Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.
Znači, ponovila je ministarka sličnu argumentaciju, zato što postoje osobe koje su žrtve nasilja, a koje su starije, nemaju decu, zato što postoje dobrostojeći ništa u zakonu niste predvideli po ovom pitanju. Poslanik Pavlović je jasno kazao da imamo ozbiljan problem oko toga da žrtve nasilja ne prijavljuju nasilje zato što se boje za svoju egzistenciju, zato što ne mogu da izdržavaju decu i svoju porodicu. Pošto je zakon zaista na brzinu i donet i po hitnom postupku se donosi, ono što smo uspeli da stavimo u zakon je jedna jednostavna mera. Vi ste mogli tu meru da popravite. Naravno, ništa o tome niste kazali, nego pronalazite razloge da opravdate to što u zakonu niste predvideli da stoji pomoć onima koji su žrtve nasilja, a koji ne mogu da izdržavaju svoju porodicu.
Mislimo da je ovo jako slab argument i govori o tome da niste razmišljali o svim stvarima o kojima je moralo biti razmišljano kada je zakon predložen. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 31. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i zajedno poslanici poslaničke grupe DS.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala lepo.
Cilj amandmana je da se naprave tačne evidencije koje će se voditi u nadležnoj policijskoj upravi, u tužilaštvu, u centru za socijalni rad sa preciznim navođenjem šta sve treba da stoji u tim evidencijama, a sve da bi se napravio jedan katalog nasilnika, kao jedna preventivna mera da kad neko pomisli, sama mu se digne ruka, odnosno, naravno, ima nameru da nekom nanese bol, bilo da je to fizički ili verbalno, da pomisli da će biti deo jedne evidencije i da će za ceo život da mu stoji u toj evidenciji, da će svi znati i da nema šanse da se to popravi bilo kad, to se zove preventiva. Vrlo je ozbiljno pitanje nasilništva i mislim da moramo to da shvatimo najozbiljnije moguće.
Zamislite jednu prosečnu porodicu. Imate ženu koja se zove, evo, recimo, Srbijanka, imate nekog ludaka koji je svaki dan maltretira, preti, kaže – razbiću te k'o Savamalu, oboriću te k'o helikopter, uništiću te k'o penzije, rasturiću ti sve živo. Zamislite, četiri godine, ne pet godina, četiri godine da vam neko svaki dan tako nešto priča? A, to se dešava. Kaže - pa ja radim 25 sati dnevno a ti meni tako, pa kaže - ja propado' ovde, pa ja sam najpošteniji, ovi moji što me prate, pa, oni su najbolji mogući. Zamislite to da imate svaki dan četiri godine? Ja mislim da je… Pa kažu – ima da klekneš k'o novinarka, pa ima da dobacuješ kao Krasić. Zamislite da imate takvo stanje u svojoj kući…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala puno, potrošili ste vaše vreme.
(Zoran Živković, s mesta: A mojih pet minuta.)
Kao što znate, amandman obrazlažete dve minute.
(Zoran Živković, s mesta: Što?)
Pa, ne znam, tako ste vi odlučili kad ste pravili Poslovnik. I ja se pitam što, pogotovo kad neko lepo diskutuje o temi, onda je milina slušati. Žao mi je što prošlo dva minuta.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Amandman se odnosi na evidenciju koju će da radi policijska uprava. Dakle, Predlog zakona, kako je Vlada predložila, podrazumeva da se prikupljaju podaci, da se pravi evidencija, kako o svakom pojedinačnom slučaju, tako i o primeni zakona. Naš amandman podrazumeva vrlo detaljno koje sve podatke treba da sadrži ta evidencija.
Obrazloženje za ne prihvatanje amandmana je pozivanje na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Vi po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti svakako morate imati rukovaoce podacima, bez obzira da li uzimate jedne podatke definisane u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ili sve podatke koje možete imati u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Vi morate imati ovlašćeno lice za rukovanje podacima o ličnosti. Tako da, to obrazloženje ne stoji.
