Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima predlagač amandmana, narodna poslanica Marjana Maraš.
...
Socijalistička partija Srbije

Marjana Maraš

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem predsedavajući.
Uvažena ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja zajedno sa kolegama narodnim poslanicima iz poslaničkog kluba predložili smo da se ovaj rok za žalbu prolongira na 30 dana.
U obrazloženju za odbijanje amandmana navodi se da je opšti rok za podnošenje žalbe u upravnom postupku 15 dana, da se iz tog razloga ne prihvata ovaj naš amandman.
Prihvatamo vaše obrazloženje za odbijanje amandmana, ali želim ovde da kao ovlašćeni podnosilac amandmana, da napomenem da u ovom članu, kako ste vi ministarka rekli, zemljište koje nije bilo predmet zakupa i nije korišćeno, može se dati po ceni od nula dinara, javnim nadmetanjem. To je isto jedna vrlo važna odredba u okviru ovog zakona koja će pomoći tome da mi imamo što manje zemlje koja se ne obrađuje.
U obrazloženjima pojedinih amandmana, naišla sam na podatak da čak 330.000 ha nije bilo predmet zakupa ili godišnjeg programa uređenja korišćenja poljoprivrednog zemljišta, što je negde oko 40%. To je bio jedan od motiva da se ovih 30% državnog zemljišta može dati pravnim licima. Zadovoljna sam i tim što podnošenjem amandmana neće biti samo jedno pravno lice, već više pravnih lica, može se dati na korišćenje uz investicione planove.
Naravno, u ovom zakonu sadržane su i odredbe koje po prvi put malim poljoprivrednim proizvođačima i srednjim omogućavaju da mogu da kupe državno poljoprivredno zemljište, pod određenim uslovima da ga kupe, a ukoliko imaju do 30 ha, da kupe najviše 20 ha. Mislim da je kolega poslanik Marijan Rističević predložio taj amandman da se istom kupovinom ne mogu preći 400.000 ha i samim tim mi ćemo ojačati naše male i srednje poljoprivredne proizvođače. Oni će imati kvalitetniju proizvodnju i biće konkurentniji na tržištu.
Naravno, i one amandmane koji su podneli drugi, samim tim što su uveli u to da moraju imati prebivališe pet godina i da moraju biti u aktivnom statusu tri godine unazad. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospođice Maraš.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Aida Ćorović.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Želeći da uvažimo preporuke Agencije za borbu protiv korupcije koja je imala primedbe na član 4. Za sve one koji ne znaju šta je to u ovom članu što može biti izvor korupcije, radi se o produženju do 25 godina zakupa ako poljoprivredni inspektor utvrdi da korisnik to zemljište obrađuje, a za površine preko 10 ha, period korišćenja poljoprivrednog zemljišta može se produžiti samo ako korisnik za investiciono ulaganje dobije saglasnost ministarstva. Tako je stajalo u osnovnom tekstu.
Mi amandmanom to menjamo potpuno, član 4, a Agencija za borbu protiv korupcije smatra da se predloženim zakonskim rešenjem ministarstvo i jedinicama lokalne samouprave daju široka diskreciona ovlašćenja prilikom odlučivanja o produžetku korišćenja. Posledica je amandman koji je prihvaćen.
Sada je prilično nezgodno obrazlagati amandman na član koji praktično ne postoji. Da li će većinom glasova biti usvojen tokom glasanja ili je već usvojen, ako su se saglasili i predlagač i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, manje je važno. Međutim, važno je onda napomenuti da našim amandmanom nije predviđeno, ali amandmanom koji je predlagač usvojio predviđeno je da se poljoprivredno zemljište o kome je reč, koje sada više nema odredbu kao u osnovnom tekstu, nego preciznije objašnjeno kako se dolazi do zakupa i zašto javno nadmetanje, dakle pod istim uslovima može se dati i licima koja se bave proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva, s tim da period korišćenja može da bude do 30 godina, uz odobrenje za investicione radove.
