Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, magistar doktor Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Reč ima dr Miroslav Marinković. Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi potpredsedniče Skupštine, ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo podneli amandman na član 27. i predložili smo da se u članu 55a. posle tačke 12) doda nova tačka 12a) koja glasi: „teorija, istorija i kritika primenjene i likovne umetnosti i dizajna;“, a da se briše tačka 13) zato što ona treba da pripada jednom drugom delu koji je koleginica Marjanović obrazložila detaljnije i potpuno smo saglasni sa tim, jer prevođenje stručnih i naučnih tekstova nikako se ne može podvesti na spisku reprezentativnih umetničkih udruženja u kulturi.
Ja bih vas zamolio gospodine predsedavajući, pošto smo mi imali prilike da vidimo, znači, jedan novi oblik koji ste možda trebali, ministre, da stavite ovde, a to je primitivizam. Možda bi se moglo pronaći mesto i za te oblike kulture, a ne da puštate da se ometamo. Mi sasvim stoički podnosimo da na pravi način obrazložimo svoje amandmane.
Ako ministar misli da prevođenje stručnih i naučnih tekstova predstavlja umetničku delatnost, mi smatramo da ne. Vi ste imali priliku da se izjasnite u malopređašnjem obrazloženju, ali isto tako biste trebali da se izrazite o našem amandmanu kojim smo mi predvideli da se u članu 55a. tačka 12a), znači, „teorija, istorija i kritika primenjene likovne umetnosti i dizajna“ tretira kao, znači, pripada tom umetničkom udruženju, reprezentativnom umetničkom udruženju u kulturu jer se tu pruža kreativnost i mogućnost za umetnički izraz jer dozvolićete da i književna i umetnička kritika, likovna kritika predstavalja integritet jednog stručnjaka koji poznaje tu materiju i takvo delo koje nastaje je originalno i osobeno za njega.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Ja se izvinjavam, gospodine Marinkoviću, nisam razumeo to što ste rekli.
Jedino smatram da je veoma ružno i nedopustivo da se jedan narodni poslanik nađe na takvoj jednoj fotografiji. Zahvaljujem se.
Reč ima ministar.
(Miroslav Marinković, s mesta: Mogu da ponovim to što sam rekao da biste razumeli.)
Nadam se da je ministar razumeo, odgovoriće vam.
Izvolite, gospodine ministre.

Ivan Tasovac

Moram priznati da nisam razumeo predlog da stavim na listu umetničkih dela primitivnost. Zaista se trudim da u ovoj raspravi se držimo, kako da vam kažem, nekakvog reda. Zaista mislim da nije korektno koristiti na taj način tu vrstu argumentacije jer ja ne mislim da sam vas bilo čime uvredio, tako da ne mislim da je u redu, jednostavno, da tražite od Ministarstva kulture da vam odgovori na taj način, a upravo da bi vam to i dokazao, znači da zaista to mislim, ja sam to propustio da uradim malopre, da se izvinim poslanici Marjanović koja me je opravdano opomenula zato što sam ja rekao da sam svašta video, ali da ću ja morati da komentarišem pitanje nacionalnih ustanova. Da, naravno da svaki narodni poslanik ima pravo da postavi ovo pitanje i naravno da je moja obaveza, kao ministra, da odgovorim na svako to pitanje, ali, razumite, i meni je prošla ponoć, kao i svima vama, a suviše dugo sam bio na čelu jedne institucije kulture, suviše dobro poznajem probleme, tako da na trenutak sam naprosto možda preterao, tako da, primite moje izvinjenje.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre.
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.
Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, magistar doktor Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić.
Izvolite, gospođo Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, gospodine predsedavajući.
Mi smo amandmanom intervenisali na član 28. kojim se menja član 56. Tu smo predvideli da se posle stava 2. dodaje novi stav 3.
Inače, član 56. govori o reprezentativnim udruženjima u kulturi.
Naš stav koji dodajemo ovom članu glasi: „Za finansiranje obavljanja osnovnih delatnosti reprezentativnih udruženja, kao i poverenih poslova koji su od opšteg interesa za kulturu Republike Srbije, sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, a prema godišnjim programima aktivnosti koji se dostavljaju ministarstvu nadležnom za kulturu.“
Na Odboru za kulturu imala sam polemiku sa predstavnicima vašeg ministarstva. Ja i moja poslanička grupa Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka i dalje mislimo da za finansiranje delatnosti reprezentativnih udruženja u kulturi, pogotovo onih koji se bave opštim interesom u kulturi, treba biti mesta u budžetu Republike Srbije.
Još bih nešto dodala. Sva sreća što je prošla ponoć, gospodine ministre, možda će premijer videti nešto od ovoga pa sutra i vi promenite mišljenja, a i poslanička većina. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Stojković, Mirjana Andrić, Aleksandar Jugović i Nebojša Tatomir.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Milena Bićanin, prof. dr Branko Đurović, dr Ivan Bauer, prof. dr Vladimir Marinković, prof. dr Vesna Besarović, dr Muamer Bačevac, Meho Omerović, Branka Bošnjak i Ljiljana Nestorović.
Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Reč ima narodna poslanica Vesna Marjanović.
Izvolite, gospođo Marjanović.
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
Gospodine predsedavajući, mislim da ste dva puta rekli član 35.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvinjavam se, član 36.
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
  Na 36. i hoću da govorim. Ništa, samo da proverim. Hvala vam.
Ovde se radi o jednoj, po mom mišljenju, veoma spornoj odredi zakon, opet naglašavam, potreba gospodina ministra ne samo da gazduje u ustanovama kulture, nego izgleda i u udruženjima koja su samostalna, u koja se slobodno udružuju građani da bi tu ostvarili neke stručne interese, delatnosti i čiji rad i delovanje je uređeno Zakonom o udruženjima građana.
Ovde ministar želi da oni njemu podnose godišnji program rada i da on na to daje saglasnost. On na to nema pravo ni po jednom zakonu, ni po Ustavu, imajući u vidu da Ministarstvo nije osnovalo udruženja. Dakle, zaista mislim da je ovaj član veoma sporan i da, ukoliko bude usvojen, će biti podložan žalbama i reagovanjima drugih organa i da je to zadiranju u autonomiju slobodnih udruženja građana. To je, ponavljam, veoma problematična odredba ovog zakona.