Prvo vanredno zasedanje, 26.01.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine Nikoliću.
Na član 54. amandman, sa ispravkama, zajedno su podneli narodni poslanici mr Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Miilosav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, prof. dr Vladimir Marinković, Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović.
Odbor za privredu i regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatio je amandman, sa ispravkama, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkama, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim ministra da se izjasni.
Izvolite, gospodine ministre.

Rasim Ljajić

Prihvatam ovaj amandman sa ispravkom.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Konstatujem da je ministar prihvatio ovaj amandman i da je on postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik dr Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, htela bih da se zahvalim gospodinu ministru što je prihvatio ovaj amandman sa ispravkom, jer on je trebao da precizira upravo ona ograničenja koja su data kada se definišu igre na sreću. S obzirom da smo uglavnom u mestima oglašavanja, kada govorimo i o elektronskim medijima, štampanim, bili bombardovani i sa oglašivanjima, ne samo klasičnih igara, već igara na sreću koje se odnose na robe i usluge, u ovom delu je ostalo ograničenje, a klasični deo igara na sreću praktično je dozvoljen, s tim što je uređenje obaveznog sadržaja sada tačno definisano, i to je dobro, jer se tim definisanjem obaveznog sadržaja više postiže u samom sankcionisanju i odgovornom učestvovanju kada je u pitanju izbegavanje igara na sreću od strane maloletnika.
S obzirom da su uređene velike studije, a i postoje određene direktive i preporuke Evropske komisije od 14. jula 2014. godine, da se principi zaštite potrošača i korisnika on-lajn igara na sreću i sprečavanjem maloletnika od kockanja praktično upravo definišu razdvajanjem, a da suštinski novac kojim se koriste maloletnici u učešću igara na sreću dolazi od roditelja. Prema tome, mi treba da radimo više sa roditeljima, sa ljudima koji imaju odgovornost za svoju decu, a pogotovo kada je u pitanju ova oblast.
Sa druge strane, da nismo ovako definisali ovu oblast, jednostavno ni jedna televizijska kuća više ne bi mogla da sklopi ugovor sa, recimo, kućama koje se bave reklamiranjem, kao što su igre na sreću, kao što je „Lutrija Srbije“, jer bi onda određene televizijske kuće izgubile prihode koje su do sada imale. Mislimo da je ovde izvršen jedan balans koji suštinski uvodi red u ovu oblast i tačno definiše ograničenje. Zahvaljujemo se na ovom prihvaćenom amandmanu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima narodni poslanik Srđan Dragojević. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Srđan Dragojević

Socijalistička partija Srbije
Hvala, predsedavajući.
Gospodine ministre, moram da vam se zahvalim vezano za amandman koji ste usvojili. Zahvaljujem se u ime čitave kulturne zajednice. Ono što je jako interesantno, to je da sam ja podnosio dosta inicijativa vezanih za kulturu, smatram da je to važno, smatram da to treba da bude češća tema u ovom domu, interesantno je da jedno ministarstvo koje se direktno ne bavi kulturom je pokazalo fantastičan sluh, fantastično razumevanja za kulturu Srbije prihvatajući amandman koji dozvoljava da se proizvodi kulture, proizvodi kulturnog stvaralaštva, kulturne manifestacije tretiraju kao saopštenja od opšteg interesa.
To će za srpsku kulturu značiti jako puno, srpska kultura, visoka kultura je u povlačenju ispred jeftinih sadržaja, ispred sadržaja koji ne pripadaju kulturi, već daleko više estradi. Tako da je ovo apsolutno fantastična, velika pomoć svim proizvođačima kulturnih dobara, svim esnafima koji se bave kulturom. I zaista, ovaj amandman možda nisu svi svesni koliko on znači i šta može da znači, on može na godišnjem nivou doneti vrednost u reklami kulturnih dobara od nekoliko miliona evra.
Svi kulturni poslanici vam se zaista zahvaljuju na tome, ovo je za nas jedan veliki korak napred. Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Dragojeviću.
Samo da bude jasno poslanicima i javnosti, vi ste govorili o amandmanu na član 36. koji ste vi podneli i koji je ministar prihvatio.
Na član 54. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolikoć, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Miroslav Marinković, Ivana Karić, mr dr Blagoje Bradić.
Reč ima dr Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem.
Dakle, član 54. govori o ograničenjima mesta oglašavanja igara na sreću i on kaže – zabranjeno je oglašavanje igara na sreću na otvorenim površinama, osim na mestu koje je udaljeno najmanje 100 metra vazdušnom linijom od najbliže tačke kompleksa predškolske, školske, zdravstvene ili ustanove namenjene maloletnicima.
Sledeći stav kaže – zabranjeno je oglašavanje klasičnih i posebnih igara na sreću na internet stranicama koje su tematski ili ciljano namenjene maloletnicima. Mi predlažemo da se ove reči – koje su tematski ili ciljano namenjene maloletnicima brišu, tako da bi stav glasio – zabranjeno je oglašavanje klasičnih i posebnih igara na sreću na internet stranicama.
Sledeći stav kaže – zabranjeno je oglašavanje klasičnih i posebnih igara na sreću u sredstvima javnog prevoza i na tim sredstvima, autobusima, tramvaji i taksi vozila.
Sledeći stav kaže – zabranjeno je oglašavanje klasičnih i posebnih igara na sreću, igre koje se priređuju u igračnicama, kazinima, na automatima, klađenje na sportske rezultate, u radio i televizijskim emisijama koje su namenjene maloletnicima, kao i u štampanim medijima namenjenim tim licima. Mi predlažemo da ovaj stav glasi – zabranjeno je oglašavanje klasičnih i posebnih igara na sreću u radio i televizijskim emisijama, kao i u štampanim medijima.
Smatramo da je ovo rešenje bolje, svrsishodnije i da je na dobrobit građana Srbije, te vas molim gospodine ministre da ga prihvatite.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 56. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici mr Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Miroslav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, prof. dr Vladimir Marinković, dr Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović.
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatio je ovaj amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkama u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Gospodine ministre, izvolite.

Rasim Ljajić

Prihvata se amandman.