Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

Kori Udovički

Ja bih prvo da vas uverim da smo zaista, a mislim da to vidite i iz obrazloženja, pažljivo čitali svaki amandman. Prihvatili smo i amandmane opozicije, čak i u slučaju DS-a, gde i oni sami nisu znali da li predlažu da se briše ili da se popravi član. U dva slučaja su zapravo predložili nešto što je zaista unapređivalo zakonsku normu, po našem mišljenju, i to smo uradili.
Moram da kažem da je vaša poslanička grupa predložila puno amandmana i u nekima od njih se, po našem mišljenju, vidi iskrena namera da se unapredi propis. Ali, ja bih vas podsetila na to da smo u ovoj Skupštini pre nekoliko dana usvojili novi Zakon o opštem upravnom postupku, kojim smo, na neki način, deklarisali nameru da u Srbiji propise o postupanju uprave pojednostavimo, da ne idemo ka tome da neke stvari koje se podrazumevaju napišemo, koje su prosto logične, koje su prosto očigledne.
Evo ga dobar primer: princip mora da bude da neko ko radi u državnoj službi, ako neće doći na posao, se javi u roku od 24 sata. Ako je on stvarno živeo sam, ako je on stvarno imao infarkt, nema čovek šanse da se javi, nema možda ni za tri dana, ako je toliko izolovan, saznaće se, rešiće se, neće ga niko kazniti. U krajnjoj liniji takvi detalji koje ste vi predložili mogu u podzakonskim aktima da se regulišu, ali mi moramo da idemo ka tome da zakoni budu razumni, da postoji razumno tumačenje koje kao društvo prihvatamo. U nekoliko vaših predloga se ne ide u tom pravcu. Zatim ponavljanje normi koje su prisutne već u drugim zakonima isto smatramo da nisu dobra praksa. Iz tog ugla, što jednostavnije, što jasnije, kada neko želi da se bavi diskriminacijom neka ide na taj zakon, kada želi da se raspita o postupku kojim se zapošljavaju zaposleni u upravi republičkoj ili lokalnoj, ide na odgovarajuće zakone. To prosto jeste jedna razlika u pristupu, a nadamo se da ćemo s vremenom uveriti sve u Srbiji da unapređujemo našu fleksibilnost i sposobnost da izađemo u susret potrebama građana, jer inače vi dobijate službenike koji toliko bukvalno sve tumače, da vam ponekad za očiglednu stvar govore da ne može da se uradi, zato što u nekom propisu piše nešto iz vremena kad nije bilo kompjutera.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima narodni poslanik Biljana Hasanović Korać, po amandmanu. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvažena ministarko, jako dobro sam razumela sve što kažete, zato što sam 19 godina radila u upravi i što sam radila 10 godina kao advokat, gde sam bila stranka u upravi, tako da znam i s jedne i s druge strane kako to funkcioniše. I zato sam imala neke amandmane koji nisu bili prihvaćeni. Kod skraćivanja rokova kod Zakona o opštem upravnom postupku, kažete – od ranijih dana, sada je modernizovano, kompjuterizovano i moglo bi mnogo brže, ali je birokratija neke stavove ušančila i drži se tako.
Kolege moje koje isto rade u upravi, i ja, imamo neka praktična iskustva na osnovu kojih smo predložili ove amandmane. Ja jesam za to da modernizujemo ceo pravni sistem i da bude što jednostavniji i što lakši za primenu, ali, prosto, mislim da još nisu zreli uslovi za to kod nas.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov i član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na član 37. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici: Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i dr Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Miroslav Marinković. Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, član 37. je jedan od vrlo važnih članova i on može da bude ozbiljan instrument u rešavanju problema korupcije, koja je najčešće prisutna u organima uprave.
Taj član 37. glasi da „službenik ili nameštenik je dužan da pismeno obavesti rukovodioca ako u vezi sa obavljanjem poslova radnog mesta dođe do saznanja da je izvršena radnja korupcije u organu u kome radi“. Dalje se kaže: „Službenik ili nameštenik iz stava 1. ovog člana od dana podnošenja pismenog obaveštenja uživa zaštitu, u skladu sa zakonom“.
