Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 44. amandman je, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo Odbor za kulturu i informisanje.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Izvolite, gospodine ministre.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Konstatujem da je ministar prihvatio amandman Odbora i da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Još jednom se zahvaljujemo premijeru na doprinosu prihvatanja ovih članova zakona.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste Izveštaj Odbora za kulturu i informisanje i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelan pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Jovan Marković, Dragan Šutanovac i prof. dr Dušan Milisavljević.
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Pavićević.
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Zahvaljujem.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, želim da se zahvalim, takođe, posle početnog nerazumevanja, imali smo jednu konstruktivnu i demokratsku raspravu i još jednom se zahvaljujem na tome.
Nastavak sednice danas u 12.00 časova.