Peto vanredno zasedanje, 02.02.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Gospodin Neđo Jovanović nam nije dao jasan odgovor da li će SPS u Danu za glasanje glasati za ovaj amandman, on se sada pravdao SNS-u iz razloga što je podneo amandman. Mislim da nijedan poslanik ne treba da se pravda što je podneo amandman. Dakle, ako njegova poslanička grupa bude podržala ovaj amandman, to će značiti da je amandman dobar, da stoji iza njega i mi ćemo glasati zajedno za ovaj amandman i nadamo se da će on biti izglasan.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naziv Odeljka 6. i član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, gospodine Arsenoviću, poštovana gospođo Udovički i poštovani gosti iz Ministarstva, ja ću i ovaj naš amandman da obrazložim, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, sa velikim zadovoljstvom. Ovaj amandman na ovaj član Predloga zakona glasi – briše se.
Hteo bih ovde samo da podsetim narodne poslanike, u dodatku naše osnovne argumentacije, da smo mi narodni poslanici ovde slobodno izabrani da pre svega zastupamo zajedničke interese građana Srbije. Pazite, zajednički i opšti interesi građana Srbije ostvaruju se samo ukoliko mi ovde, ja se ceo dan danas trudim upravo da to obezbedimo, obezbedimo poštovanje Ustava, poštovanje zakona i poštovanje Poslovnika Narodne skupštine. Ako Vlada Republike Srbije ne poštuje Ustav, ako Vlada ne poštuje zakone, ako ne poštuje Poslovnik Narodne skupštine, to znači da ova Vlada ne radi za opšte dobro i takvu Vladu, poštovana gospodo, treba da vratimo u okvir Ustava, zakona i Poslovnika Narodne skupštine.
Ovde je veoma važno, ja mislim, povodom rasprave o ovih sedam predloga zakona, a sada i povodom rasprave o amandmanu na član 22. Zakona o kojem razgovaramo, da se setimo samo sadržine člana 99. Ustava koji propisuje da svaki put kada neki predstavnik Vlade, a danas je to gospođa Udovički, dolazi u Narodnu skupštinu, da je to za nas prilika da proveravamo i način rada tog ministra i Vlade u celini. Meni se čini da ova Vlada ne zaslužuje prelaznu ocenu i zbog toga na takav loš rad Vlade odgovaram amandmanima – briše se. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Borislav Stefanović i Balša Božović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naziv Glave 3. i član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Arsenoviću, poštovana gospođo Udovički i, naravno, poštovani gosti iz Ministarstva, po ko zna koji put ja se danas javljam za reč kako bih obrazložio jedan, poštovani potpredsedniče Arsenoviću, od 186 amandmana koje smo Zoran Živković i ja podneli na ovih sedam predloga zakona Narodne banke Srbije i Vlade Srbije, a u ovom konkretnom slučaju povodom amandmana na član 27. ovog zakona.
Smatrao sam poštovana gospodo, da naša današnja amandmanska rasprava i o ovom predlogu zakona treba da bude prilika, ne samo za mene, nego za svakog narodnog poslanika koji svoju poziciju, svoju ulogu doživljava na jedan odgovoran način kao jedna prilika da se preporuči i predloži bilo kom ministru ko dođe iz Vlade, a danas je to gospođo Udovički, meni bi bilo drago da je tu i gospodin Vujović pored gospođe Udovički, pa i gospođi Tabaković, da im se preporuči da kažu ovde - pogrešili smo što smo u Skupštinu suprotno čak i članu 167. Poslovnika naše Narodne skupštine po hitnom postupku slali 7. predloga zakona koji sadrže jedan paket rešenja za izvesne oblasti.
Smatrao sam, da smo imali tu situaciju da ministarka ili ministar kaže pogrešio sam, da guvernerka kaže pogrešila sam, da onda kažemo - u redu gospodo može nekada da se pogreši, a sada pristupimo analizi sadržine onoga što su predlozi zakona. Ako nema snage za tu vrstu i priznanje da se pogrešilo onda je neophodno da član po član analiziramo i podsećamo na greške, poštovana gospodo. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući i potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Arsenoviću, poštovana gospođo Udovički i poštovani gosti iz Ministarstva, smatrao sam da je važno da reagujem sada i povodom našeg amandmana na član 32. ovog predloga zakona zato što, poštovana gospodo i dame narodni poslanici, smatram da ova naša rasprava kao i sadržina ovog predloga zakona jeste jedna slika loše Vlade i jednog ja mislim neprimerenog odnosa, pa čak i poniznog odnosa skupštinske većine prema Vladi Srbije.
Poštovana gospodo, šta se sve u ovoj Skupštini toleriše Vladi Republike Srbije? Toleriše se da se predlozi zakona u skupštinsku proceduru šalju mimo poštovanja Poslovnika, Zakona o Narodnoj skupštini i Ustava Republike Srbije. Toleriše se to da se predstavnici Vlade kada dođu u ovu Narodnu skupštinu obično prema narodnim poslanicima ophode tako da unižavaju dostojanstvo narodnih poslanika, a samim tim i dostojanstvo Narodne skupštine i toleriše se to da svaki put kada Vlada ili 90% slučajeva kada Vlada šalje svoje predstavnike ovde, šalje poruku da ova Skupština nije kao što Ustav propisuje najznačajnija politička institucija u našem ustavnom sistemu.
Budući da je moj sud da sve ove stvari ne smeju da se tolerišu Vladi Republike Srbije niti bilo kom članu te Vlade, smatram da kada neki predstavnik Vlade dođe ovde, da je to uvek prilika da ih podsetimo da oni odgovaraju nama, da je Skupština centralna institucija i što ovde često ponavljamo poštovana gospodo, svetilište našeg političkog života. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Borislav Stefanović i Balša Božović.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić podneli su amandman kojim su predložili da se posle člana 32. doda nova Glava IV, naziv glave i novi član 33.
Reč ima narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Gospođo ministarka, uvaženi gosti, koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije koji pratite ovaj prenos, mi smo podneli amandman koji kaže da posle člana 32. se dodaje nova Glava IV koja glasi – odgovornost u postupku stečaja ili likvidacije i član 33. koji kaže – da NBS, guverner, viceguverneri, direktor Uprave za nadzor i drugi zaposleni odgovaraju za štetu koju prouzrokuju nemarom ili grubom nepažnjom u obavljanju poslova NBS utvrđenih ovim zakonom.
Dali smo obrazloženje da buduće da je stečajni postupak i postupak likvidacije nad bankama i društvima za osiguranje pokreće rešenjem nadležnog suda, a na osnovu rešenja NBS kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za pokretanje postupka, smatramo da je potrebno uneti u zakon odredbu o odgovornosti NBS i navedenog kruga lica za one slučajeve kada usled njihovih nemara ili grube nepažnje nastane šteta. Ovo je posebno važno u onim slučajevima kada se pokrene stečajni postupak ili postupak likvidacije, a da se kasnije utvrdi da to nije bilo opravdano.
Vlada i skupštinska većina najverovatnije pošto je Vlada odbila ovaj amandman neće prihvatiti ovaj amandman, tako da ćemo mi u danu za glasanje se uzdržati i glasati protiv ovog zakona, jer mislimo da amandman koji smo podneli je vrlo bitan i govori o odgovornosti ne samo pravima te da je trebao biti sastavni deo ovog zakona. Zahvaljujem se.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović.