Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
Poštovana predsednice, želim da koristim vreme poslaničke grupe.
Poštovana ministarko, poštovani saradnici, poštovani gosti, dame i gospodo narodni poslanici, poslaničkoj grupi SVM je ukupno prihvaćeno tri amandmana na ovaj Predlog zakona, upravo i ovaj na Predlog zakona na član 7. Samo bih neke stvari rekao vezano za ovaj naš amandman.
Ono što je izuzetno važno, vezano za ovaj član 7, jeste da pravo prvenstva zakupa može da ostvari više pravnih lica na teritoriji jedne lokalne samouprave, što je izuzetno značajno. Treba da istaknem i to da ne samo pravna lica, nego i zadruge i svi ostali, na kraju krajeva, kao što je to ministarka poljoprivrede rekla, jeste i fizička lica, na neki način, odnosno veći proizvođači mogu da učestvuju na tom konkursu, odnosno mogu da dobijaju državno poljoprivredno zemljište na korišćenje preko prava prvenstva zakupa. To je izuzetno važno, na primer, vezano za voćarstvo. Isto je važno ako neko želi da napravi ribnjak ili nešto slično.
Isto je izuzetno važno što ste prihvatili naš amandman i vezano za to da pravo prvenstva zakupa iz ovog člana može da ostvari i na katastarskim parcelama koje nisu bile predmet zakupa i korišćenja u prethodne tri agroekonomske godine. Znači, ono poljoprivredno zemljište koje nije korišćeno može ubuduće da se ponudi raznim investitorima.
Imamo još jedan amandman na član 8. koji je prihvaćen. Vezano je za to da svi proizvođači koji učestvuju u javnom nadmetanju, odnosno licitiranju, za poljoprivredno zemljište, najmanje tri godine moraju da imaju prebivalište na toj katastarskoj opštini, odnosno na teritoriji lokalne samouprave da bi ostvarili to pravo. Izuzetno je značajno što ste prihvatili i ovaj naš amandman.
Treći amandman se odnosi na član 11, kroz koji želimo da uslove pooštrimo - ako neko želi da kupi državno poljoprivredno zemljište jeste najmanje pet godina mora da ima prebivalište u toj lokalnoj samoupravi i mora tri godine da ima gazdinstvo u aktivnom statusu, što je isto izuzetno značajno. Izuzetno je važno da ste prihvatili to da omogućite poljoprivrednim proizvođačima i deset kilometara od granice, znači, u tom delu isto mogućnost da kupe državno poljoprivredno zemljište. Jeste, potrebna je saglasnost Vlade Republike Srbije za to, ali na kraju ipak je to omogućeno. Zašto je to važno? Zato što Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i građani EU pod istim uslovima mogu da kupe poljoprivredno zemljište kao što to mogu da urade građani Republike Srbije.
Šta možemo da uradimo? Ne možemo da menjamo SSP, to je sigurno. Danas u prethodnoj raspravi je to detaljno obrazloženo zašto, ali možemo da pooštrimo uslove kako doći do državnog poljoprivrednog zemljišta, kako do kupovine. Izuzetno je značajno da je ovaj naš amandman prihvaćen.
Želim da pohvalim sve saradnike Ministarstva poljoprivrede, kao i vas, poštovana ministarko. Imali smo korektnu saradnju. Razgovori su trajali poslednjih dana, znači, svaki dan smo bili u kontaktu i stvarno, na kraju krajeva, uspeli smo da se dogovorimo. Izuzetno smo vam zahvalni što ste prihvatili ove naše amandmane. Siguran sam da prihvatanjem naših amandmana na neki način biće bolji ovaj zakon, doprineli smo nešto i po tom pitanju. Hvala vam najlepše.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministarka, izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Zahvaljujem, poštovani narodni poslaniče, vama i svima ostalima poslanicima koji su podneli amandmane, koji su zaista želeli da daju pravi doprinos da ovaj zakon bude još bolji i kvalitetniji. Najiskrenije se zahvaljujem.
