Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.10.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/370-15

3. dan rada

05.10.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nevena Stojanović.
...
Jedinstvena Srbija

Nevena Stojanović

Jedinstvena Srbija
Hvala vam, uvaženi predsedavajući.
Moram da primetim da se današnja rasprava sve do ovog člana vodila sa željom, barem od strane opozicije, da se prebaci više ingerencija pokrajinskoj vladi u vođenju nacionalnih parkova. Smatram da građane Srbije to ne treba da interesuje. Ne treba da ih interesuje ko će voditi nacionalne parkove, već da se to valjano i čini. Njima je najbitnije da se ne ruše svojstva nacionalnih parkova.
Međutim, kada govorimo o članu 15, ja sam i u načelu govorila o ovom članu i pitala sam Ministarstvo za pojašnjenje, jer se pojavljuju nelogičnosti. Nelogičnost se pojavljuje u rečenici da određeni objekti svojim izgledom narušavaju svojstva nacionalnog parka i oni podležu određenim taksama. Smatram da ne treba da postoje objekti koji narušavaju svojstva nacionalnog parka, jer se gubi suština celog zakona, koji je u svakom slučaju dobar kada govorimo o uređenju i vođenju nacionalnih parkova. Ali, ne smemo da zaboravimo činjenicu i suštinu zbog čega postoje ovakvi zakoni, a oni postoje da bi se očuvala prirodna baština Republike Srbije.
Tako da, ako Ministarstvo kaže da neće postojati nikakvi podzakonski akti koji će malo podrobnije urediti ovu stvar, ja ću morati da prihvatim amandman poslanika koji ga je predložio. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Dva pitanja.
Prvo - koji deo, koji član jedinstvenih metodoloških pravila je prekršen time što se dodaje stav 2. na član15? Težina javno izgovorene reči je veoma ozbiljna. Prema tome, ako kažete da se krše jedinstvena metodološka pravila, onda vas molim da mi citirate gde se krše i čime? Koju povredu jedinstvenih metodoloških pravila je načinio poslanik tako što je podneo amandman? Kazali ste da ne prihvatate amandman zbog toga što su prekršena jedinstvena metodološka pravila.
Ja sam bila u ovoj Skupštini kad su pripremana, kad su donošena i kad je doneta Rezolucija o zakonodavnoj aktivnosti, koja je između ostalog glasana u plenumu i obavezuje Vladu da donosi podzakonske akte zajedno sa predlogom zakona. Razumem svaku vladu, i koju podržavam i koju ne, ali ne razumem kako možete da kažete da narodni poslanik krši jedinstvena metodološka pravila koja se odnose u celini na onog ko zakon priprema i podnosi u Skupštini. Da li mu amandman nije u skladu u celini sa jedinstvenim metodološkim pravilima? Onda ne može da bude ovde. Ako je amandman mimo jedinstvenih metodoloških pravila, onda je on u celini morao da bude odbačen negde u toku procedure. Nije dobro napisao, nije se dobro pozvao, šta god, dešava se. Greške se dešavaju. Znači da nije do vas da obrazložite, nego do odbora koji to nije uradio.
Šta je suština amandmana? Suština amandmana je da se traži nekakva kaznena odredba, jer tekst Predloga zakona u članu 15. kaže – objekti za koje se ne plaća naknada za korišćenje nacionalnog parka, po osnovu zakona kojim se uređuje zaštita prirode i koji svojim izgledom narušavaju svojstva nacionalnog parka, a koja su u vlasništvu pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica, podležu naplati naknade za zauzeće prostora u nacionalnom parku.
Šta ste vi meni rekli ovim članom? Ovi objekti ni na šta ne liče, ruže mi park, ali ću ja Zakonom o nacionalnom parku dati upravljaču pravo da mu naplati naknadu. Pa, o čemu je ovaj zakon? O zaštiti nacionalnih parkova ili o legalizaciji divlje gradnje u nacionalnim parkovima? Vi ovim članom kažete upravljaču - naplati onom ko je narušio nacionalni park. To je član zakona za koji vi kažete da je kako treba, a da je amandman kolege odbačen zato što nije u skladu sa jedinstvenim metodološkim pravilima. Ne možete vi o tome da odlučujete. O tome može da odlučuje nadležni odbor koji razmatra amandman koji je narodni poslanik podneo.
Svi grešimo, ali moramo svi mnogo više da pazimo kada govorimo o tome šta piše u zakonu i šta su razlozi za odbijanje ili prihvatanje nekog amandmana. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Milan Petrić. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Milan Petrić

Samostalni poslanici
Prvenstveno mislim da se ovo odnosi na suštinu samo ovog zakona i smatram da ovo treba biti sastavni deo ovog zakona i to treba ubaciti kroz amandman, jer u suštini svrha ovog zakona jeste zaštita prirodnih i kulturnih vrednosti nacionalnih parkova, ne samo jednog, već svih ostalih. Prvo to.
Drugo, želim da ministarka potvrdi, da li i dalje ostajete pri stavu da su vaše pravne službe ili pravna služba, kako već, odbila iz pravno-tehničkih razloga ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo nije odbio? Tehnička služba Skupštine Republike Srbije nije odbila, a samo ste vi našli podatak da je zbog određene metodologije odbijen. Voleo bih, kao što je cenjena koleginica Goca Čomić objasnila, da mi kažete konkretno koji član sam ja prekršio iz zbirke propisa, odnosno pravilnika Narodne skupštine Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Više je tema pokrenuto kroz poslednjih tri amandmana, ili dva amandmana a tri govornika, svejedno. Želim da kažem da plan upravljanja donosi Vlada Republike Srbije. Plan se donosi na deset godina. Plan između ostalog podrazumeva zabrane i ograničenja.
Dakle, nije tačno da ovaj zakon ne precizira ili ne podrazumeva zabrane i ograničenja. Ona će biti definisana kroz plan. Zašto kroz plan? Zbog toga što se stanje prirode menja i zbog toga što je potrebno sprovoditi jedan kontinuiran monitoring. Na osnovu tog monitoringa sačinjava se plan, a na osnovu plan godišnji program upravljanja nacionalnim parkom.
Dakle, nije tačno da nema zabrana i ograničenja, kao što nije tačno da nema sankcija za kršenje pravila u nacionalnim parkovima. Sankcije su propisane Zakonom o zaštiti prirode, da se sada ne citiram i ne navodim članove, vi to dobro znate.
Što se tiče člana 15, koji se odnosi na objekte u zaštićenim područjima, kako sa njima postupati, da li ih možemo ukloniti ili ne možemo, predmet ovog zakona nije uklanjanje tih objekata, ali predmet ovog zakona jeste naplata takse za takve objekte, što će sasvim sigurno doprineti tome da vlasnici ove objekte privedu nameni. To je ono što je zatečeno stanje, a ono što sledi ubuduće jeste izrada prostornog plana u skladu sa režimima zaštite koji su takođe utvrđeni ovim zakonom, odnosno uredbom koju je usvojila Vlada Republike Srbije, Uredbom o zaštićenim područjima, odnosno o režimima zaštite, „Službeni glasnik“ taj i taj.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, dve minute. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Izvinjavam se, samo još momenat. Što se tiče pravno-tehničke redakcije, to je naše mišljenje, suština vaših amandmana nije bila u nekoj meri neophodna, nije bila potrebna, ali pravno-tehnička redakcija, odnosno pravno-tehnička neispravnost, to je ono što je procenila naša pravna služba, imajući u vidu ovu jedinstvenu metodologiju koju je usvojila Narodna skupština.