović.
...
Demokratska stranka

Vesna Martinović

Demokratska stranka
Zahvaljujem se.
Vlada je članom 18. i predvidela da, kada govorimo o stručnom usavršavanju državnih službenika, da se programi opšteg stručnog usavršavanja donose po prethodno pribavljenom mišljenju Visokog službeničkog saveta i da ih donosi ministar. Pri tom, Vlada je u svom predlogu izdvojila državne službenike iz organa državne uprave i službi Vlade.
Ja ne znam zašto su državni službenici službe Vlade posebno izdvojeni. Mislim da svi oni kojima je poslodavac Republika Srbija predstavljaju jedan sistem i onda ili nabrajate sve, ili ne nabrajate nikoga. Zakonom je precizno definisano šta se smatra državnim službenicima. Da bi ste izbegli mogućnost da nekoga u nabrajanju izostavite, bilo je sasvim dovoljno da kažete za državne službenike iz organa državne uprave, ali ste vi izdvojili samo i službu Vlade.
U toj situaciji mi smo predložili da se, ako već idete na izdvajanje, verovatno po značaju, osim službe Vlade doda i služba Narodne skupštine i služba predsednika Srbija, zato što oni predstavljaju jedan celovit sistem, zato što programi usavršavanja državnih službenika zaposlenih u tim državnim službama treba da budu i u opštem i u pojedinačnom smislu usklađeni, zato što imaju jednog jedinog istovetnog poslodavca, a to je Republika Srbija. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospođo Martinović.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Vesna Martinović, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac i Balša Božović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Član 19., koji u izmenama i dopunama sledi član 18. koji je obrazlagala moja koleginica Vesna Martinović, je dobra promena u ovom predlogu izmena i dopuna. Radi se o stručnom usavršavanju, o organizovanju i realizovanju programa stručnog usavršavanja za državnu upravu.
Naš amandman, i u prethodnom slučaju na član 18. i član 19. uvodi za plate svih zaposlenih iz organa državne uprave i službe, službi Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade.
Mislim da je važno da u toku rasprave razjasnimo da li se u predloženom tekstu, da taj stav glasi – sredstva za programe opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika koje organizuje Služba za upravljanje kadrovima obezbeđuju se u iznosu od 0,01% ukupnih sredstava obezbeđenih za plate svih zaposlenih iz organa državne uprave i službi Vlade.
Da li možemo da dobijemo, i za stenogram da ostane da u slučaju neprihvatanja amandmana, da ovo iz organa državne uprave da se odnosi i na službu Narodne skupštine i na predsednika Republike, ili ne ili će to tokom primene biti tumačenja? To je jedini razlog zašto smo tražili da se precizira da u programu usavršavanja jasno piše – službi Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, jer je važno da i oni budu deo stručnog usavršavanja.
Kaže se da se amandman ne prihvata s obzirom da se prema predloženom rešenju sredstva u datom procentu obezbeđuju za program opšteg stručnog usavršavanja svih državnih službenika u državnim organima.
Ja vas molim da to jasno podelimo na ovoj sednici, da ostane u stenogramu, da ste u ime Vlade kazali da se deo reči „u državnim organima“ odnosi na službu Narodne skupštine, na predsednika Republike jednako kao na službe Vlade i sve ostale službenike državne uprave. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospođo Čomić.
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, prof. dr Vladimir Marinković, Meho Omerović i prof. dr Vesna Besarović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima prof. dr VLADIMIR Marinković. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.
Poštovana potpredsednice Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, imajući u vidu da je stručno usavršavanje zaposlenih u državnim službama suština i srž onoga oko čega smo raspravljali i u načelnoj raspravi, a i danas u pojedinostima, nivo i kapacitet njihovih veština, naravno i njihovog formalnog obrazovanja određuje kvalitet rada same državne uprave i njenu efikasnost i efektivnost.
Mislim da je suština i ono što definiše naš amandman u stvari koliko novca može da se izdvoji za stručno usavršavanje zaposlenih u državnim službama. Pored onoga što vi definišete u samom zakonu, u samoj Strategiji razvoja državne uprave, a to je da oni koji se usavršavaju postaće instruktori, dakle to je jedan veoma važan aspekt multiplikacije znanja, tako da bi se ti troškovi drastično smanjili, ali suština je 0,01%. Ja sam i u govoru i u načelnoj raspravi pominjao da u susednoj Hrvatskoj čak 3% od ukupnog iznosa bruto zarada u državnoj upravi, sa 3% se finansira stručno usavršavanje.
Imajući u vidu da će, nadam se, država i vaše ministarstvo u narednom periodu da formira centar za stručno usavršavanje, odnosno trening centar koji će biti i čija će glavna misija biti kvalitetno usavršavanje i implementacija obrazovnih programa u skladu sa potrebama državne uprave, smatram da je to veoma mali iznos.
Ako imamo oko 30 hiljada, to je neka procena, koristiću vreme ovlašćenog predstavnika, uvaženi predsedavajući, zaposlenih u državnoj upravi, odnosno u administraciji, matematički kada računamo onaj iznos koji je namenjen u budžetu za stručno usavršavanje je negde oko tri miliona dinara. Kada bi bilo 3% tri miliona evra.
Smatram da iako vi imate mogućnost da i kroz određene fondove IPA fondove i neke druge i saradnju sa drugim organizacijama, koje je moguće da to finansiraju kao što je OEBS, JNDP, kao što je JSJ, da je to veoma, veoma mali iznos i ne mogu kvantitativno da zamislim kako će u kvalitativnom smislu taj iznos novca namenjenih iz budžeta moći da drastično utiče na profesionalizaciju državne uprave i na povećanje kapaciteta znanja i veština zaposlenih u državnoj upravi. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem profesore Marinkoviću.
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 19.
Predstavnik predlagača na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 20.
Predstavnik predlagača na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Vesna Martinović, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac i Balša Božović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, dr. Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Aleksandar Senić i Slobodan Homen.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Snežana Malović. Izvolite.