Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslaniče, vi očigledno predlažete neku novu organizaciju upravljanja poljoprivrednim zemljištem u javnom svojini, a ja moram da vam kažem da je tu materiju uredio Ustav i on dobro kaže, odnosno kaže i predviđa da državnim poljoprivrednim zemljištem upravlja država Srbija, upravlja i raspolaže, a da su jedinice lokalnih samouprava nadležne za donošenje i sprovođenje godišnjih programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.
Dalje, želim da pomenem i to, pominjali su danas naši poslanici, dugoročan zakup u periodu do 30 godina. Kaže se da je taj period dug, a ja moram da kažem da je to period za koji su stručna lica rekla da je optimalan da bi se investicija, odnosno sredstva koja se ulažu bilo u stočarsku proizvodnju, bilo u voćarsku proizvodnju na neki način vratila onome ko ta sredstva ulaže.
Da bismo mi postigli cilj ovim zakonom, da bismo imali veću poljoprivrednu proizvodnju, da bismo imali veću poljoprivrednu proizvodnju, da bismo imali prerađivačke kapacitete mi moramo investitorima bilo domaćim, bilo stranim, svima onima koji žele da ulože sredstva da obezbedimo prepoznatljive dobre uslove, povoljan poslovni ambijent.
Vi kažete, pominjete ponovo Agenciju za borbu protiv korupcije, to je jedna izuzetno važna državna institucija koja je dala dobronamerne sugestije. Mi smo na sve te sugestije odgovorili zato što želimo da bude zakon što bolji. U subotu na sednici Odbora su oni lično bili prisutni, predstavnici agencije i zahvalili su se i rekli su da smo mi dobro odgovorili na njihove sugestija, a i njima je cilj kao i nama da zakon bude što je moguće bolji.
Kažete da ste predložili više lica, odnosno više pravnih subjekata da budu eventualno zakupci po osnovu prava prvenstva na teritoriji jedne opštine. Mi smo i to usvojili.
U Predlogu zakona stoji jedno pravno lice, ali to nije značilo da će biti jedno pravno lice kao ono koje učestvuje u postupku odobravanja, nego to se odnosilo na jedno pravno lice koje će, među više kandidata steći uslov da investira na određenom području. Želeli smo da više opština u Srbiji dobije eventualno investitore koji će podići određene gradove i područja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala ministre.
Na član 7. amandman je podneo Laslo Varga.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
Gospođo predsednice, gospođo ministarko, poštovani gosti, kolege poslanici, smisao mog amandmana jeste da se ne stvori mogućnost u zakonu za davanje na 30 godina, 30% državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup radnim licima. Imao sam prilike da čujem bezbroj argumenata i za i protiv ovog rešenja i moram da kažem da su manje-više svi ti argumenti na mestu. Dakle, svi ti argumenti stoje.
Sa druge strane ono što je ključno, jeste pitanje interesa, dakle, pitanje koji interes, kojim argumentom želimo da podržimo. Ja mislim da sa jedne strane ima Ministarstvo interesima, interes budžet, imaju interes svi građani, imaju investitori, a imaju interes i mali poljoprivredni proizvođači.
Ono što sam ja ubeđen da pripadnici mađarske zajednice, poljoprivrednici koji su mali poljoprivredni proizvođači, da njima nije u interesu ovo rešenje i s obzirom na tu činjenicu ja kao neko ko je zahvaljujući njihovim glasovima poslanik tu u Skupštini Srbije, ne mogu ovo rešenje da ni u kom slučaju podržim.
Šta je problem u ovom rešenju? Problem je što će se smanjiti zemljište koje će njima ostajati na raspolaganju. Negde će se to u potpunosti ukinuti i onemogućiti, ali će se to područje smanjiti.
Šta će to imati za posledicu? Sa jedne strane zatvoriće svoja gazdinstva, prodaće svoje zemljište i postaće praktično sezonski radnici na zemljištima koja će pravna lica na ovaj način dobijati i obrađivati.
Mislim da je to jedna velika nepravda, zato što je to zemljište u mnogim mestima praktično, oduzeto upravo od tih ljudi, odnosno od njihovih roditelja ili dedova i to se sada zemljište na taj način od njih ponovo oduzima. Oni postaju ponovo sezonski radnici. Iz tog razloga, za mene je ovo rešenje neprihvatljivo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 7. amandman je podneo Ivan Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podneo poslanik Borislav Stefanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miletić Mihajlović, Marjana Maraš i Milan Latković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman u istovetnom tekstu podneli su Jovan Marković i zajedno Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Aida Ćorović.
Reč ima Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Zahvaljujem.