Ovde će biti nezgodna primena Zakona o zaštiti zemljišta, pošto vi imate da godišnje programe o uređenju, korišćenju i nameni zemljišta rade lokalne samouprave. Vama je ovde zakonom dato za samo jednu vrstu namena da će biti moguć zakup.
Ja razumem, namera je dobra, ja sam sklona tome da imamo i ozbiljnog dijaloga i u budućnosti ozbiljnih planova za zemljište koje služi za obnovljive izvore energije. Ja razumem ovu nameru, samo izražavam zabrinutost da će biti kao što je inače put do pakla popločan dobrim namerama, jer može da vam se desi da opštine, dakle ovako napisano daje mogućnost da opštine sada kažu – aha, ovde će mi dati da mu dajem na 25 godina i da onda prema ovom zakonu rade svoje godišnje planove korišćenja uređenja i namene poljoprivrednog zemljišta, što nije skroz dobro, zato što ne može svaka opština to da radi ako se radi o biomasi i stočarstvu.
Dakle, naš amandman manje, više nema smisla, jer je usvojen, ali procedura rasprave u pojedinostima je takva da mora da se raspravlja čak iako je u međuvremenu usvojen amandman.
Ono što ostaje nejasno i u ovom predloženom amandmanu, jeste da ukoliko ima investicija, dakle za površinu preko 10 ha i ovaj amandman koji je usvojen, da se može produžiti ako korisnik dobije odobrenje za investicione radove.
Znači, on je već, šta vam radi ovaj član? Ne valja ni u osnovnom tekstu, ne valja ni u amandmanu. Ovo se tumači da će on tek da vam dođe, ono svejedno, sa investicijom i vi kažete – u redu, imam ovaj član, ne deset nego dvadeset ili 15, ali ovo može i za nekoga ko je već dobio pet ili deset, tako je napisan stav kada se čita.
Znači, kada su u pitanju investicioni radovi, šta će on da investira? Ili će da gradi nešto na tom zemljištu ili će da navodnjava ili će da radi izgradnju, ne znam, hala, postrojenja, šta god ili će da radi staklene bašte. Znači, on će nešto na tom zemljištu da gradi, to je investicija. Poljoprivredna proizvodnja nije investicija, on samo seje pa radi, to što svi radimo koji zemlju znamo, ali ovo je napisano tako da ostaje dvojba i dvoumica kod primene.
Ne insistiram ja sada na ponovnoj raspravi o amandmanu koji je usvojen, samo smatram da je dobro da razmenimo sve primedbe koje vidimo u primeni ovog člana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Samo kratko.
Pre svega, kada se radi o biomasi, o zemljištu koje je predviđeno za proizvodnju biomase, želim da kažem da smo mi predvideli posebne olakšice i one se odnose od prve godine za narednih 30 godina. Biomasa u smislu gajenja biljaka koje će obezbediti kontinuirano snabdevanje postrojenja za proizvodnju bioenergije.
Ovi zasadi naravno moraju poštovati pravila Zakona o zaštiti životne sredine. To je predviđeno aktuelnim i važećim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, a što se tiče investicija koje bi eventualno zakupac na određenom poljoprivrednom zemljištu mogao da sprovede za sve investicione radove koji prevazilaze uobičajene aktivnosti na poljoprivrednom zemljištu koje je zakupljeno, potencijalni zakupac, investitor, mora dobiti saglasnost od nadležnog ministarstva, a naravno samu odluku donosi jedinica lokalne samouprave.
Dakle, prethodna saglasnost, a onda konačna odluka lokalne samouprave. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Marković.
Izvolite, mr Marković.
...
Demokratska stranka

Jovan Marković

Demokratska stranka
Poštovane koleginice i kolege poslanici, uvažena ministarko, ja sam u ovom članu predložio nekoliko detalja vezano za amandmane, a prvo ću početi i od ovog stava 5, nisam znao u trenutku kada sam pisao amandmane stav Agencije za borbu protiv korupcije, ali se potpuno poklapa sa onim razmišljanjem koje sam u tom trenutku imaju kada sam ovaj amandman pisao.
