Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
(Marko Đurišić, s mesta: Replika.)
Mislim da je ministar dao informaciju, ništa se nije odnosilo na vas, ali izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ne znam o kom delu zakona ministar govori, jer ne govori o onome o čemu sada govorimo. Govorimo o uplatama doprinosa za PIO i zdravstveno. Ne govorimo ni o kakvim nagradama. Govorimo o tome da se do sada u zakonu spominje budžet Republike Srbije kao mesto gde se obezbeđuju ta sredstva. Da li je to bilo ovim zakonom, koji je bio prvi zakon u oblasti kulture, donet 2011. godine, na najbolji način rešeno? Možemo da se složimo da nije. Možemo da se složimo da nije, ali ja kritikujem rešenje koje vi predlažete. Rešenje je da više budžet Republike Srbije i Vlada Republike Srbije nemaju nikakve veze sa tim, i to prebacujete na nekog drugog. Ja to kritikujem.
Ne znam o kakvoj nagradi ste vi govorili. Znam da ste umorni, kao i svi mi, molim vas da se skoncentrišete da govorimo o onome što je tema amandmana o kojima govorimo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mirjana Dragaš i Miletić Mihajlović.
Zahvaljujem.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov i Dragan Šutanovac.
Po kom amandmanu, gospodine Rističeviću?
(Marijan Rističević, s mesta: Na član 39.)
Amandman gospodina Šutanovca?
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja moram da dokažem da pripadnici iste izborne liste predlažu dva različita amandmana na član 39. Opet ono tehnički nemoguće. Jedni predlažu da izbrišemo ceo član, a drugi onda predlažu da se taj član izmeni. Dakle, ili je jedno ili je drugo ili je došlo do razdruživanja, a teško od jedne dlake napraviti dve.
Ja verujem ministru da su oni dodelili gospodinu Cepteru nagradu. Ne znam da li se ona zvala „zlatna šerpa“, ali verujem da će posle izbora neki dobiti klasičnu od naroda i građana Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Stojković, Mirjana Andrić, Aleksandar Jugović i Nebojša Tatomir.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Gospodine ministre, da li želite po ovom amandmanu?
Izvolite.

Ivan Tasovac

Samo sam malopre napravio lapsus, jer je Cepter dobio nagradu za izuzetan doprinos po članu 13, a iz republičkog budžeta je bilo predviđeno da se finansiraju istaknuti umetnici, institut koji nikada nije zaživeo, čisto da razjasnimo i tu stvar. Još jednom, izvinite zbog mog lapsusa malopre.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Zahvaljujem.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Na član 42. amandman je, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo Odbor za kulturu i informisanje.
Ministre, molim vas da se izjasnite o podnetom amandmanu Odbora.
Izvolite.

Ivan Tasovac

Prihvata se.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Konstatujem da je ministar prihvatio amandman.
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Poštovani narodni poslanici, smatram da mi je obaveza da u ime uvaženog kolege Pavićevića, koji nije prisutan, objavim da sa prihvatanjem ovog poslednjeg amandmana na ovaj zakon oni imaju 9,9% podrške, kako oni kažu.
Zahvaljujem.
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek i Anamarija Viček.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Reč ima narodni poslanik dr Miroslav Marinković.
Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi predsedavajući, ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije su podneli amandman na član 42. kojim se menja član 76, gde se posle stava 12. dodaju stavovi 13. do 16. i oni glase: „Najmanje jednom u pet godina Ministarstvo raspisuje javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata od opšteg interesa u kulturi. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje organ koji raspisuje konkurs. Sa izabranim podnosiocima projekata zaključuju se ugovori o njihovom finansiranju, odnosno sufinansiranju u trajanju od pet godina. Ministar bliže propisuje, odnosno uređuje način, merila i kriterijume za izbor projekata od opšteg interesa u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije.“.
Smatramo da uvođenje institucije projekta od opšteg interesa u kulturi obezbeđuje kontinuirani rad i strateški razvoj festivala, manifestacija i drugih projekata čiji je kredibilitet potvrđen dugogodišnjim postojanjem kvalitetom umetničkih i kulturnih programa, kao i predloženi petogodišnjim planom sa kojim se konkuriše.
Smatramo da je ovo jedan, da kažem pravi način, pravi pristup i pravi doprinos o očuvanju onih tradicija koje postoje i postojale su i pre nas i postojaće i posle nas, da Ministarstvo kulture ipak ima, da kažem neku vrstu moralne obaveze da takve manifestacije izneguje, a smatramo da je ovo pravi put i on je u skladu sa razvojem i društva našeg i finansijskog rešenja kojima se na pravi način mogu ozlojedi kvalitetna sredstva. Zahvaljujem.