Amandman na član 7. bavi se suštinom ovog zakona, odnosno idejom da jedno pravno lice neposrednom pogodbom, na osnovu svog investicionog plana dobije u zakup do 30% zemljišta. Imaću tri opaske i o svom amandmanu i o stanju zakona u ovom trenutku.
U ovom trenutku zakon nije ni nalik na onaj zakon koji je ušao u skupštinsku proceduru. Znači, izmenjeni su članovi 3, 4, 6. i 7, bez našeg glasanja, saglasnošću narodnih poslanika, podnosilaca amandmana i nadležnih odbora i to je dobra vest. Dobra vest, zbog toga što je predlagač odustao od prvobitne ideje. Šta je ostalo u zakonu kao loša poruka za primenu ovog zakona? Pravo prvenstva, to ne postoji, to smo izmislili za ovaj zakon da se ima pravo prvenstva, ako ste pravno lice.
Pravo preče kupovine je druga stvar i sve kriterijume vi određujete u Zakonu za fizičko lice, oni su još razrađeni, za pravno lice nema nikakvih kriterijuma i kaže se da ima pravo prvenstva.
Ideja je da pravo prvenstva, ako se prijave dva ima onaj koji je bolji, šta ja znam po čemu je bolji, to mi ne znamo sada, jer će sve kriterijume da uredi Vlada.
Mogu da iskažem svoju sumnju da će se na išta prijaviti dva i pri tome još sada imate dve novosti u zakonu. Prva je, da više pravnih lica može da predloži investicioni plan, to ste sada usvojili? Ne jedno, nego više pravnih lica.
Druga je, da namena može da bude proizvodnja za obnovljive resurse energije.
Pošto ja smatram da svaki zakon treba da gledamo tako da probamo da zamislimo kako izgleda primenjen, šta će se desiti, ako za zemlju u Kikindi imate 2.000 hektara i imate jedno pravno lice koje kaže – hoću farmu svinja, to je investicija i imate kao drugi, četiri mala pravna lica koja nisu povezana, a sklopili su se i hoće tih istih 2.000 hektara, ali za obnovljive izvore energije i kako ćete da odlučite?
Možete da mi kažete, to vam je hipotetički, to se neće desiti. Ako se neće desiti, šta će vam pravo prvenstva? Ako će uvek biti samo jedan?
Zašto to govorim? U jučerašnjim novinama je bio naslov da je izdato zemljište namenjeno Tenisu, tako piše u „Politici“. Imam protiv takvog naslova, jer ne može da stoji da je zemljište namenjeno, a članak se poziva na to da postoji memorandum između nemačkog proizvođača svinjskog mesa, industrijskog i Vlade Republike Srbije i da je sada opština Kikinda izdala 2.000 hektara koje su bile namenjene tenisu.
Vi nemate ništa sa tim. Ja vam opisujem informaciju koju sam videla u članku u „Politici“ i povezujem je sa idejom pravom prvenstva koju ste uveli. Nije problem da li ja to kritikujem i nije problem da li ja ne razumem pravo prvenstva, već je problem da svi dobijemo zajedno jasan odgovor, šta to znači sada kada je zakon promenjen u odnosu na osnovni tekst koji smo dobili u proceduri? Mislim da je to zajednička korist. Ja i dalje stojim na stanovištu da odluka, da u zakonu ne bude kriterijuma za pravna lica, nije ustavna, a predlagač kaže da je ustavna, legitimna, ali mislim da samo Ustavni sud na osnovu naše ustavne žalbe i ocene ustavnosti može da odluči da li je ili ne ustavno, da vi imate, za fizička lica sve kriterijume u zakonu, kako i treba, a za pravna lica, te kriterijume će da odredi Vlada Republike Srbije.
Morate da razumete da to proizvodi dvoumice, sumnje, sa nadom da ćemo svi razjasniti šta je to pravo prvenstva i šta će biti u slučaju da se pojave dva, ili dva jedan plus četiri, to je moja molba da ipak razmislite i o našem amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Jovan Marković, izvolite.
...
Demokratska stranka

Jovan Marković

Demokratska stranka
Uvažena ministarko, da počnem od ovoga što je gospodin Rističević rekao, pa kaže, zemljište je vlasništvo svih građana Republike Srbije, sa čim se ja potpuno slažem, naravno kao i svi ostali. Onda u drugom delu svog izlaganja, došli smo do motiva donošenja ovog zakona, gde on kaže da je potrebno ostvariti što više prihoda, što je opet legitimna stvar.
Ono što smo sve vreme pokušavali ovde da otvorimo kao temu, jeste da li je ovaj zakon usaglašen sa Ustavom, i tvrdimo da u članu 87. to nije tačno, a vi ste u svom odgovoru koji ste dali nama potvrdili naše tvrdnje, a pre nekoliko minuta vi kažete kako ste tumačeći Ustav, isti taj član st. 2. i 3. došli do toga da je nezakonito raspolaganje opštim prirodnim resursima, bez zakona.