Znači, vi u stavu 5. kažete da će javnim nadmetanjem po početnoj ceni od nula dinara, određeno zemljište koje nije korišćeno tri godine, itd, biti izdato u zakup na period od pet godina i tu se slažemo da je to dobro i da je to u redu.
Međutim, u stavu 8. kažete sledeće – period korišćenja poljoprivrednog zemljišta iz stava 5. ovog člana može se produžiti do 25 godina, pa u nastavku ide dalje – ako poljoprivredni inspektor utvrdi da korisnik to zemljište obrađuje, itd, itd.
Znači, vi imate jedan uslov i imate ugovor na pet godina koji se potpisuje sa određenim licem, a onda na osnovu samo mišljenja jednog čoveka, u ovom slučaju to je poljoprivredni inspektor, vi možete da produžite taj rok na 25 godina i nigde ne kažete po kojim uslovima i kriterijumima. Znači, to je nešto što je izvor korupcije i mislim da u ovom slučaju amandman koji sam predložio može da bude rešenje, a to je da na pet godina možete ponovo izdati to zemljište tom čoveku koji je zemljište obrađivao. Ako ste imali ugovor na pet godina, mislim da je u redu i da produžetak bude na isti rok.
Sledeća primedba se odnosi na stav 3. u ovom članu gde sam tražio da ako poljoprivredni inspektor zapisnikom utvrdi da nepoznato lice koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova, nadležni organ i jedinice lokalne samouprave donosi odluku i pokreće krivičnu prijavu, odnosno odgovornost. S obzirom da ste i vi pričali koliko je zemljišta danas na korišćenju u sivoj zoni, smatrao sam da je dobro da se kroz ovakvu vrstu odgovornosti pokrene i pitanje ko to koristi, zašto koristi i zašto jedinice lokalne uprave i ministarstvo ne reaguju po ovom pitanju i to sam kasnije navodio u nekoliko još članova.
Međutim, imajući u vidu i današnju izjavu gospodina Arsića, koji je rekao da su većina predsednika opština i gradonačelnika u poslednjih tri godine našli neke dilove sa investitorima, sa privrednicima, sa tajkunima, onda imamo naravno i posledicu da se odbili amandman. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.       
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospođo ministre, uvaženi predstavnici Vlade Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, SNS neće glasati za ovaj amandman. Mislim da je zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu zakon koji važi, iako se dominantna rasprava odnosila na Vojvodinu, da ipak važi za celu teritoriju Republike Srbije.
Ja dolazim iz jednog kraja u kojem se, nažalost, velike površine poljoprivrednog zemljišta nalaze u stanju koje nije obrađeno, koje se ne koristi i mislim da ovakvim zakonskim predlogom koji ste predvideli, koje je Vlada Aleksandra Vučića usvojila, je šansa da tu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Srbije dobiju oni ljude koji žele da ulažu, koji žele da investiraju, koji žele da podignu voćnjake, koji žele da sa tog poljoprivrednog zemljišta imaju prvenstveno oni prihod, ali da na taj način povećamo i prihod Republike Srbije.
S druge strane, nekako je licemerno kada o poljoprivrednom zemljištu i o građanima Vojvodine brinu oni koji su se o poljoprivredi, ali i ka mnogim drugim stvarima u Srbiji, odnosili politikom koja bi mogla da stane u jednu rečenicu. Ta jedna rečenica je takva da su pašnjake pretvarali u gradsko građevinsko zemljište, a gradsko građevinsko zemljište menjali za poljoprivredno.
(Jovan Marković, s mesta: Da li je ovo po amandmanu?)
Ja ne znam, gospodine Bečiću, zašto je neko nervozan, a pričao je i o predsednicima opštine i o svemu i svačemu …