Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, ja smatram da amandman treba odbiti iz prostog razloga što je on besmislen, nesvrsishodan i suvišan, jer je Vlada već u svom predlogu odredila vreme u kojem se treba primeniti ovaj zakon.

Predlagač amandmana nije imao u vidu sve radnje koje treba izvršiti do 01.01.2019. godine, do kada je Vlada predložila da zakon stupi na snagu, a to nije u pitanju jedan element. To je u pitanju kada organizacija rada koja se mora uspostaviti sasvim drugačija oprema, prostor i donošenje podzakonskih akata koje je Vlada već u članu 51. i 55. izuzetno dobro rešila.

Ja imam dojam da predlagač amandmana u svim svojim amandmanima zaista je predložio nešto kao da nije pročitao zakon u celini ili eventualno zbog toga da se samo kaže nešto. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 39. amandman su zajedno podneli poslanici Goran Ćirić, Goran Ješić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na članove 39. i 43. amandman je podneo narodni poslanik dr Muamer Bačevac.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mijatović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 44. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Od 13 amandmana koje sam predložio na ova dva predloga zakona, prihvaćeno je šest. Očigledno je bilo da je jedan taj, jezički, sedmi bio čist kao suza, ali nije bilo volje.

Prihvatanjem bar još tri od ovih šest koja su ostala bi ovaj zakon bio značajno unapređen, ali eto, nije se moglo i da citiram jednog višeg poslanika – ovo bi bila pobeda, 50% usvojenih amandmana je već ostvareno, a bilo bi preko 70% da ste usvojili sve ono što je trebalo da bude usvojeno, ali borba se nastavlja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani poslanici s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem 25. april 2017. godine sa početkom u 17,00 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Sada možemo našu redovnu pauzu da iskoristimo.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 136 narodnih poslanika i da imamo uslove za glasanje, za dalji rad.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje – Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić, Sreto Perić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 15. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić, Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 17. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 18. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 19. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 19. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 20. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 21. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 24. i član 24. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić i Miroslava Stanković-Đuričić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Nikola Savić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić i Dubravko Bojić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Sreto Perić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić i Nataša Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 49. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 50. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 51. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 51. amandman je podneo Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 51. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 51. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno Vjerica Radeta, Miroslava Stanković Đuričić i zajedno Milovan Bojić, Zoran Krasić i Nikola Savić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 57. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić i Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 59. amandman je podnela poslanička DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 59. amandman je podneo narodni poslanik dr Muamer Bačevac.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 59. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 60. amandman je podnela poslanička grupa DS:
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 60. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić i Miroslava Stanković Đuričić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 61. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 65. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 66. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 66. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 67. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 67. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila većinom glasova Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o transfuzijskoj medicini, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – devet.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na čl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48. i 52, naslov iznad čl. 9, 22, 23, 24, 30, 31, 32. i 33, naziv glave V i glave VI amandman je podnela narodna poslanica Sanda Rašković Ivić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 7. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 9. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - jedan, protiv - niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 16. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - dva, protiv - niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 19. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - jedan, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 22. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - jedan, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 25. amandman je podnela narodni poslanik Sanda Rašković Ivić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - jedan, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 39. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - dva, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mijatović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - jedan, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o transfuzijskoj medicini, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – osam, nije glasalo pet narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o transfuzijskoj medicini.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Hvala vam.