Mi sve vreme to i tvrdimo, morali ste predvideti sve ove procedure, uslove, kriterijume u primeni ovog zakona, pre nego što raspravljamo o tome, a ne da ostavite da tamo neke komisije ili podzakonska akta, tako nešto utvrđuju.
Drugo, mi vam kažemo, bez posla, prihoda će ostati preko deset hiljada ljudi, a vi nam kažete nije tačno, biće četiri i po hiljada u Vojvodini, i 700 u Srbiji, znači 5000. Pa zar je tema da li će biti 50 ili 500, ne smemo dozvoliti da ljudi ostaju bez posla i prihoda i da postaju najamni radnici, kod nekih investitora, koje vi na mala vrata uvodite u Srbiju.
Kažemo, ozbiljan problem je što ljudi koji su do sada koristili to zemljište, koji su uzeli kredite za mehanizaciju, koji su imali svoje neke planove porodične, itd, za buduće ulaganje itd, sada moraju doći u poziciju da rade kod nekih investitora, a vi nam ovde kažete – pa ko im brani, neka se oni udruže.
Evo, gospodin Rističević kaže neka naprave zadruge, pa neka se udružuju; ali kako da se ljudi udružuju ako vi predviđate da već od ove godine imate konkurse, da li je tako? Imate neke licitacije, imate neke analize njihovih investicionih programa, pa, kako će ljudi u ovoj godini doći u poziciju da uopšte mogu da konkurišu sa nekim velikim fondovima ili preduzećima ako sada imaju samo svoj traktor?
Kako možete očekivati da će ljudi moći da se udružuju u sledećih 30 godina ako je već najbolje zemljište prodato? Zbog čega onda ne otvorimo temu i kažemo – da, stvarno ćemo imati problem kao društvo, kao država, što će hiljade porodica u narednom periodu morati da se pojave svake nove sezone na konkursu da rade kod nekih ljudi koji su na mala vrata ovde ušli da koriste ono što oni do danas koriste?
Kako mislite da se ljudi udružuju u 2016, 2017. godini ako vi sada planirate da praktično za 30 godina to zemljište koje su do juče oni gradili date drugima? To prosto nije moguće. Zbog toga smo u ovom članu 7. tražili da se on menja. Niste ispoštovali naše predloge, naravno, kao i sve druge amandmane, iskoristili ste ovde kroz ovu javnu raspravu podršku mnogih poslanika koji nisu ni čitali naše amandmane da nas optuže za razne stvari, ali to ne doprinosi ovom zakonu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja mislim da je jako ružno licitiranje oko toga koliko će poljoprivrednih proizvođača da nestane u Srbiji ako ovaj zakon uđe u primenu.
Voleo bih da ministar izađe i kaže koliko danas ima poljoprivrednog obradivog zemljišta u privatnoj svojini koje se ne obrađuje. Zašto se ne obrađuje? Ne obrađuje se već desetak godina. Sad je problem što ćemo 30% zemljišta koje je vlasništvo države da damo pod nekim strateškim ciljevima. To je problem. Ko koga sprečava da ko hoće da se bavi poljoprivredom, uzima u zakup i privatno zemljište koje se sad ne obrađuje. Ko koga tu sprečava? Jesu to tržišni uslovi? Jesu. Pa, što to ne radite?
Pričamo o tome da će neko sadašnje poljoprivredne proizvođače da dovede u podređen položaj ako se ovaj član 7. zakona primeni. Pa, zar već nisu u podređenom položaju? Pa, za male pare. Rade za Miškovića, Babovića, za Koleta, za Peconija, za Todorića, za Matijevića. Da li njihove interese branite? Čini mi se da njihove.
Ceo ovaj otpor ka ovom zakonu jeste da se jedna političko-ekonomska oligarhija konačno razvlasti, država uredi jednu oblast i vi se protiv toga borite. Što, da li zato što je neko uplaćivao donacije stranci kada je učestvovao na konkursu za dodelu poljoprivrednog zemljišta na javnom oglasu?
Hajde pogledajte jednom, a vama je to sve smešno, meni nije, pogledajte jednom, pođite i kroz Vojvodinu i kroz Stig i kroz dolinu reke Pek, pogledajte koliko ima neobrađenog zemljišta koje nije državno, nema ko da ga obrađuje. Izgleda mi da to jeste problem, jer kad dođe ovaj zakon u primenu i to sad neobrađeno zemljište postaće skupo za trgovinu i neće moći ta političko-ekonomska oligarhija na jeftin način da ga kupi, zato je toliko otporan prema ovom zakonu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Zoran Antić.