Mogu da razumem da predlagač kaže – ove podatke hoću da skupim, njih smatram optimalnim, korisnim, mogućim za dobro rukovanje, ali i u ovom slučaju se takođe radi o podacima o ličnosti za koje morate imati ovlašćeno lice koje će tim podacima rukovati. Podaci o nama, bez obzira da li se radi o ovako osetljivom sektoru u kome neko uzima naše lične podatke ili se radi o bilo kom su jako osetljiva tema, bez obzira da li se radi o vašem JMB kao jednom od podataka, preko vašeg potpisa ili bilo kog podatka koji nešto govori o vama.
Naš predlog je da skupimo na jedno mesto sve moguće podatke. Zbog toga je rašireno i prošireno u odnosu na detaljan opis šta sadrži evidencija policijske uprave, šta sadrži evidencije Osnovnog javnog tužilaštva, šta sadrži evidencija Centra za socijalni rad.
Bez obzira da li ćemo se na kraju dogovoriti o prihvatanju ovog amandmana ili ne, skoro sve od podataka, koje smo vam ponudili da prihvatimo u amandmanu, negde na ova tri mesta će morati biti prikupljeni. To je iskustvo koje imaju zemlje koje su slične zakone, kao što je ovaj, već koristile.
Zašto je ovaj član važan? Zato što će podaci da se skupljaju u različitom kontekstu, u različitom vremenu, u različitim situacijama od strane različitih službi. Jedna vrsta je podatak koje će prikupiti javno tužilaštvo, drugu vrstu podatka će prikupiti centar za socijalni rad, treća je ona koju radi policijska uprava. Na sva ta tri mesta morate imate imate ljudi koji su ovlašćeni da rukuju naših podacima, ako smo direktni učesnici čina nasilja u porodici.
Manipulacija tim podacima, trgovina podacima, nezakonito rukovanje podacima o ličnosti već imate kao primer i kao praksu. Do tog zakona niko nije obraćao pažnju da ne može da se govori o mom zdravstvenom kartonu, da ne može da se govori o ugovorima koje ja sklapam, ako nisu javni, da ne može da se govori o adresi koju imam ako je ona podatak koji je povezan za ličnošću. Dakle, menja se način na koji zakonodavstvo gleda na podatke i s obzirom na osetljivost te teme jako je važno da prikupimo sve moguće podatke.
Nemam ništa protiv ni da glasam za zakon u celini. Ja sam obećala u raspravi u načelu da ću ministarki kazati, kada odmerim, da li ću glasati, znajući da neke stvari neće biti primenjene zato što je to etička stvar ili neću glasati zato što ne želim da osećam odgovornost da za nešto kažete – ja sam za, i da onda nemate mehanizam, ni moć da pratite kako se ne primenjuje i kako ljudi ne osećaju ono što je dobro u ideji zakona i ono što su članovi i odredbe koji direktno treba da menjaju kvalitet života i nasilnika i žrtve nasilja u porodici.
Dakle, moj glas za ovaj zakon imate, a moja sugestija je da vrlo pažljivo, ako nećemo da menjamo u ovom članu zakona, to uradimo čim pre u podzakonskim aktima, da se povede računa o podacima, koji su podaci o ličnosti, pogotovo što se radi o maloletnim licima i o sijaset drugih podataka koje onda treba da prate tu porodicu, bez obzira da li je ostala na okupu ili je bila podignuta krivična prijava ili neko iz te porodice, ko je izvršio krivično delo nasilja u porodici, bude kroz krivični postupak optužen i pravosnažno osuđen. To su podaci koji ostaju, oni govore o nama, govore o toj porodici i onima koji apsolutno nikakvu krivicu nemaju za nasilje koje se u porodici dešavalo.