Koristim ovu mogućnost da u kontekstu razgovora o davanju zemljišta po osnovu prava prvenstva istaknem i ono što smo predvideli, a to je zapošljavanje. Zašto pravna lica? Zato što su ona ta koja mogu da ulože i velika sredstva, da pokrenu proizvodnju na određenom području, da ulože u preradne kapacitete i da zaposle nezaposlene.
Podsetila bih sve nas ovde da podaci kažu da je od 2001. godine uništeno 108 poljoprivrednih dobara i 91 poljoprivredni kombinat, da je u tom procesu bez radnog mesta ostalo između 300 i 500 hiljada zaposlenih.
Mi želimo ne samo da pokrenemo poljoprivrednu proizvodnju, nego da obezbedimo i nova radna mesta. U članu 6. mi smo dodali stav da pravna lica koja ostvaruju pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini obezbediće zapošljavanje nezaposlenih lica. Ministar nadležan za poslove rada, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove poljoprivrede, propisuje bliže uslove za obezbeđivanje zapošljavanja nezaposlenih lica iz stava 9. ovog člana. Dakle, to je još jedan izuzetno važan razlog za donošenje ovih izmena i dopuna.
Prihvaćeni amandmani i naš rad na terenu i razgovor sa poljoprivrednim udruženjima upravo govori u prilog tome koliko nas je dalo sve od sebe da pred poslanike Narodne skupštine iznedri što je moguće bolji i kvalitetniji pregled.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Poslanik Ljubiša Stojmirović.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Srpska napredna stranka
Po nekim predviđanjima mi ćemo zatvoriti poglavlja za četiri godine. Kada ćemo ući u EU? Pa, neka bude za deset godina. Da li imamo mi mogućnost da se pripremimo da budemo konkurentni i da se takmičimo sa članicama EU? Ako ćemo biti iskreni to je veoma teško i zato zbilja mora da se krene maksimalnom snagom da se popravi ono što je do sada bilo uništavano i što nije bilo u redu.
Ništa nam neće vredeti ako se stalno budemo svađali, ako stalno budemo jedni drugima nabacivali ko je šta uradio i ko nije šta uradio. Zato, pamet u glavu i dajte da pokušamo na najbolji način da pomognemo i poljoprivrednicima i da obnovimo on što smo upropastili. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Ivan Karić.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Marinković.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovana predsednice, uvažena ministarko, članovi pokrajinske Skupštine, odnosno sekretaru za poljoprivredu pokrajine Vojvodine i dame i gospodo narodni poslanici, u najboljoj nameri da jedan zakonski, kako je to moderno danas da se kaže, projekat učinimo upotrebljivim u što dužem roku i da je to pre svega na korist građana Srbije.
Imajući u vidu da mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije koja je za član 7. rekla da su ove odredbe nedovoljno precizne i podložne različitim tumačenjima u praksi čime se organima javne vlasti daju široka diskreciona ovlašćenja prilikom odlučivanja o pravu prvenstva zakupa. Naime, ovim odredbama neophodno je precizno odrediti uslove i kriterijume za donošenje odluke o pravu prvenstva i predvideti mogućnost da više lica, a ne samo jedno na teritoriji lokalne samouprave može ostvariti ovo pravo.
Pored toga, potrebno je predvideti uslove i kriterijume za izbor članova komisije koju obrazuje ministar. Ne bih dalje čitao, svi smo mi ovo dobili. Mi smo, imajući to sve u vidu, tražili kompletnu promenu člana 64a kako bi učinili ceo ovaj postupak transparentnijim, boljim, po našem mišljenju, što nije obavezujuće ni za koga.
On glasi – Pravo prvenstva zakupa ostvaruje se u postupku koji sprovodi jedinica lokalne samouprave raspisivanjem javnog poziva. Javni poziv iz stava 1. ovog člana raspisuje se do 30. juna tekuće godine, a prijava na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom investicionim planom i predlogom mera za realizaciju zakupa dostavlja se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine jedinici lokalne samouprave.