Međutim, mi smo amandmanom predvideli da se posle te tačke i ovoga što sam pročitao doda deo teksta na kraju rečenice, koji glasi: „Koji reguliše zaštitu uzbunjivača“. Molim vas, vi ste odgovorili da je to već regulisano. Da se ne bi donosili zakonski propisi koji zadovoljavaju opštu formu, a ne i suštinu, treba da budemo svesni da pojam uzbunjivača, koji je od skoro u upotrebi kod nas, je vrlo osetljiva stvar i taj ko bi trebao da se prihvati takvog, obično pošten čovek koji je naučio da živi i radi od svog rada, i na njih se to odnosi. Znači, treba da uživa u prevokaciji jednu ozbiljnu zaštitu, a ta zaštita se širom formulacijom ovog vašeg obrazloženja, odnosno stava u zakonu, u velikoj meri može poboljšati, jer se eksplicitno odnosi na uzbunjivača. Opšta stavka je za nekoga ko to ne mora da razume i ne mora da zna, ali na ovaj način bi vrlo eksplicitno stimulisali onoga ko o tome ima saznanja, da time dobije u prvom tekstu informaciju da će biti zaštićen kao uzbunjivač.
Iz obrazloženja koje ste vi dali, ovde je to čisto obavljen posao. Mislim da biste više efekata imali u primeni ovog zakona i u suzbijanju korupcije kada biste dodali ovu rečenicu koju smo mi predložili, koja ništa ne menja suštinu onoga što ste napisali u ovom članu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov i član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na nadnaslov, naslov i član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov i član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov i član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Dejan Nikolić, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Goran Ćirić, Vesna Marjanović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović i Jovan Marković.
Da član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i dr Blagoje Bradić.
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala gospodine predsedavajući.
Član 41. govori o saglasnosti za dodatni rad, gde smo mi svojim amandmanom predložili brisanje stava 3. i 4. koji regulišu izuzetak od pravila da nije potrebna saglasnost poslodavca za dodatni rad, kada je u pitanju naučno istraživački rad, objavljivanje autorskih dela i rad u kulturno-umetničkim, humanitarnim, sportskim i sličnim udruženjima.
Predlog zakona predviđa da poslodavac može da zabrani ovakav vid dodatnog rada ukoliko onemogućava ili otežava rad službenika, odnosno šteti ugledu poslodavca, odnosno stvara mogućnost sukoba interesa ili utiče na nepristrasnost rada službenika.
Imamo primedbu na to da nisu određeni kriterijumi na osnovu kojih se može odrediti da je takav rad otežan, šteti ugledu poslodavca ili stvara mogućnost sukoba interesa ili utiče na nepristrasnog rada. Pored toga, za ovakvu vrstu delatnosti ni prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije nije potrebna saglasnost agencije kada su u pitanju funkcioneri, pase onda mi pitamo – zašto bi onda poslodavac mogao da uskrati ovakvu vrstu dodatnog rada.
U vašem obrazloženju su ključne reči da se ovo ne misli generalno, nego da se misli o pojedinačnim slučajevima. Međutim, naša sugestija se odnosi na to da nisu bliže određeni kriterijumi na osnovu kojih će se nekome zabraniti dodatni rad. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov i član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na nadnaslov, naslov i član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Goran Ćirić, Vesna Marjanović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović i Jovan Marković.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 47. amandman je podneo narodni poslanik Laslo Varga.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek i Anamarija Viček.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na naslov i član 47. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li narodni poslanik Zoran Babić želi reč?
Na naslov i član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na član 48. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč?
Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik dr Blagoje Bradić. Izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Uvažena ministarko, koleginice i kolege, poštovani građani, član 52. govori o razlozima za razrešenje, pa kaže – službenik se razrešava sa položaja ako mu prestane radni odnos zbog, pa ide nabrajanje, pravosnažne presude na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i konačnog rešenja kojim mu je izrečena disciplinska kazna prestanka radnog odnosa, konačnog rešenja kojim mu je određena ocena „ne zadovoljava na vanrednom ocenjivanju, sprovođenje inicijative za razrešenje na osnovu mera javnog objavljivanja preporuka, za razrešenje koje izrekne Agencija za borbu protiv korupcije, dalje, službenik se razrešava sa položaj i ako organ jedinice lokalne samouprave nadležan za njegovo postavljenje na položaj prihvati javnu preporuku za razrešenje gradskog, odnosno opštinskog Zaštitnika prava građana.
Mi predlažemo da ovaj stav glasi – Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za njegovo postavljenje na položaj, prihvati javnu preporuku za razrešenje Zaštitnika građana pokrajinskog, gradskog, odnosno opštinskog Zaštitnika građana.
Mi smo to proširili i na pokrajinskog Zaštitnika građana, jer smatramo da i na njegovu preporuku bi trebalo da se izvrši razrešenje službenika, pa vas molim da još jedanput razmotrite naš predlog i da ga prihvatite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.