S time završavam, deo amandmana koji nisam uvrstila zajedno sa kolegama iz poslaničkog kluba DS u ovaj tekst je odgovornost za lica u posebnim centrima gde se prikupljaju podaci, smatrajući da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti to treba sam za sebe i onaj ko vrši nadzor primene zakona da zna, ali savesti svoje radi i etičke dileme koju imam, s obzirom da znam kako se rukuje podacima o nama i kakvih zloupotreba sve ima, od fotografija do dokumenata iz zdravstva, iz vojske, iz policije koji se dele novinarima zato što je zabavno biti nasilan sa tuđim podacima, da se prosto u protokolima koje budete imali, kada se bude razrađivao ovaj član, povede računa da u sistemu kontrole budu i lica koja nisu direktna u policijskoj upravi, a jesu u centru za socijalni rad, odnosno u tužilaštvu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Razlog zbog kog nije prihvaćen amandman je, pre svega, zato što smatramo da ono što je već predloženo u samom Predlogu zakona je obuhvaćeno ovim evidencijama koje vi predviđate. S tim što ste, ono što je u Predlogu zakona u jednoj tački, vi razdvojili u dve.
Moram da istaknem da smo mi u prvom Nacrtu zakona, koji smo poslali na mišljenje relevantnim organima, imali širu i sveobuhvatniju evidenciju, međutim, od Poverenika za informacije od javnog značaja smo dobili negativno mišljenje. Skrenuli su nam pažnju da moramo da vodimo računa o podacima koji se obrađuju i da evidencije ne treba da sadrže podatke koje se odnose na žrtve, njihovo zdravstveno stanje, primanje socijalne pomoći, tako da je ta evidencija, u skladu sa tim primedbama, i sužena.
Samo da se nadovežem, pošto sada niste istakli to, u pogledu trajanja evidencije. Imali ste primedbu u toku načelne rasprave da ta evidencija ne bi trebala da bude ograničena na pet godina, neko je već imao primedbe da treba da bude trajnog karaktera. To je bila jedna od primedbi Poverenika zašto je nemoguće da ima trajni karakter, ali smo usvojili jedan od amandmana, pa je ta evidencija umesto na pet produžena na 10 godina. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Gorica Gajić.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Poslanički klub Demokratska stranka Srbije
Molim sve, gospođicu ministar, Gajić, nije Gajević. Hvala.
Na kraju Predloga zakona o zaštiti od nasilja u porodici je i evidencija podataka o slučajevima prijavljenih nasilja u porodici. Ne bih se ponavljala, pošto su koleginica Čomić i kolega Živković uglavnom imali sličan amandman kao i mi iz DSS, gde smo precizirali šta sve treba da sadrže evidencije svih nadležnih organa, odnosno institucija koje su dužne i koje smo ovim zakonom odredili kao stubove koji će nositi najveći deo posla u sprečavanju nasilja u porodici.
Prosto, mislim da jedan podatak, a to su podaci o ranije preduzetim merama iz nadležnosti i policije i tužilaštva i suda i centra za socijalni rad, treba da budu u evidenciji svih ovih institucija. Pretpostavljam da ste mislili kada ste suzili ovo, čula sam i vaše obrazloženje koje je vezano za zaštitu podataka o ličnosti, da će taj centralni registar sadržati sve te podatke, pojedinačno iz svih ovih evidencija i da će lice koje ima zaštićenu šifru ulaskom u centralni registar imati sve ove podatke koje smo mi sada dopunili amandmanom.
Ovaj amandman je zgodan da se još jednom osvrnemo na sve ove institucije koje sam malopre pomenula, koje će biti glavni nosilac posla u sprečavanju nasilja u porodici, da li ste vi iz ministarstva gospođice ministar analizirali koliko su naše nadležne institucije kadrovski spremne, odnosno da li imaju dovoljan broj zaposlenih, jer uglavnom na terenu čujem da imaju vrlo mali broj zaposlenih i tužilaštva i sudovi i policija i centri za socijalni rad. Preopterećeni su poslovima iz svojih nadležnosti i biće veliki problem da na neki način odvoje, izdvoje službenike koji će završiti specijalizovanu obuku i koji će se kasnije pomno i iscrpno baviti ovim problemom. To će biti deo zaposlenih koje ćemo izuzeti iz do sada redovnih aktivnosti ovih institucija. Tako da će to biti jedan jako veliki problem. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe LSV i Zeleni Srbije.
Reč ima narodna poslanica Marinika Tepić.