Koristiću vreme ovlašćenog predstavnika, gospođo predsedavajuća. Koristiću vreme ovlašćenog predstavnika.
Da ne bih čitao ceo. Suština ovoga jeste da, recimo, saglasnost, na investicioni plan i predlog mera za realizaciju zakupa daju najkasnije do 20. novembra tekuće godine i da je komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede, s tim što ukupna površina ne može biti veća od 30% itd.
Suština ovog našeg amandmana o čemu želim sada da kažem jeste, da se ispoštuje važnost i da kažem funkcionalnost lokalne samouprave koja, kako smo videli ovde. Prvo vi ne možete iz jedne jedinice lokalne samouprave da zakupljujete zemljište na drugoj jedinici lokalne samouprave, a onda smo oduzeli i pravo da javnim pozivom i određivanjem komisije itd, itd, uz saglasnost ministarstva. Znači mi smo pokušali da ovde tu stepenost u rešavanju ovog problema ne zaobilazimo ministarstvo, nego da se to da onome ko to treba da obavlja, jedinici lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi zemlja, a da ministarstvo to kontroliše i da ono, kako smo u obrazloženju i napisali, znači radi ono što mu je posao, da Republika može obustaviti, pardon, izvinjavam se, da ministarstvo svojim aktima može bliže da uredi samo postupak i potrebnu dokumentaciju, a da uslovi i kriterijumi moraju da budu u zakonu.
Ja bih iskoristio u kontekstu sa ovim, s obzirom da sam napomenuo u prethodnom izlaganju da su proizvođači na teritoriji opštine iz koje ja potičem u ozbiljnom problemu, jer nema zemlje koja može da im se da u zakup, u toj količini koja im je potrebna i dozvolio sam sebi i želim da se izvinim kolegama poslanicima i predsedavajućoj što sam prihvatio jednu neprimerenu nagodbu koja je primerena nekom drugom mestu, a ne Skupštini, da uslovimo mandate kolega i ja, kolega poslanik i ja ukoliko neko od nas ne govori istinu.
Ja sam bio svestan da on ne govori istinu jer ja sam imao činjenično stanje i podatke i ovde kod sebe imam spisak svih grla sa imenima vlasnika i njihovim mestom. Želim da dam ministarstvu jer su tu brojevi, da se to proveri i da dam sledeću informaciju. Znači, danas ima 202 grla, od toga 709 potomaka, 250 je uveženo. Ukupno 911 grla, 210 junica, 220 prvotelki i 270 muških i ženskih teladi.
Što se tiče kvaliteta dužan sam da uvredu koja je izrečena vrlom proizvođaču koji ima 31 godinu, gospodinu Todoroviću, vlasniku grla DE0944517840 koji je 2015. godine apsolutni šampion Resavskog poljoprivrednog sajma međunarodnog koji ima tradiciju od 67 godina, znači to je grlo koje je uveženo. Molim da se ta istinitost radi javnosti znači, ja ne tražim da on da ostavku kako je rekao. Sam se izvinio zato što nije mesto niti vreme niti sam sebi smeo da dozvolim da se na ovakav način razgovara. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre kolege poslanici, pa radi istine prvo, amandman Odbora uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srbije prihvaćen je u onom obliku kako je definisan od strane Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije i koji je gospodin Marijan Rističević predložio.
Prema tome, posle toga je Agencija za borbu protiv korupcije izašla zadovoljna sa takvim rešenjima i da su otklonjene sve prepreke koje bi mogle da uslove određena kršenja zakona kada govorimo o Zakonu za borbu protiv korupcije.
A kada pričamo o stočnim grlima, stočnom fondu, treba da bude predlagač iskren i da kaže da je preko 500 grla zaklano samo da bi gospodin Mišković mogao da uvozi mleko u prahu preko Imleka. Komisija za zaštitu konkurencije na sudu je izgubila postupak gde je iz budžeta dato 750 miliona evra upravo zbog tako sposobne politike poljoprivrede koja je vodila prethodna vlast. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar. Izvolite.